Курсова робота Контроль і ревізія формування собівартості продукції м’ясопереробних підприємств

Зміст

 

Вступ. 3

 

1. Економічна сутність формування собівартості6

 

2. Аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури. 14

 

3. Організаційно-економічна характеристика базового  підприємства. 18

 

4. Організаційно-інформаційна модель контролю та ревізії формування собівартості продукції м’ясопереробних     підприємств. 27

 

5. Організація та планування перевірки собівартості продукції м’ясопереробних підприємств. 31

 

6. Методика перевірки формування собівартості продукції м’ясопереробних підприємств. 35

 

7. Особливості методу перевірки формування собівартості продукції м’ясопереробних  підприємств в умовах застосування інформаційних технологій  44

 

Висновки і пропозиції51

 

Список використаної літератури. 55

 

Додатки. 57


Вступ

 

   Ринкова орієнтація економіки України потребує інтенсивної роботи з удосконалення управління собівартістю. Проте з багатьох питань обліку витрат виробництва, і зокрема з класифікації методів обліку й калькулювання, на основі яких облікується собівартість, єдиної думки не досягнуто, не роз­роблено загальновизнаної, науково обґрунтованої класифікації методів. Це призвело до того, що названі методи групуються по-різному.

Доцільно говорити не про методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, а про управлінський облік витрат на придбання виробничих запасів (включаючи методику розподілу накладних витрат) і методи калькулювання собівартості. Причому управлінський облік витрат на придбання виробничих запасів розглядається в прямій залежності від калькулювання со­бівартості продукції і виконує підпорядковану роль, а калькулювання відіграє основну роль і має самостійне значення. Відокремлення методів управлінського обліку витрат від методів калькулювання, що забезпечують загальну планомірну систему облікового процесу, випливає як з економічної сутності планування та обліку виробничих витрат, так і з практичної потреби в цілому. А наявність безпосередньо­го взаємозв»язку і взаємозалежності між ними забезпечує можливість відне­сення витрат, які непрямо розподіляються, на об»єкти управлінського обліку і об»єкти каль­куляції. Адже рівень достовірності будь-якого калькуляційного розрахунку собівартості одиниці продукції безпосередньо залежить від достовірності обліку затрат на окремого його носія. Організація такого носія, в свою чергу, пов»язана з організацією технологічного процесу і, як результат, із порядком калькулювання собівартості продукції. При цьому техніка калькулювання со­бівартості продукції, що визначається як відношення виявлених затрат на кількість виготовленої продукції, є загальною для більшості застосовуваних сьогодні методів обліку витрат на придбання виробничих запасів.

Тісний зв»язок етапів процесу управлінського обліку витрат на придбання виробничих запасів і калькулювання собівартості продукції зумовлює їхню взаємозалежність і вплив. Ця за­лежність проявляється в тому, що, виходячи з характеру виробництва, орга­нізаційної структури підприємства й номенклатури виробленої продукції, найраціональніший вибір об»єктів обліку виробничих витрат здійснюється в поєднанні з вибором об»єктів калькулювання і калькуляційних одиниць. Це дає змогу при виготовленні одного виробу відносити на його собівартість усі витрати прямим шляхом, а при виготовленні кількох виробів — тільки ту час­тину витрат, яка безпосередньо пов»язана з виробництвом певних виробів, а решту розподіляти тим чи іншим умовним способом.

Важливе значення в управлінні формуванням собівартості на підприємстві відіграє контроль та ревізія.

Методика та організація контролю та ревізії формування собівартості продукції м’ясопереробних підприємств не достатньо висвітлена в сучасній літературі, що пов’язано зі зміною нормативної бази та податкового законодавства в країні.

Саме тому тема курсової роботи “Контроль і ревізія формування собівартості продукції м’ясопереробних підприємств” є досить актуальною.

