Дипломна робота Облік, аналіз, аудит цінних паперів

Зміст

 

Розділ 2. Організація та методика обліку цінних паперів ТОВ „Мазда-Моторс”  3

2.1. Організація первинного обліку цінних паперів. 3

2.2. Бухгалтерський (фінансовий) облік цінних паперів. 7

2.3. Особливості податкового обліку цінних паперів. 27

Висновки до розділу 2. 37

 

Розділ 3. Організація і методика економічного аналізу цінних паперів ТОВ «Мазда-Моторс». 38

3.1. Завдання і джерела інформації для аналізу цінних паперів. 38

3.2. Аналіз цінних паперів. 43

3.3. Шляхи поліпшення використання цінних паперів. 47

Висновки до розділу 3. 58

 

Розділ 4. Організація та методика аудиту цінних паперів ТОВ „Мазда-Моторс”  59

4.1. Сутність і завдання аудиту цінних паперів. 59

4.2. Методика проведення аудиту цінних паперів. 61

4.3. Практичний аудит цінних паперів на ТОВ “Мазда-Моторс”. 65

Висновки до розділу 4. 71

 

Додатки. 72


Розділ 2. Організація та методика обліку цінних паперів ТОВ „Мазда-Моторс”

 

2.1. Організація первинного обліку цінних паперів

 

Бухгалтерський облік цінних паперів на ТОВ “Мазда-Моторс” являє собою упорядковану систему збору, реєстрації й узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов»язання організацій і їхньому русі шляхом суцільного, безупинного і документального обліку всіх господарських операцій.

Основними завданнями бухгалтерського обліку є:

формування повної і достовірної інформації про діяльність організації і її майновому положенні, необхідної внутрішнім користувачам бухгалтерської звітності — керівникам, засновникам, учасникам і власникам майна організації, а також зовнішнім — інвесторам, кредиторам і іншим користувачам бухгалтерської звітності;

забезпечення інформацією, необхідної внутрішньому і зовнішньому користувачам бухгалтерської звітності для контролю за дотриманням законодавства при здійсненні організацією господарських операцій і їхньою доцільністю, наявністю і рухом майна і зобов»язань, використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів відповідно до затверджених норм, нормативами і кошторисами; запобігання негативних результатів господарської діяльності організації і виявлення внутрішньогосподарських резервів забезпечення її фінансової стійкості.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку в ТОВ “Мазда-Моторс”, дотримання законодавства при виконанні господарських операцій несе керівник. Штат бухгалтерії ТОВ “Мазда-Моторс” складається з головного бухгалтера, заступника головного бухгалтера, бухгалтера-касира. Головний бухгалтер затверджує посадові інструкції для підлеглих йому працівників. Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо керівнику. Основою для бухгалтерського обліку доходів операційної діяльності на  ТОВ “Мазда-Моторс” є первинні документи, що фіксують факти здійснення господарських операцій.

Підставою для бухгалтерського обліку цінних паперів на підприємстві є первинні документи,  які фіксують факти здійснення  цих  операцій. Первинні  документи  повинні  бути  складені  під  час  здійснення операції та   можуть   складатися   у  паперовій  формі  та/або  у  вигляді електронних записів (у формі, яка доступна для читання та виключає можливість внесення будь-яких змін). У разі складання їх у вигляді електронних записів при потребі повинно бути забезпечене отримання інформації на паперовому носії.

Первинні документи як у паперовій  формі,  так  і  у  вигляді електронних   записів   (непаперовій   формі)  повинні  мати  такі обов»язкові реквізити:

— назву документа (форми);

  дату  складання  документа;

— назву  підприємства  (банку),  від  імені  якого  складений документ;

— місце складання документа;

 — назву отримувача коштів;

У травні 2005 року підприємствомТОВ «Мазда-Моторс»  (А) отриманий вексель від підприємства ТОВ “Альфа” (Б) за відвантажену продукцію на суму 12000 грн., у тому числі ПДВ — 2000 грн. Отриманий вексель у цьому місяці переданий підприємству ТОВ “Рамтех” (С) у забезпеченнявиниклоїкредиторськоїзаборгованості за отримані в квітні матеріали в сумі 9000 грн., у тому числі ПДВ — 1500 грн.


