Курсова робота Якість та конкурентоспроможність кави

Зміст

Вступ. 3

 

1. Поняття якості та конкурентоспроможності продовольчих товарів. 5

 

2. Визначення показників якості кави натуральної та побудова типового дерева властивостей. 10

 

3. Існуючі методи дослідження комплексних показників якості та конкурентоспроможності продовольчих товарів. 14

 

4. Визначення комплексного показника якості та інтегрального показника відносної конкурентоспроможності кави натуральної28

 

Висновки та пропозиції34

 

Список використаних джерел. 36

 


Вступ

 

В умовах ринку перед підприємствами постає багато питань. Функціонування підприємств поєднуються зі змінами як у зовнішньому, так і внутрішньому середовищі його діяльності, що обумовлює необхідність розробки нових підходів до визначення цільової функції його діяльності, обґрунтування економічних передумов  досягнення оптимальних резервів прибутку, які забезпечують конкурентоспроможність підприємства на ринку і визначають перспективи його розвитку.

В умовах ринку підприємства зіткнулися з багатьма чинниками імовірнісного характеру, що викликає необхідність відмови від жорсткого планування і переходу до гнучкої системи економічного регулювання його діяльності. Реалізація цієї задачі пов’язана з розробкою стратегії діяльності підприємства, в якій визначаються мета і задачі діяльності підприємства, його ресурсне забезпечення, шляхи досягнення, цілі і методи вирішення задач. Від  підприємств вимагається формування методів ефективної роботи в умовах розвитку конкуренції.

Досвід останніх часів показує, що далеко не всі підприємства готові до ведення конкурентної боротьби. Навіть при тому, що багато з них є власниками конкурентоспроможної продукції (що саме по собі дуже важливо), багатьом з них не завжди вдається реалізовувати цю перевагу з-за відсутності практики використання всього комплексу засобів досягнення конкурентоспроможності на ринку. Разом з тим, кон’юнктурна ситуація з кожним роком все більш ускладнюється поступовим розширенням територій ринку і залученням західних фірм, що мають значний досвід в умовах жорсткої конкуренції.

Конкуренція являє собою різноманітні форми суперництва господарських суб’єктів на споживчому ринку за кращі умови реалізації товарів. Комерційна діяльність будь-якого підприємства здійснюється на споживчому ринку. Предметом купівлі-продажу на споживчому ринку виступають товари та послуги, котрі призначені для того, щоб задовольнити попит населення. Реалізуючи різноманітні групи товарів і надаючи ті або інші додаткові послуги населенню, підприємства є активними учасниками споживчого ринку.

Для кожного підприємства дуже важливо визначити, якнайкраще  позиціонувати свій конкретний товар, щоб вести конкурентну боротьбу в тривалому періоді.

         Метою даної курсової роботи є дослідити ринок натуральної кави та основні споживчі властивості даного товару, показники якості та конкурентоспроможності.

В курсовій роботі вирішуються наступні завдання: розгляд теоретичних основ якості та конкурентоспроможності продовольчих товарів, дослідження методології визначення якості натуральної кави, розгляд існуючих методів дослідження показників якості та конкурентоспроможності продовольчих товарів та визначення показників якості та конкурентоспроможності натуральної кави на ринку.

 


1. Поняття якості та конкурентоспроможності продовольчих товарів

 

Кожний виріб є носієм різних конкретних властивостей, що відображають його корисність і відповідають певним потребам людини. Корисність будь-яких речей відбиває їх споживну вартість. Споживна вартість того або іншого товару мусить бути оцінена, тобто визначена його якість. Отже, споживна вартість і якість виробів безпосередньо зв»язані між собою. Проте це не тотожні поняття, оскільки одна і та ж споживна вартість може бути корисною не в однаковій мірі. На відміну від споживної вартості якість продукції характеризує ступінь її придатності для споживання, тобто кількісну сторону суспільної споживної вартості [17, с. 64]

Якість як економічна категорія відбиває сукупність властивостей продукції, що зумовлюють ступінь її придатності задовольняти потреби людини відповідно до свого призначення.

Розрахунок інтегрального показника відносної конкурентоспроможності:

Якщо К<1, то досліджуваний товар має нижчу конкурентоспроможність порівняно з конкуруючим товаром.

Якщо К>1, то досліджуваний товар має вищу конкурен­тоспроможність порівняно з конкуруючим товаром.

 


4. Визначення комплексного показника якості та інтегрального показника відносної конкурентоспроможності кави натуральної

 

Для вітчизняного ринку кави, як і для багатьох інших, характерна значна присутність імпортної продукції. I не лише тому, що тендітне кавове деревце у нашому суворому кліматі не росте. Використовуючи різні технології обсмажування, змішуючи сорти, європейські та американські виробники не без успіху намагаються задовольнити споживача, пропонуючи йому скуштувати безліч видів цього напою.

