Дипломна робота Формування споживних властивостей, моніторинг ринку та організація торгівлі м’ясними консервами (за матеріалами магазину “Продукти”)

Зміст

 

Вступ. 3

 

І. Аналітичний огляд літератури. 5

1.1. Характеристика асортименту м’ясних консервів. 5

1.2. Основні етапи виробництва консервів з м’яса птиці11

1.3. Шляхи покращення якості консервів з м’яса птиці16

1.4. Упакування, маркування та зберігання консервів з м’яса     птиці18

 

ІІ. Дослідження якості та конкурентоспроможності м’ясних консервів з м’яса птиці21

2.1. Організація, об’єкти та методи дослідження. 21

2.2. Органолептична оцінка якості консервів з м’яса птиці29

2.3. Фізико-хімічні показники якості32

2.4. Дослідження конкурентоспроможності консервів м’яса птиці33

 

ІІІ. Організація роздрібної торгівлі курячими консервами на підприємстві магазин “Продукти” м. Києва. 43

3.1. Дослідження споживчого попиту на курячі консерви в магазині “Продукти”  43

3.2. Аналіз закупівельної діяльності курячих консервів магазину “Продукти”  50

3.3. Організація обслуговування споживачів в магазині       „Продукти”. 58

3.4. Вдосконалення організації роздрібної торгівлі курячими консервами  64

 

Висновки та пропозиції75

 

Список використаних джерел. 78

 

Додатки. 82


Вступ

 

Ринкові відносини в Україні зумовлюють специфіку діяльності підприємств, умов їх функціонування, оскільки підвищується рівень невизначеності, ризику, посилюється конкуренція, стає необхідністю вміння пристосовуватись до економічної ситуації, яка постійно змінюється.

Перехід до ринкових відносин, особливості становлення ринку в Україні, складні тенденції в ре­алізації методів і засобів державного регулювання в економіці перехідного періоду обумовили необхідність пильної уваги до формування товарного асортименту та якості в магазині.

Споживачі впливають на інтереси конкуруючих підприємств за допомогою спеціальних засобів впливу на ринок, що приводить до зниження цін, підвищення якості продукції, розширення її асортименту, збільшення кількості і якості товарів, які споживаються.

В умовах становлення ринкової економіки боротьба за споживача на внутрішньому і зовнішньому ринках вимагає створення і виробництва конкурентноздатних товарів. Якість виступає як головний фактор конкурентноздатності товару, складаючи його «стрижень», основу.

Нові підходи до проблеми якості вимагають усе більш повного обліку виготовлювачами ринкового фактора, зрушення від адміністративних важелів контролю якості до переважно організаційно-економічних заходів керування якістю, переходу до гнучкої системи стандартизації, що дозволяє виробникам оперативніше реагувати на мінливі вимоги внутрішнього і зовнішнього ринку до якості товарів, організації роботи з переходу в перспективі до забезпечення високої якості продукції.

Проблема підвищення якості одна з головних задач розвитку економіки нашої країни. В останні роки у всіх передових у технічному відношенні країнах відзначається зростаючий інтерес до підвищення якості продукції.

Саме тому тема дипломної роботи “Формування споживних властивостей, моніторинг ринку та організація торгівлі м’ясними консервами (за матеріалами магазину “Продукти”)” є на даний час досить актуальною.

Метою даної дипломної роботи є товарознавче дослідження споживчих властивостей м’ясних консервів в сучасних економічних умовах в Україні.

Реалізація поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних завдань:

— вивчення характеристики асортименту м’ясних консервів з м’яса птиці,

— визначення основних етапів виробництва консервів з м’яса птиці,

— визначення шляхів покращення якості консервів з м’яса птиці,

— дослідження якості та конкурентоспроможності консервів з м’яса птиці, що реалізується на споживчому ринку України,

— дослідження споживчого попиту на підприємстві магазин “Продукти”,

— аналізу закупівельної діяльності підприємства магазин “Продукти”,

— організації обслуговування споживачів,

— пропозиції, щодо  вдосконалення організації роздрібної торгівлі.

Предметом дослідження є якість та конкурентоспроможність м’ясних консервів.

Об»»єктом  дослідження є м’ясні консерви з м’яса птиці на базі підприємства магазину “Продукти”, м. Київ, вул. Старосільська, 52 а.

Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області аналізу діяльності підприємств, маркетингу, закони України.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

 

 


І. Аналітичний огляд літератури

 

1.1. Характеристика ринку та асортименту м’ясних консервів

 

Вітчизняна м’ясопереробна промисловість в останні роки на 95-99% забезпечує потреби внутрішнього ринку. Приріст обсягіввиробництва м’яса птиці у 2004 р. у порівнянні з 2003 р. склав 25%, а в 2005 р. у порівнянні з минулим роком — 27,9%. Однак не варто зваблюватися: рістобсягіввиробництва м»»ясопродуктів поки відбувається винятково за рахунок вирізання поголів»»я різного роду худоби та птиці.

Розглянемо динаміку виробництва м’ясних консервів (табл. 1.1) [72].

Таблиця 1.1

Динаміка виробництва м’ясних консервів в Україні, тис. тон

Показники

2004 рік

2005 рік

Відхилення

абсолютне

відносне, %

М’ясні та м’ясо-рослинні консерви

52,4

46,8

— 5,6

— 11,97

Консерви з птиці

17,2

15,8

— 1,4

— 8,86

 

Виробництво консервів з м’яса птиці в Україні в 2005 році зменшилося порівняно з 2004 роком на 8,86%, це пов’язано з поширенням пташиного грипу в світі та в Україні зокрема.

Зобразимо динаміку виробництва м’ясних консервів  в Україні в 2004-2005 роках (рис. 1.1).

Якщо К<1, то досліджуваний товар має нижчу конкурентоспроможність порівняно з конкуруючим товаром.

Якщо К>1, то досліджуваний товар має вищу конкурен­тоспроможність порівняно з конкуруючим товаром.

 


2.2. Органолептична оцінка якості консервів з м’яса птиці

 

Під час виконання роботи провели органолептичні дослідження якості м’ясних консервів за п’ятибальною шкалою.

Об»»єктом дослідження були м’ясні консерви з м’яса курки  різних виробників: “Курка по домашньому” виробник “Агрофірма Столична”, “Курка в власному соку” виробник “Богуславський консервний завод”, “М’ясо курки” виробник “Калинівський консервний завод” та “Курка Київська” – „Агропродукт».

Попередньо провели дослідження повноти інформації на банках з консервами та визначили ступінь наповнення банок консервами.

За економічними показниками найбільша вартість в м’ясних консервів Курка у власному соку «Богуславський консервний завод» за рахунок великої вартості перевезень та Курка Київська «Агропродукт» за рахунок вищої ціни продукції.

За інтегральним показником конкурентноздатності на першому місті  м’ясні консерви  М’ясо курки «Калинівський консервний завод», на другому Курка Київська «Агропродукт» та на третьому Курка у власному соку «Богуславський консервний завод».


ІІІ. Організація роздрібної торгівлі курячими консервами на підприємстві магазин “Продукти” м. Києва

3.1. Дослідження споживчого попиту на курячі консерви в магазині “Продукти”

 

Для виявлення споживчих переваг при виборі м’ясних консервів необхідно проводити опитування споживачів.

Точність результатів опитування, проведеного в будь-якій формі, у значній мірі залежить від інструментарію — анкета, чи бланк інтерв»»ю.

Анкета (опитувальний лист) — це система питань, спрямованих на виявлення характеристик об»»єкта чи предмета дослідження.

Вона повинна бути розділена на чотири частини:

вступної, де висловлюється поважне відношення до опитуваного і вказується, хто проводить опитування; з якою метою; інструкція з    заповнення анкети.

   контактної, де розташовуються питання, що переслідують ціль зацікавити опитуваного, ввести в коло досліджуваних проблем;

   контрольної — з питаннями, що дозволяють переконатися у вірогідності даних;

заключної — з питаннями, що знімають у респондентів психологічну напругу, що дозволяють виявити їхні соціально-демографічні характеристики (стать, вік, місце проживання, соціальний стан, освіта, рівень доходів і т.д.), а

завершуватися словами подяки опитуваному за участь в опитуванні.

При маркетинговій орієнтації  у керівництва магазину “Продукти” на першому плані повинні бути враховані потреби покупців. На підприємстві повинна продаватися тільки та продукція, що буде безумовно куплена. Асортимент продукції повинен бути досить широким. Головну увагу відділ маркетингу має звернути на врахування потреб особливо перспективних покупців. Дослідження в магазині “Продукти” потрібно спрямувати на аналіз ринку (в т. ч. покуп­ців і конкурентів), щоб ті, хто розробляє нові товари, мали об»»єктивні критерії конкурентноздатності. Ідеї нових товарів повинні розроблятися на основі аналізу потреб покупців та інших ринкових факторів.

