Дипломна робота Технології зміцнення та збереження здоров’я

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретичні основи використання менеджменту в технологіях зміцнення та збереження індивідуального здоров’я. 5

1.1. Роль менеджера в управлінні медичною установою.. 5

1.2. Необхідність зміцнення та збереження індивідуального здоров’я. 12

1.3. Поняття і сутність організації управління в медичних  установах. 20

 

Розділ 2. Аналіз діяльності підприємства. 27

2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства. 27

2.2. Аналіз роботи персоналу ТОВ “Домашній лікар”. 33

2.3. Дослідження стилю управління менеджерів лінійних та функціональних структурних підрозділів підприємства ТОВ “Домашній лікар”. 41

 

Розділ 3. Аналіз використання  технологій зміцнення та збереження здоров’я  49

3.1. Основні показники, що характеризують асортимент на підприємстві49

3.2. Формування ефективної моделі сучасного менеджера підприємства ТОВ “Домашній лікар”. 60

3.3. Основні напрямки застосування інформаційних технологій у медичному менеджменті65

 

Висновки та пропозиції74

 

Список використаних джерел. 77

 

Додатки. 80


Вступ

 

Практика господарювання на ринкових засадах підтверджує незаперечну істину, що результативність (ефективність) будь-якої виробничо-господарської та комерційної діяльності залежить передусім від вірного та вчасного управління підприємством.

Формування та подальший розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює специфіку діяльності підприємств, умов їх функціонування, оскільки підвищується рівень невизначеності, ризику,  посилюється конкуренція, стає необхідністю вміння пристосовуватись до економічної ситуації, яка постійно змінюється. Тому, як діючим, так і новим комерційним структурам для того, щоб вижити, правильно визначати свою стратегію та тактику поведінки на ринку необхідно систематично аналізувати резерви підвищення ефективності діяльності.

Перехід до ринкових відносин, особливості становлення ринку в Україні, складні тенденції в ре­алізації методів і засобів державного регулювання в економіці перехідного періоду обумовили необхідність пильної уваги до теорії і практики управління діяльністю підприємства та ролі менеджера в процесі управління.

Одне з основних завдань менеджера — створити спонукальні стимули для людини, при яких у неї виникає бажання працювати так, щоб сприяти  досягненню цілей організації.  Звідси випливає ще один принцип менеджера: управляти — значить вести до успіхів інших. Завдання керівника — диригувати, підібрати гарний персонал, розробити організаційну структуру підприємства, вибрати загальний напрям його діяльності, координувати всю роботу, боротися з непродуктивними витратами часу. Слід виділити ще одне з найважливіших завдань — вчитись інтенсивно працювати, поліпшувати якість роботи. Центральною фігурою в системі менеджменту будь-якої організації є менеджер-керівник, який керує власне організацією (підприємством), якимсь конкретним видом діяльності, функцією, підрозділом, службою, групою людей тощо. 

Саме тому тема дипломної роботи “Технології зміцнення та збереження здоровя ” є досить актуальною.

Метою даної роботи є формування ефективної моделі сучасного менеджера медичного підприємства в сучасних економічних умовах в Україні.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

розглянути теоретичні основи технологій зміцнення та збереження здоровя  на медичному підприємстві;

розглянути організаційно-економічну характеристику базового підприємства;

провести дослідження стилю управління менеджерів базового підприємства;

провести аналіз технологій зміцнення та збереження здоровя  на медичному підприємстві.

Методи дослiдження. В процесі дослідження використані аналітичні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

Теоретичну основу дослідження питань склали закони України, постанови, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:  Бовикін В., Бреддік У., Добровський В.Н., Крамаровський Л.М.,  Криницький Р.І., Лахтіонова Л. А., Лушкин В. А., Пономарьов В. Д., Ялдин І.В., Носова С.С., Савицька Г.П., Саламатіна Н.А., Шеремет А. Д.  та інших.


