Курсова робота Аудит матеріальних оборотних активів підприємства та ефективності їх використання в умовах комп»ютерних інформаційних систем

Зміст

 

Вступ. 3

 

1. Теоретичні засади аудиту в системі управління матеріальними оборотними активами підприємства. 5

1.1. Економічна сутність матеріальних оборотних активів. 5

1.2. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з питань дослідження  9

 

2. Організація і методика аудиту матеріальних оборотних активів підприємства  13

2.1. Характеристика підприємства ТОВ «Одеон». 13

2.2. Планування аудиту матеріальних оборотних активів. 15

2.3. Оцінка системи внутрішнього контролю матеріальних оборотних активів  22

2.4. Тестування операцій та залишків матеріальних оборотних активів. 27

2.5. Формулювання висновків за результатами аудиту матеріальних оборотних активів. 33

 

3. Методика аудиту матеріальних оборотних активів підприємства в умовах застосування комп»ютерних інформаційних систем.. 36

 

Висновки та пропозиції46

 

Список використаної літератури. 48

 

Додатки. 50


Вступ

 

Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи і т.д. Важлива роль в реалізації цієї задачі відводиться організації аудиту на підприємстві, аудиту матеріальних оборотних активів зокрема. 

Аудиторство нерівнозначне поняттям документальної комплек­сної ревізії, рахункової перевірки балансу, судово-бухгалтерської експер­тизи, аналізу господарської діяльності, але аудит використовує методи їх дослідження. В основному це поєднання методів документальної ревізії і аналізу господарської діяльності.

Призначення аудиту, як одного з елементів управління, – вивчати фактичний стан справ у кожному з підрозділів і по підприємству в цілому, щоб об’єктивно відображати дійсність; перевіряти виконання прийнятих рішень; виявляти відповідність діяльності підприємства інтересам суспільства, держави, законам ринку.

В процесі розвитку бухгалтерського обліку і контролю в народному господарстві були напрацьовані численні методичні й технічні прийоми проведення документальних перевірок. Але у зв»язку з еволюцією сучасної обчислювальної техніки за останні 20 років процес документування господарських операцій у бухгалтерському обліку зазнав кардинальних змін. На підприємствах і в організаціях широко впроваджуються системи автоматизованого обліку й електронного документування. Ця тенденція вимагає своєчасного і систематичного розвитку засобів комп»ютерного контролю, розробки нових методик і рекомендацій щодо проведення перевірок з допомогою комп»ютерних інформаційних систем.

Саме тому тема курсової роботи “Аудит матеріальних оборотних активів підприємства та ефективності їх використання в умовах комп»ютерних інформаційних систем” є досить актуальною.

Метою даної курсової роботи є аналіз стану проведення аудиту матеріальних оборотних активів підприємства в сучасних економічних умовах в Україні.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

— розкрити теоретичні засади аудиту в системі управління матеріальними оборотними активами підприємства;

— розглянути планування аудиту матеріальних оборотних активів;

— провести оцінку системи внутрішнього контролю матеріальних оборотних активів;

— провести тестування операцій та залишків матеріальних оборотних активів;

— зробити формулювання висновків за результатами аудиту матеріальних оборотних активів;

— розробити методику аудиту матеріальних оборотних активів підприємства в умовах застосування комп»ютерних інформаційних систем;

— за результатами роботи зробити висновки та пропозиції.

Предметом дослідження є результати аудиту матеріальних оборотних активів за результатами діяльності базового підприємства.

Об’єктом дослідження є ТОВ “Одеон”.

Теоретичну основу дослідження питання аудиту склали закони України, Інструкції та Положення з бухгалтерського обліку, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як: Білуха М.Т., Грабова Н.Н., Добровський В.Н., Крамаровський Л.М.,  Криницький Р.І. та інших. В роботі використані дані  бухгалтерської та податкової звітності ТОВ “Одеон” за 2006-2008 рр.

 

1. Теоретичні засади аудиту в системі управління матеріальними оборотними активами підприємства

1.1. Економічна сутність матеріальних оборотних активів          

 

Матеріальною основою будь-якого виробництва є засоби виробництва, які складаються із засобів та предметів праці, що беруть участь у створенні продукту. Але з огляду на відмінність у характері функціонування у процесі виробництва та способі перенесення вартості на створюваний продукт засоби праці набирають економічної форми необоротних активів, а предмети праці — оборотних.