Таблиця 2.12

Кореспонденція рахунків з обліку векселів

Первинний документ

 

Зміст господарської операції

 

Бухгалтерський облік

дебет рахунка

 

кредит рахунка

 

сума, грн.

 

1

 

Видаткова накладна

 

Відвантаження продукції

361 /Б

 

701

 

12000

 

Податкові  зобов»язання по ПДВ

701

 

643/Б

 

2000

 

Списання  вартості продукції по ціні продажу

901

 

26

 

10000

 

2

 

Податкова накладна

Податкові зобов’язання по ПДВ

643/Б

 

641

 

2004

 

Висновки до розділу 2

Підставою для бухгалтерського обліку цінних паперів на підприємстві є первинні документи,  які фіксують факти здійснення  цих  операцій. Первинні  документи  повинні  бути  складені  під  час  здійснення операції та   можуть   складатися   у  паперовій  формі  та/або  у  вигляді електронних записів (у формі, яка доступна для читання та виключає можливість внесення будь-яких змін).

Цінні папери на підприємстві ТОВ „Мазда-Моторс” — грошові документи, що засвідчують право власності чи відносини позики, визначають взаємини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передавати грошові та інші права, що випливають із цих документів, іншим особам. На підприємстві ТОВ „Мазда-Моторс” ведеться облік таких цінних паперів: акції інших підприємств, облігації та векселі.

Аналітичний облік бланків акцій і облігацій підприємство веде також на рахунку № 08 «Бланки суворого обліку» за їх видами, місцями зберігання та матеріально відповідаль­ними особами.

Підприємство ТОВ “Мазда-Моторс” здійснює облік довгострокових фінансових інвестицій (строком більше одного року) в цінні папери. Поточні фінансові інвестиції (строком до одного року) на підприємстві ТОВ “Мазда-Моторс” відсутні.

Податковий облік цінних паперів на ТОВ «Мазда-Моторс» — це підсистема бухгалтерського обліку, яка за певними правилами, затвердженими державою, виконує функції нарахування та сплати податків відповідним державним органам. Податковий облік організують в такому порядку, щоб задовольнити потреби управління і служби податкового менеджменту в інформації щодо формування оподаткованої бази підприємства від усіх видів діяльності.


Розділ 3. Організація і методика економічного аналізу цінних паперів ТОВ «Мазда-Моторс»

 

3.1. Завдання і джерела інформації для аналізу цінних паперів

 

Завданнями економічного аналізу операцій з цінними паперами  підприємства ТОВ “Мазда-Моторс” є вивчення економічних аспектів господарських явищ і процесів – господарської діяльності; виявлення факторів і причин, що їх обумовили; опрацювання, обґрунтування та розробка заходів з мобілізації виявлених резервів;  підвищення ефективності роботи підприємства.

Для аналізу операцій з цінними паперами  підприємства ТОВ “Мазда-Моторс” можна застосовувати широкий спектр прийомів і методів економічного аналізу. Найбільш поширеними із них є: зіставлення залишків по рахунках за різні звітні періоди; зіставлення показників бухгалтерської і фінансової звітності з прогнозними показниками; зіставлення одержаних в звітному періоді співвідношень між різними статтями звітності і аналогічними співвідношеннями минулих періодів.

В ході проведення аналізу також застосовуються економіко-математичні та економіко-логічні методи.

Згідно з МСА № 15 «Аудит в середовищі електронної обробки даних», загальна мета і обсяг аудиторських робіт не повинні змінюватися лише тому, що аудит проводять у середовищі ЕОД. Використання комп»ютерів впливає на організацію фінансового й управлінського обліку, а також на методику і техніку внутрішньогосподарського контролю. Відповідно ЕОД може суттєво впливати на процедури, які використовують аудитори при вивченні й оцінці системи обліку і внутрішнього контролю, а також на зміст, час проведення та обсяг аудиторських процедур.

