Дипломна робота Контроль та ревізія фінансових результатів страхової компанії

Зміст

 

Вступ. 3

Розділ 1. Наукові засади контролю і ревізії фінансових результатів страхової компанії6

1.1. Економічні аспекти управління фінансовими результатами страхової компанії6

1.2. Характеристика контрольно-ревізійного процесу та його здійснення в умовах використання новітніх інформаційних технологій. 19

1.3. Планування і організація ревізії діяльності страхової компанії27

1.4. Організаційно-економічна характеристика ЗАТ “  “Інкомстрах” м. Київ  32

Розділ 2. Інформаційне забезпечення контролю і ревізії фінансових результатів страхової компанії36

2.1. Зміст, завдання і класифікація інформаційного забезпечення контролю   36

2.2. Критичний аналіз нормативно-правового забезпечення та огляд спеціальної літератури з питань контролю і ревізії фінансових результатів страхової компанії39

2.3. Оцінка стану обліку та внутрішньогосподарського контролю фінансових результатів страхової компанії44

2.4. Організаційно-інформаційна  модель обліку, аналізу та контролю фінансових результатів страхової компанії60

Розділ   3.   Методика   контролю   і   ревізії   фінансових   результатів   страхової компанії63

3.1. Методика проведення контролю і ревізії фінансових результатів страхової компанії63

3.2. Узагальнення та реалізація результатів контролю і ревізії фінансових результатів страхової компанії73

3.3. Особливості контролю і ревізії фінансових результатів страхової компанії в умовах використання новітніх інформаційних технологій. 75

Висновки і пропозиції82

Список використаної літератури. 88

Додатки. 92


Вступ   

 

Суспільне виробництво, як відомо, має ризиковий характер. Довкілля та соціальне середовище, в яких здійснюється процес суспільного виробництва, постій­но впливають на нього. Такий вплив може бути і по­зитивним, і негативним. Стихійні явища, які можуть спіткати окреме господарство, спроможні повністю зруйнувати його. Не маючи підтримки, таке госпо­дарство не в змозі покрити завдані збитки власними силами. У цьому зв»язку обов»язковою умовою функ­ціонування будь-яких господарств стає наявність ме­ханізмів компенсації збитків, які можуть виникнути внаслідок непередбачуваних подій. Ця компенсація можлива в разі наявності відповідного фонду, за раху­нок якого вона здійснюватиметься. У цьому зв»язку ви­никає потреба у спеціальних механізмах перерозподі­лу ризиків (збитків) і формування необхідних фондів. Механізми створення таких фондів передбачають ре­зервування та перерозподіл ресурсів на випадок непе­редбачуваних подій і наявність відповідної системи пе­рерозподілу ризиків. Такий механізм дає змогу здійс­нити акумулювання заощаджень багатьох людей і гос­подарств для запобігання негативного впливу тих чи інших непередбачуваних подій. Цей механізм являє собою страхування.

Підсумком господарської діяльності будь-якого комерційного підприємства є фінансовий результат – прибуток або збиток.

Прибуток підприємства являє собою підсумок його господарської діяльності та є джерелом його життєдіяльності. Величина прибутку залежить від росту обсягу реалізації, від зниження собівартості та якості реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг.

Однак, для досягнення максимальних розмірів прибутку, підприємство повинно забезпечити ефективне управління фінансовими результатами господарської діяльності.

Важливе значення в забезпеченні фінансових результатів страхової компанії має контроль та ревізія. Контроль та ревізія, як однин з елементів управління, – вивчає фактичний стан справ у кожному з підрозділів і по підприємству в цілому, щоб об’єктивно відображати дійсність; перевіряє виконання прийнятих рішень; виявляє відповідність діяльності підприємства інтересам суспільства, держави, законам ринку.

Саме тому тема дипломної роботи “Контроль та ревізія фінансових результатів страхової компанії” є досить актуальною.

Метою дипломної роботи є розробка пропозицій щодо удосконалення контролю та ревізії фінансових результатів в страховій компанії на основі теоретичного вивчення проблеми та критичного аналізу практики контрольно-ревізійного процесу в ЗАТ “Інкомстрах”.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступнізавдання:

— розглянути наукові засади контролю і ревізії фінансових результатів страхової компанії,

— вивчити економічні аспекти управління фінансовими результатами страхової компанії,

— дослідити характеристику контрольно-ревізійного процесу та його здійснення в умовах використання новітніх інформаційних технологій,

— розглянути планування і організація ревізії діяльності страхової компанії,

— розглянути зміст, завдання і класифікація інформаційного забезпечення контролю,

— провести критичний аналіз нормативно-правового забезпечення та огляд спеціальної літератури з питань контролю і ревізії фінансових результатів страхової компанії,

— зробити оцінку стану обліку та внутрішньогосподарського контролю фінансових результатів страхової компанії,

— розглянути організаційно-інформаційну модель обліку, аналізу та    контролю фінансових результатів страхової компанії,

— запропонувати методику проведення контролю і ревізії фінансових результатів страхової компанії,

— провести узагальнення та реалізація результатів контролю і ревізії фінансових результатів страхової компанії,

— розглянути особливості контролю і ревізії фінансових результатів страхової компанії в умовах використання новітніх інформаційних технологій.