 


Висновки та пропозиції

 

В результаті проведених досліджень можна зробити наступні висновки та пропозиції.

Якість м’ясних консервів з птиці виражається рядом факторів, які потрібно враховувати з метою покращення якості.  До зовнішніх дефектів металевої банки відносяться іржа, деформація, патьоки, хлопуша і бомбаж.

Скляні банки, у які розфасовують консерви, повинні бути чистими, без поверхневих і внутрішніх міхурів, без тріщин, патьоків, герметично укупореними. Кришки з прокладками у виді гумових кілець покривають лаком чи емаллю, вони можуть бути літографовані.

Дослідження провели з метою вивчення асортименту та визначення оцінки якості м’ясних консервів з м’яса птиці, що реалізуються в магазині “Продукти”.

Для дослідження відібрали консерви з м’яса курки вагою нетто 500 г в скляних банках, так як вони найбільш користуються попитом в покупців магазину “Продути”.  

Об»»єктом дослідження були м’ясні консерви з м’яса курки  різних виробників: “Курка по домашньому” виробник “Агрофірма Столична”, “Курка в власному соку” виробник “Богуславський консервний завод”, “М’ясо курки” виробник “Калинівський консервний завод” та “Курка Київська” – „Агропродукт».

При органолептичній оцінці встановили відповідність основних якісних показників (зовнішній вигляд, смак, запах, колір, маркування, повнота накладення).

Найкращий результат в оцінці органолептичних показників одержали зразки виробів Курка по домашньому 5 балів, трохи нижче показники м’ясних консервів Курка в власному соку та М’ясо курки – 4,5 балів, а Курка Київська отримала 4,125 балів. Вміст вологи в консервах відрізняється не значно: від 66% в М’яса курки до 67,5 % в Курки по домашньому. Вміст солі найбільший в М’ясі курки 1,4%, а найменші в Курки по домашньому та Курки Київської – 1,2%. Всі проби  консервів з м’яса птиці, що досліджувалися не містять солей свинцю та олова, а також сторонніх домішок.

Провели дослідження конкурентноздатності курячих консервів. За функціональними параметрами найбільш конкурентноздатним є м’ясні консерви  М’ясо курки «Калинівський консервний завод»  ФП = 0,9, потім Курка у власному соку «Богуславський консервний завод» та Курка Київська «Агропродукт» відповідно для яких ФП = 0,872 та 0,828.  За естетичними параметрами найбільш конкурентноздатним є м’ясні консерви М’ясо курки «Калинівський консервний завод» СП = 0,93, потім Курка у власному соку «Богуславський консервний завод» та Курка Київська «Агропродукт» відповідно для яких СП = 0,865 та 0,835. Найбільшу закупівельну вартість мають наступні марки курячих консервів – „Курка у власному соку” («Богуславський консервний завод»), за рахунок великої вартості перевезень, та „Курка Київська” («Агропродукт»), за рахунок вищої ціни продукції. За інтегральним показником конкурентноздатності на першому місті  м’ясні консерви  М’ясо курки «Калинівський консервний завод», на другому Курка Київська «Агропродукт» та на третьому Курка у власному соку «Богуславський консервний завод».

Питома вага курячих консервів  в загальному товарообороті складає відповідно в 2004 та 2005 роках 0,198% та 0,196%.  Здійснений аналіз ефективності торгівлі м’ясними консервами у магазині “Продукти” у 2005 році показав, що у аналізуємому періоді дане торгове підприємство здійснює ефективну рентабельну торгівлю м’ясними консервами. При цьому угоди, укладені з “Агрофірма Столична” є більш вигідними для магазину “Продукти”, ніж з “Агропродукт”. У зв»»язку з цим керівництву під­приємства доцільно з цих двох постачальників обрати  “Агрофірма Столична”.

Виручка від реалізації курячих консервів протягом 2003-2005 років зростала. В 2004 році чистий прибуток зменшився порівняно з 2003 на 0,91 тис. грн. та склав 3,5 тис. грн. При цьому рентабельність реалізації в 2004 році зменшилася на 2,08% та склала 2,89%, тобто на 121,1 тис. грн. виручки від реалізації підприємство отримало 3,5 тис. грн. чистого прибутку. В 2005 році за рахунок збільшення виручки від реалізації на 7,8 тис. грн. удалося отримати чистого прибутку 8,89 тис. грн. При цьому рентабельність реалізації зросла на 4,01% і становить 6,90%.

