Дипломна робота Організація закупівельної діяльності торговельного підприємства

ЗМІСТ

 

ВСТУП.. 3

 

РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.. 5

1.1. Сутність, мета та принципи закупівельної діяльності на споживчому ринку  5

1.2. Інформаційна база для розробки програми закупівель товарів. 19

1.3. Організація оптових закупівель товарів на підприємстві 32

 

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПП АЛДІ СТІЛЛ   38

2.1. Дослідження споживчого попиту та планування закупівель товарів. 38

2.2. Характеристика постачальників та аналіз закупівель й надходження товарів  45

2.3. Ефективність комерційної діяльності підприємства щодо закупівлі товарів  57

 

РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПП АЛДІ СТІЛЛ   62

3.1. Дослідження покупців та визначення цільового ринку підприємства  62

3.2. Формування взаємовигідних відносин з постачальниками товарів та підвищення ефективності комерційних угод. 74

3.3. Підвищення ефективності управління поставками товарів. 84

 

ВИСНОВКИ.. 89

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 95

 

ДОДАТКИ.. 98


ВСТУП

 

З переходом до ринку усе більшого значення набуває закупівельна діяльність торговельного підприємства. Вона є неодмінною умовою його ефективної роботи і розвитку. Закупівельну діяльність торговельного підприємства варто розглядати в ув’язуванні з зовнішнім середовищем, що охоплює широкий спектр економічних і соціальних питань. Вона повинна базуватися на національній моделі формування ринку, економічних факторах і ринкових відносинах, що складаються. Інакше кажучи, закупівельна діяльність визначається реаліями сучасної економіки.

Уміння грамотно, а головне, ефективно торгувати — це тонке мистецтво, у якому покладатися лише на невеликий практичний досвід, здоровий глузд і інтуїцію зараз уже недостатньо. Процес насичення споживчого ринку товарами і зростання конкуренції зажадають від тих, хто недавно влився в цей бізнес і хоче надовго в ньому залишитися, глибоких і всебічних знань його основ у розрізі різних аспектів торгової діяльності.

В процесі торгівельної діяльності виникає необхідність забезпечення оптимального процесу обігу товарів. Забезпечити оптимальний товарооборот торгівельного підприємства можна за рахунок вчасних та ефективних комерційних зв’язків з постачальниками.

Сьогодні досить чітко прослідковуються зростаючі вимоги до ринку закупівель, що представляють постачальники продукції. За умов ринкових відносин відповідним чином з’єднане воєдино придбання потрібного товару, необхідної якості, у встановлений термін постачання, за прийнятною ціною й у надійного постачальника. Визначений вплив на ринок закупівель робить перехід від ринку продавця до ринку покупця, що супроводжується істотними змінами в стратегії виробництва і реалізації продукції.

Саме тому тема дипломної роботи “Організація закупівельної діяльності торговельного підприємства” є досить актуальною.

Метою дослідження є розробка пропозицій щодо підвищення ефективності закупівельної діяльності торговельного підприємства в сучасних економічних умовах в Україні.

Реалізація поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:

— розгляду сутності, мети та принципів закупівельної діяльності на споживчому ринку;

—  вивчення інформаційної бази для розробки програми закупівель товарів;

— вивчення організації оптових закупівель товарів на підприємстві;

— дослідження споживчого попиту та планування закупівель товарів;

— характеристики постачальників та аналізу закупівель й надходження товарів;

— аналізу ефективності комерційної діяльності підприємства щодо закупівлі товарів;

— вдосконалення закупівельної діяльності ПП АЛДІ СТІЛЛ.

Теоретичну основу дослідження склали наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:  Губанов В.А., Голубков Е.П., Бланк І.А., Старостіна А.О., Мазаракі А.А., Лахтіонова Л. А., Лушкин В. А., Пономарьов В. Д., Ялдин І.В., Ачкасов А. Е., Носова С. С., Шеремет А. Д., Сайфулін Р. С. та інших.

Об’єктом дослідження є закупівельна діяльність торговельного підприємства ПП АЛДІ СТІЛЛ. ПП АЛДІ СТІЛЛ здійснює оптову торгівлю металопрокатом на ринку м. Києва та Київської області. Чистий прибуток підприємства в 2003 році складав 15,3 тис. грн., в 2004 році – 45,4 тис. грн., а в 2005 році зріс до 64,5 тис. грн.

Предмет дослідження – управління закупівлею товарів.