Предметом дослідження є результати ревізії фінансових результатів діяльності базового підприємства.

Об’єктом дослідження було обрано ЗАТ “Інкомстрах”.

Теоретичну основу дослідження питання контролю та ревізії фінансових результатів склали закони України, Інструкції з контролю, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як: Білуха М.Т., Добровський В.Н., Крамаровський Л.М.,  Криницький Р.І. та інших. В роботі використані дані  бухгалтерської та податкової звітності ЗАТ “Інкомстрах” за 2000-2004 рр.

Методи дослiдження. При вирiшеннi поставлених завдань застосовувалися такi методи, як метод економiчного аналiзу, факторного аналізу.  

Економіко-математичні методи діляться на: економіко-статистичні; методи оптимальних рішень; економетричні; методи економічної кібернетики; математичного програмування; евристичні методи.

Економіко-логічні методи: використання відносних і середніх величин; застосування порівняння; групування; індексний метод; метод ланцюгових підстановок. Відносні і середні величини широко застосовуються в процесі аналізу. За допомогою середніх величин (групових і загальних), обчислених на основі масових даних про якісно однорідні явища, можна  визначити загальні тенденції і закономірності в розвитку економічних процесів.

 


Розділ 1. Наукові засади контролю і ревізії фінансових результатів страхової компанії

 

1.1. Економічні аспекти управління фінансовими результатами страхової компанії

 

Відповідно до Закону України «Про страхування» страхування — це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб уразі настання певних подій(страхових випадків), визна­чених договором страхування або чинним законодавст­вом за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та до­ходів від розміщення коштів цих фондів [1, c. 15].

Система економічних відносин, яка сприяє укладан­ню договорів страхування, становить страховий ринок.

Страхові товариства створюються і діють на під­ставі установчих документів (установчий договір, ста­тут). Установчі документи повинні містити дані про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місце­знаходження, розмір і порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків і збитків, склад та компетенцію органів товариства та ін. З метою на­повнення страхового ринку реальними фінансовими ресурсами та запобігання монопольного становища на ринку окремих страховиків існують законодавчі об­меження щодо участі страховиків у створенні інших страхових організацій. Загальний розмір внесків стра­ховика до статутних фондів інших страховиків Украї­ни не може перевищувати 30 відсотків його власного статутного фонду, в тому числі розмір внеску до ста­тутного фонду окремого страховика не може переви­щувати 10 відсотків. Ці вимоги не поширюються на страховика, який здійснює види страхування інші, ніж страхування життя, у разі здійснення ним внесків до статутного фонду страховика, який здійснює страху­вання життя.

Контроль та аналіз стану проведення готівкових операцій в ЗАТ “Інкомстрах” здійснюється головним бухгалтером.

Особливість методичних прийомів внутрішньогосподарського контролю, узагальнення і реалізації його результатів складається в застосуванні таких органолептичних прийомів, як інвентаризація, контрольні виміри, технологічний контроль, експертизи різних видів, і інших для дослідження якості й обсягів капітальних робіт, відповідності їхньої затвердженої проектно-кошторисної документації. Розрахунково-аналітичні методичні прийоми використовуються при визначенні якісних показників виконання планів капітальних вкладень і впровадження нової техніки, виявленні невикористаних резервів.

 

 

 

 


2.4. Організаційно-інформаційна  модель обліку, аналізу та контролю фінансових результатів страхової компанії

 

Аналіз фінансових результатів в ЗАТ “Інкомстрах” проводиться з метою  вивчення економічних аспектів господарських явищ і процесів – господарської діяльності; виявлення факторів і причин, що їх обумовили; опрацювання, обґрунтування та розробка заходів з мобілізації виявлених резервів; підвищення ефективності роботи страхової компанії.

Для економічного аналізу страхової діяльності ЗАТ “Інкомстрах” застосовується широкий спектр прийомів і методів економічного аналізу.

Найбільш поширеними із них є: зіставлення залишків по рахунках за різні звітні періоди; зіставлення показників бухгалтерської і фінансової звітності з прогнозними показниками; зіставлення одержаних в звітному періоді співвідношень між різними статтями звітності і аналогічними співвідношеннями минулих періодів.

В ході аудиторських перевірок також застосовуються економіко-математичні та економіко-логічні методи, зокрема використання відносних і середніх величин; застосування порівняння; групування; індексний метод; метод ланцюгових підстановок, тощо.