Оборотні активи як натурально-речовинна категорія — це сукупність матеріально-речовинних цінностей і грошових коштів, які беруть участь у створенні продукту, цілком споживаються у виробничому процесі і повністю переносять свою вартість на виробничий продукт упродовж операційного циклу або дванадцяти місяців з дати балансу (сировина, матеріали, готова продукція, грошові кошти тощо).

Разом з тим в умовах існування товарно-грошових відносин матеріальні засоби підприємств виражаються не лише в натуральній, а й у вартісній формі [27, c. 211].

Чистий прибуток підприємства ТОВ “Одеон” в 2008 році зменшився в 2008 році до 7,5 тис. грн. порівняно з  136,6 тис. грн. та 114,8 тис. грн. відповідно в 2006 та 2007 роках. На кінець 2008 року залишки виробничих запасів знизилися на 148,9 тис. грн., а готової продукції на 17 тис. грн.

Отже, на підприємстві ТОВ “Одеон” потрібно проводити аудит матеріальних оборотних активів підприємства та ефективності їх використання.

2.2. Планування аудиту матеріальних оборотних активів

 

Ефективне управління аудитом матеріальних оборотних активів ТОВ “Одеон” — це одна з основних складових проце­су контролю за аудитом. Аудит достатньо специфічна сфера діяльності і тому в спеціальній літературі не розглядаються питання взаємозв»язку між сучасною аудиторською практикою і теорією організації управління. Але, на мій погляд, основні складові процесу управління можна застосувати до процесу управління зовнішнім аудитом. Специфічні питання управління процесом аудиту можна пов»язати зі звичайною практикою управління та­ким чином:

1) планування: постановка мети і завдань, розроблення і обговорення стратегії і тактики, аудиторських програм і процедур;

2) організація: розподіл обов»язків, необхідний для втілення планів на кожному організаційному рівні;

3) управління персоналом (керівництво): визначення вимог до підбору і розстановки кадрів, зберігання документації про надання повноважень, яке здійснюється з урахуванням кваліфікації, досвіду та інших невід»ємних характеристик, оплата праці робітників, функціонування системи стиму­лювання робітників, підбір і навчання кадрів;

4) контроль: здійснення постійного контролю за дотриманням плану виконання аудиторських робіт, а у разі необхідності своєчасне коректуван­ня планів, яке може включати виправлення нереальних вимог.

….

уповно­важених осіб); ведення документації та системних бухгалтерських записів; зустрічні взаємоперевірки бухгалтерських записів; перевірка правильності здійснення документообігу, у тому числі суцільна нумерація створених документів, реєстрація документів у спеціальних журналах, брошуровка документів, перевірка порядку їх зберігання і архівірування та ін.; контроль активів та здійснення заходів, спрямованих на обмеження несанкціонованого доступу до активів; планові та раптові інвентаризації майна і зобов»язань економічного суб»єкта відповідно до встановленого порядку.


2.4. Тестування операцій та залишків матеріальних оборотних активів

 

Аудит матеріальних оборотних активів на ТОВ „Одеон” доцільно починати з інвентаризації, яку проводять силами і коштами підприємства-замовника під наглядом аудиторів. Перед початком інвентаризації матеріально відповідальна особа складає звіт (виробничий, матеріальний, товарний, товарно-грошовий) і дає відповідну розписку (текст розписки наведено на титульній стороні інвентаризаційного опису). Один примірник звіту матеріально відповідальна особа здає в бухгалтерію підприємства, другий — аудитору.

Інвентаризаційна комісія приступає до перевірки наявності матеріальних цінностей. Аудитор стежить за правильністю проведення інвентаризації та сам записує результати. Оформлені інвентаризаційні описи він передає в бухгалтерію для складання порівнювальної відомості. Якщо на об»єкті, де проводять інвентаризацію, облік ведеться у кількісно-сумовому вираженні, то у порівнювальну відомість записують тільки ті матеріальні цінності, за якими виявлені відхилення від облікових даних, решту записують одним рядком на загальну суму.

