Дипломна робота Контроль та ревізія використання та списання лікарських засобів в установах охорони здоров’я

ЗМІСТ

 

ВСТУП.3

РОЗДІЛ 1. НАУКОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ І РЕВІЗІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТА СПИСАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УСТАНОВАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я.5

1.1. Облік, аналіз і контроль використання та списання лікарських засобів в системі ефективного управління установами охорони   здоров’я. 5

1.2. Характеристика контрольно-ревізійного процесу використання та списання лікарських засобів в установах охорони здоров’я. 13

1.3. Організація та планування контролю і ревізії використання та списання лікарських засобів в установах охорони здоров’я. 21

1.4. Організаційно-економічна характеристика Макарівської центральної районної лікарні30

РОЗДІЛ 2. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ КОНТРОЛЮ І РЕВІЗІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТА СПИСАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УСТАНОВАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я.34

2.1. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з питань контролю і ревізії використання та списання лікарських засобів в установах охорони здоров’я. 34

2.2. Оцінка системи бухгалтерського обліку як інформаційної бази контролю і ревізії використання та списання лікарських засобів в установах охорони здоров’я  39

2.3. Організаційно-інформаційна модель контролю і ревізії використання та списання лікарських засобів в установах охорони здоров»я. 54

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ І РЕВІЗІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТА СПИСАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УСТАНОВАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я.65

3.1. Контроль і ревізія використання та списання лікарських засобів в установах охорони здоров’я. 65

3.2. Застосування «АРМ ревізора» в процесі контролю і ревізії використання та списання лікарських засобів в установах охорони здоров’я. 73

3.3. Узагальнення результатів контролю і ревізії використання та списання лікарських засобів в установах охорони здоров’я. 85

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ.89

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.95

ДОДАТКИ.100


ВСТУП.

 

 

Для успішної роботи бюджетні установи повинні мати необхідне для експлуатації майно: основні засоби, устаткування і інвентар (меблі, канцелярські товари і т.д.), а також мати у своєму розпорядженні такі засоби експлуатації, що можуть забезпечити визначений комплекс комунальних послуг, обов»язковий для діяльності (опалення, освітлення, водопостачання). Отже, у процесі свого функціонування потрібно цілий комплекс матеріальних і технічних засобів, а також такі ресурси, як паливо, вода й електроенергія.

Установи охорони здоровявикористовують в своїй діяльності лікарські засоби.

Важливе значення в управлінні використанням та списанні лікарських засобів установі охорони здоровя  відіграє контроль та ревізія.

Методика та організація контролю та ревізії використання та списання лікарських засобів установах охорони здоров’я не достатньо висвітлена в сучасній літературі, що пов’язано зі зміною нормативної бази та податкового законодавства в країні.

Саме тому тема роботи “Контроль та ревізія використання та списання лікарських засобів в установах охорони здоровя” є досить актуальною.

Метою даної  роботи є оцінка стану проведення контролю та ревізії використання та списання лікарських засобів в сучасних економічних умовах в Україні.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

— розглянути облік, аналіз і контроль використання та списання лікарських засобів в системі ефективного управління установами охорони   здоров»я;

— дати характеристику контрольно-ревізійного процесу використання та списання лікарських засобів в установах охорони здоров»я;

— розглянути організацію та планування контролю і ревізії використання та списання лікарських засобів в установах охорони здоров»я;

— провести економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з питань контролю і ревізії використання та списання лікарських засобів в установах охорони здоров»я;

— здійснити оцінку системи бухгалтерського обліку як інформаційної бази контролю і ревізії використання та списання лікарських засобів в установах охорони здоров»я;

— розглянути організаційно-інформаційна модель контролю і ревізії використання та списання лікарських засобів в установах охорони здоров»я;

— розглянути контроль і ревізію використання та списання лікарських засобів в установах охорони здоров»я;

— розглянути застосування «Арм ревізора» в процесі контролю і ревізії використання та списання лікарських засобів в установах охорони здоров»я;

— провести узагальнення результатів контролю і ревізії використання та списання лікарських засобів в установах охорони здоров»я.

