Дипломна робота Контроль витрат у підприємствах громадського харчування

Зміст

 

Вступ. 3

Розділ 1. Наукові засади контролю витрат у підприємствах ресторанного господарства. 5

1.1. Економічні аспекти управління витратами на підприємствах ресторанного господарства. 5

1.2. Стан та основні напрями розвитку ресторанного господарства в Україні13

1.3. Критичний аналіз нормативно-правового забезпечення та огляд спеціальної літератури з питань дослідження. 17

1.4. Планування і організація контролю витрат на підприємствах ресторанного господарства. 24

1.5. Організаційно-економічна характеристика ТОВ “Порив” м. Київ. 36

Розділ 2. Бухгалтерських облік як інформаційна база контролю витрат на підприємствах ресторанного господарства. 40

2.1. Зміст, завдання і класифікація інформаційного забезпечення контролю   40

2.2. Організаційно-інформаційна модель обліку, аналізу та контролю витрат на підприємствах ресторанного господарства. 46

2.3. Оцінка стану обліку та внутрішньогосподарського контролю витрат на підприємствах ресторанного господарства. 53

Розділ 3. Методика контролю витрат на підприємствах ресторанного господарства  63

3.1. Особливості методики проведення контролю витрат та економічного аналізу в контролі витрат на підприємствах ресторанного господарства. 63

3.2. Узагальнення та реалізація результатів контролю витрат на підприємствах ресторанного господарства. 83

3.3. Особливості контролю витрат на ресторанного господарства харчування в умовах використання новітніх інформаційних технологій. 88

Висновки і пропозиції96

Список використаної літератури. 100

Додатки. 105

 


Вступ

 

Функціонуючи в ринковій еконо­міці як суб»єкт підприємницької діяльності, кожне підприємство має за­безпечувати такий стан своїх фінансових ресурсів, за якого воно стабіль­но зберігало б здатність безперебій­но виконувати свої фінансові зобо­в»язання перед своїми діловими партнерами, державою, власниками, найманими працівниками. Набува­ючи в ринкових умовах не уявної, а справжньої фінансової незалежності, несучи реальну економічну відпові­дальність за ефективність господа­рювання і за своєчасне виконання фінансових зобов»язань, підприєм­ства здатні досягти стабільності своїх фінансів лише при суворому додержанні принципів комерційного розрахунку, головним се­ред яких є зіставлення витрат і результатів, одержання максимального прибутку за мінімальних витрат.

Важливе значення в управлінні витратами на підприємстві ресторанного господарства відіграє контроль та ревізія.

Методика та організація контролю та ревізії витрат на підприємствах ресторанного господарства не достатньо висвітлена в сучасній літературі, що пов’язано зі зміною нормативної бази та податкового законодавства в країні.

Враховуючи ці обставини, тема роботи “Контроль витрат у підприємствах громадського харчування” є досить актуальною.

Метою даної  роботи є критичний аналіз системи організації та методики контролю витрат та розробка пропозиції щодо її поліпшення.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

— розкрити економічні аспекти управління витратами на підприємствах ресторанного господарства;

— провести критичний аналіз нормативно-правового забезпечення та огляд спеціальної літератури з питань дослідження;

— розглянути зміст, завдання і класифікація інформаційного забезпечення контролю         ;

— дати оцінку стану обліку та внутрішньогосподарського контролю витрат на підприємствах ресторанного господарства;

— розглянути особливості методики проведення контролю витрат та економічного аналізу в контролі витрат на підприємствах;

— здійснити узагальнення та реалізація результатів контролю витрат на підприємствах ресторанного господарства;

— розглянути особливості контролю витрат на підприємствах ресторанного господарства в умовах використання новітніх інформаційних технологій.

Предмет дослідження – операції з обліку витрат діяльності та господарські процеси й операції, пов’язані з накопиченням та списанням витрат діяльності.

Об’єктом дослідження є ТОВ “Порив”.

 


Розділ 1. Наукові засади контролю витрат у підприємствах ресторанного господарства

 

1.1. Економічні аспекти управління витратами на підприємствах ресторанного господарства

 

В основі організації обліку та контролю витрат підприємств лежить їх класифікація. Розрізняють такі основні групування витрат [21, c. 284]:

— за елементами витрат;

— за статтями витрат;

— за способом їх включення до витрат окремих структурних підрозділів підприємства;

— за обсягом товарообігу;

— за звітними періодами; за функціональним призначенням.

Групування витрат за елементами витрат дозволяє отримати інформацію про величину витрат залежно від їх економічного змісту.

Витрати операційної діяльності групуються за такими економічними елементами: 1) матеріальні витрати; 2) витрати на оплату праці; 3) відрахування на соціальні заходи; 4) амортизація; 5) інші операційні витрати.

Групування витрат за статтями витрат використовується для розподілу витрат за видами, що дозволяє контролювати витрати з точки зору їх призначення [29, c. 15].

Отже, можна зробити висновок, що основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ “Порив” зазнали позитивних змін у звітному році порівняно з минулим 2004 роком.


Розділ 2. Бухгалтерських облік як інформаційна база контролю витрат на підприємствах ресторанного господарства

 

2.1. Зміст, завдання і класифікація інформаційного забезпечення контролю

 

Завданням інформаційного забезпечення є інформу­вання учасників контрольно-ревізійного процесу про стан формування і використання витрат підконтрольних об»єктів, функціонування їх і відповід­ності нормативно-правовим актам та законодавству у господарському механізмі підприємств. Крім того, ін­формаційне забезпечення є засобом комунікації ауди­торів і ревізорів з питань, що стосуються їхньої професійної діяльності.