Метою даної курсової роботи є оцінка стану проведення контролю та ревізії формування собівартості продукції підприємства в сучасних економічних умовах в Україні.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

— розкрити економічну сутність собівартості,

— провести аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури,

— розглянути організаційно-економічну характеристика базового підприємства,

— дослідити організаційно-інформаційну модель контролю та ревізії формування собівартості продукції м’ясопереробних підприємств,

— розглянути організацію та планування перевірки собівартості продукції м’ясопереробних підприємств,

— розглянути методику перевірки формування собівартості продукції м’ясопереробних підприємств,

— дослідити особливості методу перевірки формування собівартості продукції м’ясопереробних  підприємств в умовах застосування інформаційних технологій.

підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій.

Предметом дослідження є результати ревізії формування собівартості за результатами діяльності базового підприємства.

Об’єктом дослідження є ВАТ “Київський м’ясоперобний комбінат”.

Теоретичну основу дослідження питання контролю та ревізії формування собівартості склали закони України, Інструкції та Положення з бухгалтерського обліку, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як: Білуха М.Т., Добровський В.Н., Крамаровський Л.М.,  Криницький Р.І. та інших. В роботі використані дані  бухгалтерської та податкової звітності ВАТ “Київський м’ясоперобний комбінат” за 2002-2004 рр.

 

 

 

 


1. Економічна сутність формування собівартості

 

П(С)БО 16 “Витрати” визначає методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати операційної діяльності підприємства та її розкриття в фінансовій звітності. Витрати операційної діяльності групуються за  такими економічними елементами [6]:

матеріальні затрати;

витрати на оплату праці;

відрахування на соціальні заходи;

амортизація;

інші операційні витрати.

До складу елемента «Матеріальні затрати» включається вартість витрачених у виробництві (крім продукту власного виробництва):

сировини й основних матеріалів;

купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів;

палива й енергії;

будівельних матеріалів;

запасних частин;

тари й тарних матеріалів;

допоміжних та інших матеріалів.

До складу елемента «Витрати на оплату праці» включаються заробітна плата за окладами й тарифами, премії та заохочення, матеріальна допомога, компенсаційні виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці.

Витрати на 1 грн. вартості реалізованої продукції:

за період 2003 р. складають:

2299,1/2900 =  0,7928 грн. = 79,28 коп.;

а за період 2004 року

 2718,77/3901,3 = 0,6969 грн. = 69,69 коп.

Витрати на 1 грн. вартості реалізованої продукції зменшились на 12,1% завдяки тому, що темпи збільшення виручки від реалізації продукції перевищили темпи збільшення со­бівартості відповідно на 34,53% та 18,25 %.


4. Організаційно-інформаційна модель контролю та ревізії формування собівартості продукції м’ясопереробних підприємств

 

Завданням інформаційного забезпечення контролю формування собівартості на ВАТ «Київський м’ясопереробний комбінат» є інформування учасників контрольно-ревізійного процесу про витрати підприємства, функціонування його в відповідності нормативно-правовим актам та законодавству у господарському механізмі підприємств. Крім того, інформаційне забезпечення є засобом комунікації перевіряючих з питань, що стосуються їхньої профе­сійної діяльності.

Заключним етапом роботи ревізора є перевірка звітних даних із дани­ми, які відображені у звітних документах, з метою ув»язки показників форм фінансової, податкової і статистичної звітності та проведення аналі­зу фінансово-господарської діяльності. При цьому вказуються причини неув»язок, якщо вони є, та резерви і фінансові прогнози майбутньої діяль­ності підприємства, що дуже важливо для фінансового обліку, оскільки його інформація використовується насамперед зовнішніми споживачами.

Таку саму можливість і в такій самій послідовності має ревізор при використанні інших бухгалтерських або спеціально розроблених ревізійних програм.

Розв»язання задач контролю витрат та формування собівартості на підприємстві автоматизованим способом забезпечить можливість оперативної обробки інформації для обліку, контролю, аналізу та управління за відповідний проміжок часу, спри­ятиме підвищенню точності й достовірності облікових даних.