Порівняння — найбільш ранній поширений засіб аналізу. Починається воно зі співвідношення явищ, тобто із синтетичного акта, за допомогою якого аналізуються порівнювані явища, виділяється в них спільне і різне. Існує декілька форм порівняння: порівняння з планом, порівняння з минулим, порівняння з кращим, порівняння із середніми даними.

Отже, на якість прийняття відповідних рішень у контрольному процесі та підвищення інформаційного забезпечення впливають: збільшення кількості факторів, які масово враховуються ревізором під час дослідження об»єкта залежно від виду (видів) його діяльності; поглиблення аналізу господарських процесів, що визначають­ся ревізором; підвищення обґрунтованості висновків завдяки застосуванню економіко-математичних методів і модульних досліджень;  чітке і обґрунтоване формування висновків ревізора, складо­вою яких є насамперед фінансове прогнозування майбутньої діяль­ності підприємства. Це може забезпечуватися впровадженням нових комп»ютерних технологій обробки інформації та здійсненням контролю безпосеред­ньо з використанням потужних ПЕОМ.


Висновки і пропозиції

 

Відповідно до Закону України «Про страхування» страхування — це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб уразі настання певних подій(страхових випадків), визна­чених договором страхування або чинним законодавст­вом за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та до­ходів від розміщення коштів цих фондів.

Формування фінансового результату здійснюється в порядку, визначеному Положенням (стандартом) бух­галтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати». Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

Валовий фінансовий результат від страхової діяль­ності обчислюється як різниця між доходами від стра­хової діяльності та витратами страховика на надання страхових послуг.

В умовах ринкової економіки роль контрольно-ревізійної роботи значно зростає, оскільки боротьба з економічною злочинністю неможли­ва без участі професійно і компетентно підготовлених працівників дер­жавної контрольно-ревізійної служби. При цьому ринок потребує досто­вірної облікової і звітної інформації про діяльність суб»єктів підприєм­ницької діяльності з різними формами власності (державних, приват­них, комунальних та інших підприємств, асоціацій, концернів, акціонер­них і спільних товариств тощо). Тільки об»єктивна обліково-аналітич­на інформація про діяльність суб»єктів господарювання дає можливість перевірити відповідність діяльності підприємств чинним законодавчим та іншим нормативно-правовим актам, які її регулюють.

Застосування комп»ютерних програм бухгалтерського обліку вимагає удосконалення методики контролю та розробки програм ревізії фінансово-господарської діяльності підприємств. Для цього сучасна комп»ютерна техніка має великі можливості, за її допомогою насам­перед можна виконувати розрахунки та інші логічні кроки за три­валі періоди часу і без помилок.

Проте не слід забувати, що комп»ютери не можуть мислити чи проникати в суть проблеми, що немаловажно для компетентного кон­тролю. Бази даних містять повну інформацію про результати діяль­ності але в них не міститься інформації про облікову політику чи принципи обліку підприємства, немає різноманітних пояснень до звітів тощо. Також не завжди є можливість зіставити дані звітного періоду з відповідними даними інших періодів. Останні найчастіше недоступні, їх бази даних архівуються.

Отже, на якість прийняття відповідних рішень у контрольному процесі та підвищення інформаційного забезпечення впливають:

— збільшення кількості факторів, які масово враховуються ревізором під час дослідження об»єкта залежно від виду (видів) його діяльності;

— поглиблення аналізу господарських процесів, що визначають­ся ревізором;

— підвищення обґрунтованості висновків завдяки застосуванню економіко-математичних методів і модульних досліджень;

— чітке і обґрунтоване формування висновків ревізора, складо­вою яких є насамперед фінансове прогнозування майбутньої діяль­ності підприємства.

Це може забезпечуватися впровадженням нових комп»ютерних технологій обробки інформації та здійсненням контролю безпосеред­ньо з використанням потужних ПЕОМ.

Ревізійний процес страхової компанії складається із цілої низки послідовних етапів. Кожний з етапів має свій зміст, функціональне призначення й відо­кремлений за часом.

У теорії і практиці контрольно-ревізійної діяльності є такі етапи:

— планування ревізії;

— підготовка до ревізії;

— складання завдання (програми) проведення ревізії;

— організація роботи на місці (об»єкті) ревізії;

— документальна й фактична перевірка;

— систематизація матеріалів ревізії і складання акта, висновків і пропозицій;

— узгодження і обговорення наслідків ревізії на підприємстві;

— затвердження матеріалів ревізії;

— контроль за виконанням рішень, прийнятих за матеріалами ревізії.

 «Інкомстрах» є членом Правління Ліги страхових організацій України, свідоцтво № 134, членом Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України, Свідоцтво № 01-072 від 18 листопада 2002 року, членом Моторного (транспортного) страхового бюро України, Свідоцтво № 108 від 28 липня 2003 р.

В 2004 році отримання страхових внесків  ЗАТ » «Інкомстрах» зросло на 9997,2 тис. грн. Зростання відбулося за рахунок збільшення страхування наземного транспорту на 448 тис. грн., добровільного страхування відповідальності – 292,8 тис. грн., інших видів обов’язкового страхування на 10875,2 тис. грн.