Інформаційне забезпечення господарського механіз­му ускладнюється відповідно до зростання суспільного виробництва в умовах ринкових відносин та прискорен­ня науково-технічного прогресу. Передусім збільшуються обсяги економічної інформації про діяльність підпри­ємств, концернів, корпорацій, спільних підприємств, яка містить дані для дослідження ревізією і аудитом. Зрос­тання обсягів інформації ускладнює організацію і ме­тодику проведення ревізії і аудиту фінансово-господарсь­кої діяльності [11, c. 235].

Економічна інформація — це сукупність відомостей, які характеризують виробничу і фінансово-господарську діяльність.

Виходячи із завдань інформаційного забезпечення і ролі в контрольно-ревізійному процесі, в основу його класифікації покладено професійну інформаційну кому­нікацію, пізнавальність інформації та зміст інформацій­ного забезпечення (рис. 2.1).

Отже, бухгалтерський облік на ТОВ “Порив” являє собою упорядковану систему збору, реєстрації й узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов»язання організацій і їхньому русі шляхом суцільного, безупинного і документального обліку всіх господарських операцій. Система внутрішньогосподарського контролю визначає всі внут­рішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства ТОВ “Порив” для досягнення поставленої мети — забезпечення (в ме­жах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприєм­ства, дотримання внутрішньої господарської політики, збереження та раціонального використання активів підприємства, запобігання та ви­криття фальсифікацій, помилок, точність і повноту бухгалтерських записів, своєчасну підготовку надійної фінансової інформації.

Розділ 3. Методика контролю витрат на підприємствах ресторанного господарства

 

3.1. Особливості методики проведення контролю витрат та економічного аналізу в контролі витрат на підприємствах ресторанного господарства

 

Контроль витрат на виробництво і собівартість про­дукції на підприємствах ресторанного господарства допомагають виявити невикористані резерви, непродуктивні витрати і втрати.

У зв»язку з цим основними завданнями контролю є перевірка:

— обґрунтування формування витрат виробництва за їх елемен­тами і калькуляційними статтями в бухгалтерському облікові й фінан­совій звітності;

— дотримання норм витрачання сировини та матеріалів і вихо­ду готової продукції;

— правильності розподілу витрат між готовою продукцією й незавершеним виробництвом;

— дотримання кошторису видатків на обслуговування вироб­ництва й управління;

— виявлення непродуктивних витрат і втрат у виробництві й попередження їх виникнення в майбутньому;

— знаходження резервів зниження собівартості продукції тощо.

Отже, на якість прийняття відповідних рішень у контрольному процесі на ТОВ “Порив” та підвищення інформаційного забезпечення впливають:

— збільшення кількості факторів, які масово враховуються ревізором під час дослідження об»єкта залежно від виду (видів) його діяльності;

— поглиблення аналізу господарських процесів, що визначають­ся ревізором;

— підвищення обґрунтованості висновків завдяки застосуванню економіко-математичних методів і модульних досліджень;

— чітке і обґрунтоване формування висновків ревізора, складо­вою яких є насамперед фінансове прогнозування майбутньої діяль­ності підприємства.

Це може забезпечуватися впровадженням нових комп»ютерних технологій обробки інформації та здійсненням контролю безпосеред­ньо з використанням потужних ПЕОМ.


Висновки і пропозиції

 

Таким чином, розглянувши теоретичні і методичні аспекти контролю витрат підприємств ресторанного господарства, проаналізувавши систему бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, розглянувши методику контролю витрат, можна зробити наступні висновки та пропозиції:

1. Характерною рисою ресторанного господарства є те, що в складі витрат на випуск власної кулінарної продукції підприємства цієї сфери враховують тільки вартість сировини, необхідної для її виробництва. На відміну від промислових підприємств, витрати яких формують собівартість продукції, що випускається, на підприємствах ресторанного господарства всі інші витрати, пов»я­зані з випуском і реалізацією продукції, а також інші витрати, що виникають у ході господарської діяльності, формують витра­ти обігу.

Функціонування будь-якого підприємства ресторанного господарства значно залежить від нормативної бази, що регулює правові та економічні відносини з державою, з іншими підприємствами та організаціями, з трудовим колективом тощо. Тому одним із важливих питань є огляд нормативно-правової бази з контролю та ревізії витрат на підприємствах ресторанного господарства.

2. ТОВ “Порив” підприємство ресторанного господарства з повним виробничим циклом, яке працює на сировині, тому виконує всі три функції — виробництво, реалізацію та організацію споживання.

Завданням інформаційного забезпечення контролю витрат ТОВ “Порив” є інформування учасників контрольно-ревізійного процесу про витрати підприємства, функціонування його в відповідності нормативно-правовим актам та законодавству. Крім того, інформаційне забезпечення є засобом комунікації перевіряючих з питань, що стосуються їхньої професійної діяльності.

3. Бухгалтерський облік на ТОВ “Порив” являє собою упорядковану систему збору, реєстрації й узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов»язання організацій і їхньому русі шляхом суцільного, безупинного і документального обліку всіх господарських операцій і здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Основою для ведення бухгалтерського обліку витрат операційної діяльності на  ТОВ “Порив” є первинні документи, що фіксують факти здійснення господарських операцій.