Розділ 1. Теоретичні основи використання менеджменту в технологіях зміцнення та збереження індивідуального здоров’я

 

1.1. Роль менеджера в управлінні медичною установою

 

У літературі часто звертають увагу на англо­мовне походження поняття «менеджмент», хоча це не зовсім точно. До англійської мови цей термін прийшов з французької: французьке слово «manage» означає буквально «домоведення». Але в англійській мові дієслово «to manage» набуло справді сучасного значення, яке виражається низ­кою перекладів: «управляти», «керувати», «завіду­вати», «бути на чолі», «бути здатним справитися з чимось, якоюсь проблемою». Від зазначеного дієсло­ва «to manage» утворився іменник «management» із подібними значеннями: управління, керівницт­во, завідування тощо [14].

Багатозначність поняття «менеджмент» яскра­во віддзеркалює фундаментальний Оксфордський словник, в якому даються чотири його значення: 1) спосіб, манера спілкування з людьми; 2) влада і мистецтво управління; 3) особливого роду вміння, адміністративні навички; 4) орган управління, ад­міністративна одиниця. Всі ці значення слова «ме­неджмент» цілком прийнятні як для політики, так і для бізнесу.

Не підлягає сумніву американське походження практики бізнесового менеджменту, оскільки США стали першою країною, в якій багато великих про­мислових і транспортних приватних компаній по­требували раціонального (наукового) менеджменту.

Підсумовуючи сказане й узагальнюючи вели­чезну управлінську практику, можна сформулю­вати такі передумови менеджменту:

1) менеджмент як управлінська діяльність при­таманна організаціям, які функціонують у певно­му ринковому середовищі. Будь-якій організації для досягнення своїх цілей потрібен менеджмент, а останній не може існувати поза організацією;

2) потреба в менеджменті виникає у зв»язку з необхідністю координації діяльності більшої або меншої кількості людей, кожен з яких виконує певну роботу;

3) для досягнення цілей організації завжди доводиться використовувати певну кількість об­межених ресурсів (матеріальних, фінансових, люд­ських, інформаційних, природних). Менеджмент і є тією ланкою, яка забезпечує ефективне використання зазначених ресурсів. Самі ж ці ресурси менедже­ри отримують від їхніх власників для відповідно­го розпорядження;

4) раціональний менеджмент ґрунтується на певному балансуванні між успіхом організації (досягнення її цілей), а також продуктивністю (рівнем використання ресурсів) [22].

З урахуванням сказаного можна запропонува­ти таке визначення. Менеджмент являє собою цілеспрямований вплив на діяльність усіх пра­цівників організації для успішного досягнення встановлених ними ринкових цілей у змінному середовищі шляхом продуктивного використан­ня наявних ресурсів.

Буквально термін «менеджер» означає «керівник у соціально-економічній системі», тобто людина, що здійснює керівництво  організацією або її окремою структурою. На основі властивих тільки йому здібностей менеджер (з урахуванням наукових досягнень), впливає на людину (підлеглого), а через нього — на соціально-економічні системи, забезпечуючи цим досягнення поставлених ним цілей.

….

Обмеження в саморозвитку. Визначений інтерес у цьому зв»язку являє собою концепція обмежень. Ідея її полягає в тому, що всі менеджери мають можливість розвивати і підвищувати ефективність своєї роботи. Однак присутні такі області, у яких вони, м»яко говорячи, не компетентні, що і є для менеджерів обмеженням. Виявивши такі обмеження, можна зосередити увагу на тих факторах, що перешкоджають повній реалізації всіх особистих можливостей менеджера.

 


1.2. Необхідність зміцнення та збереження індивідуального здоров’яОсновною метою діяльності медичної галузі є збереження здоров»я громадян та постійна турбота про його поліпшення для створення оптимальних умов реалізації потенційних творчих можливостей кожної особистості [12].

У самій суті цього визначення закладено один із основних принципів медицини — принцип пріоритету здоров»я людини як найвищої цінності в суспільстві, профілактики її загальносоматичної і професійної захворюваності, для збереження активного трудового потенціалу кожного громадянина держави.

Медична галузь у нашій державі завжди була в центрі уваги громадськості, бо рівень медичного забезпечення громадян є інтегральним показником розвитку економіки суспільства в цілому. Останнім часом ми можемо констатувати певні здобутки в розвитку «сучасної медицини» в її діагностичних та лікувальних спрямуваннях. Учені-медики запропонували нові діагностичні методи магніторезонансної томографії та ультразвукової діагностики, сучасні імуноферментні та інші біохімічні методи. За останні роки відкрито важливі етіопатогенетичні механізми розвитку новоутворень, патології судинної системи та ендокринних органів тощо. Відбуваються позитивні зміни в оснащенні спеціалізованих клінік, і навіть забезпеченість сільських амбулаторій підвищилася. Прогресивно, хоча і недостатньо, зростає заробітна плата медичних працівників.