Сума виплачених страхових відшкодувань в 2004 році зросла порівняно з 2003 на 585,8 тис. грн. Виплати збільшилися за рахунок майнового страхування на 294,4 тис. грн., обов’язкового страхування – 144 тис. грн., особистого страхування – 136,4 тис. грн. та страхування відповідальності – 2,4 тис. грн.

Завданням інформаційного забезпечення контролю доходів, витрат та результатів фінансово-господарської діяльності ЗАТ “Інкомстрах” є інформування учасників контрольно-ревізійного процесу про стан підприємства, функціонування його в відповідності нормативно-правовим актам та законодавству у господарському механізмі підприємств. Крім того, ін­формаційне забезпечення є засобом комунікації ауди­торів з питань, що стосуються їхньої профе­сійної діяльності.

Інформаційне забезпечення господарського механіз­му ускладнюється відповідно до зростання суспільного виробництва в умовах ринкових відносин та прискорен­ня науково-технічного прогресу. Передусім збільшуються обсяги економічної інформації про діяльність підпри­ємств, концернів, корпорацій, спільних підприємств, яка містить дані для дослідження ревізією і аудитом. Зрос­тання обсягів інформації ускладнює організацію і ме­тодику проведення ревізії і аудиту фінансово-господарсь­кої діяльності.

На бухгалтерію ЗАТ “Інкомстрах” покладаються обов»язки вести бухгалтер­ський облік підприємства та формувати його відкриту фінансову звітність у відповідності до встановлених вимог та положень.

Бухгалтерський облік зароблених страхових платежів в ЗАТ “Інкомстрах” здійснюється на рахунку 70 «Доходи від реалізації» субра­хунок (рахунок третього порядку) 7031 «Зароблені страхові платежі». Щомісячно на зазначений рахунок списуються:

— отримані (нараховані) відповідно до договорів страхування (перестрахування) страхові платежі в кореспонденції з рахунком 76 «Страхові платежі»;

— суми часток страхових платежів, сплачених (нарахованих) перестраховикам, у кореспонденції з рахунком 705 «Перестрахування»;

— результат зміни резервів незароблених премій з урахуванням операцій перестрахування в корес­понденції із субрахунком 4951 «Результат зміни резервів незароблених премій».

Отримане внаслідок цих операцій сальдо субра­хунку 7031 «Зароблені страхові платежі» становить основний складник доходів від страхової діяльності —зароблені страхові платежі. Таке сальдо щомісяця списується в кореспонденції з рахунком 79 «Фінансові результати».

Інформація щодо виплачених страхових сум і стра­хових відшкодувань за договорами страхування і пере­страхування узагальнюється на рахунку 904 «Страхові виплати». За дебетом цього рахунку відображаються визнані страхові виплати, за кредитом — списання в порядку закриття дебетових оборотів на рахунок 79 «Фінансові результати». Аналітичний облік здійсню­ється за видами страхування.

За кредитом рахунку 7911 «Результат страхової діяльності» відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від страхової діяльності:

7031 «Зароблені страхові платежі» 719    «Інші доходи від страхової діяльності».

За дебетом рахунку 7911 «Результат страхової ді­яльності» відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку витрат страховика:

903  «Собівартість страхових послуг» 93 «Витрати на збут»

904  «Страхові виплати» і 949  «Інші витрати страхової діяльності».

Кінцевий фінансовий результат від страхової діяль­ності визначається з урахуванням податку на прибуток.

Відповідно до Закону України «Про оподаткуван­ня прибутку підприємств» валові доходи від страхової діяльності (крім страхування ризиків життя) страховиків-резидентів оподатковуються за ставкою три відсотки суми валового доходу, отриманого від страхової діяльності.

Найбільш важливим і узагальнюючим показником роботи ЗАТ “Інкомстрах” є прибуток (дохід), у якому органічно поєднані усі сторони виробничої і фінансово-господарської діяльності.

Тому найвідповідальнішою ділянкою контрольно-ревізійної роботи є перевірка фінансових результатів суб»єктів підприємницької діяльності.

В 2005 році в страховій компанії ЗАТ “Інкомстрах” була проведена перевірка фінансово-господарської діяльності за період з 01.04.2004 по 31.03.2005 р.

За результатами проведення перевірки ЗАТ “Інкомстрах” ревізором Солом’янської ПДА м. Києва  Козак В.В.

за даними фінансового обліку і звітності за період  з “1” квітня  2004 року по “31” березня 2005 року.

Ревізором перевірено таку документацію: первинні  документи: накладні, договори, розпорядження, накази та акти виконаних робіт, відображення господарських операцій бухгалтерському обліку: Головна книга, журнали ордера 1,2,7,10, бухгалтерська звітність: Баланс та звіт про фінансові результати. 