Тож погоду на вітчизняному ринку роблять такі закордонні фірми, як Nestle (з торговою маркою Nescafe), Kraft Jacobs Sushard (Jacobs), Tres Montes (Monterrey), Douwe Egberts (Maccona, Douwe Egberts), Paulig export Ltd (Paulig), Cacique de Cafe Soluvel (Pele, Cacique).

Як видно з табл. 4.1. за функціональними параметрами найбільш конкурентноздатним є Montana ФП = 0,9, потім Jacobs та Eduscho відповідно для яких ФП = 0,872 та 0,828.  За естетичними параметрами найбільш конкурентноздатним є Montana СП = 0,93, потім Jacobs та Eduscho відповідно для яких СП = 0,865 та 0,835.

За економічними показниками найбільша вартість в Jacobs за рахунок великої вартості перевезень та Eduscho за рахунок вищої ціни продукції.

За інтегральним показником конкурентноздатності на першому місті  Montana, на другому Eduscho та на третьому Jacobs.


Висновки та пропозиції

 

Залежно від призначення певні види продукції мають свої специфічні показники якості. Поряд з цим використовуються показники для оцінки багатьох видів виробів, а також вимірники відносного рівня якості всієї вироблюваної підприємством продукції. З урахуванням таких обставин усі показники якості виробів поділяють на дві групи: перша — диференційовані (поодинокі) показники, з яких виокремлюється найбільш розгалужена низка одиничних показників якості; друга — загальні показники якості всього обсягу вироблюваної підприємством продукції.

Ринкові умови господарювання передбачають активне і широке використання організаційних чинників підвищення якості продукції на усіх підприємствах. До таких чинників відносяться: запровадження сучасних форм і методів організації виробництва та управління ним, які уможливлюють ефективне застосування високоточної техніки і прогресивної (бездефектної) технології; удосконалення методів технічного контролю і розвиток масового самоконтролю на усіх стадіях виготовлення продукції; розширення прямих господарських зв»язків між продуцентами і споживачами продукції; вивчення і запровадження позитивного досвіду, накопиченого зарубіжними і вітчизняними підприємствами у галузі проектування і виготовлення високоякісних товарів тощо.

“Дерево властивостей” кави включає такі показники, як  функціональність, естетичність, екологічність та економічність. Функціональність включає показники якості кави та тари під час товароруху та під час використання за призначенням. До показників якості кави під час товароруху слід віднести: загальний вигляд, колір, консистенція, смак, запах. До показників якості кави під час використання за призначенням слід віднести: вміст кофеїну, харчова цінність, біологічна ефективність, енергетична цінність. До функціональних показників якості тари включають: надійність, міцність, матеріал тари,  можливість повторного використання тари або утилізації.

Естетичність включає показники якості кави:  зовнішній вигляд, колір кави, консистенція.

Екологічність кави включає показники  безпеки кави для здоров’я людини: вміст нітратів, радіонуклідів та інших шкідливих речовин. Екологічність тари характеризується рівнем міграції шкідливих речовин з тари в каву та рівнем забруднення навколишнього середовища.

Економічність включає показники якості кави та тари під час товароруху та під час використання за призначенням. Економічність кави характеризується вартістю самої кави та вартістю транспортування до споживача. Економічність тари характеризується вартістю тари та вартістю транспортування тари до виробника кави.

Проаналізували показники якості та конкурентоспроможності на ринку натуральної кави України, визначивши для аналізу наступні торгові марки: Jacobs, Montana, Eduscho. За еталон прийняли найбільш конкурентоспроможний товар – Expresso.

За функціональними параметрами найбільш конкурентноздатним є Montana ФП = 0,9, потім Jacobs та Eduscho відповідно для яких ФП = 0,872 та 0,828.  За естетичними параметрами найбільш конкурентноздатним є Montana СП = 0,93, потім Jacobs та Eduscho відповідно для яких СП = 0,865 та 0,835. За економічними показниками найбільша вартість в Jacobs за рахунок великої вартості перевезень та Eduscho за рахунок вищої ціни продукції. За інтегральним показником конкурентноздатності на першому місті  Montana, на другому Eduscho та на третьому Jacobs.

 

 


Список використаних джерел

1.   Правила продажу продовольчих товарів. Затверджено наказом МЗЕЗ від 28.12.94 №237. // Торгуємо за правилами. Спеціальний додаток до “Дебету-Кредиту”. – С31.

2.   Азгальдов Г.Г. Теория и практика оценки качества товаров. — М.: Экономика, 1982. – 424с.