….

Таким чином, за нашим глибоким переконанням, на принципах профілактичної медицини — збереження здоров»я здорових, заради яких об»єднаються не тільки фахівці-профілактики, а й лікувальники, керівники медичної галузі, владні структури тощо, можна досягти істотних успіхів у збереженні здоров»я наших громадян. Тільки такий, чітко окреслений і всебічно підтримуваний шлях дасть можливість медичній науці і практиці, органам охорони здоров»я України, виконати своє головне призначення — допомогти кожному громадянину держави зберегти та подовжити якісне, працездатне і соціально активне довголіття.


1.3. Поняття і сутність організації управління в медичних установах

 

 

Процес управління — це діяльність менеджера в підпорядкованому колективі, з допомогою якої відбувається об»єднання членів колективу в єдине ціле. Процес об»єднання являє собою безперервний процес в управлінській діяльності, яка включає в себе [18]:

1) розпорядження керівника;

2) постійно діючі регламенти;

3) нормативи і інші документи, за допомогою яких здійснюється вплив.

При збільшенні масштабів діяльності управлінська праця розподіляється по функціях, повноваженнях, внаслідок чого формується система управління. Управління як процес впливу на колектив людей може здійснюватися різними способами:

1) економічними;

2)  адміністративними;

3)  соціально-психологічними.

Таким чином управлінський вплив являє собою різні форми впливу суб»єкта управління на об»єкт з метою підвищення ефективності функціонування організації.

Розділ 2. Аналіз діяльності підприємства

 

2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства

 

ТОВ “Домашній лікар” знаходиться за адресою м. Київ, вул. Дорогожицька, 17. ТОВ “Домашній лікар” здійснює лікування та роздрібний продаж населенню лікарських засобів та медичних препаратів, що дозволяють зміцнити та зберегти індивідуальне здоров’я :

2.2. Аналіз роботи персоналу ТОВ “Домашній лікар”

Розглянемо структуру кадрового забезпечення ТОВ “Домашній лікар”  в 2002-2003 роках.

Таблиця 2.2

Комплектація кадрів ТОВ “Домашній лікар”

….

По приведеній вагомості якостей менеджера виробничого відділу мінімальне значення інтегрального показника його якостей дорівнює 49, середнє — 147, максимальне з оцінками “відмінно”— 245 балам. Виходить, ділові якості оцінюваного менеджера трохи вище середнього рівня, з оцінкою “задовільно”.

Слід зазначити, що набір якостей і тим більше їхня вагомість для кожної групи менеджерів і фахівців свої.

Таким чином, на підприємстві ТОВ “Домашній лікар” проводиться дослідження стилю управління менеджерів лінійних та функціональних підрозділів підприємства.

Для аналізу й оцінки менеджера на підприємстві ТОВ “Домашній лікар”  розробили модель, що включає наступні якості: ділові; здатність; культурний ценз і ерудиція, чесність і порядність; характер; темперамент; спрямованість інтересів; віковий ценз; здоров»я.


Розділ 3. Аналіз використання  технологій зміцнення та збереження здоров’я

 

3.1. Основні показники, що характеризують асортимент на підприємстві

 

Проведемо аналіз динаміки обсягу та структури асортименту в ТОВ “Домашній лікар”  за 2002-2003 роки в табл. 3.1.

Частина товарів, що надходять безпосередньо від виробників зростає. Так, якщо в 2002 році від виробників надійшло 2715,4 тис. грн. товарів (відповідно від оптових постачальників – 2065,8 тис. грн.), то в 2003 році від виробників надійшло 2997,7 тис. грн. товарів, а від оптових постачальників – 2541,1 тис. грн. Саме зміна структури закупок товарів дала змогу переглянути ціни на товари і знизити їх, що в кінцевому результаті дало змогу підняти загальний товарообіг за рахунок збільшення кількості проданих товарів.