Протягом 2003-2005 років поряд з зростанням реалізації курячих консервів зростали запаси цих товарів в магазині “Продукти”.

При продажі м’ясних консервів в магазині “Продукти” використовується самообслуговування, у про­цесі якого покупець має вільний доступ до товарів, відкрито викладених на обладнанні у торговому залі, самостійно їх оглядає, відбирає, доставляє до місць розрахунку, що роз­міщуються при виході з магазину (поверху чи споживчого комплексу), й оплачує відібрані товари.

В 2006 році планується збільшити обсяг реалізації курячих консервів на 16,44% порівняно з 2005 роком. Але все це малоймовірно, так як завдяки пташиному грипу попит на курячі консерви значно зменшиться. Пропонується для збільшення обсягів реалізації курячих консервів в магазині “Продукти” на продаж пропонувати курячі консерви з регіонів де не було випадків захворювання на курячий грип.

Для підвищення ефективності дії організаційної структури магазину “Продукти” пропонується створити відділ маркетингу. Відділ маркетингу буде розробляти та здійснювати програму маркетингу підприємства. Для удосконалення діяльності відділу маркетингу підприємству “Продукти”можна запропонувати проведення рекламної компанії.

Магазин ”Продукти” та постачальники повинні приймати всі необхідні міри щодо виконання договорів. З цією метою сторони вправі застосовувати майнові санкції за порушення зобов’язань, передбачені законодавством України та договором.

 


Список використаних джерел

 

1.     Господарський кодекс України, м. Київ 16 січня 2003 року № 436-IV. // www.rada.gov.ua 

2.     Закон України „Про захист прав споживачів” від 12.05.1991 року // www.rada.gov.ua

3.     ГОСТ 10010-74 Консервы мясные. Курица в собственном соку. // www.rada.gov.ua

4.     ГОСТ 7991-56 Консервы мясные. Рагу куриное в желе  // www.rada.gov.ua

5.     ГОСТ 608-56 Консервы мясные. Филе  куриное в желе  // www.rada.gov.ua

6.     ГОСТ 11865-66 Консервы мясные. Мясо цыплят в сметанном соусе  // www.rada.gov.ua

7.     ГОСТ 11922-66 Консервы  мясные.  Мясо цыплят  в желе  // www.rada.gov.ua

8.     ГОСТ  9162-74 Консервы мясные.  Утка  в собственном соку // www.rada.gov.ua

9.     ГОСТ 11866-66 Консервы мясные  Мясо индейки в собственном соку  // www.rada.gov.ua

10.ГОСТ 12314-66 Консервы   мясные.   Паштет   „Арктика” // www.rada.gov.ua

11.ГОСТ 12315-66 Консервы   мясные.  Паштет диетический  // www.rada.gov.ua

12.ГОСТ 12316-66 Консервы мясные. Паштет диетический с мозгами  // www.rada.gov.ua

13.ГОСТ 12317-66 Консервы   мясные.   Паштет «Московский»  // www.rada.gov.ua

14.ГОСТ 12318-66 Консервы  мясные. Паштет мясной  // www.rada.gov.ua

15.ГОСТ 12319-66 Консервы  мясные.   Паштет печеночный  // www.rada.gov.ua

16.ГОСТ 12424-66 Консервы  мясные. Паштет «Пражский»  // www.rada.gov.ua

17.ГОСТ 12425-66 Консервы   мясные.   Паштет  «Львовский»  // www.rada.gov.ua

18.ГОСТ 12426-66 Консервы  мясные. Паштет любительский  // www.rada.gov.ua

19.ГOCT 12427-66 Консервы   мясные.   Паштет «Эстонский»  // www.rada.gov.ua

20.ГОСТ 13534-68 Консервы мясные. Расфасовка, упаковка и маркировка. // www.rada.gov.ua

21.ГОСТ 8756.15-70 Продукты пищевые консервированные. Методы определения общей кислотности  // www.rada.gov.ua

22.ГОСТ 8756.14-70 Продукты пищевые консервированные. Методы определения относительной плотности  // www.rada.gov.ua

23.ГОСТ 8756.1-70 Продукты пищевые консервированные. Методы определения органолептических показателей, соотношения составных частей и массы нетто  // www.rada.gov.ua

24. ГОСТ 8756.0-70 Продукты пищевые консервированные. Отбор проб и подготовка их к испытанию  // www.rada.gov.ua

25.Азгальдов Г.Г. Теория и практика оценки качества товаров. — М.: Экономика, 1982. – 424с.