Структуру даного дослідження обумовили мета та поставлені завдання. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Сутність, мета та принципи закупівельної діяльності на споживчому ринку

 

Закупівельна робота є основою комерційної діяльності в торгівлі. З заготівельної роботи починається комерційна робота. Щоб продати товар покупцю й отримати прибуток необхідно володіти  товаром. Головна функція товарного обігу зводитися до зміни форми вартості по формулі: Г-Т і Т’-Г’.

Формула розкриває сутність комерційної роботи в торгівлі — підприємець, маючи у своєму розпорядженні певну суму коштів, закуповує товар, що потім реалізує в кошти з деяким приростом. Виходячи з основної функції товарного обігу, можна зробити висновок, що комерційна робота в торгівлі починається із закупівлі товарів з метою наступного їхнього продажу. По своїй економічній природі закупівлі являють собою оптовий або дрібнооптовий товарообіг, здійснюваний суб’єктами торговельної діяльності з метою наступного перепродажу закуплених товарів [17, c. 147].

Основна мета збутової діяльності – організація збутової системи для ефективного продажу  виготовленої продукції.

….

Ефективність комерційних зв’язків визначається також внутрішніми факторами, які залежать від діяльності самого торговельного підприємства та визначаються стратегією й тактикою його діяльності.

До таких факторів належать:

1. Місцезнаходження торговельного підприємства. Даний фактор визначає інтенсивність споживчих потоків в районі діяльності підприємства, а відповідно — і розмір одноденного товарообороту, а також швидкість реалізації товарних запасів.

2. Обсяг товарообороту торгового підприємства.

Відносно великі за розміром товарообороту підприємства, як правило, здійснюють торговельну діяльність з меншим рівнем товарних запасів. Це обумовлено тим, що вони мають можливість частіше робити завіз товарів, минаючи оптову ланку.

Велике за розмірами торговельне підприємство, особливо те, що має досвід роботи на відповідному сегменті ринку, більш привабливе для постачальників та посередників. Це визначає кращі можливості «уторгування» умов поставки, що також має вплив на розмір товарних запасів.

3. Спеціалізація підприємства та структура товарообороту.

Товари залежно від їхньої якості, особливостей призначення та інших ознак мають різний час обертання. Це залежить від властивостей деяких предметів споживання, кількості різновидів, що входять до товарної групи, особливостей прийомки та комплектування виробів. Так, товари, що швидко псуються, швидко втрачають свої властивості, наприклад: м’ясо, хліб, молоко, масло — через їхні фізико-хімічні властивості мають бути реалізовані протягом короткого періоду.

Задоволення попиту на товари складного асортименту, таких, як одяг, тканини, взуття, галантерея та інше, потребує наявності на підприємстві широкого вибору різновидів цих виробів за артикулами, кольорами, розмірами, фасонами. Оскільки такого роду товари є предметами періодичного попиту, їхні запаси, виражені в днях до обігу, відносно вищі, ніж запаси з інших товарів.

4. Організація комерційної роботи.

Важливе значення для правильного визначення товарного асортименту мають кваліфікація й компетентність кадрів та рівень керівництва торговельним процесом, стан роботи з вивчення попиту населення, організація оперативного та дійового контролю за надходженням, реалізацією та залишками товарів, маневрування товарними ресурсами та інше.

5. Фінансове становище підприємства. Чим стійкіше фінансове становище підприємства, тим кращі можливості щодо управління товарним асортиментом воно має.

 


1.3. Організація оптових закупівель товарів на підприємстві

 

Оптова торгівля передує роздрібній, у результаті оптового продажу товари не переходять у сферу особистого споживання, вони надходять або у виробниче споживання, або купуються роздрібною торгівлею для реалізації населенню.

Функції оптової торгівлі можна розділити на два види: традиційні – головним чином організаційно-технічні (організація оптової купівлі-продажу, складування і збереження запасів, перетворення асортименту товарів, їхнє транспортування) і нові, що виникають під впливом розвитку ринку [19, c. 95].

Спеціалізація оптової торгівлі на виконанні контактної функції (зв’язок виробника товару з покупцем) забезпечує значну економію витрат обігу, що обумовлює зменшення числа контактів. У результаті покупець (тобто роздрібна торгівля), заощаджує час, тому що звільняється від закупівель у безлічі виробників, знижує матеріальні витрати, зв’язані зі збереженням, формуванням асортименту товару і їхньою доставкою.

Правильно організовані оптові закупівлі дають можливість сформувати необхідний торговий асортимент товарів для роздрібного торгового підприємства, здійснювати вплив на виробників товарів відповідно до вимог купівельного попиту, забезпечують ефективну роботу торгового підприємства.

….