Предметомдослідження є результати використання та списання лікарських засобів в установі охорони здоров»я.

Об’єктомдослідження є Макарівська ЦРЛ.

Теоретичну основу дослідження питання контролю та ревізії склали закони України, Інструкції та Положення з бухгалтерського обліку, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як: Білуха М.Т., Добровський В.Н., Крамаровський Л.М.,  Криницький Р.І. та інших. В роботі використані дані  бухгалтерської та податкової звітності Макарівської ЦРЛ.

 

 


РОЗДІЛ 1. НАУКОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ І РЕВІЗІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТА СПИСАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УСТАНОВАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я.

 

1.1. Облік, аналіз і контроль використання та списання лікарських засобів в системі ефективного управління установами охорони здоров’я

 

Ефективне управління бюджетною установою ґрунтується на послідовному виконанні таких операцій: облік в бюджетній установі, економічний аналіз та контроль (рис. 1.1).

 

 

 

 

Рис. 1.1. Ефективне управління бюджетною установою

 

Особливості бухгалтерського обліку в установах охорони здоров’я   визначаються законодавством про бюджетний устрій і бюджетний процес в Україні, інструкціями з бухгалтерського об­ліку в установах і організаціях, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, іншими нормативними документами Міністер­ства фінансів України та Державного казначейства Украї­ни [34, С. 9].

Отже,   Макарівська центральна районна лікарня є  бюджетною установою. Керівництво діяльністю установи здійснює головний лікар. Йому прямо підпорядковуються п’ять заступників у підпорядкуванні яких  знаходяться медичний персонал, економічний відділ, технічний відділ, відділ кадрів, бухгалтерія у складі головного бухгалтера, його заступника та  бухгалтерів по напрямках бухгалтерських операцій, касир.

 

 


РОЗДІЛ 2. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ КОНТРОЛЮ І РЕВІЗІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТА СПИСАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УСТАНОВАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я.

 

2.1. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з питань контролю і ревізії використання та списання лікарських засобів в установах охорони здоров’я

 

Функціонування будь-якого господарюючого суб’єкту значно залежить від нормативної бази, що регулює правові та економічні відносини підприємства з державою, з іншими підприємствами та організаціями, з трудовим колективом тощо. Тому одним із важливих питань є огляд нормативно-правової бази з контролю використання та списання лікарських засобів в установах охорони здоров’я.

Основні нормативні акти, які регламентують порядок використання та списання лікарських засобів в установах охорони здоров’я подані в табличній формі (табл. 2.1).

Таким  чином, в Макарівській ЦРЛ повинен розглядатися акт ревізії керівником підприємства та працівниками колективу. На основі зауважень та пропозицій, які надані в акті ревізії, керівник повинен видати наказ, в якому будуть зазначенні всі необхідні заходи з виправлення помилок, що були виявленні ревізором в ході перевірки Макарівської ЦРЛ. 


ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ.

 

Ефективне управління бюджетною установою ґрунтується на послідовному виконанні таких операцій: облік в бюджетній установі, економічний аналіз та контроль. До  особливостей бюджетного управління необхідно віднести:

— контроль виконання кошторису видатків;

— роздільний облік касових і фактичних видатків;

— організацію обліку в розрізі статей бюджетної класифікації;

— відповідність обліку і звітності вимогам норматив­них документів;

— галузеву специфіку обліку в установах культури, науки, ос­віти, охорони здоров»я, управління, оборони і т. ін.

Ведення бухгалтерського обліку, здійснення внутрішнього контролю за ви­конанням кошторисів, складання звітності в бюджетних установах покладається на бухгалтерію установи охорони здоров’я.

Економічний аналіз руху та використання лікарських засобів розглядає питання вивченням економічних аспектів господарських явищ і процесів – господарської діяльності; виявлення факторів і причин, що їх обумовили; опрацювання, обґрунтування та розробка заходів з мобілізації виявлених резервів;  підвищення ефективності роботи установ, їх розділів, інших формувань. Економічний аналіз це система способів вивчення стану фінансово-господарської діяльності установи.