Перевіркою встановлено, що деякі операції з обліку  фінансових результатів підприємства проведені з порушенням  Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що призвело до неправильного визначення прибутку від страхової діяльності.   

Проте зазначені моменти мають обмежений вплив на стан справ у цілому і не перекручують дійсного фінансового становища підприємства, що перевіряється. У зв’язку з цим ревізор вважає за можливе підтвердити, що за винятком згаданих обмежень надана інформація свідчить про відповідність здійснюваної господарсько-фінансової діяльності чинному законодавству. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим і нормативним вимогам.

На якість прийняття відповідних рішень у контрольному процесі та підвищення інформаційного забезпечення впливають: збільшення кількості факторів, які масово враховуються ревізором під час дослідження об»єкта залежно від виду (видів) його діяльності; поглиблення аналізу господарських процесів, що визначають­ся ревізором; підвищення обґрунтованості висновків завдяки застосуванню економіко-математичних методів і модульних досліджень;  чітке і обґрунтоване формування висновків ревізора, складо­вою яких є насамперед фінансове прогнозування майбутньої діяль­ності підприємства. Це може забезпечуватися впровадженням нових комп»ютерних технологій обробки інформації та здійсненням контролю безпосеред­ньо з використанням потужних ПЕОМ.

 

 

Список використаної літератури

 

1.       Про страхування: Закон України / Урядовий кур»єр. — 1996. — 18 квітня.

2.           Про бухгалтерський облік та фінансову звітність: Закон України, затверджений Постановою Верховної Ради України від 16.07.99р. №996-ХІV //Бухгалтерський облік і аудит. – 1999, №6. – С.9-14.

3.           Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України про внесення змін до Закону України, затверджений постановою Верховної Ради України від 22.05.97р. №283/97-ВР//Бухгалтерський облік і аудит — 1997. — №6. — С.16.

4.           Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291// Бухгалтерський облік і аудит – 2000. — №1. — С.14-65.

5.           Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.

6.           Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.21-26.

7.           Положення (стандарт) бухгалтерського обліку  4 «Звіт про рух грошових коштів», затверджене наказом міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.27-30.

8.           Про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку: Положення, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 24.03.95р. №88// Галицькі контракти — 1996. — №19.-С.17-20.

9.     25 Положень (стандартів) бухгалтерського обліку – К.:КНТ, 2002. – С47-49.

10.Аудит: Застосування міжнародних стандартів аудиту в аудиторській практиці України: Навч. посібник / Аудиторська палата України ; Спілка аудиторів України ; Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України / Іван Ісакович Пилипенко (заг.ред.). — К. : ТОВ «ІАМЦ АУ «СТАТУС», 2005. — 172с.

11.       Баканов М.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі, —  Економіка, 1990р. — С.77-88.

12.       Балабанов І.П. Аналіз і планування фінансово-господарського суб»єкта. — Учб.посіб. — М.: Фін. і стат-ка, 1994. —  С.48-56.

13.       Барановська В.Г., Редько А.Ю. Проблеми формування інформаційної бази економічного аналізу господарської діяльності з використанням АРМ — бухгалтера. — К.: КДТЕУ, 1991. – 45 с.

14.       Білуха М. Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: Підручник. – К.: Вища шк.., 2002. – 326 с.

15.       Білуха М.Т. Курс аудиту. — К.: Знання, 2002.-568 с.

16.Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік, — Житомир: ПП Рута, 2000.-С.365-376.

17.       Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – 2-ге вид., доп.  і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2000. — 608 с.

18.Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – 2-ге вид., доп.  і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2000. — 608 с.

19.Бухгалтерський облік у громадському харчуванні. Навчальний посібник. Ф.Ф. Бутинець та інші.-Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 440 с.

20.Бухгалтерський облік: Навч. посібник / Житомирський держ. технологічний ун-т / Франц Францович Бутинець (ред.). — Житомир : Рута, 2004. — 448с..

21.Величко О. Г., Голов С. Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. — Д.: ТОВ «Баланс-Клуб», 2000. — 768 с.

22.Вербило О. Ф., Бойко З. І., Кондрицька Т. П., Ярошинський В. М. Бухгалтерський облік: Навч. посібник для слухачів ін-тів підвищення кваліфікації аграрних вищих навч. закл. / Національний аграрний ун-т / О.Ф. Вербило (ред.). — К. : НАУ, 2004. — 424с.

23.             Голов Сергій Федорович, Костюченко Валентина Миколаївна. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами: Практ. посіб. — К. : Лібра, 2004. — 880с.

24.Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: 2001 : Навч. посіб. / М.В. Кужельний (ред.). — 6.вид. — К. : А.С.К., 2001. — 266 с.

25.Грабова Н. М., Кривоносов Ю. Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посіб. — К. : А.С.К., 2001. — 416 с.