Отже, покращення проведення контролю та аудиту матеріальних оборотних активів ТОВ “Одеон” можна досягти за допомогою використання комп»ютера як засобу перевірки. На ТОВ “Одеон” необхідно використовувати 1С:”Підприємство”, що дасть змогу вирішувати в комплексі задачі бухгалтерського обліку, заробітної плати, кадрів,  торгівлі та складу та мати змогу здійснювати аудит з використанням комп»ютерних інформаційних систем. Під час аудиту матеріальних оборотних активів на ТОВ „Одеон” можна застосовувати комп»ютерну програму Audit XP «Комплекс Аудит», яка орієнтована на те, щоб з однієї сторони максимально полегшити працю аудиторів, а з іншої сторони забезпечити  дотримання всіх правил і норм аудиторської діяльності і формування комплекту аудиторської документації цілком відповідає нормативним вимогам.

 

 

 


Висновки та пропозиції

 

Отже, за результатами виконаної роботи можна зробити висновки та пропозиції.

Основою господарської діяльності підприємств є матеріальні оборотні активи: виробничі запаси, готова продукція, товари, тара, малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП) (рахунки класу 2 «Запаси»). Аудитор керується Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». Об»єктами аудиту є: приймання цінностей за кількістю і якістю, норми витрачання; МШП, товари і тара; первинні документи, регістри обліку, звітність.

Аудит матеріальних оборотних активівпідприємства проводиться відповідно до правових норм та нормативної бази. Правові засади здійснення незалежної аудиторської діяльності в Україні базуються на Законі України “Про аудиторську діяльність”.

Обсяг виручки від реалізації продукції ТОВ “Одеон” у звітному 2008 році збільшився  на 20,36% в порівнянні з минулим. Так, у 2008 році доход від реалізації продукції склав  1025тис. грн., що на  173,4 тис. грн. більше ніж у 2007 році. Негативним є зростання величини та рівня витрат, пов’язаних з операційною діяльністю підприємства. В 2008 році витрати ТОВ “Одеон” зросли порівняно з 2007 роком на 261,4 тис. грн. (36,92%). Чистий прибуток підприємства ТОВ “Одеон” в 2008 році зменшився в 2008 році до 7,5 тис. грн. порівняно з  136,6 тис. грн. та 114,8 тис. грн. відповідно в 2006 та 2007 роках. На кінець 2008 року залишки виробничих запасів знизилися на 148,9 тис. грн., а готової продукції на 17 тис. грн.

На підприємстві ТОВ “Одеон” потрібно проводити аудит матеріальних оборотних активів підприємства та ефективності їх використання.

Планування аудиту матеріальних оборотних активів ТОВ “Одеон” займає важливе місце. Адекватне планування аудиту допомагає переконатись в тому, що приділяється належна увага важливим його напрямам. Це приводить до оперативної постановки проблем, які виникають, і дає змогу вчасно виконати роботу з аудиту матеріальних оборотних активів.

На підприємстві ТОВ „Одеон” здійснюється постійний внутрішній контроль матеріальних оборотних активів. До найбільш поширених засобів контролю матеріальних оборотних активів можна віднести: наявність ефективного порядку санкціонування (розпорядливі підписи на документах керівника і (чи) головного бухгалтера чи інших уповно­важених осіб); ведення документації та системних бухгалтерських записів; зустрічні взаємоперевірки бухгалтерських записів; перевірка правильності здійснення документообігу, у тому числі суцільна нумерація створених документів, реєстрація документів у спеціальних журналах, брошуровка документів, перевірка порядку їх зберігання і архівірування та ін.; контроль активів та здійснення заходів, спрямованих на обмеження несанкціонованого доступу до активів; планові та раптові інвентаризації майна і зобов»язань економічного суб»єкта відповідно до встановленого порядку.

Аудит матеріальних оборотних активів на ТОВ „Одеон” доцільно починати з інвентаризації, яку проводять силами і коштами підприємства-замовника під наглядом аудиторів. Після інвентаризації аудитори переходять до перевірки повноти оприбуткування матеріальних цінностей.