Основні причини необхідності ревізій використання та списання лікарських засобів в установах охорони здоров’я:

— низька свідомість окремих працівників стосовно ощадливості й збереження суспільної власності;

— не завжди ефективний попередній і поточний контроль з боку керівників, бухгалтерів і фахівців відповідних галузей діяльності;

— недоліки в доборі кадрів матеріально відповідальних осіб, не­якісна інвентаризація, недосконалість системи матеріальної відпові­дальності тощо.

Тому під час ревізії поряд із проведенням інвентаризацій ціннос­тей і розрахунків слід організувати надання відпусток з повною пере­дачею цінностей тим матеріально відповідальним особам, які не ко­ристувались ними більше року, і здійснити остаточний розрахунок зі звільненими матеріально відповідальними особами, за якими числи­лися непередані цінності, ліквідувати відсталість у рознесенні обліко­вих даних за окремими бухгалтерськими рахунками тощо.

Контрольно-ревізійний використання та списання лікарських засобів в установах охорони здоров’я процес є системним впли­вом на суб»єкт підприємницької діяльності з метою її оптимізації та нормативно-правового регулювання в умо­вах ринкових відносин. На переддослідній стадії створюється організаційне, інформаційне та методичне забезпечення для якіс­ного виконання контрольно-ревізійного процесу використання та списання лікарських засобів в установах охорони здоров’я. Дослідницький процес у проведенні фінансово-господарського контролю включає виконання контрольно-ревізійних процедур, формулювання запиту до ЕОМ, алгоритмізацію і постановку задач, задоволення запиту користувача. Завершальна стадія передбачає узагальнення і реалі­зацію результатів контролю, коли групують і синтезують виявлені недоліки в хронологічній послідовності вчинення їх, систематизують порушення нормативно-правових ак­тів у фінансово-господарській діяльності за економічним змістом.

Виявлені і згруповані недоліки у господарській діяль­ності ревізори узагальнюють і викладають в акті комп­лексної ревізії установи, який обговорюють у трудо­вому колективі, розробляють профілактичні заходи щодо запобігання недолікам у подальшій діяльності установи. На завершальній стадії контрольно-ревізійного процесу приймають рішення за результатами ревізії та встановлюють контроль за виконанням їх власником.

Контрольно-ревізійний процес використання та списання лікарських засобів в установах охорони здоров’я складається із цілої низки послідовних етапів. Кожний з етапів має свій зміст, функціональне призначення й відокремлений за часом.

Плани ревізій використання та списання лікарських засобів установ охорони здоров’я у системі міністерств і відомств складаються контрольно-ревізійними управліннями (відділами) й затверджуються керів­никами вищестоящих організацій. Метою планування контрольних заходiв суб’єктами державного фiнансового контролю є: забезпечення оптимальної концентрацiї трудових, фiнансових та матерiальних ресурсiв суб’єктiв державного фiнансового контролю при реалiзацiї визначених напрямiв контролю; усунення паралелiзму та дублювання в роботi суб’єктiв державного фiнансового контролю шляхом забезпечення належного виконання вимог законодавства щодо державної регуляторної полiтики.

Макарівська центральна районна лікарня є  бюджетною установою. Керівництво діяльністю установи здійснює головний лікар. Йому прямо підпорядковуються п’ять заступників у підпорядкуванні яких  знаходяться медичний персонал, економічний відділ, технічний відділ, відділ кадрів, бухгалтерія у складі головного бухгалтера, його заступника та  бухгалтерів по напрямках бухгалтерських операцій, касир.

Функціонування будь-якої бюджетної установи значно залежить від нормативної бази, що регулює правові та економічні відносини установи з державою, з іншими підприємствами та організаціями, з трудовим колективом тощо. Тому одним із важливих питань є огляд нормативно-правової бази з контролю та ревізії збереження та використання майна в установах охорони здоров’я.