26.Алехина Л.Т. Технология мяса и мясопродуктов .- М., Агропромиздат, 1998 – 314 с.

27.Амстронг Гарі, Котлер Філіп. Маркетинг Загальний курс, 5-те видання – М.: Видавничий дім “Вільямс”, 2001. – 608 с.

28.Батра Р., Майерс Дж., Аакер Д. Рекламный менеджмент. — М.; СПб.; К., 1999.-220 с.

29.Голобушова Н.О. Організація торгівлі: Підр.для студ.вищ.навч.зал. – К.: Книга, 2004. – 560 с.

30.Бланк И.А. Торговый менеджмент. – К.: УФИМБ, 1997. – 408 с.

31.Болт Гордон Дж. Практическое руководство по управлению сбытом. – М.: Экономика, 1999. –271 с.

32.Большаков А. Е., Рейн Л. М., Янушкин Н. П. Технология мяса и мясопродуктов. М., 1976. –348 с.

33.Валевич Р.П. Экономика торгового предприятия. – Мн..: Выcшая школа, 1996. – 348 с.

34.Гноевой П., Малютин П., Лаврова Л. Механизация процессов термической обработки колбасных изделий. // Мясная индустрия СССР. 1961. — №3. – С. 13 – 15.

35.Гурвиц В., Каухчешвили Э., Пришедько Н. Измельчение мяса при низких температурах. //Мясная индустрия СССР. 1968. — №3. – С. 6 – 12.

36.Доценко В.А., Бондарев Г.И. Мартинчик А.А. Организация лечебно-профилактического питания. — Л.: Медицина, 1987. — 412с.

37.Жиделева В. Экономика предприятия. Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2000-133с.

38.Жмалев В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності.— К.: Україна, 2000.— 454 с.

39.Завьялов П. С. Конкуренция — неотъемлемое свойство развитого рынка//Маркетинг. 1997. № 5. С. 3-14.

40.Зайцев Н. Экономика промышленного предприятия. М.: инфра-М, 2000-358с.

41.Исследование рынка потребительских товаров: Практический мар­кетинг. Вып. 5. — М.: НПО «Реклама, информация, маркетинг», 2000. – 348с.

42.Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. С 40-42.

43.Казаков А. М. Микробиология мяса. – М.: Пищепромиздат. – 1972. С. 208 – 209.

44.Карпов В. Н. Управление маркетингом // Маркетинг. 1999. № 2. С. 29-42.

45.Карпова Т. П. Управленческий учет: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 350 с.

46.Колесник А.А., Елиззарова Л.Г. Теоретические основы товароведения продовольственных товаров. – М.: Экономика, 1990 – 287 с.

47.Косой В.Д. «Совершенствование процесса производства вареных колбас» – Москва, 1983 г. – 242 с.

48.Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. -М. : Прогресс, 2000 — 736 с.

49.Лаврова Л. П., Крылова В. В. Технология колбасных изделий. – М.: «Пищевая промышленность». – 1975. – С. 4 – 30, 139 – 151, 154 – 157, 177 – 181.

50.Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

51.Липатов Н.Н., Рогов И.А. Методология проектирования продуктов питания с требуемым комплексом показателей пищевой ценности. // Известия вузов. Сер. Пищевая технология.- 1987г №2.- С.9.

52.Лук»»янець T. I. Рекламний менеджмент. — К.: Вид-во КНЕУ, 1999.

53.Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства. – К.: Хрещатик, 1999. – 800 с.

54.Маліновський Б.Г. Стан ринку м’яса та м’ясопродуктів. // Галицькі контракти. 2002, №4. – С. 4-15.

55.Машины и оборудование для цехов и предпри­ятий малой мощности по переработке сельскохозяй­ственного сырья. Ч. 1. М.: «Пищевая промышленность». — 1991. – 248с.

56.Мищенко Е.П., Гольдман Е.И. «Производство колбасных изделий» – Москва, «Пищевая промышленность», 1976 – 214 с.

57.Панкратов Ф. Г., Серегина Т. К. Коммерческая деятельность: Учеб­ник. — М.: Информ. центр «Маркетинг», 2001. – 348с.

58.Переколина Н.С. Качество в системе маркетинга. — М: Система, 1992. – 384с.

59.Пискунова Н. И. Исследование рынка: Учеб. пособие. — М.: МГУ, 1997. – 382с.

60.Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 248с.