Отже, закупівельна робота є основою комерційної діяльності в торгівлі. З неї, власне кажучи, починається комерційна робота. Основна мета збутової діяльності – організація збутової системи для ефективного продажу  виготовленої продукції. Правильно організовані оптові закупівлі дають можливість сформувати необхідний торговий асортимент товарів для роздрібного торгового підприємства, здійснювати вплив на виробників товарів відповідно до вимог купівельного попиту, забезпечують ефективну роботу торгового підприємства.

 


РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПП АЛДІ СТІЛЛ

 

2.1. Дослідження споживчого попиту та планування закупівель товарів

 

Створене в лютому 2002 приватне підприємство АЛДІ СТІЛЛ здійснює оптову торгівлю металопрокатом.

Всі основні положення функціонування підприємства зафіксовані в Статуті. Вищим органом ПП АЛДІ СТІЛЛ є збори учасників. Вони складаються з учасників підприємства або призначених ними представників. Представники учасників можуть бути    постійними  або призначеними на певний  строк. Учасник вправі в будь-який  час замінити свого представника у зборах учасників, сповістивши про це інших учасників. Учасник  підприємства вправі передати  свої  повноваження  на зборах іншому учаснику або представникові іншого учасника підприємства. Учасники мають кількість  голосів,  пропорційну  розміру  їх часток у статутному фонді. Збори учасників підприємства обирають директора.

….

Отже, як видно з проведеного дослідження, споживчий попит на металопрокат досить високий. Це створює позитивні умови для розвитку закупівельної діяльності ПП АЛДІ СТІЛЛ.


2.2. Характеристика постачальників та аналіз закупівель й надходження товарів

Виробництвом металопрокату в Україні займаються нині 11 заводів, які виступають постачальниками для  ПП АЛДІ СТІЛЛ:

“Азовсталь” — прокат товстолистовий, рейки, балка, швелер, кутник, рейкові кріплення, спеціальні профілі, кульові млини.

Алчевський металургійний комбінат — круг, заготовка осьова, товстий лист, швелер, балка, кутник, рейки вузької колії, кулі сталеві, шахтна стійка, шпальний профіль, гнутий профіль.

Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського — рейки кранові, рейки рудничні, лист гар.-кат., швелер, кутник, спецпрофіль для автомобільної промисловості, шахтна стійка.

Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського — круг, смуга, балка, швелер, кутник, арматура, рейки, шпунт Ларсена, осі вагонні, кульові млини.

Донецький металургійний завод — прокат товстолистовий, квадрат, шестигранник, смуга, арматура, балка, кутник, спеціальні профілі, труби сталеві зварні.

Донецький металопрокатний завод — круг, квадрат, шестигранник, смуга, кутник, арматура, спеціальні профілі, труби чавунні і фасонні, частини до них.

Єнакіївський металургійний завод — арматура, катанка, балка, швелер, кутник, рейки, смуга, спеціальні профілі.

Запоріжсталь — гнуті профілі, прокат плоский гар.-кат., прокат плоский хол.-кат.

Криворіжсталь — арматура, круг, кутник рівнополицевий, квадрат, смуга, шестигранник.

Макіївський металургійний комбінат — катанка, круг, квадрат, кутник рівнополицевий, смуга, швелер, арматура, рейкові кріплення.

ММК ім. Ілліча — лист, рулон, лист і рулон оцинкований, стрічка, лист із рифленням, труби гар.-кат. безшовні, труби електрозварні.

Також ПП АЛДІ СТІЛЛ здійснює закупівлю товарів в оптових підприємствах.

Розглянемо постачання товарів до ПП АЛДІ СТІЛЛ в 2003-2005 роках (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Отже, в 2005 році було укладено з постачальниками на 9 договорів (7,03%) більше ніж в 2004 році. Відсоток виконання догорів в 2005 році зріс з 94,53% до 97,08%, тобто на 2,55% порівняно з 2004 роком. Що свідчить про покращення стану закупівельної роботи ПП АЛДІ СТІЛЛ в 2005 році. Частина товарів, що надходять безпосередньо від виробників зростає. Так, якщо в 2004 році від виробників надійшло 456,9 тис. грн. товарів (відповідно від оптових постачальників – 497,6 тис. грн.), то в 2005 році від виробників надійшло товарів на 512,4 тис. грн., а від оптових постачальників – 519,7 тис. грн. Зміни в загальному надходженні товарів в 2005 році сталися за рахунок всіх груп товарів.

2.3. Ефективність комерційної діяльності підприємства щодо закупівлі товарів

 

На підприємстві ПП АЛДІ СТІЛЛ аналіз ефективності діяльності щодо закупівлі товарів не проводиться, а проводиться загальний аналіз ефективності підприємства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПП АЛДІ СТІЛЛ наведені в таблиці 2.5.