3.2. Формування ефективної моделі сучасного менеджера підприємства ТОВ “Домашній лікар” 

 

Ефективна модель сучасного менеджера на підприємстві ТОВ “Домашній лікар” — це визначений тип особистості, що володіє багато в чому унікальною системою знань і умінь. Найважливішими факторами, що впливають на його ефективність, є умови роботи (наприклад, специфіка передкризового стану, протікання кризи і посткризової ситуації), а також особливості системи управління.

Коли ми говоримо про знання й уміння, якими повинний володіти менеджер на ТОВ “Домашній лікар”, — мова йде не просто про обсяг і перелік інформації, що перевищує середній рівень, а про їхнє визначене співвідношення і взаємозв»язок. Системність мислення має дозволити менеджеру на ТОВ “Домашній лікар” вільно орієнтуватися в різноманітних проблемах організаційно-технологічного і соціально-економічного розвитку підприємства, глибоко і нестандартно аналізувати події, виявляти ініціативу тоді, коли іншим ситуація здається безвихідною.

Уміння менеджера на ТОВ “Домашній лікар” можна класифікувати по наступним основних групах.

Таким чином, ефективність менеджера на ТОВ “Домашній лікар” залежить не тільки від того, наскільки реальні особисті характеристики менеджера відповідають якостям, необхідним у певній ситуації, але і від того, наскільки удало він збалансує ситуативний комплекс ролей.


3.3. Основні напрямки застосування інформаційних технологій у ме­дичному менеджменті

 

Інформаційні системи в медичному менеджменті ТОВ “Домашній лікар” можна поділити на функціональні підсистеми та вирішувати за допомогою них певні комплекси задач, це покращить ефективність управління прідприємством:

1.     Стратегічний аналіз і управління.

2. Управління персоналом.

3. Логістика.

4.  Управління виробництвом та продажем ліків.

5. Бухгалтерський облік.

Розглянемо ці підсистеми більш докладно:

1. Вищий рівень управління, забезпечує централізацію управління всього підприємства, орієнтований на вищу ланку управління.

Медичні робочі станції, виконані на базі мікрокомп»ютерів і зв»язані з центральною лікарняною системою, згодом стануть служити незамінним джерелом інформації для медичних фахівців. Комп»ютер зможе забезпечувати доступ до даних пацієнтів і до загальної медичної інформації, наприклад рекомендованим дозам лік, загальним побічним діям лік, чутливості лабораторних тестів, а також до визначень захворювань і зв»язаним з ними дослідженням. Він зможе також забезпечити лікарям допомога в прийнятті рішень, зв»язаних з випискою рецептів; приміром, він може виявляти взаємодії виду ліки-ліки, ліки-аналіз і ліки-діагноз. Коли-небудь лікарі зможуть мати доступ до даних конкретного пацієнта, узагальнювати колективний досвід лікування аналогічних пацієнтів у даній установі чи навіть у різних установах, одержувати від баз знань консультації про думки експертів, а також виконувати пошуки необхідних зведень у медичній літературі. Таким чином, майбутні лікарі зможуть у будь-який час зі своїх робочих станцій одержувати всю необхідну їм інформацію з однієї всеохоплюючої мережі.


Висновки та пропозиції

 

Основною метою діяльності медичної галузі є збереження здоров»я громадян та постійна турбота про його поліпшення для створення оптимальних умов реалізації потенційних творчих можливостей кожної особистості.

З нашої точки зору, настав час, виходячи з демографічних та соціально-економічних реалій, та на підставі діючої міжгалузевої комплексної програми «Здоров»я нації», сформулювати стратегічні напрямки подальшого розвитку системи охорони здоров»я згідно з новими підходами. Попередньо їх можна навести так:

— затвердження на державному рівні пріоритету профілактичної медицини — культу та орієнтирів збереження здоров»я здорової людини;

— різнобічне наукове вивчення та обґрунтування і якнайшвидше запровадження системи пожиттєвого медичного супроводу населення України в індивідуальній персоніфікації за основними функціональними параметрами здоров»я із введенням своєрідного «паспорта» здоров»я громадянина України;

— широке, масове та постійне ознайомлення населення із інтегральними функціональними критеріями стану здоров»я, групами здоров»я, методами самооздоровлення та активна пропаганда здорового способу життя;
— запровадження системи єдиного комп»ютерного обліку стану здоров»я населення України з метою вивчення тенденцій змін у стані здоров»я громадян та прогнозування накопичення потрібної кількості профілактичних засобів і центрів;

— створення оптимальної мережі закладів та центрів оздоровлення населення (організованих та неорганізованих колективів);

— запровадження системи страхування та матеріального заохочення населення залежно від стану його здоров»я і групи здоров»я.
Безумовно, це тільки перші та деякі спроби інтегрального узагальнення нових підходів до реформи профілактичної медицини. Справа за своїм державним і етико-соціальним значенням вимагає всебічного обговорення і вивчення.