26.Грабова Н.М., Добровський  В.М. Бухгалтерський облік в торгівлі. – К.: А.С.К., — 2004. – 800 с

27.       Завгородній В.П. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в системі управління підприємством,- К.: Ваклер, 2001р.- С.300-367.

28.Загородній А.Г. Аудит: теорія і практика. – Львів: Львівська політехніка, 2004.- 454 с.

29.       Іващенко В. І. Економічний аналіз господарської діяльності: Навч. посіб.— К.: ЗАТ «Нічлава», 1999. — 204 с.

30.Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291// Бухгалтерський облік і аудит – 2000. — №1. — С.14-65.

31.       Контроль і ревізія : Підруч. для студ. кооп. Вузів. – 2 вид., перероб. і доп. – К.: Ін Юре, 1998. – 248 с.

32.       Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. — К.: Товариство «Знання» КОО, 2001. — 378 с.

33.       Крамаровский Л.М.  Ревизия  деятельности производственного кооператива. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 348 с.

34.       Кузьмінський А.М. та ін. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. — К.: Вища школа, 1993. — 126 с.

35.Кузьмінський А.М. та ін. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. — К.: Вища школа, 1993. — 126 с.

36.       Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

37.Малькова Т.Н. Теория и практика международного бухгалтерского учета: Учеб. пособие. – СПб.: “Бизнес-пресса”, 2001. – 336 с.

38.Панасюк В.М. Податковий облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 260 с. 

39.Пархоменко В. М. Бухгалтерський облік в Україні: Нормативи. Коментарі. — Луганськ: «Футура» ДСД «Лугань», 2001. — 368 с.

40.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку  4 «Звіт про рух грошових коштів», затверджене наказом міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.27-30.

41.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затверджене наказом міністерства фінансів України від 31.01.00р. №20.

42.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.

43.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.21-26.

44.Про бухгалтерський облік та фінансову звітність: Закон України, затверджений Постановою Верховної Ради України від 16.07.99р. №996-ХІV //Бухгалтерський облік і аудит. – 1999, №6. – С.9-14.

45.Про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку: Положення, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 24.03.95р. №88// Галицькі контракти — 1996. — №19.-С.17-20.

46.       Сопко В. В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т.— К.: КНЕУ, 2000. — 578с.

47.             Сопко В. В., Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник / Київський національний економічний ун-т. — К., 2000. — 258с.

48.       Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. — К.: А.С.К., 2000. — 784 с.

49.             Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. — К.: А.С.К., 2000. — 784 с.

50.             Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні  проблеми формування бухгалтерського  фінансового обліку. – К.:, А.С.К., 2001. – 348 с.


Додатки

Додаток А

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство ЗАТ “Інкомстрах”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня            2004 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

010

50

54,4

первісна вартість

011

120

125,2

накопичена амортизація

012

68

70,8

Незавершене будівництво

020

624

641,6

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

6458

7 301,3

первісна вартість

031

16459

10 242,5

знос

032

1000

2 941,2

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

69851

94 060,9

інші фінансові інвестиції

045

1547

6 005,0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

 

15 349,0

Відстрочені податкові активи

060

 

 

Гудвіл

065

 

 

Інші необоротні активи

070

 

 

Усього за розділом I

080

 

123 412,2

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

 

 

 

виробничі запаси

100

 

972,7

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

0,0

незавершене виробництво

120

 

0,0

готова продукція

130

 

0,0

товари

140

 

0,0

Векселі одержані

150

 

0,0


Продовження додатку А

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

24154

2 786,8

первісна вартість

161

24454

2 786,8

резерв сумнівних боргів

162

 

0,0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

170

50

52,1

за виданими авансами

180

101,1

104,5

з нарахованих доходів

190

315,9

320,9

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

12145

1 614,3

Поточні фінансові інвестиції

220

 

0,0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

12451

55 058,8

в іноземній валюті

240

2365

5 078,4

Інші оборотні активи

250

21

1,7

Усього за розділом II

260

612451

65 990,2

III. Витрати майбутніх періодів

270

62154

66,7

Баланс

280

182543

189 469,1

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

6 500,0

7 500,0

Пайовий капітал

310

0,0

0,0

Додатковий вкладений капітал

320

0,0

0,0

Інший додатковий капітал

330

0,0

0,0

Резервний капітал

340

1 625,0

1 875,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

136 405,4

204 049,7

Неоплачений капітал

360

0,0

0,0

Вилучений капітал

370

0,0

0,0

Усього за розділом I

380

144 530,4

213 424,7

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

13,1

2,7

Інші забезпечення

410

0,0

0,0

Страхові резерви

415

50 568,3

54 633,0

Частка перестраховиків у страхових резервах

416

7 039,1

7 876,8

Цільове фінансування

420

 