Отже, на підприємстві ПП АЛДІ СТІЛЛ аналіз ефективності діяльності щодо закупівлі товарів не проводиться, а проводиться загальний аналіз ефективності підприємства. Чистий дохід підприємства ПП АЛДІ СТІЛЛ в 2005 році зріс на 92,3 тис. грн. (7,77%) порівняно з минулим 2004 роком. Чистий прибуток в 2003 році складав 15,3 тис. грн., в 2004 році – 45,4 тис. грн., а в 2005 році зріс до 64,5 тис. грн. показники платоспроможності та фінансової стійкості  відповідали нормативним значенням, окрім коефіцієнта абсолютної ліквідності. В 2004 році показники зросли, але були в межах допустимих норм. В 2005 році показники платоспроможності та фінансової стійкості зросли досить сильно, що пояснюється зниженням поточних зобов’язань порівняно з ростом власного капіталу.

Можна зробити висновок, що основні показники фінансово-господарської діяльності ПП АЛДІ СТІЛЛ зазнали позитивних змін у звітному 2005 році порівняно з 2003-2004 роками. Це свідчить про покращення роботи з закупівельної діяльності.

РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПП АЛДІ СТІЛЛ

3.1. Дослідження покупців та визначення цільового ринку підприємства

 

Розробка стратегії формування комерційних зв’язків ПП АЛДІ СТІЛЛ повинна здійснюватися за наступними основними етапами:

1. Визначення загального періоду формування стратегії. Головною умовою визначення періоду формування стратегії товарної політики є передбачуваність розвитку економіки в цілому і кон’юнктури споживчого ринку зокрема. В умовах нинішнього нестабільного ( а по окремих напрямках непередбаченого) розвитку економіки країни цей період не може бути занадто тривалим і в середньому повинний визначатися рамками 3 років (для порівняння слід зазначити, що великі торгові компанії країн з розвинутою ринковою економікою розробляють свою стратегію на період до 10 років). Однією з умов визначення періоду формування товарної політики є розмір торгового підприємства — діяльність великих торгових підприємств звичайно прогнозується на більш тривалий період (для ПП АЛДІ СТІЛЛ цей період може бути визначений  до 5 років).

2. Дослідження факторів зовнішнього середовища і ступеня їхнього впливу на діяльність торгового підприємства ПП АЛДІ СТІЛЛ. На цьому етапі розробки товарної політики досліджуються економіко-правові умови здійснення торгової діяльності і можлива їхня зміна в майбутньому періоді. Крім того, аналізується кон’юнктура споживчого ринку і  її визначальні фактори, а також розробляється прогноз цієї кон’юнктури в розрізі окремих сегментів споживчого ринку, зв’язаних з діяльністю торгового підприємства.

….

Вивчення і прогнозування купівельного попиту є необхідною маркетинговою умовою для проведення успішної комерційної роботи з закупівель товарів. Маркетингова наука виробила цілий арсенал засобів і способів вивчення і прогнозування купівельного попиту, які необхідно використовувати при організації оптових закупівель товарів. Тому оптові закупівлі варто починати з вивчення попиту, потреб покупців на товари, купівельних намірів і інших факторів, що формують попит.  Для цього на роздрібних підприємствах використовуються різні методи вивчення і прогнозування попиту. До цих методів варто віднести оперативний облік продажу товарів і руху товарних запасів за минулий період, вивчення й узагальнення заявок і замовлень роздрібних торгових підприємств на потребу і постачання товарів, облік і аналіз незадоволеного попиту оптових покупців, проведення асортиментних і кон’юнктурних нарад з покупцями товарів і ін.

 


3.2. Формування взаємовигідних відносин з постачальниками товарів та підвищення ефективності комерційних угод

 

Для успішного виконання комерційних операцій по закупівлі товарів працівники ПП АЛДІ СТІЛЛ  повинні систематично займатися виявленням і вивченням джерел закупівлі і постачальників товарів. Комерційні працівники повинні добре знати свій економічний район і його природні багатства, промисловість, сільське господарство, виробничі можливості й асортимент товарів.

Комерційним працівникам ПП АЛДІ СТІЛЛ  необхідно постійно стежити за рекламними оголошеннями в ЗМІ, проспектами, каталогами. У ринкових умовах форми і методи цієї роботи перетерпіли істотні зміни. Головні зміни полягають у тім, що на зміну методам централізованого розподілу товарних ресурсів прийшла ринкова практика вільної купівлі-продажу товарів за цінами попиту та пропозиції. Тому комерційна ініціатива торгових працівників по залученню в товарообіг максимальних товарних ресурсів з метою одержання необхідного прибутку повинна сполучатися з турботою про кінцевих покупців, обліком їхньої платоспроможності, з недопущенням невиправданого росту цін, наданням населенню можливості придбати товари за доступними цінами.