4. Система внутрішньогосподарського контролю визначає всі внут­рішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства ТОВ “Порив” для досягнення поставленої мети — забезпечення (в ме­жах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприєм­ства, дотримання внутрішньої господарської політики, збереження та раціонального використання активів підприємства, запобігання та ви­криття фальсифікацій, помилок, точність і повноту бухгалтерських записів, своєчасну підготовку надійної фінансової інформації.

4. Контроль витрат на виробництво і собівартість про­дукції на підприємствах ресторанного господарства допомагає виявити невикористані резерви, непродуктивні витрати і втрати.

Контроль на підприємствах ресторанного господарства доцільно проводити у такій послідовності: спочатку досліджують питання форму­вання витрат виробництва за їх елементами та розглядають пра­вильність і обґрунтованість кошторисів за окремими видами видатків; потім перевіряють правильність складання калькуляцій собівартості продукції за статтями витрат; далі вивчають собівартість продукції і вишукують резерви її зниження. У процесі контролю витрат на ТОВ “Порив” аналіз допомагає ревізору здійснити дійовий контроль, вивчити взаємозв»язок між окремими факторами й вплив кожного з них на кількісні та якісні показники, виявити резерви в діяльності підприємств, активно вплинути на поліпшення роботи підприємства. Для аналізу витрат ТОВ “Порив” можна застосовувати широкий спектр прийомів і методів економічного аналізу. Найбільш поширеними із них є: зіставлення залишків по рахунках за різні звітні періоди; зіставлення показників бухгалтерської і фінансової звітності з прогнозними показниками; зіставлення одержаних в звітному періоді співвідношень між різними статтями звітності і аналогічними співвідношеннями минулих періодів. В ході проведення аналізу також застосовуються економіко-математичні та економіко-логічні методи.

5. Проведена перевірка витрат в ТОВ “Порив” за період з 01.04.2005 по 31.03.2006 р. В результаті проведення перевірки були виявлені деякі помилки. За результатами перевірки було складено акт перевірки. На підприємстві ТОВ “Порив” повинен розглядатися акт перевірки керівником підприємства та працівниками колективу. На основі зауважень та пропозицій, які надані в акті перевірки, керівник повинен видати наказ, в якому будуть зазначенні всі необхідні заходи з виправлення помилок, що були виявленні ревізором в ході перевірки підприємства ТОВ “Порив”.

6. Застосування комп»ютерних програм бухгалтерського обліку вимагає удосконалення методики контролю та розробки програм ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства ресторанного господарства ТОВ “Порив”. Для цього сучасна комп»ютерна техніка має великі можливості, за її допомогою насам­перед можна виконувати розрахунки та інші логічні кроки за три­валі періоди часу і без помилок.

Задача “Контроль, аналіз та аудит витрат” призначена для забезпечення проведення під­приємством контролю витрат.

Розв»язання задачі автоматизованим способом забезпечить мо­жливість оперативної обробки інформації для обліку, контролю, аналізу, аудиту та управління за відповідний проміжок часу, спри­ятиме підвищенню точності й достовірності облікових даних.

7. У процесі аналізу та контролю витрат ТОВ “Порив” доцільно вдаватися до більшої, ніж у фінансовій звітності, деталізації елементів витрат, наприклад: у складі «матеріальні витрати» виокремити «сировина», «основні матеріали», «комплектуючі», «напівфабрикати», «паливо», «енергія»; у складі «амортизація» — «амор­тизація основних засобів» і «амортизація нематеріальних активів».

Найдоцільніше виконувати аналіз за елементами за кілька років, відстежуючи тенденції змін з метою вчасного здійснення відповідних заходів.

Формування ринку і вироблення методів його регулювання виявляють взаємозв»язку і взаємозалежності ринкових елементів — попиту, пропозиції, ціни. Кожен елемент системи змінюється і залежить від впливу факторів виробництва, витрат і прибутковості.

8. З метою вивчення залежності між змінами обсягу виробництва, сукупного доходу від продажів, витрат і чистого прибутку на ТОВ “Порив” потрібно проводити аналіз беззбитковості виробництва. При цьому особлива увага має приділятися аналізу випуску продукції, що дозволить керівництву визначати критичні («мертві») точки обсягу виробництва. Критичною вважається така точка обсягу продажів, при якій підприємство має витрати, рівні виторгу від реалізації всієї продукції.


Список використаної літератури

 

1. Господарський кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 436-IV.// Відомості Верхов­ної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 21.

2. Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26 січня 1993 р. N 2939-XII зі змінами та доповненнями// Баланс.— 20.03.2006.— № 14.— С. 5-9.

3. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV // Баланс.— 13.09.1999.— № 73.— С. 5-9.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», затверджений наказом Міністерства фінансів України №353 від 28.12.2000р.// Бухгалтерський облік і аудит — 2001. — №2. -С.7-12.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.21-26.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 29.11.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №12. — С.35-36.

8. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджене Наказом МФУ №291 від 30.11.99 р.

9. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджене Наказом МФУ №291 від 30.11.99 р.

10. Білик М. Д., Полятикіна Л. І. Основи аудиту. — Суми: Слобожанщина, 1999. — 295 с.

11. Білуха   М.Т.   Теорія   фінансово-господарського   контролю   і   аудиту: Підручник. — К.: Вища шк.., 1994. — 364 с.

12. Білуха М.Т. Курс аудиту. — К.: Знання, 2002.-568 с.

13. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К., 2000. – 690 с.

14. Білуха М. Т., Микитенко Т. В. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. — К. : Українська академія оригінальних ідей, 2005. — 888с.