 


Висновки і пропозиції

 

 

Собівартість продукції — це грошовий вираз витрат на її виробництво. Собівартість продукції (робіт, послуг) підприємства складається з витрат, пов»язаних з використанням в процесі виробництва продукції (робіт, послуг) природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних засобів, трудових ресурсів, а також інших витрат на її виробництво. Собівартість продукції є якісним показником, в якому концентровано відображаються результати господарської діяльності організації, її досягнення і резерви. Чим нижча собівартість продукції, тим більшою є економія праці, краще використовуються основні фонди, матеріали, паливо, тим дешевше виробництво продукції обходиться як підприємству, так суспільству в цілому.

ВАТ “Київський м’ясопереробний комбінат” здійснює виробництво та реалізації продукції на основі м’яса.

Дані проведеного аналізу свідчать про матеріаломісткий характер виробництва ВАТ «Київський м’ясопереробний комбінат»: частка матеріальних витрат у попередньому періоді 2003 р. становила 72,4 %, у звітному — 74,59 %. Темпи збільшення витрат за цією статтею на 21,84 – 18,25 = 3,59 пун­кта перевищили темпи збільшення повної собівартості. Лише на десяту частину сукупні витрати зумовлені оплатою праці: відповідно в попередньо­му періоді — 11,87 %, у звітному — 10,48 %. Темпи збільшення витрат на оплату праці майже в чотири рази нижчі, ніж загальні темпи збільшення витрат (18,25:4,4). Високими темпами збільшувалась амортизація, що призвело до збільшення частки витрат засобів праці в сукупних витратах на 0,09%.

Витрати за попередній період 2003 року становлять 2299,1 тис. грн.., за звітний 2004 рік — 2718,77 тис. грн. Збільшення витрат спричинюється збільшенням матеріальних витрат: сукупні витрати збільшились на 18,25 %, а матеріальні — на 21,84 %. Матеріальні витрати в 2004 році порівняно з 2003 зросли на 363,45 тис. грн. (21,84%), витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи відповідно зросли на 12,01 тис. грн. (4,40%) та 4,44 тис. грн. (4,40%).

Витрати на 1 грн. вартості реалізованої продукції зменшились на 12,1% завдяки тому, що темпи збільшення виручки від реалізації продукції перевищили темпи збільшення со­бівартості відповідно на 34,53% та 18,25 %.

Завданням інформаційного забезпечення контролю формування собівартості на ВАТ «Київський м’ясопереробний комбінат» є інформування учасників контрольно-ревізійного процесу про витрати підприємства, функціонування його в відповідності нормативно-правовим актам та законодавству у господарському механізмі підприємств. Крім того, інформаційне забезпечення є засобом комунікації перевіряючих з питань, що стосуються їхньої профе­сійної діяльності.

Робочий план перевірки витрат та собівартості складається для охоплення діяльності підприємства з усіх боків, прийняття своєчасних рішень для подальшого розвитку підприємства, організації ведення бухгалтерського обліку, господарських операцій, правильності їх оформлення.

Контроль і ревізія витрат на виробництво і собівартість про­дукції допомагають виявити невикористані резерви, непродуктивні витрати і втрати.

У зв»язку з цим основними завданнями ревізії і контролю є перевірка:

— обґрунтування формування витрат виробництва за їх елемен­тами і калькуляційними статтями в бухгалтерському облікові й фінан­совій звітності;

— дотримання норм витрачання сировини та матеріалів і вихо­ду готової продукції;

— правильності розподілу витрат між готовою продукцією й не­завершеним виробництвом;

— дотримання кошторису видатків на обслуговування вироб­ництва й управління;

— виявлення непродуктивних витрат і втрат у виробництві й попередження їх виникнення в майбутньому;

— знаходження резервів зниження собівартості продукції тощо.

Для перевірки правильності визначення фактичної собівартості сировини й матеріалів ревізору необхідно дослідити первинні доку­менти постачальника (накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні), у яких зареєстровану ціну, зокрема націнки (надбавки), транспортні та інші видатки, пов»язані з придбанням матеріалів. Товарно-транспортні документи зіставляють з даними бухгалтерського фінансового обліку (книгою обліку надходження вантажів, журналом-ордером, відомістю), у яких показано кількість отриманих матері­алів та їхню вартість. Затрати на сировину і матеріали перевіряють­ся шляхом визначення правильності застосування технічно обґрун­тованих норм їх витрачання.