Отже, методика (техніка) аудиту з використанням комп’ютерів — це сукупність аудиторських комп»ютерних засобів, з допомогою яких відбувається вивчення й оцінка об»єктів дослідження.

Висновки до розділу 4

 

Серед загальних питань, що мають бути вивчені при аудиті операцій з цінними паперами (незалежно від їх виду), можна відзначити такі:

— документальну перевірку сальдо рахунків цінних паперів;

— перевірку балансової та ринкової вартості цінних паперів;

  перевірку доходів та збитків від реалізації цінних паперів за пері­од, який перевіряється;

— перевірку рахунків нарахування відсотків та розрахунків процент­ного доходу;

  перевірку дотримання вимог законодавчих та нормативних актів.

Аудитор застосовує різні документально-розрахункові прийоми перевірки порядку випуску акцій, облігацій, затрат на їх випуск і доходів, розподілу останніх відповідно до умов випуску цінних паперів.

Інформаційною підставою для аудиту акцій, облігацій, позик (внутрішніх і місцевих), облігацій, скарбничих зобов»язань державних і ощадних сертифікатів є бухгалтерський фінансовий облік, фінансова звітність про обіг цінних паперів.

У відповідності Законом України “Про аудиторську діяльність” аудиторським підприємством “Аудит” на підставі Договору № 17 від 01.04.2006 була проведена аудиторська перевірка цінних паперів ТОВ «Мазда-Моторс» за період з 01.04.2005 по 31.03.2006 р. За результатами проведеної перевірки ТОВ «Мазда-Моторс» було складено аудиторський висновок.

Покращення проведення аудиту цінних паперів на ТОВ “Мазда-Моторс” можна досягти за допомогою використання комп»ютера як засобу аналізу та контролю.

 

 


Додатки

 

Додаток А

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство ТОВ “ Мазда-Моторс”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня           2005 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

 

 

 

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

22

22

 

первісна вартість

0 11

22

22

 

знос

0 12

 

 

 

Незавершене будівництво

0 20

200

220

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

530

528

 

первісна вартість

0 31

560

572

 

знос

0 32

30

44

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

 

 

 

інші фінансові інвестіції

0 45

100

110

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

852

880

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

160

198

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

240

220

 

готова продукція

130

260

264

 

товари

140

 

 

 

Векселі одержані

150

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

52

44

 

первісна вартість

161

52

44

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

 

 

 

за виданими авансами

180

 

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

 

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

80

55

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

131,4

88

 

в іноземній валюті

240

 

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

 

Усього за розділом 2.

260

923,4

869

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

6,6

11

 

БАЛАНС

280

1782

1760

 

 

 

 

 

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

770

770

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

 

Резервний капітал

340

 

 

 

Нарозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

140

220

 

Неоплачений капітал

360

 

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

910

990

 

2. Забеспечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забеспечення виплат персоналу

400

12

11

 

Інші забеспечення

410

 

 

 

Цільове фінансування

420

24

22

 

Усього за розділом 2.

430

36

33

 

3. Довгострокові зобов,язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

154

209

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов,язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов,язання

460

 

 

 

Інші довгострокові зобов,язання

470

88

88

 

Усього за розділом 3.

480

242

297

 

4. Поточні зобов,язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

295,4

154

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов,язаннями

510

 

 

 

Векселі видані

520

 

 

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

244,8

209

 

Поточні зобов,язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

 

з бюджетом

550

23,4

28,6

 

з позабюджетних платежів

560

 

 

 

зі страхування

570

 

 

 

з оплати праці

580

22,8

39,6

 

з участниками

590

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов,язання

610

 

 

 

Усього за розділом 4.