0,0

Усього за розділом II

430

43 542,3

46 758,9

III. Довгострокові зобов»язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

134,1

0,0

Інші довгострокові фінансові зобов»язання

450

0,0

0,0

Відстрочені податкові зобов»язання

460

0,0

0,0


Закінчення додатку А

Інші довгострокові зобов»язання

470

0

0,0

Усього за розділом III

480

15

134,1

IV. Поточні зобов»язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

0,0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов»язаннями

510

214

224,9

Векселі видані

520

 

0,0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

265

296,6

Поточні зобов»язання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

540

141,1

148,9

з бюджетом

550

214,9

276,7

з позабюджетних платежів

560

3

3,8

зі страхування

570

51

38,7

з оплати праці

580

120

102,8

з учасниками

590

 

0,0

із внутрішніх розрахунків

600

 

0,0

Інші поточні зобов»язання

610

41

169,9

Усього за розділом IV

620

1245

1 262,3

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

0,0

Баланс

640

182543

189 469,1

 

 


Додаток Б

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ЗАТ “Інкомстрах”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь  

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за     рік      2003 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

тис. грн.

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

 9 325.00

 9 111.00

Податок на додану вартість

015

0.0

0.0

Акцизний збір

020

0.0

0.0

Виплати страхових сум і страхових відшкодувань

025

385.10

285.10

Інші вирахування з доходу

030

0.0

0.0

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

8 939.90

7 939.90

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

825.30

625.30

Валовий:

прибуток

050

8 114.60

7245.60

збиток

055

0.0

0.0

Інші операційні доходи

060

0.0

0.0

Адміністративні витрати

070

253.70

153.70

Витрати на збут

080

0.0

0.0

Інші операційні витрати

090

 11.60

7.60

Фінансові результати від страхової діяльності:

прибуток

100

7 749.30

7 849.30

збиток

105

 

 

Доход від участі в капіталі

110

0.0

0.0

Інші фінансові доходи

120

121.60

621.60

Інші доходи

130

 0.8

 2.8

Фінансові витрати

140

0.0

0.0

Втрати від участі в капіталі

150

0.0

0.0

Інші витрати

160

0.0

0.0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

1 130.20

8 473.70

збиток

175

0.0

0.0

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

6755.50

814.50

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

2 374.70

7 659.20

збиток

195

0.0

0.0

Надзвичайні:

доходи

200

0.0

0.0

витрати

205

0.0

0.0

Податки з надзвичайного прибутку 

210

0.0

0.0

Чистий:

прибуток

220

4 374.70

 7 659.20

збиток

225

0.0

0.0

 

 


Додаток В

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство ЗАТ “Інкомстрах”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня            200 5 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

010

54,4

231,1

первісна вартість

011

125,2

451,2

накопичена амортизація

012

70,8

220,1

Незавершене будівництво

020

641,6

1,9

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

7 301,3

8 379,7

первісна вартість

031

10 242,5

12 676,4

знос

032

2 941,2

4 296,7

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

94 060,9

152 829,4

інші фінансові інвестиції

045

6 005,0

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

15 349,0

 

Відстрочені податкові активи

060

 

 

Гудвіл

065

 

 

Інші необоротні активи

070

 

 

Усього за розділом I

080

123 412,2

161 442,1

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

 

 

 

виробничі запаси

100

972,7

1 175,3

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

0,0

0,0

незавершене виробництво

120

0,0

0,0

готова продукція

130

0,0

0,0

товари

140

0,0

0,0

Векселі одержані

150

0,0

0,0


Продовження додатку В

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

2 786,8

5 957,4

первісна вартість

161

2 786,8

5 957,4

резерв сумнівних боргів

162

0,0

0,0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

170

52,1

9,5

за виданими авансами

180

104,5

678,7

з нарахованих доходів

190

320,9

1 136,1

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

1 614,3

60 914,4

Поточні фінансові інвестиції

220

0,0

0,0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

55 058,8

46 327,9

в іноземній валюті

240

5 078,4

3 054,6

Інші оборотні активи

250

1,7

0,0

Усього за розділом II

260

65 990,2

119 253,9

III. Витрати майбутніх періодів

270

66,7

76,3

Баланс

280

189 469,1

280 772,3

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

6 500,0

7 500,0

Пайовий капітал

310

0,0

0,0

Додатковий вкладений капітал

320

0,0

0,0

Інший додатковий капітал

330

0,0

0,0

Резервний капітал

340

1 625,0

1 875,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

136 405,4

204 049,7

Неоплачений капітал

360

0,0

0,0

Вилучений капітал

370

0,0

0,0

Усього за розділом I

380

144 530,4

213 424,7

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

13,1

2,7

Інші забезпечення

410

0,0

0,0

Страхові резерви

415

50 568,3

54 633,0

Частка перестраховиків у страхових резервах

416

7 039,1

7 876,8

Цільове фінансування

420

 