Покращення проведення контролю та аудиту матеріальних оборотних активів ТОВ “Одеон” можна досягти за допомогою використання комп»ютера як засобу перевірки. Під час аудиту матеріальних оборотних активів на ТОВ „Одеон” можна застосовувати комп»ютерну програму Audit XP «Комплекс Аудит», яка орієнтована на те, щоб з однієї сторони максимально полегшити працю аудиторів, а з іншої сторони забезпечити  дотримання всіх правил і норм аудиторської діяльності і формування комплекту аудиторської документації цілком відповідає нормативним вимогам.

 


Список використаної літератури

 

1.     Про аудиторську діяльність: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 22 квітня 1993р. №23//Відомості Верховної Ради України. – 1993, №23.-С.12-15.

2.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.

3.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.21-26.

4.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 29.11.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №12. — С.30-35.

5.     Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджене Наказом МФУ №291 від 30.11.99 р.

6.     Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджене Наказом МФУ №291 від 30.11.99 р.

7.     Стандарти аудиту та етики. Зміни та доповнення до чинних Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів станом на 1 січня 2003 року. — К.: ТОВ «Паритет-інформ», 2003. – 712 с.

8.     Аудит: Застосування міжнародних стандартів аудиту в аудиторській практиці України: Навч. посібник / Аудиторська палата України ; Спілка аудиторів України ; Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України / Іван Ісакович Пилипенко (заг.ред.). — К. : ТОВ «ІАМЦ АУ «СТАТУС», 2005. — 172с.

9.     Аудит. Практ. пособие / Под ред. А. П. Кузминского. — К.:  Учетинформ. — 1996. – 358 с.

10.Аудит. Учебник для вузов / В. И. Подольский. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 291 с.

11.Аудит: Збірник задач та практичних ситуацій: Навч. посіб. / За ред. Г.М.Давидова. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 170 с.

12.Бавдей А.Л., Белый И.Н. Аудит и ревизия: Справочное пособие / И.Н. Белый (ред.). — Минск: ООО «Мисанта», 2005. — 220 с.

13.Білик М. Д., Полятикіна Л. І. Основи аудиту. — Суми: Слобожанщина, 2005. — 295 с.

14.Білуха М. Т. Аудит у бізнесі. (Посібник для бізнесменів). – Дніпропетровськ: Преском, 1994. – 394 с.

15.Білуха М. Т. Курс аудиту: Підручник. — К.: Вища школа, 1999. — 574 с.

16.Білуха М. Т., Микитенко Т. В. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит: Підруч. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : Українська академія оригінальних ідей, 2005. — 888с.

17.Богданова Ж. А., Волошина Е. И., Додонова М. В., Лазаренко Д. А., Майданевич П. Н. Аудит: учебное пособие / П.Н. Майданевич (ред.), Е.И. Волошина (ред.). — Симф. : Феникс, 2008. — 700с.

18.Бутинець Ф. Ф., Малюга Н. М., Петренко Н. І. Аудит: Стан і тенденції розвитку в Україні та світі / Житомирський держ. технологічний ун-т / Франц Францович Бутинець (ред.). — Житомир : ЖДТУ, 2004. — 563с.

19.Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – 2-ге вид., доп.  і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2006. — 608 с.

20.Грідчіна М. В., Захожай В. Б., Осіпчук Л. Л., Субботовіч Ю. Л., Томчишина К. М. Фінанси (теоретичні основи): Підручник для студ. вищ. навч. закладів — К. : МАУП, 2002. — 280с.

21.Давидов Г.М. Аудит: Навч.посіб. – К.: Знання, 2007. – 363 с. 

22.Дерій В. А. Контроль і ревізія: Курс лекцій. — Бучач: МІФ, 2004. — 54 с.

23.Дерій В. А., Кізима А. Я. Аудит: Курс лекцій / Тернопільська академія народного господарства. — Т.: ТАНГ, 2006. — 76 с.

24.Дорош Н. І. Аудит: методологія і організація. — К.: Товариство «Знання» КОО, 2006. — 402 с.

25.Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К: Каравела, 2007. – 504 с.