В результаті проведення перевірки були виявлені деякі помилки. За результатами перевірки було складено акт ревізії. Проте зазначені моменти мають обмежений вплив на стан справ у цілому і не перекручують дійсного фінансового становища підприємства, що перевіряється.

Програма «1C: Підприємство» забезпечує одночасну роботу працівників різних підрозділів підприємства: бухгалтерії, складу, відділу кадрів та інших, кожен з яких має доступ лише до своєї бази даних. Зведена інформація та загальна база даних доступні лише головному бухгалте­ру. Така побудова програми позбавляє можливості вносити необгрунто­вані зміни на місцях та дає змогу здійснювати централізований поточ­ний контроль. Ревізор у свою чергу може перевірити діяльність підпри­ємства за підрозділами, що дає йому нагоду вивчити детальніше систему обліку на підприємстві та глибше перевірити кожну ділянку роботи бухгалтерської служби без одночасної обробки великого обсягу інфор­мації. Також подібна конфігурація дає можливість отримувати інформа­цію для потреб управлінського та фінансового обліку. Завдяки цьому ревізор має можливість обстежувати операції, що відбуваються на низо­вих ланках управління, тобто перевіряти законність складання первин­них записів, їх достовірність і точність. Особливу увагу ревізор приділяє зіставленню даних первинних документів з машинними носіями інфор­мації, а також перевірці процесу автоматизованої реєстрації первинної інформації. При цьому ревізор перевіряє повноту вхідної інформації шляхом перегляду змісту інформаційної бази даних.

Розв»язання задач контролю витрат та формування собівартості на підприємстві автоматизованим способом забезпечить можливість оперативної обробки інформації для обліку, контролю, аналізу та управління за відповідний проміжок часу, спри­ятиме підвищенню точності й достовірності облікових даних.

 

 


Список використаної літератури

 

1.           Про бухгалтерський облік та фінансову звітність: Закон України, затверджений Постановою Верховної Ради України від 16.07.99р. №996-ХІV //Бухгалтерський облік і аудит. – 1999, №6. – С.9-14.

2.           Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України про внесення змін до Закону України, затверджений постановою Верховної Ради України від 22.05.97р. №283/97-ВР//Бухгалтерський облік і аудит — 1997. — №6. — С.16.

3.           Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291// Бухгалтерський облік і аудит – 2000. — №1. — С.14-65.

4.           Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.

5.           Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.21-26.

6.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 29.11.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №12. — С.35-36.

7.           Про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку: Положення, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 24.03.95р. №88// Галицькі контракти — 1996. — №19.-С.17-20.

8.     Білик М. Д., Полятикіна Л. І. Основи аудиту. — Суми: Слобожанщина, 1999. — 295 с.

9.     Білуха М. Т. Аудит у бізнесі. (Посібник для бізнесменів). – Дніпропетровськ: Преском, 1994. – 394 с.

10.       Білуха М. Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: Підручник. – К.: Вища шк.., 2002. – 326 с.

11.Білуха М.Т. Курс аудиту. — К.: Знання, 2002.-568 с.

12.Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – 2-ге вид., доп.  і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2000. — 608 с.

13.Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: 2001 : М.В. Кужельний (ред.). — 6.вид. — К. : .С.К., 2001.

14.Давидов Г.М. Аудит: Навч.посіб. – К.: Знання, 2002. – 363 с. 

15.Дерій В. А. Контроль і ревізія: Курс лекцій. — Бучач: МІФ, 2000. — 54 с.

16.Дерій В. А., Кізима А. Я. Аудит: Курс лекцій / Тернопільська академія народного господарства. — Т.: ТАНГ, 2001. — 76 с.