61.Рогов И. А., Жаринов А. И. Изготовление кол­бас и мясных деликатесов: Пособие для предпри­нимателей, фермеров, домохозяек. М.: Пищепромиздат.  — 1994. – 342с.

62.Ромат Е.В. Реклама в системе маркетинга: Учеб.пособие / ХГАТОП.- Харьков, 1995. – 229 с.

63.Стацько В.П. Колбасы. Колбасные изделия. Продукты из мяса. Ростов н/Д. «Феникс», 2000. – 352 с.

64.Степанов В. И. Технология переработки, хране­ния и использования свинины. Ростов н/Д. «Феникс», 1997. – 412 с.

65.Технология и оборудование колбасного произ­водства / И. А. Рогов, А. Г. Забашта, В. А. Алек-сахина, Е. И. Титов. М.: Пищепромиздат. — 1989. – 268с.

66.Технология мяса и мясопродуктов / Под ред. А. А. Соколова. М.: Пищепромиздат.  — 1970. – 314 с.

67.Технология производства продуктов обще­ственного питания / Под ред. Г. Н. Ловачевой, А. И. Мглинца. М.: Пищепромиздат. — 1981. – 278с.

68.Технология производства продуктов обще­ственного питания / Под ред. Г. Н. Ловачевой, А. И. Мглинца. М.: Пищепромиздат. — 1981. – 278с.

69.Торговое дело: экономика, маркетинг, организация: Учебник / Под общ. ред. проф. Л. А. Брагина и проф. Т. П. Данько. — М.: ИНФРА-М, 2002. – 560 с.

70.Шевченко В.В. Товароведение и экспертиза потребительских товаров: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 544 с.

71.Шепелев А.Ф. Товароведение и экспертиза мясных, молочных и рыбных товаров. Уч.пос.для вузов. – Ростов н/Д: «Феникс», 2002 – 412 с.

72.http://www.ukrstat.gov.ua/ Офіційний сайт Держкомстату України.

 

 


Додатки

Додаток А

ШАНОВНІ ПОКУПЦІ МАГАЗИНУ „ПРОДУКТИ”!

Звертаємось до Вас за допомогою в проведені дослідження з ме­тою виявлення споживчих переваг щодо асортименту та якості курячих консервів

АНКЕТА

1. Як часто Ви купуєте м’ясні консерви:

?Щодня

?. Два-три рази на тиждень

? Два-три рази на місяць

?  Раз в місяць

?  Раз в два місяці

? Раз в три місяці                  

2. Де Ви, зазвичай, купуєте м’ясні консерви?

?   В магазинах, де є спеціалізовані відділи

?  В супермаркетах

?  У приватних осіб на ринку

?  Не купуємо, чому _____________________________________________

3. Які фактори впливають  на Ваш вибір при купівлі м’ясних консерви?

?  Якість                ? задовільна           ? середня            ? висока           ? найкраща

?  Ціна                   ? низька           ? середня            ? висока

? Торгова марка або фірма-виробик     ? невідомі    ? маловідомі   ? поширені

? Реклама             ? на телебаченні та радіо ? преса   ? реклама на вулиці

? Інше ____________________________

4. Місце розташування курячих консерви на полицях:

? Влаштовує

? Не влаштовує, чому _________________________________

5. Чи задовольняє Вас асортимент м’ясних консервів?

? Так

? Ні

? Напишіть свої побажання ________________________________

6. Яким торговим маркам Ви надаєте перевагу?

? Агрофірма Столична

?Богуславський консервний завод

?. Калинівський консервний завод

?Агропродукт

? Іншим, запропонуйте свій варіант _____________________________

7. Вік    ?  20-25 років   ? 25-35     ? 35-45    ? більше за 45

8. Рівень прибутку

? З низьким рівнем прибутку

? З середнім рівнем прибутку

? З високим рівнем прибутку

9. Місце проживання:

? Місто

? Передмістя

? Село (селище міського типу)

10. Ваші пропозиції, щодо:

? Смаку _________________________________________________________________

? Упаковки ______________________________________________________________ 

? Ціни __________________________________________________________________   

11. Ваші побажання та пропозиції ___________________________________________

_________________________________________________________________________

Дякуємо за участь в анкетуванні!

Адміністрація магазину „Продукти”

 

 


Додаток Б

 

Споживчі властивості курячих паштетів ЧПКФ „ОдесПродуктКомсплекс”

 


Додаток В

М’ясо курки у власному соку виробництва ТОВ „Агрофірма „Столична”

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.