Бухгалтерський облік на Макарівській ЦРЛявляє собою упорядковану систему збору, реєстрації й узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов»язання організацій і їхньому русі шляхом суцільного, безупинного і документального обліку всіх господарських операцій. Відповідальність за приймання, зберігання та відпуск лікарських засобів покладається на матеріально відповідальних осіб, з якими при призначенні на посаду укладається письмовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. На рахунку 23 «Матеріали і продукти харчування» облікову­ють різні матеріальні цінності і продукти харчування, що знахо­дяться в Макарівській ЦРЛ, за їх предметною характеристикою, незалежно від коду економічної класифікації видатків, за рахунок якого вони були придбані.

Завданням інформаційного забезпечення контролю за збереженням і використанням майна у Макарівській центральній районній лікарні є інформування учасників контрольно-ревізійного процесу про лікарські засоби установи, функціонування його в відповідності нормативно-правовим актам та законодавству. Крім того, інформаційне забезпечення є засобом комунікації перевіряючих з питань, що стосуються їхньої профе­сійної діяльності.

Мета перевірки використання бюджетних коштів на забезпечення Макарівської ЦРЛ медикаментами: встановити, чи раціонально і ефективно в умовах обмеженого бюджетного фінансування використовуються бюджетні фінансові ресурси та суми за дорученнями, які надійшли на придбання медикаментів від хворих, а також фізичних або юридичних осіб як гуманітарна або благодійна допомога на медикаментозне забезпечення хворих, які перебувають в стаціонарних відділеннях, відділеннях денного перебування лікарень, та через амбулаторно-поліклінічні заклади. Також перевірити, чи обліковуються і викорис­товуються для хворих медикаменти, які надійшли в медичний заклад як гуманітарна або благодійна допомога, а також особисто внесені хворими. Проаналізувати, чи не закуповуються дорогі імпортні меди­каменти при наявності в торгівельній мережі більш дешевих вітчизняних аналогів, або медикаменти, термін використання яких минув, особливо тих, що закуповуються централізовано Міністер­ством охорони здоров»я або місцевими органами управління у галузі охорони здоров»я. Встановити, чи підтверджується якість закуплених медикаментів відповідними сертифікатами.

В даний час в бюджетних установах активно засто­совують комп»ютерні технології. Це повністю стосується і установ охорони здоров’я.

Ревізор у свою чергу може перевірити діяльність установи охорони здоров’я  за підрозділами, що дає йому нагоду вивчити детальніше систему обліку в установі та глибше перевірити кожну ділянку роботи бухгалтерської служби без одночасної обробки великого обсягу інфор­мації. Також подібна конфігурація дає можливість отримувати інформа­цію для потреб управлінського та фінансового обліку. Завдяки цьому ревізор має можливість обстежувати операції, що відбуваються на низо­вих ланках управління, тобто перевіряти законність складання первин­них записів, їх достовірність і точність. Особливу увагу ревізор приділяє зіставленню даних первинних документів з машинними носіями інфор­мації, а також перевірці процесу автоматизованої реєстрації первинної інформації. При цьому ревізор перевіряє повноту вхідної інформації шляхом перегляду змісту інформаційної бази даних.

Наступним кроком перевірки є визначення відповідності норма­тивно-довідкової інформації. У подальшому ревізор перевіряє по­слідовність обробки даних з метою встановлення повноти надходження інформації з відповідних ділянок, чи дані вхідної інформації відпові­дають даним вихідної інформації, що дає змогу здійснювати ув»язку інформації.

При перевірці вихідної інформації аналізується достовірність розрахунків, зіставляються підсумки та визначається їх відповідність бухгалтерським проведенням. Задля цього ревізор повинен проаналі­зувати законність складання кожної бухгалтерської проводки, більшість з яких формуються у Довіднику бухгалтерських проводок.

Далі здійснюється контроль за використанням вихідної інформації, її юридичної повноцінності та відповідності програмних даних даним вихідних документів і регістрів обліку, що відповідає потребам управлін­ського та фінансового обліку. Особливо важливо перевірити, чи всі дані враховані при їх зведені на рахунках бухгалтерського обліку.