15. Бутинець Ф. Ф., Виговська Н. Г., Малюга Н. М., Петренко Н. І. Контроль і ревізія: Підруч. для студ. спец. «Облік і аудит» вищ. навч. закладів. — 3-тє вид., доп. і перероб. — Житомир : Рута, 2002. — 543с.

16. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік, — Житомир: ПП Рута, 2000.-С.365-376.

17. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – С. 185.

18. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – 2-ге вид., доп.  і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2000. — 608 с.

19. Буханцева М. В., Каменська Т. О., Церетелі Л. Г. Бухгалтерський облік витрат на підприємстві: Посіб. /М.В. Буханцева (упоряд.), Г.В. Негода (упоряд.) . — К. : Редакція журналу «Дебет-Кредит”, 2005. — 80с.

20. Бухгалтерський облік за національними стандартами. — Т.: Економічна думка, 2000. — 236 с.

21. Бухгалтерський облік у громадському харчуванні. За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. — 440 с.

22. Величко О. Г., Голов С. Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. — Д.: ТОВ «Баланс-Клуб», 2000. — 768 с.

23. Вітвицька Н. С., Кузьмінська О. Е. Контроль і ревізія: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К. : КНЕУ, 2000. — 165с.

24. Войтенко Тетяна, Вороная Наталія. Войтенко Тетяна, Вороная Наталія. Усе про облік витрат на виробничому підприємстві — Х. : Фактор, 2005. — 264с.

25. Голов С., Пархоменко В. Новий План рахунків: побудова і застосування // Бухоблік і аудит. — №1. — 2000. – С. 21-22.

26. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – 2-ге вид. – К.: Лібра, 2004. – 704 с.

27. Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: 2001 : Навч. посіб. / М.В. Кужельний (ред.). — 6.вид. — К. : А.С.К., 2001. — 266 с.

28. Грабова Н. М., Кривоносов Ю. Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посіб. — К. : А.С.К., 2005. — 416 с.

29. Гусарова Л. В.Управління витратами: Загальні поняття про витрати і управління ними. Калькулювання витрат: Конспект лекцій для студ. спец. 8.050201 «Менеджмент організації» ден. та заоч. форм навч. / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. — К. : КНУБА, 2006. — 43с.

30. Давидов Г.М. Аудит: Навч.посіб. – К.: Знання, 2002. – 363 с. 

31. Дерій В. А. Контроль і ревізія: Курс лекцій. — Бучач: МІФ, 2000. — 54 с.

32. Дерій В. А., Кізима А. Я. Аудит: Курс лекцій / Тернопільська академія народного господарства. — Т.: ТАНГ, 2001. — 76 с.

33. Дікань Л. В. Контроль і ревізія (Загальна теорія): Конспект лекцій / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ХНЕУ, 2004. — 142с.

34. Дорош Н. І. Аудит: методологія і організація. — К.: Товариство «Знання» КОО, 2001. — 402 с.

35. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в системі управління підприємством,- К.: Ваклер, 2001р.- С.300-367.

36. Зубілевич С. Вимоги до аудиту в умовах реформування обліку і звітності в Україні//Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №10. -С.38-42.

37. Ивашкевич В.Б. Проблемы учета и калькулирования себестоимости продук­ции. — М.: Финансы, 1974.

38. Ивашкевич В.Б. Управленческий учет в информационной системе предприя­тия // Бухгалтерский учет. — 1999. — № 4.

39. Іванчук Р. М., Бережна Т. Ф., Іванчук О. А. Ревізія і контроль: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка; Інститут економіки та бізнесу. Кафедра фінансів. — Луганськ : Альма-матер, 2004. — 60с.

40. Іващенко В. І. Економічний аналіз господарської діяльності: Навч. посіб.— К.: ЗАТ «Нічлава», 1999. — 204 с.

41. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2004. С 40-42.

42. Карпова Т. П. Управленческий учет: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 350 с.

43. Контроль і ревізія : Підруч. для студ. кооп. Вузів. – 2 вид., перероб. і доп. – К.: Ін Юре, 1998. – 248 с.

44. Контроль і ревізія: Метод. вказ. до семінар. і практ. занять для студ. усіх форм навч. спец. 8.050106 «Облік і аудит» / Національний авіаційний ун-т / Марія Терентіївна… Льовочкіна (уклад.) — К. : НАУ, 2003. — 80с.

45. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. — К.: Товариство «Знання» КОО, 2001. — 378 с.

46. Кравченко Л. И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: Учебник. — Минск: Вышэйшая шк., 1995. — 415 с.

47. Крамаровский Л.М.  Ревизия  деятельности производственного кооператива. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 348 с.

48. Крисюк В. І., Каленський М. М., Юрченко О. В. Ревізія і контроль в установах і організаціях бюджетної сфери: Навч. посіб. / Європейський ун-т фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. — К. : Видавництво Європейського ун-ту фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000. — 149с.

49. Кузьмінський А.М. та ін. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. — К.: Вища школа, 1993. — 126 с.

50. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К: Каравела, 2002. – 504 с.

51. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К: Каравела, 2002. – 504 с.

52. Куліш С. А., Коростишев О. В. Теорія аналізу господарської діяльності: Навч. Посібник / Харківський держ. економічний  ун-т. — Х., 1995. — 62с.

53. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2004.- 387 с.

54. Любушин Н. П., Лещева В. Б. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб. пособие. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. — 471 с.

55. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства. – К.: Хрещатик, 1999. – 800 с.