620

586,4

431,2

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

7,6

8,8

 

БАЛАНС

640

1782

1760

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                    

 

 

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 


Додаток Б

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство ТОВ “ Мазда-Моторс

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за       рік       2004 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

2420

1936

 

Податок на додану вартість

0 15

403,26

322,6

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

2016,74

1613,4

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

1760

1408

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

256,74

205,4

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

26,4

21,12

 

Адміністративні витрати

0 70

59,4

53,52

 

Витрати на збут

0 80

26,4

21,12

 

Інші операційні витрати

0 90

 

 

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

197,34

151,88

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

8,8

7,04

 

Інші фінансові доходи

120

6,6

5,28

 

Інші доходи

130

 

 

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

212,74

164,2

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

63,8

49,26

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

148,94

114,94

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

148,94

114,94

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

886,6

709,28

 

Витрати на оплату праці

240

643,5

514,8

 

Відрахування на соціальні заходи

250

247,5

198

 

Амортизація

260

33

26,4

 

Інші операційні витрати

270

35,2

28,16

 

Разом

280

1845,8

1476,64

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутко-

 

 

вості акцій

 

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

 

просту акцію

330

 

 

 

Дивіденти на одну просту акцію

340

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                    

 

 

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 

 


Додаток В

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство ТОВ “ Мазда-Моторс

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня           2006 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

 

 

 

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

22

33

 

первісна вартість

0 11

22

33

 

знос

0 12

 

 

 

Незавершене будівництво

0 20

220

154

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

528

638

 

первісна вартість

0 31

572

726

 

знос

0 32

44

88

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

 

 

 

інші фінансові інвестіції

0 45

110

132

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

8,8

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

880

965,8

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

198

156,2

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

220

268,4

 

готова продукція

130

264

81,4

 

товари

140

 

 

 

Векселі одержані

150

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

44

187

 

первісна вартість

161

44

187

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

 

 

 

за виданими авансами

180

 

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

 

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

55

231

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

88

19,8

 

в іноземній валюті

240

 

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

 

Усього за розділом 2.

260

869

943,8

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

11

11

 

БАЛАНС

280

1760

1920,6

 

 

 

 

 

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

770

880

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

 

Резервний капітал

340

 

 

 

Нарозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

220

352

 

Неоплачений капітал

360

 

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

990

1232

 

2. Забеспечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забеспечення виплат персоналу

400

11

6,6

 

Інші забеспечення

410

 

 

 

Цільове фінансування

420

22

26,4

 

Усього за розділом 2.

430

33

33

 

3. Довгострокові зобов,язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

209

121

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов,язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов,язання

460

 

 

 

Інші довгострокові зобов,язання

470

88

88

 

Усього за розділом 3.

480

297

209

 

4. Поточні зобов,язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

154

198

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов,язаннями

510

 

 

 

Векселі видані

520

 

 

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

209

176

 

Поточні зобов,язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

 

з бюджетом

550

28,6

28,6

 

з позабюджетних платежів

560

 

 

 

зі страхування

570

 

 

 

з оплати праці

580

39,6

35,2

 

з участниками

590

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов,язання

610

 

 

 

Усього за розділом 4.

620

431,2

437,8

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

8,8

8,8

 

БАЛАНС

640

1760

1920,6

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                    

 

 

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 


Додаток Г

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство ТОВ “ Мазда-Моторс

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за       рік       2005 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

2640

2420

 

Податок на додану вартість

0 15

440

403,26

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

2200

2016,74

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

1870

1760

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

330

256,74

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

33

26,4

 

Адміністративні витрати

0 70

77

59,4

 

Витрати на збут

0 80

33

26,4

 

Інші операційні витрати

0 90

 

 

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

253

197,34

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

6,6

8,8

 

Інші фінансові доходи

120

4,4

6,6

 

Інші доходи

130

 

 

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

264

212,74

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

79,2

63,8

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

184,8

148,94

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

184,8

148,94

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

990

886,6

 