Таким чином, за нашим глибоким переконанням, на принципах профілактичної медицини — збереження здоров»я здорових, заради яких об»єднаються не тільки фахівці-профілактики, а й лікувальники, керівники медичної галузі, владні структури тощо, можна досягти істотних успіхів у збереженні здоров»я наших громадян. Тільки такий, чітко окреслений і всебічно підтримуваний шлях дасть можливість медичній науці і практиці, органам охорони здоров»я України, виконати своє головне призначення — допомогти кожному громадянину держави зберегти та подовжити якісне, працездатне і соціально активне довголіття.

ТОВ “Домашній лікар” здійснює лікування та роздрібний продаж населенню лікарських засобів та медичних препаратів, що дозволяють зміцнити та зберегти індивідуальне здоров’я.

В 2003 році чисельність персоналу  ТОВ “Домашній лікар” зменшилася на 5 чоловік (4,17%) за рахунок скорочення штату. В структурі кадрів переважають лікарі та середній медперсонал. Так лікарів в 2002 та 2003 роках було відповідно 35% та 35,65% від загальної кількості персоналу, а середнього медперсоналу відповідно 40,83% та 41,74%.

Ефективна модель сучасного менеджера на підприємстві ТОВ “Домашній лікар” — це визначений тип особистості, що володіє багато в чому унікальною системою знань і умінь. Найважливішими факторами, що впливають на його ефективність, є умови роботи (наприклад, специфіка передкризового стану, протікання кризи і посткризової ситуації), а також особливості системи управління.

Коли ми говоримо про знання й уміння, якими повинний володіти менеджер на ТОВ “Домашній лікар”, — мова йде не просто про обсяг і перелік інформації, що перевищує середній рівень, а про їхнє визначене співвідношення і взаємозв»язок. Системність мислення має дозволити менеджеру на ТОВ “Домашній лікар” вільно орієнтуватися в різноманітних проблемах організаційно-технологічного і соціально-економічного розвитку підприємства, глибоко і нестандартно аналізувати події, виявляти ініціативу тоді, коли іншим ситуація здається безвихідною.

Інформаційні системи в медичному менеджменті можна поділити на функціональні підсистеми та вирішувати за допомогою них певні комплекси задач, це покращить ефективність управління прідприємством:

1.     Стратегічний аналіз і управління.

2. Управління персоналом.

3. Логістика.

4.  Управління виробництвом та продажем ліків.

5. Бухгалтерський облік.

Експертні системи ТОВ “Домашній лікар” видають поради, проводять аналіз, виконують класифікацію, дають консультації і ставлять діагноз. Вони орієнтовані на рішення задач, звичайно потребуючі проведення експертизи людиною-фахівцем. На відміну від машинних програм, що використовує процедурний аналіз, експертні системивирішують задачі у вузькій предметній області (конкретної області експертизи)на основі дедуктивних міркувань.

Медичні робочі станції, виконані на базі мікрокомп»ютерів і зв»язані з центральною лікарняною системою, згодом стануть служити незамінним джерелом інформації для медичних фахівців. Комп»ютер зможе забезпечувати доступ до даних пацієнтів і до загальної медичної інформації, наприклад рекомендованим дозам лік, загальним побічним діям лік, чутливості лабораторних тестів, а також до визначень захворювань і зв»язаним з ними дослідженням. Він зможе також забезпечити лікарям допомога в прийнятті рішень, зв»язаних з випискою рецептів; приміром, він може виявляти взаємодії виду ліки-ліки, ліки-аналіз і ліки-діагноз.


Список використаних джерел

 

1.     Аванесов Ю. А., Васькин Е. В., Клочко А. Н. Основы коммерции: Учебник. — М.: ТОО «Люкс-Арт», 1999. – 328 c.