Отже, на якість прийняття відповідних рішень у контрольному процесі та підвищення інформаційного забезпечення впливають:

— збільшення кількості факторів, які масово враховуються ревізором під час дослідження об»єкта залежно від виду (видів) його діяльності;

— поглиблення аналізу господарських процесів, що визначають­ся ревізором;

— підвищення обґрунтованості висновків завдяки застосуванню економіко-математичних методів і модульних досліджень;

— чітке і обґрунтоване формування висновків ревізора, складо­вою яких є насамперед фінансове прогнозування майбутньої діяль­ності установи охорони здоров’я.

Це може забезпечуватися впровадженням нових комп»ютерних технологій обробки інформації та здійсненням контролю безпосеред­ньо з використанням потужних ПЕОМ.

Під час ревізії використання та списання лікарських засобів Макарівської ЦРЛ виявлено ряд порушень. За результатами перевірки було складено акт ревізії з використання та списання лікарських засобів у Макарівській ЦРЛ. В Макарівській ЦРЛ повинен розглядатися акт ревізії керівником підприємства та працівниками колективу. На основі зауважень та пропозицій, які надані в акті ревізії, керівник повинен видати наказ, в якому будуть зазначенні всі необхідні заходи з виправлення помилок, що були виявленні ревізором в ході перевірки Макарівської ЦРЛ. 


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

 

1.      Конституція України. Зі змінами і доповненнями// Відомості Верхов­ної Ради України. — 2004. — № 30. — С. 141-158.

2.      Бюджетний кодекс. Зі змінами і доповненнями// Відомості Верхов­ної Ради України. — 2005. — № 2. — С. 12-37.

3.      Господарський кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 436-IV.// Відомості Верхов­ної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 11-41.

4.      Цивільний кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 435-IV.// Відомості Верхов­ної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 3-35.

5.      Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV // Баланс.— 13.09.1999.— № 73.— С. 5-19.

6.      Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26 січня 1993 р. N 2939-XII зі змінами та доповненнями// Баланс.— 20.03.2006.— № 14.— С. 17-29.

7.      Наказ “Про затвердження Стандартiв державного фiнансового контролю за використанням бюджетних коштiв, державного i комунального майна” 09.08.2002 № 168 // Баланс.— 13.08.2002.— № 61.— С. 15-21.

8.      Указ Президента України «Про заходи щодо підвищення ефективності кон­трольно-ревізійної роботи» № 1031/2000. // Баланс.— 10.09.2000.— № 73.— С. 10-18.

9.      Інструкція з обліку запасів бюджетних установ. Затверджена ДКУ 08.12.2000р. №125//Баланс, — 2001. Січень, спецвипуск.- № 2 (21).— С. 25—32.

10.    Інструкція по інвентаризації  матеріальних   цінностей,   розрахунків та інших статей балансу: наказ Міністерство фінансів України від 30.10.98 р. № 90.

11.Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ. Затверджена ДКУ 10.07.2000 p., № 61 // Баланс.— 2000. Ве­ресень, спецвипуск.— С. 3—13.

12.Інструкція про порядок відображення в обліку бюджетних уста­нов операцій із централізованого постачання матеріальних цінностей. Затверджена ДКУ 16.12.02 p., № 232.

13.Перелік лікарських засобів вітчизняного та іноземного вироб­ництва, які можуть закуповуватись закладами та установами охо­рони здоров»я: Затв. Наказом Міністерства охорони здоров»я України від 12.01.99 № 6 та наказом МОЗ України від 14.10.99 № 251.

14.План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. Затверджений ГУ ДКУ 10.12.1999 p., № 114 // Бухгалтерія.— 2001.— № 4(367).—С. 66—69.

15.Положення про документальне забезпечення записів у бухгал­терському обліку. Затверджено МФУ 24.05.1995 р., № 88 // Все про бух­галтерський облік.— 1999.— № 12 (315).— С. 12—15.