17.Дорош Н. І. Аудит: методологія і організація. — К.: Товариство «Знання» КОО, 2001. — 402 с.

18.Завгородній В.П. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в системі управління підприємством,- К.: Ваклер, 2001р.- С.300-367.

19.Контроль і ревізія : Підруч. для студ. кооп. Вузів. – 2 вид., перероб. і доп. – К.: Ін Юре, 1998. – 248 с.

20.Крамаровский Л.М.  Ревизия  деятельности производственного кооператива. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 348 с.

21.Кузьмінський А.М. та ін. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. — К.: Вища школа, 1993. — 126 с.

22.Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К: Каравела, 2002. – 504 с.

23.Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- С.138.

24.Терехов А.А. Аудит: перспективы развития. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 560 с.

25.Фридман П. Контроль затрат и финансовых результатов при анализе качества продукции. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1994. – 286 с.

 


Додатки

Додаток А

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ВАТ “Київський м’ясопереробний комбінат”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня            200 5 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

110

120

 

первісна вартість

0 11

135

175

 

Знос

0 12

25

55

 

Незавершене будівництво

0 20

1000

1000

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

8120,7

8263,7

 

первісна вартість

0 31

490,8

500,8

 

Знос

0 32

8611,5

8764,5

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

 

 

 

інші фінансові інвестіції

0 45

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

9230,7

9383,7

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

 

 

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

 

 

 

готова продукція

130

 

 

 

товари

140

2927,6

1971,8

 

Векселі одержані

150

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

653,9

1519,2

 

первісна вартість

161

653,9

1519,2

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

 

 

 

за виданими авансами

180

 

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

 

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

19,6

1013

 

в іноземній валюті

240

 

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

 

Усього за розділом 2.

260

3601,1

4504

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

30

 

 

БАЛАНС

280

12861,8

13887,7

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

Періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

11000

11000

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

 

Резервний капітал

340

966,4

179,07

 

Нарозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

90,0

387,73

 

Неоплачений капітал

360

 

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

12056,4

11566,8

 

2. Забеспечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забеспечення виплат персоналу

400

8,6

12,2

 

Інші забеспечення

410

 

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

 

Усього за розділом 2.

430

8,6

12,2

 

3. Довгострокові зобов,язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

10

10

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов,язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов,язання

460

 

 

 

Інші довгострокові зобов,язання

470

 

 

 

Усього за розділом 3.

480

10

10

 

4. Поточні зобов,язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов,язаннями

510

 

 

 

Векселі видані

520

 

 

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

770,12

2229,24

 

Поточні зобов,язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

 

з бюджетом

550

 

 

 

з позабюджетних платежів

560

 

 

 

зі страхування

570

4,68

5,46

 

з оплати праці

580

12

14

 

з участниками

590

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов,язання

610

 

 

 

Усього за розділом 4.

620

786,8

2248,7

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

 

50

 

БАЛАНС

640

12861,8

13887,7

 

                                                     Керівник                     М.П.                      

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 

Додаток Б

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ВАТ «Київський м’ясопереробний комбінат»

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь  

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за     рік      2004 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

3901,3

2900,0

 

Податок на додану вартість

0 15

650,22

483,33

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

3251,08

2416,67

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

2126,14

1916,53

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

1124,94

500,14

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

 

 

 

Адміністративні витрати

0 70

322,51

250,32

 

Витрати на збут

0 80

160,11

81,14

 

Інші операційні витрати

0 90

110,01

51,11

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

532,31

117,57

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

 

Інші доходи

130

21,59

11,0

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

553,9

128,57

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

166,17

38,57

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

387,73

90,0

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

387,73

90,0

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

2027,95

1664,5

 

Витрати на оплату праці

240

285,02

273,01

 

Відрахування на соціальні заходи

250

105,45

101,01

 

Амортизація

260

180,05

150,08

 

Інші операційні витрати

270

120,3

110,5

 

Разом

280

2718,77

2299,1

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутко-

 

 

вості акцій

 

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

 

просту акцію

330

 

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

340

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                    

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.