2.     Андрушків Б.М. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. -Львів.: «Світ», 1999. – 328 с.

3.     Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. — К.: Либідь, 1998. — 312 с.

4.     Баскин Л.И., Яковлев О.Т. Резервы ускорения оборота запасов. – М.:Инфра-М, 1999. – 55 с.

5.     Бирман Л. Экономика фирмы. Учебное пособие. М.:М/н ун-т бизн. и управл., 2001-104с.

6.     Бланк И.А. Финансовый менеджмент. К.: Ника-Центр Эльга, 2001. — 528 с.

7.     Бовыкин В. Новый менеджмент (управление предприятиями на уровне высших стандартов: теория и практика эффективного управления)— М.: ОАО Экономика, 1997.— 368 с.

8.     Бойдел Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для руководителя.- М.: АО «ИНФРА»-М — АОЗТ «Премьер», 1995.— 204с.

9.     Болт Гордон Дж. Практическое руководство по управлению сбытом. – М.: Экономика, 1999. – 271 с.

10.Брэддик У.  Менеджмент в организации.—  М.:  ИНФРА-М, 1997:- 344 с.

11.Валевич Р.П. Экономика торгового предприятия. – Мн..: Вышэйшая школа, 1996. – 348 с.

12.Ващекин Н. П. О системе маркетинговой информации // Марке­тинг, 1999. № 1. С. 27-34.

13.Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. Учебник для студентов экон. спец. вузов.— М.: Высш. школа, 1994.— 224 с.

14.Волков О. Экономика предприятия. Курс лекций. М: Инфра-М,2001-280с.

15.Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы. — М.: Высш.шк.,2001-272с.

16.Гаєвська Л. Економіка підприємства. Навч.-метод.пос. Ірпінь: Акад. ДПС, 2001-145с.

17.Герчикова И.Н. Менеджмент. Учебник. Второе изд., перераб. и дополи.- М.: ЮНИТИ, 1995.- 408 с.

18.Глазунов В.Н. Анализ финансового состояния предприятий // Финансы.- 1999. -№2.

19.Глухов В.В. Основы менеджмента.— Санкт-Петербург: Спе­циальная литература, 1995.— 327 с.

20.Глущенко В.В., Захарова Е.В., Тихомиров Ю.В. Теория управления: Учебный курс.- М.: ВЕСТНИК, 1997.- 332 с.

21.Голубков Е.П. Маркетингові дослідження. Теорія і методологія. К.: АСК, 2000. — 221 с.

22.Гребнев А.И. Экономика торгового предприятия. – М.: Экономика. 1997. – 314с.

23.Друкер П. Як забезпечити успіх у бізнесі: Новаторство і підприємництво: Пер. з англ.— К.: Україна, 1994.— 319 с.

24.Дункан Джек У. Основополагающие идеи в менеджменте: Уроки основоположников менеджмента и управленческой практики. Пер. с англ.- М.: Дело, 1996.- 272 с.

25.Жигалов І.Т. Основи менеджменту і управлінської діяльності: Підручник. К.: Вища школа. 1994.— 224 с.

26.Жиделева В. Экономика предприятия. Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2000-133с.

27.Жмалев В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності.— К.: Україна, 2000.— 454 с.

28.Завьялов П. С. Конкуренция — неотъемлемое свойство развитого рынка//Маркетинг. 1997. № 5. С. 3-14.

29.Зайцев Н. Экономика промышленного предприятия. М.: Инфра-М, 2000-358с.

30.Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. – М.: Экономика, 1990.-287 с.

31.Ильин Н.И., Луканова И.Т. и др. Управление проектами.— С.-Пб.: Два-три. 1996.- 614 с.

32.Исследование рынка потребительских товаров: Практический мар­кетинг. Вып. 5. — М.: НПО «Реклама, информация, маркетинг», 2000. – 348с.

33.Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. С 40-42.

34.Казмиренко В.П. Социальная психология организаций: Моно­графия.— К.: МЗУУП, 1993.— 384 с.

35.Карпов В. Н. Управление маркетингом // Маркетинг. 1999. № 2. С. 29-42.

36.Карпова Т. П. Управленческий учет: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 350 с.

37.Кейлер В. Экономика предприятия. Курс лекций. М.:Инфра-М, 2000-132с.