26.Писаревська Т. А. Інформаційні   системи   обліку   та   аудиту:   Навчальний посіб.— К.: КНЕУ, 2004. — 369 с.

27.Слав»юк Р. А. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — 3.вид., перероб. і доп. — К. : Центр навчальної літератури, 2005. — 460с.

28.Терехов А.А. Аудит: перспективы развития. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 560 с.

 

 


Додатки

Додаток А

Методика перевірки матеріальних оборотних активів                      2.4.1

Аудиторська фірма “Закон”

Підприємство ТОВ “Одеон”

Актив

 

Код рядка

 

Зміст статті балансу

 

1

2

3

II. Оборотні активи

 

 

Виробничі запаси

100

Залишки рахунків 201-209, 22

Поточні біологічні активи

110

Залишки рахунків 211-218

Готова продукція

130

Залишки рахунків 25-27

 


Додаток Б

2.4.1.1

Аудиторська фірма     “Закон”                                                      Робочі документи до розділу

Підприємство ТОВ “Одеон”                                                            Аудит фінансової звітності

Період перевірки 01 січня 2008 – 31 грудня 2008 року.

ПРОГРАМА АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Мета аудиту фінансової звітності:

1.   Перевірка відповідності заповнення форм фінансової звітності вимогам діючого законодавства.

2.   Перевірка правильності визначення фінансового результату.

3.   Перевірка узгодження показників різних форм фінансової звітності.

4.   Перевірка достатності та повноти розкриття інформації у примітках до фінансової звітності.

5.   Формування висновку про достовірність фінансової звітності та реальність відображення фінансового стану підприємства.

Перелік аудиторських процедур

Виконавець

Індекс робочого документа

 

І. Баланс

 

 

1

Перевірка наданого балансу на арифметичну точність

Ст. аудитор Поплавський А. С.

 

2.

 

З»ясування відповідності залишків у головній книзі даним балансу (на підставі робочих документів по інших розділах аудиту)

Ст. аудитор Поплавський А. С.

 

 

3.

 

Перевірка відповідності залишків на початок звітного року залишкам на кінець минулого року

Ст. аудитор Поплавський А. С.

2.4.1.2

 

4.

 

У разі зміни залишків внаслідок виправлення, помилок минулих періодів — ретельна перевірка характеру помилок, їх впливу на звітність, контроль адекватності внесених змін

Ст. аудитор Поплавський А. С.

 

 

5.

 

Складання пробного балансу на кінець звітного періоду та порівняння його з наданим на перевірку

Ст. аудитор Поплавський А. С.

2.4.1.3

 

6.

Визначення тимчасових та постійних різниць

Ст. аудитор Поплавський А. С.

2.4.1.5

7.

 

Розрахунок відстрочених податкових активів або зобов»язань

Ст. аудитор Поплавський А. С.

2.4.1.5

 

8.

 

Порівняння розрахованих відстрочених податкових активів або зобов»язань з даними підприємства

Ст. аудитор Поплавський А. С.

2.4.1.5

 

9.

 

Складання переліку коригуючих бухгалтерських записів

Ст. аудитор Поплавський А. С.

2.4.1.6

 

10

 

Складання переліку виправлень залишків за балансовими рахунками

Ст. аудитор Поплавський А. С.

2.4.1.6

 

11.

 

Оцінка різниць, виявлених аудитором

 

Ст. аудитор Поплавський А. С.

2.4.1.7

 

 


Додаток В

2.4.1.3

Аудиторська фірма     “Закон”                                                      Робочі документи до розділу

Підприємство ТОВ “Одеон”                                                           Аудит фінансової звітності

Період перевірки 01 січня 2008 – 31 грудня 2008 року.

Аналіз пробного балансу

Стаття

Код рядка

За даними балансу

За даними аудитора

Відхи­лення (гр.3 —

гр.5)

Рахунок

Залишок

 

Виробничі запаси

100

119,1

201-209, 22

119,1

Поточні біологічні активи

110

 

211-218

 

Готова продукція

130

71,3

25-27

71,3

 

Виконав Аудитор Поліщук П. К.

Перевірив Ст. аудитор Поплавський А. С.

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.