16.Положення про порядок організації та проведення конкурсів (тендерів) на закупівлю готових лікарських засобів: Затв. Спільним наказом Міністерства економіки, Міністерства охорони здоров»я та Держкоммедбіопрому України від 27.11.98 № 155/784/336/144 для забезпечення ефективного використання коштів відповідних бюджетів, виділених на охорону здоров»я.

17. Порядок бухгалтерського обліку операцій, пов»язаних з благо­дійною допомогою, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.98 № 1295, ведеться згідно з діючим в Україні планом рахунків та інструкцією про його використання.

18.Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, недо­стач, знищення (псування) матеріальних цінностей. Затверджено КМУ 22.01.1996 p., № 116.

19.Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей: постанова КМУ від 22.01.96 р. № 116.

20.Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. Затверджений ГУ ДКУ 10.12.1999 р., № 114 // Бухгалтерія.— 2001.— № 4 (367).— С. 70—84.

21.Порядок складання карток і книг аналітичного обліку бюд­жетних установ. Затверджено ДКУ 06.10.2000 p., № 100 // Баланс.— 2000.— Грудень, спецвипуск. — С. 4—5.

22.Про   впорядкування   безоплатного   та   пільгового   відпуску, лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.98 №1303.

23.Про затвердження Інструкції з інвентаризації основних засобів нематеріальних активів товарно-матеріальних ціннос­тей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу: Наказ Державного казначейства від 30.10.1998 №90.

24.Про затвердження Інструкції з обліку запасів установ: Наказ Державного казначейства від 08.12.2000 № 125.

25.Про затвердження інструкції з обліку медикаментів, перев»я­зувальних засобів та виробів медичного призначення в лікувально-профілактичних закладах охорони здоров»я, які фінансуються за рахунок Державного бюджету СРСР: Наказ колишнього Міністерства охорони здоров»я СРСР від 02.06.1987 №747.

26.Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку і звітності в установах гуманітарної допомоги: Наказ Державного казначейства та Міністерства фінансів України й від 10.12.1999№113.

27.Про затвердження порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 №116.

28.Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психо­тропних речовин та прекурсорів в державних та комунальних закладах охорони здоров»я України: Наказ Міністерства охорони здоров»я України від 18.12.1997 № 356.

29.Про нормативи споживання етилового спирту для підпри­ємств охорони здоров»я, освіти та соціального забезпечення: Наказ АО «Фармація» від 16.01.1992 № 19/2.

30.Про організаційні заходи щодо функціонування системи державних закупівель: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.1-000 №1469.

31.Про порядок виписування рецептів та відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек: Наказ Мініс­терства охорони здоров»я України від 30.06.1994 № 117.

32.Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та уста­новами охорони здоров»я: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 № 1071.

33.Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ. Затверджена ДКУ та МЕУ 10.08.2001 p., № 142/181 //Бухгалтерія.- 2001.- № 42/1 (457).- С. 20—24.

34.Атамас П.Й. Основи обліку в бюджетних організаціях: Навчальний посібник. – Центр навчальної літератури. 2003. – 284 с.

35.Білуха   М.Т.   Теорія   фінансово-господарського   контролю   і   аудиту: Підручник. — К.: Вища шк.., 1994. — 364 с.

36.Білуха М. Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: Підручник. – К.: Вища шк.., 2002. – 326 с.

37.Білуха М.Т. Курс аудиту. — К.: Знання, 2002.-568 с.

38.    Бутинець Ф. Ф., Виговська Н. Г., Малюга Н. М., Петренко Н. І. Контроль і ревізія: Підруч. для студ. спец. «Облік і аудит» вищ. навч. закладів. — 3-тє вид., доп. і перероб. — Житомир : Рута, 2002. — 543с.

39.    Вітвицька Н. С., Кузьмінська О. Е. Контроль і ревізія: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К. : КНЕУ, 2000. — 165с.

40.Грабов М. Інвентаризація товарних запасів. // Бізнес — Бухгалтерія.        Право. Податки. Консультації. -1999., № 43 (354). — с. 75.

41.Гуйда Л.  Коли і для чого проводиться інвентаризація // Галицькі контракти Дебет-Кредит. — 2000 ., № 47, — с. 22.