56. Мельник В. М. Контроль і ревізія діяльності підприємств (короткий курс): Навч. посібник / Одеський держ. ун-т ім. І.І.Мечникова; Інститут математики, економіки і механіки. — О. : Астропринт, 1999. — 108с.

57. Моссаковсъкий В. Види обліку в сучасних умовах та їх обґрунтування // Бухгалтерський облік і аудит. — 2002. — № 6.

58. Пархоменко В. М. Бухгалтерський облік в Україні: Нормативи. Коментарі. — Луганськ: «Футура» ДСД «Лугань», 2001. — 368 с.

59. Романів Є.М., Хом’як Р.Л. Контроль і ревізія. “Інтелект – Захід” 2002. – 345 с.

60. Руденко Л. В., Подольська В. О. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч. Посіб. / Укоопспілка; Навчально- методичний центр «Укоопосвіта». — К., 2000. — 422 с.

61. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. — 688 с.

62. Сівак О., Осейко Н. Бухгалтерський облік за допомогою персонального комп’ютера — К.: РВО “Поліграфкнига”, 1993. – 320 с.

63. Солошенко Л., Федорченко Ф. Громадське харчування. Особливості обліку. – Х.: Фактор, 2003. – 348 с.

64. Сопко В. В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т.— К.: КНЕУ, 2000. — 578с.

65. Сопко В. В., Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник / Київський національний економічний ун-т. — К., 2000. — 258с.

66. Терехов А.А. Аудит: перспективы развития. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 560 с.

67. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. — К.: А.С.К., 2000. — 784 с.

68. Ткаченко Н. Облік виробничої собівартості та рентабельності виробництва продукції. Визначення ціни продажу / / Все про бухгалтерський облік. – 2000. № 70. – С.4

69. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні  проблеми формування бухгалтерського  фінансового обліку. – К.:, А.С.К., 2001. – 348 с.

70. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія. Підручник. Знання-Прес. 2004. – 254 с.

 

 


Додатки

Додаток А

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство ТОВ “ПОРИВ”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 31  грудня   200 5 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

100

110

 

первісна вартість

0 11

100

135

 

Знос

0 12

 

25

 

Незавершене будівництво

0 20

1000

1000

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

9418,9

8120,7

 

первісна вартість

0 31

470,9

490,8

 

Знос

0 32

9889,8

8611,5

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

 

 

 

інші фінансові інвестиції

0 45

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

10518,9

9230,7

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

2433,9

2927,6

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

 

 

 

готова продукція

130

 

 

 

товари

140

 

 

 

Векселі одержані

150

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

607,6

653,9

 

первісна вартість

161

607,6

653,9

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

 

 

 

за виданими авансами

180

 

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

 

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

773,2

19,6

 

в іноземній валюті

240

 

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

 

Усього за розділом 2.

260

3814,7

3601,1

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

 

30

 

БАЛАНС

280

14333,6

12861,8

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

Періоду

Періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

11000

11000

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

 

Резервний капітал

340

1042,54

966,4

 

Нерозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

121,06

90,0

 

Неоплачений капітал

360

 

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

12163,6

12056,4

 

2. Забезпечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

0

8,6

 

Інші забезпечення

410

 

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

 

Усього за розділом 2.

430

0

8,6

 

3. Довгострокові зобов’язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

150

10

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов’язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

460

 

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

470

 

 

 

Усього за розділом 3.

480

150

10

 

4. Поточні зобов’язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов’язаннями

510

 

 

 

Векселі видані

520

 

 

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

2006,1

770,12

 

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

 

з бюджетом

550

 

 

 

з позабюджетних платежів

560

 

 

 

зі страхування

570

3,9

4,68

 

з оплати праці

580

10

12

 

з учасниками

590

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов’язання

610

 

 

 

Усього за розділом 4.

620

2020

786,8

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

 

БАЛАНС

640

14333,6

12861,8

 

                                                     Керівник                     М.П.                      

 


Додаток Б

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ТОВ “ПОРИВ”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь  

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за     рік      2005 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

1236

1114,9

 

Податок на додану вартість

0 15

206

185,82

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

1030

929,08

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

629,4

541,1

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

400,6

387,98

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

 

 

 

Адміністративні витрати

0 70

249,4

207,6

 

Витрати на збут

0 80

119,9

83,2

 

Інші операційні витрати

0 90

0,3

0,5

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

31

96,68

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

 

Інші доходи

130

65

62,1

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

96

158,78

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

28,8

47,64

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

67,2

111,15

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

67,2

111,15

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      Період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

 

 

 

Витрати на оплату праці

240

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

250

 

 

 

Амортизація

260

 

 

 

Інші операційні витрати

270

 

 

 

Разом

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутко-

 

 

вості акцій

 

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

 

просту акцію

330

 

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

340

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                    

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 

 


Додаток В

Типові операції та кореспонденція рахунків з обліку витрат підприємств ресторанного господарства

Первинні документи

 

Зміст господарської операції

 

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

 

Розрахунок бухгалтерії

Відображено собівартість реалізованих товарів

902

 

28

 

2

 

Довідка бухгалтерії

Списано собівартість реалізації

 

79

 

90

 

3

 

Розрахунок бухгалтерії

Нараховано знос основних засобів та нематеріальних активів:

— адміністративного призначення

— пов»язаних зі збутом

92,93

 

13

 

4

 

Накладна,    акт на  списання МШП

 

Списано вартість виробничих запасів, МШП використаних на:

— адміністративні потреби

— потреби збуту

 

 

92

93

 

 

 

20,22

5

 