38.Коммерчески-посредническая деятельность на товарном рын­ке. — Екатеринбург: РИФ «Солярис», 1999. – 294с.

39.Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. — СПб.: ПитерКом,1999. – 718с.

40.Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. -М. : Прогресс, 2000 — 736 с.

41.Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. – К.: Знання, 1999.- 264 с.

42.Кузьмін О.Е. Сучасний менеджмент: Навч. прикладний посібник.— Львів: Центр Європи, 1995.— 176 с.

43.Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

44.Лэнд Питер Э. Менеджмент — искусство управлять. Секреты и опыт практического менеджмента: Пер. с англ.— М.: ИНФРА-М 1991- 144 с.

45.Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства. – К.: Хрещатик, 1999. – 800 с.

46.Менеджмент & менеджер. Корпоративный стиль. №1. 2002.

47.Менеджмент организации. Учебное пособие / Под ред. д. е. н. проф. З.П. Румянцевой и д. э. н., проф. Н.А. Саламатина.— М.: ИНФРА-М, 1996.- 432 с.

48.Николаева Т. И. Адаптация торговли к условиям рынка. — Екате­ринбург: УГЭУ, 1999. – 264с.

49.Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельнос­ти. Практикум: Учеб. пособие для вузов. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. – 218с.

50.Панкратов Ф. Г., Серегина Т. К. Коммерческая деятельность: Учеб­ник. — М.: Информ. центр «Маркетинг», 2001. – 348с.

51.Пискунова Н. И. Исследование рынка: Учеб. пособие. — М.: МГУ, 1997. – 382с.

52.Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 248с.

53.Попович П. Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві: Підручник. – Тернопіль, 1998.

54.Примак Т. Економіка підприємств. Навч.пос. К.:3нання,2001- 178с.

55.Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Мн.: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.

56.Торговое дело: экономика, маркетинг, организация: Учебник / Под общ. ред. проф. Л. А. Брагина и проф. Т. П. Данько. — М.: ИНФРА-М, 2002. – 560 с.

57.Фасоляк Н.Д. Управление производственными запасами. – М.; Экономика, 1998. – 271 с.


Додатки

Додаток А

 

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб»єкта малого підприємництва

 

  

 

  

 

КОДИ 

 

Дата (рік, місяць, число) 

 

  

 

|     | 01  

Підприємство  ТОВ “Домашній лікар”

за ЄДРПОУ 

 

  

  

  

  

  

    

 

Територія  

за КОАТУУ 

Форма власності  

за КФВ 

Орган державного управління  

за СПОДУ 

Галузь  

за ЗКГНГ 

Вид економічної діяльності  

за КВЕД 

Середньооблікова чисельність  

Контрольна сума 

Одиниця виміру: тис. грн. 

 

 

Адреса 

 

 

 

 

1. Баланс на ______1 січня__2004 р. 

 

Форма N 1-м 

 

Код за ДКУД 

 

1801006 

 

 

 

Актив 

 

Код

рядка 

 

На початок звітного року 

 

На кінець звітного періоду 

 

 

 

 

 

I. Необоротні активи 

 

  

 

  

 

  

 

Незавершене будівництво 

 

020 

 

  

 

  

 

Основні засоби: 

 

  

 

  

 

  

 

залишкова вартість 

 

030 

 

  3,40

 

3,80  

 

первісна вартість 

 

031 

 

  3,60

 

4,40

 

знос 

 

032 

 

  0,20

 

 0,60

 

Довгострокові фінансові інвестиції 

 

040 

 

  

 

  

 

Інші необоротні активи 

 

070 

 

  

 

  

 

Усього за розділом I 

 

080 

 

  3,40

 

  3,80

 

II. Оборотні активи 

 

  

 

  

 

  

 

Виробничі запаси 

 

100 

 

  35,00

 

  29,80

 

Готова продукція 

 

130 

 

  

 

  

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

 

  

 

  

 

  

 

чиста реалізаційна вартість 

 

160 

 

  

 

23,60  

 

первісна вартість 

 

161 

 

  

 

23,60  

 

резерв сумнівних боргів 

 

162 

 

  

 

  

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 

 

170 

 

  

 

  

 

Інша поточна дебіторська заборгованість 

 

210 

 

  

 

  

 

Поточні фінансові інвестиції 

 