42.Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит. Київ – 2004. – 284 с.

43.Дерій В. А. Контроль і ревізія: Курс лекцій. — Бучач: МІФ, 2000. — 54 с.

44.Дерій В. А., Кізима А. Я. Аудит: Курс лекцій / Тернопільська академія народного господарства. — Т.: ТАНГ, 2001. — 76 с.

45.Джога Р.Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навч. посібник.—К.: КНЕУ. 2001,- 250 с.

46.    Дікань Лариса Василівна. Контроль і ревізія (Загальна теорія): Конспект лекцій / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ХНЕУ, 2004. — 142с.

47.Дорош Н. І. Аудит: методологія і організація. — К.: Товариство «Знання» КОО, 2001. — 402 с.

48.Завгородній В.П. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в системі управління підприємством,- К.: Ваклер, 2001р.- С.300-367.

49.    Іванчук Р. М., Бережна Т. Ф., Іванчук О. А. Ревізія і контроль: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка; Інститут економіки та бізнесу. Кафедра фінансів. — Луганськ : Альма-матер, 2004. — 60с.

50.      Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2004. С 40-42.

51.Кононенко О. Річна інвентаризація: стара пісня на новий кшталт //Податки та бухгалтерський облік. — 2001., № 103 (452). — с.

52.Контроль і ревізія : Підруч. для студ. кооп. Вузів. – 2 вид., перероб. і доп. – К.: Ін Юре, 1998. – 248 с.

53.    Контроль і ревізія: Метод. вказ. до семінар. і практ. занять для студ. усіх форм навч. спец. 8.050106 «Облік і аудит» / Національний авіаційний ун-т / Марія Терентіївна… Льовочкіна (уклад.) — К. : НАУ, 2003. — 80с.

54.    Крисюк В. І., Каленський М. М., Юрченко О. В. Ревізія і контроль в установах і організаціях бюджетної сфери: Навч. посіб. / Європейський ун-т фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. — К. : Видавництво Європейського ун-ту фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000. — 149с.

55.Кузьмінський А.М. та ін. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. — К.: Вища школа, 1993. — 126 с.

56.Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К: Каравела, 2002. – 504 с.

57.      Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2004.- 387 с.

58.    Мельник В. М. Контроль і ревізія діяльності підприємств (короткий курс): Навч. посібник / Одеський держ. ун-т ім. І.І.Мечникова; Інститут математики, економіки і механіки. — О. : Астропринт, 1999. — 108с.

59.Плєшонкова Л. Інвентаризація // Баланс. — 2000., № 40 (321). — с. 23.

60.    Програма курсу «Контроль у бюджетних установах»: Для студ. спеціалізації «Контроль і ревізія» спец. 8.050106 денної форми навчання / Харківський національний економічний ун-т / Ольга Дмитрівна Свириденко (уклад.). — Х. : ХНЕУ, 2005. — 48с.

61.Радченко  Н.   Порядок  проведення  інвентаризації  на  підприємстві  // Головбух. — 2001., № 47 (149). — с. 50.

62.Рижикова О Проведення і документальне оформлення товарно-матеріальних цінностей на підприємстві // Все про бухгалтерський облік. — 2000., № 108 (533). — с. 40.

63.Романів Є.М., Хом’як Р.Л. Контроль і ревізія. “Інтелект – Захід” 2002. – 345 с.

64.Романов О. Чи потрібна інвентаризація? // Экспресc-анализ законодательних и нормативних актов. — 2000., № 43 (253). — с. 6.

65.Усач Б.Ф. Контроль і ревізія. Підручник. Знання-Прес. 2004. – 254 с.

66.  Харитонова А. Інвентаризація активів та зобов»язань // Баланс — Агро. —
2000., №11(23).- с.29.

67.Крамаровский Л.М.  Ревизия  деятельности производственного кооператива. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 348 с.

68.Матвеева В.О. Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение.— Харьков: Фактор, 2002.— 566 с.

Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2004. – 668 с.


ДОДАТКИ.

 

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.