Отже, розв’язання задачі “Облік розрахунків з постачальниками” автоматизованим способом забезпечить мо­жливість оперативної обробки інформації для управління формуванням комерційних зв’язків за відповідний проміжок часу, спри­ятиме підвищенню точності й достовірності облікових даних.


3.3. Підвищення ефективності управління поставками товарів

 

Для забезпечення ефективності управління поставками товарів необхідно, щоб собівартість (закупівельна вартість товарів) зростала в меншій мірі ніж виручка (дохід) від реалізації товарів. На 2005 рік планується збільшити дохід на 17%. Сплануємо збільшення собівартості на 13%.

Розрахуємо планові показники діяльності ПП АЛДІ СТІЛЛ на 2006 рік.

Таблиця 3.2

Планування чистого прибутку ПП АЛДІ СТІЛЛ на 2006 рік

Показники

2005 р.

2006 р.

Відхилення (+,-)

абсолютне

відносне

Чистий дохід (виручка) від реалізації (В)

1280,1

1497,7

217,6

17

Повна собівартість реалізованих товарів (С)

1215,5

1373,5

158,0

13

Прибуток від реалізації товарів (П)

64,6

124,2

59,6

192,3

 

Отже, як видно з табл. 3.2 в 2006 році ПП АЛДІ СТІЛЛ планує збільшити чистий дохід від реалізації на 217,6 тис. грн. (17%), та збільшити собівартість на 158,0 тис. грн. (13%). При цьому чистий прибуток від реалізації послуг зросте з 64,6 тис. грн. до 124,2 тис. грн. на 59,6 тис. грн. (192,3%).

Отже, 2006 році ПП АЛДІ СТІЛЛ планує збільшити чистий дохід від реалізації на 217,6 тис. грн. (17%), та збільшити собівартість на 158,0 тис. грн. (13%). При цьому чистий прибуток від реалізації послуг зросте з 64,6 тис. грн. до 124,2 тис. грн. на 59,6 тис. грн. (192,3%). ПП АЛДІ СТІЛЛ для підвищенння ефективності підприємства планує закупити додаткове обладнання для обслуговування на суму 200 тис. грн. Протягом чотирьох років проект має окупитися, ПП АЛДІ СТІЛЛ  планує отримувати  грошовий потік від нових послуг в сумі 75 тис. грн. щорічно. Проект окупиться за 3,37 роки, що менше ніж планувалося, тому проект варто реалізовувати.

 

 


ВИСНОВКИ

 

За результатами виконаної роботи можна зробити наступні висновки та пропозиції.

Закупівельна робота є основою комерційної діяльності в торгівлі. З неї, власне кажучи, починається комерційна робота. Щоб продати товар покупцю й отримати прибуток необхідно володіти  товаром. Основна мета збутової діяльності – організація збутової системи для ефективного продажу  виготовленої продукції.

Вивчення й прогнозування купівельного попиту є необхідною умовою для здійснення успішної комерційної роботи із закупівель товарів. Комерційна діяльність виробила цілий арсенал засобів і способів вивчення й прогнозування купівельного попиту, які необхідно використати при організації оптових закупівель товарів. Тому оптові закупівлі варто починати з вивчення попиту, потреб покупців на товари, купівельних намірів і інших факторів, що формують попит. Оптові бази, будучи торговельними підприємствами й обслуговуючи певний територіально-економічний район, вивчають в основному обсяг купівельного попиту на ті або інші види товарів і в окремих випадках асортиментну структуру попиту. Для цього на оптових підприємствах використовуються різні методи вивчення й прогнозування попиту. До цих методів варто віднести оперативний облік продажу товарів і руху товарних запасів за минулий період, вивчення й узагальнення заявок і замовлень роздрібних торговельних підприємств на потребу й поставку товарів, облік і аналіз незадовільного попиту оптових покупців, проведення асортиментних і кон’юнктурних нарад з покупцями товарів і ін.

Для проведення роботи з вивчення й прогнозування попиту на великому й середньому торговому підприємствах створюються служби (відділи), однією з основних функцій яких є вивчення як загального обсягу попиту (місткості ринку), так і внутрігрупової структури попиту на закуповувані товари.

Правильно організовані оптові закупівлі дають можливість сформувати необхідний торговий асортимент товарів для роздрібного торгового підприємства, здійснювати вплив на виробників товарів відповідно до вимог купівельного попиту, забезпечують ефективну роботу торгового підприємства.