0,0

Усього за розділом II

430

43 542,3

46 758,9

III. Довгострокові зобов»язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

134,1

0,0

Інші довгострокові фінансові зобов»язання

450

0,0

0,0

Відстрочені податкові зобов»язання

460

0,0

0,0


Закінчення додатку А

Інші довгострокові зобов»язання

470

0,0

0,0

Усього за розділом III

480

134,1

0,0

IV. Поточні зобов»язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

0,0

17 000,0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов»язаннями

510

224,9

0,0

Векселі видані

520

0,0

0,0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

296,6

631,1

Поточні зобов»язання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

540

148,9

143,0

з бюджетом

550

276,7

361,3

з позабюджетних платежів

560

3,8

0,0

зі страхування

570

38,7

26,6

з оплати праці

580

102,8

96,6

з учасниками

590

0,0

0,0

із внутрішніх розрахунків

600

0,0

0,0

Інші поточні зобов»язання

610

169,9

2 330,1

Усього за розділом IV

620

1 262,3

20 588,7

V. Доходи майбутніх періодів

630

0,0

0,0

Баланс

640

189 469,1

280 772,3

 

 


Додаток Д

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ЗАТ “Інкомстрах”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь  

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за     рік      2004 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

тис. грн.

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

13 136.50

 9 325.00

Податок на додану вартість

015

0.0

0.0

Акцизний збір

020

0.0

0.0

Виплати страхових сум і страхових відшкодувань

025

970.90

385.10

Інші вирахування з доходу

030

0.0

0.0

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

12 165.60

8 939.90

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

764.70

825.30

Валовий:

прибуток

050

11 400.90

8 114.60

збиток

055

0.0

0.0

Інші операційні доходи

060

165.20

0.0

Адміністративні витрати

070

478.40

253.70

Витрати на збут

080

7.40

0.0

Інші операційні витрати

090

85.30

 11.60

Фінансові результати від страхової діяльності:

прибуток

100

10 995.00

7 849.30

збиток

105

0.0

 

Доход від участі в капіталі

110

0.0

0.0

Інші фінансові доходи

120

814.10

621.60

Інші доходи

130

7.8

 2.8

Фінансові витрати

140

679.70

0.0

Втрати від участі в капіталі

150

0.0

0.0

Інші витрати

160

7.0

0.0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

11 130.20

8 473.70

збиток

175

0.0

0.0

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

755.50

814.50

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

10 374.70

7 659.20

збиток

195

0.0

0.0

Надзвичайні:

доходи

200

0.0

0.0

витрати

205

0.0

0.0

Податки з надзвичайного прибутку 

210

0.0

0.0

Чистий:

прибуток

220

10 374.70

 7 659.20

збиток

225

0.0

0.0

 

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Матеріальні затрати

230

613.1

922.9

Витрати на оплату праці

240

202.3

77.1

Відрахування на соціальні заходи

250

76.4

33.6

Амортизація

260

95.8

45.4

Інші операційні витрати

270

348.2

11.6

Разом

280

1 335.80

1 090.60

 

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Середньорічна кількість простих акцій

300

0.0

0.0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

0.0

0.0

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

0.0

0.0

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

0.0

0.0

Дивіденди на одну просту акцію

340

0.0

0.0

Керівник __________________

Головний бухгалтер ________________

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Середньорічна кількість простих акцій

300

0.0

0.0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

0.0

0.0

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

0.0

0.0

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

0.0

0.0

Дивіденди на одну просту акцію

340

0.0

0.0

Керівник __________________

Головний бухгалтер ________________

 


Додаток Е

Акт ревізії

За результатами проведення перевірки ЗАТ “Інкомстрах” ревізором Солом’янської ПДА м. Києва  Козак В.В.

за даними фінансового обліку і звітності за період  з “1” квітня  2004 року по “31” березня 2005 року.

Ревізором перевірено таку документацію: первинні  документи: накладні, договори, розпорядження, накази та акти виконаних робіт, відображення господарських операцій бухгалтерському обліку: Головна книга, журнали ордера 1,2,7,10, бухгалтерська звітність: Баланс та звіт про фінансові результати. 

Перевіркою встановлено, що деякі операції з обліку  фінансових результатів підприємства проведені з порушенням  Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що призвело до неправильного визначення прибутку від страхової діяльності.   

Проте зазначені моменти мають обмежений вплив на стан справ у цілому і не перекручують дійсного фінансового становища підприємства, що перевіряється. У зв’язку з цим ревізор вважає за можливе підтвердити, що за винятком згаданих обмежень надана інформація свідчить про відповідність здійснюваної господарсько-фінансової діяльності чинному законодавству. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим і нормативним вимогам.

Фінансова звітність складена на основі дійсних облікових даних і в цілому достовірно відображає фактичне фінансове становище підприємства, що перевіряється, на “01” квітня 2005 року за результатами операцій за період з “01” квітня  2004 року по “31” березня 2005  року.

Ревізор                                                                                  Козак В.В.

Погоджено:

Керівник підприємства                                                         ____________

Дата       _________________   

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.