220 

 

  

 

  

 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

 

  

 

  

 

  

 

в національній валюті  

 

230 

 

  0,90

 

  9,90

 

в іноземній валюті  

 

240 

 

  

 

  

 

Інші оборотні активи 

 

250 

 

  

 

  

 

Усього за розділом II 

 

260 

 

  35,90

 

  63,30

 

III. Витрати майбутніх періодів 

 

270 

 

  

 

  

 

Баланс 

 

280 

 

  39,30

 

  67,10

 

 

 

 


 

Пасив 

Код рядка 

На початок звітного року 

На кінець звітного періоду 

 

I. Власний капітал 

 

  

 

  

 

  

 

Статутний капітал 

 

300 

 

16,90  

 

  16,90

 

Додатковий капітал 

 

320 

 

  

 

  

 

Резервний капітал 

 

340 

 

  

 

  

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

 

350 

 

  16,70

 

23,10  

 

Неоплачений капітал  

 

360 

 

(             ) 

 

(             ) 

 

Усього за розділом I 

 

380 

 

  33,60

 

  40,00

 

II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 

 

430 

 

  

 

  

 

III. Довгострокові зобов»язання 

 

480 

 

  

 

  

 

IV. Поточні зобов»язання 

 

  

 

  

 

  

 

Короткострокові кредити банків 

 

500 

 

  

 

  

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов»язаннями  

 

510 

 

  

 

  

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

 

530 

 

  3,50

 

  19,30

 

Поточні зобов»язання за розрахунками: 

 

  

 

  

 

  

 

з бюджетом 

 

550 

 

  0,8

 

  3,50

 

зі страхування 

 

570 

 

  0,4

 

  4,20

 

з оплати праці 

 

580 

 

  1,0

 

  3,40

 

Інші поточні зобов»язання 

 

610 

 

  

 

  

 

Усього за розділом IV 

 

620 

 

  5,7

 

  27,10

 

V. Доходи майбутніх періодів 

 

630 

 

  

 

  

Баланс 

640 

 39,30

 67,10

 

 

Продовження додатка

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 24 лютого 2001 р. N 101) 

 

 

 

2. Звіт про фінансові результати

за ___рік_____ 2003 р. 

 

 

Форма N 2-м

Код за ДКУД 

 

 

 

1801007 

 

 

Стаття 

Код рядка 

За звітний період 

За аналогічний період попереднього року 

 

 

 

 

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

010 

 

5538,8

 

  4781,2

 

Непрямі податки та інші вирахування з доходу 

 

020 

 

(  923,1  ) 

 

(  796,87  ) 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

(010-020) 

 

030 

 

 4615,7 

 

 3984,33

 

Інші операційні доходи 

 

040 

 

 0,2 

 

0,15  

 

Інші звичайні доходи 

 

050 

 

  

 

  

 

Надзвичайні доходи 

 

060 

 

  

 

  

 

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060) 

 

070 

 

  4615,9

 

  3984,48

 

Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції 

 

080 

 

  

 

  

 

Матеріальні затрати 

 

090 

 

(    ) 

 

(     ) 

 

Витрати на оплату праці 

 

100

 

(   11,8  ) 

 

(  10,1  ) 

 

Відрахування на соціальні заходи 

 

110 

 

(   4,6  ) 

 

(  3,7 ) 

 

Амортизація 

 

120 

 

(  0,6 ) 

 

(  0,2 ) 

 

Інші операційні витрати 

 

130 

 

(  272,9  ) 

 

(  300,1 ) 

 

у тому числі 

 

131 

 

(          ) 

 

(          ) 

 

  

 

140 

 

( 4297,8  ) 

 

( 3648,28  ) 

 

Інші звичайні витрати 

 

150 

 

(          ) 

 

(          ) 

 

Надзвичайні витрати 

 

160 

 

(          ) 

 

(          ) 

 

Податок на прибуток 

 

170 

 

(   8,5  ) 

 

( 6,1 ) 

 

Разом витрати (090 + 100 + 110+ 120 + 130 + 140 + 150 ± 080+ 160 + 170) 

 

180 

 

(  4596,2  ) 

 

(  3968,48  ) 

 

Чистий прибуток (збиток) (070 — 180) 

 

190 

 

  19,7

 

16,0 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.