Авансовий звіт

 

Списано витрати на відрядження:

— адміністративного персоналу

— персоналу, пов»язаного зі збутом

 

92

93

 

 

372

6

 

Довідка бухгалтерії

 

Відображено  суму,  раніше  віднесену до складу витрат майбутніх періодів і визнану витратами звітного періоду

92, 93

 

39

 

7

 

Розрахунково-платіжна відомість

Нараховано заробітну плату:

-адміністративному персоналу

— працівникам, зайнятих збутом

 

92

93

 

 

661

8

 

Розрахунок бухгалтерії

 

Нараховано суму зборів на обов»язкове соціальне страхування, розрахованого виходячи із суми витрат на оплату праці та інші виплати:

— адміністративного персоналу

— працівникам, зайнятим збутом

 

 

 

 

92

93

 

 

 

 

651, 652, 653

9

 

Розрахунок бухгалтерії

 

Відображено       суму,       спрямовану       на формування   резерву   сумнівних   боргів   за операціями, пов»язаними із збутом продукції

93

 

38

 

10

 

Розрахунок, довідка бухгалтерії

 

Списано суми витрат за елементами (для підприємств, що застосовують рахунки класу 8)

— на адміністративні витрати

— на витрати на збут

 

 

 

92

93

 

 

 

80,81, 82,83

11

 

Довідка бухгалтерії

 

Відображено у складі фінансових результатів суму:

— адміністративних витрат

— витрат на збут

 

 

79

 

 

 

92

93


Продовження дод. В

12

 

Накладна, акт на списання МШП, претензія

Списано собівартість реалізованих виробничих запасів, МШП

 

943

 

20,22

 

13

 

Розрахунок

бухгалтерії

Відображено негативну курсову різницю,

пов»язану з перерахунком на дату балансу

залишку каси в іноземній валюті у

грошову одиницю України

945

 

302

 

14

 

Розрахунок.

довідка

бухгалтерії

Відображено зменшення первісної

вартості виробничих запасів, МШП

(включено до витрат поточного періоду

суму уцінки виробничих запасів)

946

 

20,22

 

15

 

 

 

Розрахунок,

довідка

бухгалтерії

Відображено зменшення первісної або

переоціненої вартості товарів (включено

до витрат поточного періоду суму уцінки

товарів)

946

 

281,282

 

16

 

Порівняльна

відомість.

протокол

рішення

інвентаризаційної комісії

Списано на витрати поточного періоду

недостачі виробничих запасів, МШП,

товарів або збитки від їх псування,

готівки, якщо в момент виявлення такої

недостачі або псування винну особу не

встановлено

947

 

20, 22,

28,30

 

17

Договір,

розрахунок

бухгалтерії

Відображено суму визнаних підприємством штрафів, пені та неустойки, пред»явлених постачальниками і підрядниками

948

 

63

 

18

Акт ДПІ,

розрахунок

бухгалтерії

Нараховано суму штрафних санкцій і пені

за несвоєчасну сплату податків та

обов»язкових платежів

948

 

641,642

 

19

 

 

Довідка бухгалтерії, накладна, розрахунково-платіжна

відомість,

розрахунок

бухгалтерії

Відображено витрати поточного періоду:

— житлово-комунального або

обслуговуючого господарства

949

 

13,20,

22, 63,

65,66

 

20

 

 

Розрахунок,

довідка

бухгалтерії

 

Списано суми витрат за елементами (для

підприємств, що застосовують рахунки

класу 8) на інші витрати операційної

діяльності

94

 

80,81,

82, 83,

84

21

 

 

Довідка

бухгалтерії

 

Відображено у складі фінансових результатів суму інших витрат операційної діяльності

79

 

94

 


Продовження дод. В

22

 

Довідка

бухгалтерії

 

 

Відображено        суми,        пов»язані        із

нарахуванням та сплатою:

— відсотків             за             відстроченими

банківськими   кредитами   в   національній

або іноземній валюті

— відсотків за небанківськими позиками в

національній або іноземній валюті

 

 

 

951

 

 

 

 

503, 603

505, 506,

605,606

23

Розрахунок

бухгалтерії

Нараховано відсотки за заборгованістю за

майно, одержане за договором фінансової

оренди

951

 

684

 

24

 

 

 

 

Довідка

бухгалтерії

 

 

Відображено суму втрат, пов»язаних із

зменшенням частки інвестора в чистих

активах об»єкта інвестування, якщо

об»єктом інвестування є:

— асоційоване підприємство

— спільне підприємство

— дочірнє підприємство

 

 

 

 

961

 

 

 

 

141

962

963

25

 

 

 

Довідка

бухгалтерії

 

 

Відображено у складі фінансових результатів суму фінансових витрат звітного періоду та втрат від участі в капіталі

79

 

95,96

 

26

Розрахунок

бухгалтерії

Списано вартість довгострокової

фінансової інвестиції

971

 

14

 

27

Акт

приймання-

передачі

Списано залишкову вартість об»єктів

основних засобів, інших необоротних

матеріальних активів, нематеріальних »

активів, капітальних інвестицій, під час їх

вибуття у зв»язку з реалізацією (продажем)

972

 

10, 11,

12, 15

28

Розрахунок

бухгалтерії

Відображено суму витрат від курсових

неопераційних різниць

974

 

342, 68

 

29

 

Акт списання

 

Списано залишкову вартість об»єктів

основних засобів, інших необоротних

матеріальних активів, нематеріальних

активів, капітальних інвестицій під час їх

вибуття у зв»язку із ліквідацією,

безкоштовною передачею, недостачею або

псуванням, невідповідністю критеріям

визнання активом

976

 