З огляду на велике різноманіття постачальників товарів їх можна класифікувати на різні групи по різних ознаках.

В узагальненому вигляді всіх постачальників товарів можна підрозділити на дві категорії: постачальників-виготовлювачів і постачальників-посередників, що закуповують продукцію у її виробників і реалізуючих її оптовим покупцям.

Постачальниками-посередниками можуть бути оптові підприємства загальнонаціонального, регіонального рівня різних товарних асортиментів (спеціалізації), що становлять основу системи оптової структури на споживчому ринку, оптові посередники (дистриб’ютори, підприємства-брокери, підприємства-агенти, дилери, яких ми вже розглянули у попередньому розділі курсової роботи), а також організатори оптового обороту (оптові ярмарки, аукціони, товарні біржі, оптові й дрібнооптові ринки, магазини-склади й т.п.).

Оптові посередники в умовах ринкової економіки здобувають самостійне значення в сфері закупівельної діяльності.

Успішному проведенню закупівельної роботи сприяє розробка комерційним апаратом оперативних планів закупівель, суми товарів, що підлягають закупівлі, строки укладання договорів, а також узгодження й уточнення специфікацій і відвантаження товарів, відповідальних осіб за здійсненням закупівель.

Створене в лютому 2002 ПП АЛДІ СТІЛЛ здійснює оптову торгівлю металопрокатом.

Ріст вимог до реалізації товарів викликає адекватні вимоги до джерел закупівлі товарів. Неодмінною умовою організації закупівельної діяльності ПП АЛДІ СТІЛЛ є вивчення ринку закупівель. Для оцінки реальних і потенційних можливостей постачальників можна використовувати наступні критерії:

— характер діяльності і можливості постачальника;

— конкурентне положення постачальника на ринку товарів;

— процедура і порядок виконання комерційних угод;

— імовірність забезпечення необхідних номенклатури й обсягу продукції;

— умови, що гарантують якість товару, що купується;

— адекватне сполучення ціни і споживчих властивостей товару;

— умови постачання товару: стабільність, періодичність, терміни;

— форма платежу, що передбачається, і способи розрахунків.

Ринок закупівель товарів відбиває комерційні інтереси всіх його учасників. Закупівлі товарів ПП АЛДІ СТІЛЛ відбуваються в різних постачальників і під впливом великого числа змінних. У цьому зв’язку важливе значення мають розширення контактів і встановлення комерційних зв’язків між магазином компанії ПП АЛДІ СТІЛЛ  і постачальниками.

В 2005 році було укладено з постачальниками на 9 договорів (7,03%) більше ніж в 2004 році. Відсоток виконання догорів в 2005 році зріс з 94,53% до 97,08%, тобто на 2,55% порівняно з 2004 роком. Що свідчить про покращення стану закупівельної роботи ПП АЛДІ СТІЛЛ в 2005 році.

Частина товарів, що надходять безпосередньо від виробників зростає. Так, якщо в 2004 році від виробників надійшло 456,9 тис. грн. товарів (відповідно від оптових постачальників – 497,6 тис. грн.), то в 2005 році від виробників надійшло товарів на 512,4 тис. грн., а від оптових постачальників – 519,7 тис. грн. Саме зміна структури закупок товарів дала змогу переглянути ціни на товари і знизити їх, що в кінцевому результаті дало змогу підняти загальний товарообіг за рахунок збільшення кількості проданих товарів.

Зміни в загальному надходженні товарів в 2005 році сталися за рахунок всіх груп товарів. Найбільшу частку в закупівлі займає листовий прокат: 293,1 тис. грн., 300,8 тис. грн. та 304,95 тис. грн. відповідно в 2003, 2004 та 2005 роках.

Основні показники ПП АЛДІ СТІЛЛ бачимо, що обсяг виручки від реалізації продукції даного підприємства у звітному 2005 році зріс на 7,77% в порівнянні з минулим 2004 роком. Так, у 2005 році доход від реалізації продукції склав 1536,1 тис. грн., що на  110,7 тис. грн. більше ніж у 2004 році.

Чистий дохід підприємства ПП АЛДІ СТІЛЛ в 2005 році зріс на 92,3 тис. грн. (7,77%) порівняно з минулим 2004 роком.

Чистий прибуток в 2003 році складав 15,3 тис. грн., в 2004 році – 45,4 тис. грн., а в 2005 році зріс до 64,5 тис. грн.

Показники ділової активності ПП АЛДІ СТІЛЛ  в 2004 році покращилися порівняно з 2003 роком, а в 2005 році погіршилися. При цьому в 2005 році порівняно з 2004 роком коефіцієнт оборотності оборотних коштів знизився на 1,01, що призвело до збільшення тривалості одного обороту оборотних коштів на 8,28 дні, середній термін оплати дебіторської заборгованості зріс на 0,15 днів.