3.   Амиров Ю.Д., Печенкин А.Н. Оценка качества продукции и рыночная экономика // Стандарты и качество. 1992 №10. с. 53-55.

4.   Афанасьев М.П. Маркетинг. Стратегия и практика фирмы. М.: Финстатинформ, 1995-120 с.

5.   Богатин Ю.В. Экономическая оценка качества и эффективности работы предприятия. М.: Изд. Стандартов. 1991. 150с.

6.   Богатырев А.А., Филиппов Ю.Д. Стандартизация статистических методов управления качеством. М.: Изд. Стандартов. 1989. 121с.

7.   Версан В.Г., Чайка И.И. Системы управления качеством продукции. М.: Изд.стандартов. 1988. 150с.

8.   Власова В.М.,  Волков Д.М.  и  др.  Основы  предпринимательской деятельности. — М.: Финансы и статистика, 1994. – 357с.

9.   Габович   Р.Д..   Припутана   Л.С.   Гигиенические   основы   охраны продуктов питания от вредных химических веществ. — К.: Здоров»я, 1987. – 394с.

10.       Герчикова И.Н. Маркетинг и международное коммерческое дело. М: Внешторгиздат, 1990. — 264 с.

11.   Голубков ЕЛ., Голубкова Е.Н., Секерин В.Д. Маркетинг выбор лучшего решения. М.: Экономика, 1993. — 221 с.

12.       Долинская М.Г., Соловьев И.А. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции. — М.: Изд. стандартов., 2000. – 324с.

13.       Доценко В.А., Бондарев Г.И. Мартинчик А.А. Организация лечебно-профилактического питания. — Л.: Медицина, 1987. — 412с.

14.   Дурович А.П. Маркетинг в предпринимательской деятельности. -Минск: НПЖ “Финансы, учет, аудит”, 1997 — 463 с.

15.            Жук Ю. Т., Жук В. А., Кисляк Н. К., Кушнір М. К., Орлова Н. Я. Теоретичні основи товарознавства: Навч. посіб. для студ. кооп. вищих навч. закладів. — К., 2000. — 336 с.

16.       Кафаров В.В. Моделирование и системный анализ биохимических производств. — М.: Химия, 1985. – 274 с.

17.   Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. -М. : Прогресс, 2000 — 736 с.

18.   Крылова Г.Д. Зарубежный опыт управления качеством. М.: Изд. Стандартов. 1992. 140с.

19.   Леонов И.Г., Аристов О.В. Управление качеством продукции. М.: Изд. Стандартов. 1990. 200с.

20.   Мюллер К. Некоторые аспекты внедрения системы качества в промышленности // Стандарты и качество. 1998. №3 С. 58-64.

21.       Никсон Ф. Роль руководства предприятия в обеспечении качества и надежности. — М.: Изд-во стандартов, 1990. – 286с.

22.       Ноздрев Р.Б.. Цыгичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке . -М: Финансы и статистика, 1991.- 304с.

23.       Переколина Н.С. Качество в системе маркетинга. — М: Система, 1992. – 384с.

24.   Теплов В.И. Комерческое товароведение: Учебник. – М.: Дашков и К, 2000. – 620 с.

25.   Технология производства продуктов обще­ственного питания / Под ред. Г. Н. Ловачевой, А. И. Мглинца. М.: Пищепромиздат. — 1981. – 278с.

26.            Товарознавство: Опорний конспект лекцій для студ. екон. спец. заоч. та дистанційної форм навч. — К.: Видавництво Європейського університету, 2001. — 69 с.

27.            Товарознавство: Терміни та визначення. — Введ. 2001.01.01.- Офіц. вид. — К.: Держстандарт України, 2000. — 24 с.

28.   Управление качеством / под ред. С. Д. Ильенковой. – М: ЮНИТИ, 1998. – 364 с.

29.       Фейгенбаум А. Контроль качества продукции. — М.: Экономика, 1986.- 410с.

30.   Фомин В.Н.  Качество продукции и маркетинг.  1991. – 348 с.

31.   Шевченко В.В. Товароведение и экспертиза потребительских товаров: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 544 с.

32.   Шепелев А.Ф., Печенежская И.А., Кожухова О.И., Туров А.С. Товароведение и экспертиза зерно-мучных и плодоовощных товаров. / Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов н/Д: «Феникс», 2002. – 224 с.

33.   Шепелев А.Ф., Печенежская И.А., Мхитарян К.Р. Товароведение и экспертиза вкусовых и кондитерских товаров. / Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов н/Д: «Феникс», 2002. – 544 с.

34.   Юдонов А.О. Конкуренция: теория и практика. — М.: «Акалис , 1996. – 314с.

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.