10, 11,

12, 15

 

30

 

Довідка

бухгалтерії

Списано інші витрати на фінансові

результати

 

79

 

97

 


Додаток Д

Операції та кореспонденція рахунків з обліку витрат ТОВ «Порив»

N

Первинний документ

 

Зміст господарської операції

 

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

 

Дебет

Кредит

1

 

Накладна

 

Оприбутковано за купівельною вартістю:

— товари

— продукти

 

2811

2812

 

631

631

 

5000,00 3000,00

2

 

Податкова накладна

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

641

 

631

 

1600,00

 

3

 

Виписка банку

Погашено заборгованість перед постачальником

631

 

311

 

9600,00

 

4

 

Накладна

 

Відпущено у виробництво для виготовлення:

лангету з помідорами:

— товари

— продукти

2)   салату «Особливий»:

— товари

— сировину

 

 

 

2311

2311

 

2312

2312

 

 

 

2811 2812

 

2811 2811

 

 

 

1750,00 500,00

 

1250,00 300,00

5

 

Накладна

 

Отримано в їдальню готову продукцію:

1)   лангет з помідорами:

— за нормативними цінами (було виготовлено 500 порцій за ціною 6,00 грн. за порцію)

— відображено доведення нормативних цін до роздрібних (9,00 грн. за порцію)

2) салат «Особливий»:

— за нормативними  цінами (було виготовлено 600 порцій за ціною 4,00 грн. за порцію)

— відображено доведення нормативних цін до роздрібних (7,00 грн. за порцію)

 

 

 

 

2821

 

2821

 

 

 

2822

 

2822

 

 

 

 

231

 

2851

 

 

 

232

 

2852

 

 

 

 

3000,00

 

1500,00

 

 

 

2400,00

 

1800,00

6

 

Накладна

 

Передано   в   буфет   для   роздрібного продажу товари зі складу в кількості 400 од. (роздрібна ціна одиниці товарів 8,00 грн.)

 

 

2823

2823

 

 

2811 2853

 

 

2000,00 1200,00

7

 

ПКО

 

Відображено дохід від реалізації:

1)   лангету з помідорами

2)   салату «Особливий»

3)   товарів

 

301

301

301

 

7011 7012

702

 

4500,00 4200,00 3200,00


Продовження дод. Д

8

 

Розра­хунок

бухгалтерії

Відображені податкові зобов»язання з ПДВ

 

7011

7012

702

641

641

641

750,00 700,00 533,33

9

 

Довідка бухгалтерії

 

відображено собівартість реалізованої готової продукції:

1)   лангету з помідорами

2)   салату «Особливий»

 

 

901

901

 

 

2821 2822

 

 

4500,00 4200,00

10

 

Довідка бухгалтерії

Відображено собівартість реалізованих товарів

902

 

2823

 

3200,00

 

11

 

РПВ

 

Зараховано           заробітну           плату адміністративному персоналу

92

 

661

 

1000,00

 

12

 

Розраху­нок бухгалтерії

 

Проведено  відрахування  на  соціальні заходи згідно з чинним законодавством (див. оп. 11)

92

 

65

 

380,20

 

13

 

Рахунок, податкова накладна

Акцептовано   рахунок    за    телефонні переговори

 

92

641

685

685

500,00 100,00

14

 

Розраху­нок бухгалтерії

 

Нараховано     амортизацію     основних засобів,     що     використовуються     в адміністративних цілях

92

 

131

 

99,75

 

15

РПВ

Нараховано заробітну плату кухарям

91

661

300,00

16

 

Розраху­нок бухгалтерії

 

Проведено  відрахування  на соціальні заходи  згідно чинного  законодавства (див. оп. 15)

91

 

65

 

1 14,06

 

17

 

Розраху­нок бухгалтерії

 

Нараховано амортизацію виробничого обладнання  (використовується виробничий метод)

91

 

131

 

99,94

 

18

 

РПВ

 

Нараховано  заробітну плату працівникам,    пов»язаним  зі збутом продукції

93

 

661

 

200,00

 

19

 

Розраху­нок

 

Проведено  відрахування  на  соціальні заходи згідно з чинним законодавством

93

 

65

 

76,04

 

20

 

Розраху­нок бухгалтерії

 

Здійснено      розподіл      і      списання загальновиробничих   витрат   відносно питомої  ваги   кожного   виду  страв  у загальному обсязі виробництва:

1) питома вага лангету з помідорами (500 : (500 + 600) = 0,4545)

2) питома  вага салату «Особливий» (600 : (500 4- 600) = 0,5454)

Загальна     сума     загальновиробничих витрат — 514 грн.:

1)   для  лангету з помідорами (514 х 0,4545 = 233,61)

2)   для   салату   «Особливий»   (514   х 0,5454 = 280,39)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2311

 

2312

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

 

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233,61

 

280,39

 


Продовження дод. Д

21

 

Накладна

 

Здійснено    коригування    собівартості готової продукції на суму перевищення нормативних    цін    над    фактичними витратами   на   виробництво  (методом «червоне сторно»):

1)   для лангету з помідорами (3000 — (500+ 1750 +233,61) = 516,39)

2)   для  салату  «Особливий»  (2400 — (300+ 1250 + 280,39) = 569,61)

 

 

 

 

 

2821

 

2822

 

 

 

 

 

 

2311

 

2312

 

 

 

 

 

 