Витрати на оплату праці

240

654,5

643,5

 

Відрахування на соціальні заходи

250

251,9

247,5

 

Амортизація

260

44

33

 

Інші операційні витрати

270

39,6

35,2

 

Разом

280

1980

1845,8

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутко-

 

 

вості акцій

 

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

 

просту акцію

330

 

 

 

Дивіденти на одну просту акцію

340

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                    

 

 

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 

 

 


Додаток Д

Кореспонденція рахунків з бухгалтерсько­го обліку операцій з векселями

 

 

Зміст операції

 

 

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

Придбання та використання бланків векселів

1

 

Придбання бланків векселів і вклю­чення до складу витрат від опера­ційної діяльності

949

 

631

 

2.

На суму ПДВ

644

631

3.

Нараховане державне мито

949

642

4.

Сплачене державне мито

642

311

5.

Оплачені бланки векселів, комерцій­ному банку

631

311

6.

Оприбутковані вексельні бланки

08

_

7.

Використані бланки векселів

_

08

8.

Віднесено витрати на фінансові ре­зультати

79

949

Облік операцій з простим векселем

1.

Відвантажена  продукція,    товари (без ПДВ)

361

701

2.

На суму ПДВ (у складі ціни)

361

701

3.

Податкове зобов»язання з ПДВ

701

641

4.

Списується  собівартість  продукції, товарів

901

26, 28

5.

Отримані векселі

341

361

6.

 

Нараховано відсотки при продажу векселя до оплати

377

 

732

 

7.

 

Податкові зобов»язання з ПДВ на суму процентів

377

 

641

 

8.

Погашено вексель

311

341

9.

Оплачено проценти векселедавцем

311

377

10.

Отримано матеріали, товари

201, 28

631

11.

Податковий кредит

644

631

12.

Видано вексель

63

621

13.

Нараховано проценти за  векселем (без ПДВ)

949

621

14.

Податковий кредит на суму відсотків

644

621

15.

Оплата векселя грошовими кошта­ми

621

311

16.

Оплата процентів

621

311

17.

 

Операційні   витрати   віднесено   на фінансові результати

79

 

901, 949

 

18.

Списання у порядку закриття ра­хунків

701, 732

79

Розрахунки грошовими коштами переказного векселя

1

 

Оплата вартості переказного вексе­ля грошовими коштами

631

 

311

 

2.

Одержано переказний вексель

351

631


Продовження дод. Д

3.

Продано переказний вексель за гро­шові кошти

36

733

4.

Списується вартість векселя

949

351

5.

Оплата векселя грошовими коштами

311

361

Бартерні розрахунки. Обмін товар на переказний вексель

1.

Відвантажено товар (без ПДВ)

361

702

2.

На суму ПДВ (у складі ціни)

361

702

3.

Податкові зобов»язання з ПДВ

702

641

4.

Списується вартість відвантаженого товару

902

28

5.

Одержано переказний вексель (без ПДВ)

351

361

6.

 

Одночасно сума податкового креди­ту по векселю

644

 

361

 

Обмін векселя на товар

1.

Відпущено вексель

361

702

2.

На суму ПДВ (у складі ціни)

361

702

3.

Податкові зобов»язання

702

641

4.

 

Списується   вартість   реалізованого

векселя

949

 

351

 

5.

Одержано товар

28

361

6.

Податковий кредит

644

361

Придбання векселя за товар

1.

Придбано вексель в обмін на товар без ПДВ

35

361

2.

На суму ПДВ

644

361

3.

 

Одночасно   відображаємо   валовий дохід (операційний дохід)

39

 

69

 

4.

Податкові зобов»язання

643

641

5

Відвантажено    товари    (заключна операція)

361

719

6.

Списується собівартість товарів

902

28

7.

Списується нарахований ПДВ

719

643

8.

Право на податковий кредит

641

644

9.

Списання в порядку закриття субрахунка №719

719

791

10

Списання в порядку закриття субрахунка № 902

791

902

 

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.