Розробка найбільш ефективних шляхів реалізації стратегічних цілей закупівельної політики. На цій стадії формування стратегії в розрізі стратегічних цілей розробляється система основних заходів щодо їхньої реалізації. Розробка таких заходів здійснюється в розрізі основних функцій торгового менеджменту і сфер діяльності торгового підприємства. Розроблені заходи групуються за трьома основними блоками:

— заходи щодо забезпечення найбільш ефективних організаційних умов діяльності ПП АЛДІ СТІЛЛ;

— заходи щодо забезпечення найбільш ефективних напрямків економічної діяльності торгового підприємства;

— заходи щодо забезпечення найбільш ефективних форм фінансової діяльності торгового підприємства.

ПП АЛДІ СТІЛЛ в 2006 році планує здійснювати поставки та продаж продукції таким покупцям, як Київміськбуд, Київський метрополітен, будівельні організаціям м. Києва та області.

Для успішного виконання комерційних операцій по закупівлі товарів працівники ПП АЛДІ СТІЛЛ  повинні систематично займатися виявленням і вивченням джерел закупівлі і постачальників товарів. Комерційні працівники повинні добре знати свій економічний район і його природні багатства, промисловість, сільське господарство, виробничі можливості й асортимент товарів.

Комерційним працівникам ПП АЛДІ СТІЛЛ  необхідно постійно стежити за рекламними оголошеннями в ЗМІ, проспектами, каталогами. У ринкових умовах форми і методи цієї роботи перетерпіли істотні зміни. Головні зміни полягають у тім, що на зміну методам централізованого розподілу товарних ресурсів прийшла ринкова практика вільної купівлі-продажу товарів за цінами попиту та пропозиції. Тому комерційна ініціатива торгових працівників по залученню в товарообіг максимальних товарних ресурсів з метою одержання необхідного прибутку повинна сполучатися з турботою про кінцевих покупців, обліком їхньої платоспроможності, з недопущенням невиправданого росту цін, наданням населенню можливості придбати товари за доступними цінами.

Для вдосконалення оцінки ефективності комерційних угод розглянемо ефективність угод на прикладі постачання металопрокату від двох виробників до ПП АЛДІ СТІЛЛ.

Здійснений аналіз ефективності торгівлі металопрокатом  у ПП АЛДІ СТІЛЛ у 2006 році показав, що у аналізуємому періоді дане торгове підприємство здійснює ефективну рентабельну торгівлю металопрокатом. При цьому угоди, укладені з “Донецький металопрокатний завод” є більш вигідними для ПП АЛДІ СТІЛЛ, ніж з “Криворіжсталь ”. У зв’язку з цим керівництву під­приємства доцільно з цих двох постачальників обрати  “Донецький металопрокатний завод”.

На підприємстві ПП АЛДІ СТІЛЛ  не ведеться за допомогою програмного забезпечення облік поставлених товарів протягом робочого дня та їх аналізу. Задача “Облік розрахунків з постачальниками товарів” призначена для забезпечення проведення під­приємством обліку розрахунків з постачальниками товарів, що постачають товари на підприємство протягом дня. Розв’язання задачі “Облік розрахунків з постачальниками” автоматизованим способом забезпечить мо­жливість оперативної обробки інформації для управління формуванням комерційних зв’язків за відповідний проміжок часу, спри­ятиме підвищенню точності й достовірності облікових даних.

В 2006 році ПП АЛДІ СТІЛЛ планує збільшити чистий дохід від реалізації на 217,6 тис. грн. (17%), та збільшити собівартість на 158,0 тис. грн. (13%). При цьому чистий прибуток від реалізації послуг зросте з 64,6 тис. грн. до 124,2 тис. грн. на 59,6 тис. грн. (192,3%).