516,39

 

569,61

 

22

 

Розраху­нок бухгалтерії

 

Збільшено     торгову     націнку     для стягнення облікових роздрібних цін:

1)   для лангету з помідорами

2)   для салату «Особливий»

 

 

2821 2822

 

 

2851 2852

 

 

516,39 569,61

23

 

Розраху­нок бухгалтерії

 

Списано   реалізовані  торгові   націнки (методом «червоне сторно»). Питома    вага    торгової    націнки    на реалізовані товари, готову продукцію: ((1500 + 516,39 + 1800 + 569,61 + 1200) : (4500 + 4200 + 3200) = 5586 : 11900 = 0,4694)

1) на лангет з помідорами (4500 х 0,4694=2112,30)

2) на салат «Особливий» (4200 х 0,4694=1971,48)

3) на товари (3200 х 0,4694=1502,08)

 

 

 

 

 

 

9011

 

9012

 

902

 

 

 

 

 

 

2851

 

2852

 

2853

 

 

 

 

 

 

2112,30

 

1971,48

 

1502,08

24

 

Розраху­нок бухгалтерії

 

Списано суму чистого доходу на рахунок фінансових результатів від реалізації:

1) лангету з помідорами

2) салату особливий

3) товарів

 

 

7011 7012

702

 

 

791

791

791

 

 

3750,00 3500,00 2667,00

25

 

Розраху­нок бухгалтерії

 

Списано суму витрат звітного періоду:

1) собівартість реалізованого лангету з помідорами (4500 — 2112,30 = 2387,70)

2)   собівартість реалізованого салату «Особливий» (4200 — 1971,48 = 2228,52)

3)  собівартість реалізованих товарів (3200 -1502,08 = 1697,20)

4) адміністративні витрати (1000 + 380 + 500 +  100 = 1980)

5) витрати на збут (200 + 76 = 276)

 

791

 

791

 

791

 

791

 

791

 

9011

 

9012

 

902

 

92

 

93

 

2387,70

 

2228,52

 

1697,20

 

1979,96

 

276,04

26

 

Податкова накладна

 

Нараховано податок на прибуток та списано на фінансовий результат.

Сума прибутку до оподаткування: (3750+3500+2667)-(2387,70+2228,52+ 1697,20+1979,96+276,04)=1347,58 1347,58*25% = 404,27

 

 

 

 

981

791

 

 

 

 

641

981

 

 

 

 

404,27 404,27

27

 

Розраху­нок бухгалтерії

Визначено суму чистого прибутку

 

791

 

441

 

943,31

 

 


Додаток Е

 

 

 

 

УКРАЇНА

 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.04.06р.

08 — 13

На №

 

 

 

 

                                                        А  К  Т

 

“Про результати перевірки витрат в ТОВ “Порив” за період з 01.04.2005 по 31.03.2006 р.”.

На виконанння плану контрольно-ревізійної роботи ДПА в Святошинському районі на І півріччя 2006 року  та на підставі посвідчення від  01.12.2005р. № 87, виданого начальником ДПА в Святошинському районі м. Києва, головним контролером-ревізором Козоріз П. В.  проведена перевірка витрат в ТОВ “Порив” за період з 01.04.2005 по 31.03.2006 р.   

Попередню перевірку витрат за період з 01.08.03 по 01.01.05 проводила контролер-ревізор ДПА в Святошинському районі Наумова О.Й.

 

                                                               Перевірка   розпочата 01.04.2006    

                                                               Закінчена 14.04.2006.

    ТОВ “Порив”  підприємство ресторанного господарства з повним виробничим циклом, яке працює на сировині, тому виконує всі три функції — виробництво, реалізацію та організацію споживання.

Юридична і фактична адреса:

                     м.  Київ

                      вул. Жмеринська, 4,  буд.4.

  Ідентифікаційний код 04362195.

 

За перевіряємий період з 01.04.2005 по 31.03.2006 р.   в ТОВ “Порив” здійснено такі перевірки:

акт від 22.05.05р. Пенсійний фонд (перевірка нарахування та сплати внесків до пенсійного фонду);

довідка 18.02.06р. Фінансове управління Святошинської РДА (перевірка стану бухгалтерського обліку і фінансової звітності).

Перевіркою встановлено, що деякі операції з обліку витрат підприємства проведені з порушенням  законодавства.

Проте зазначені моменти мають обмежений вплив на стан справ у цілому і не перекручують дійсного фінансового становища підприємства, що перевіряється. У зв’язку з цим ревізор вважає за можливе підтвердити, що за винятком згаданих обмежень надана інформація свідчить про відповідність здійснюваної господарсько-фінансової діяльності чинному законодавству. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим і нормативним вимогам.

Фінансова звітність складена на основі дійсних облікових даних і в цілому достовірно відображає фактичне фінансове становище установи, що перевіряється.

          З матеріально-відповідальними особами заключні договори про  повну матеріальну відповідальність.

          На кінець року проводиться щорічна інвентаризація. Інвентаризаційні відомості оформлені, виведені результати інвентаризації.

 Книга видачі доручень заведена по установленій формі, відмітки про виконання доручень проводяться своєчасно.

Акт складено у 2-х примірниках.

 

Ревізор                                                                                  Козоріз П. В.

 

Керівник підприємства                                                         Сидорів В. П.

 

Спеціаліст з бухгалтерського обліку

та  фінансової   звітності                                                       Пелюхівська О.Б. 

 

“Один примірник акту   отримала ”                                  Пелюхівська О.Б.

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.