ПП АЛДІ СТІЛЛ для підвищенння ефективності підприємства планує закупити додаткове обладнання для обслуговування на суму 200 тис. грн. Протягом чотирьох років проект має окупитися, ПП АЛДІ СТІЛЛ  планує отримувати  грошовий потік від нових послуг в сумі 75 тис. грн. щорічно. Проект окупиться за 3,37 роки, що менше ніж планувалося, тому проект варто реалізовувати.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1. Господарський кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 436-IV.// Відомості Верхов­ної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 21.
 2. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12 травня 1991 р. N 1023-XII зі змінами та доповненнями// Баланс.— 20.03.2005.— № 14.— С. 5-9.
 3. Інструкція про облік роздрібного товарообороту і товарних запасів. Затверджено наказом Міністерства статистики України від 28.12.96 N 389. // Урядовий кур’єр. – 2000. — №39. – С. 4
 4. Аванесов Ю.А., Васькин Е.В., Клочко А.Н. Основы коммерции: Учебник. – М.: ТОО «Люкс-Арт», 1999. – 328 c.
 5. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс / Пер. з англ.: навч. пос. — М.: Видавничий дім «Вільямс», 2001. — 608 с.
 6. Бланк И. А. Торговый менеджмент. – К.: Украинско-Финский ин­ститут менеджмента и бизнеса, 1997.– 408 с.
 7. Болт Гордон Дж. Практическое руководство по управлению сбытом. – М.: Экономика, 1999. – 271 с.
 8. Валевич Р.П. Экономика торгового предприятия. – Мн..: Вышэйшая школа, 1996. – 348 с.
 9. Ващекин Н. П. О системе маркетинговой информации // Марке­тинг, 2002. № 1. С. 27-34.
 10. Волков О. Экономика предприятия. Курс лекций. М: Инфра-М, 2001-280с.
 11. Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы. — М.: Высш.шк., 2001-272с.
 12. Гаєвська Л. Економіка підприємства. Навч.-метод.пос. Ірпінь: Акад. ДПС, 2001-145с.

13. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Навчальний посібник/ С.С. Гаркавенко. — Київ: Лібра, 1996. — 384 с.

14. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. — К.: Лібра, 2002. — 712 с.

 1. Голубева С. Менеджмент сбыта (опыт Германии), РЭФ, 1994. – 79 с.
 2. Голубков Е.П. Маркетингові дослідження. Теорія і методологія. – К.: АСК, 2000. – 221 с.

17. Гончарук Я.А. Маркетинг: Навчальний посібник у тестах/ Я.А. Гончарук, А.Ф. Павленко, С.В. Скибінський. — Київ: КНЕУ, 2002. — 314 с.

 1. Гребнев А.И. Экономика торгового предприятия. – М.: Экономика. 1997. – 314с.
 2. Дейян А., Троадек Л. Стимулирование сбыта и реклама на месте продаж. — М.: Прогресс-Универс, 1994.

20. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг: Учеб. пособие / Пер. с нем. A.M. Макарова; Под ред. И.С. Минко. — М.: Высш. шк., 1995. — 255 с.

 1. Жиделева В. Экономика предприятия. Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2000-133с.
 2. Жмалев В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності.— К.: Україна, 2000.— 454 с.
 3. Завьялов П. С. Конкуренция — неотъемлемое свойство развитого рынка//Маркетинг. 1997. № 5. С. 3-14.
 4. Зайцев Н. Экономика промышленного предприятия. М.: Инфра-М, 2000-358с.
 5. Исследование рынка потребительских товаров: Практический мар­кетинг. Вып. 5. — М.: НПО «Реклама, информация, маркетинг», 2000. – 348с.
 6. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. С 40-42.
 7. Карпов В. Н. Управление маркетингом // Маркетинг. 1999. № 2. С. 29-42.
 8. Кейлер В. Экономика предприятия. Курс лекций. М.:Инфра-М, 2000-132с.
 9. Коммерчески-посредническая деятельность на товарном рын­ке. — Екатеринбург: РИФ «Солярис», 1999. – 294с.
 10. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. — СПб.: ПитерКом, 1999. – 718с.
 11. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 2000. – 736 с.
 12. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

33. Лиходій В.Г. Маркетинг: Навчально-методичний посібник/ В.Г. Лиходій, М.М. Єрмошенко. — Київ: Національна академія управління, 2002. — 404 с.

 1. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства. – К.: Хрещатик, 1999. – 800 с.

35. Маркетинг: принципы и функции: Учеб.-практ. пособие для вузов/ Под ред. Е.М. Азарян. — К.: МЦВО Министерства образования Украины, НВФ «Студцентр», 2000. — 320 с.

36. Мороз Л.А. Маркетинг: Підручник/ Л.А. Мороз, Н.І. Чухрай. — Львів: Інтелект-Захід, 2002. — 244 с.

 1. Москвітіна Т.Д., Черепов В.В. Комерційні зв’язки торговельного підприємства: Навч. посібник / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2002. — 126 с.
 2. Николаева Т. И. Адаптация торговли к условиям рынка. — Екате­ринбург: УГЭУ, 1999. – 264с.
 3. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельнос­ти. Практикум: Учеб. пособие для вузов. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. – 218с.

40. Павленко А.Ф. Маркетинг: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни/ А.Ф. Павленко, А.В. Войчак. — Київ: КНЕУ, 1999. — 84 с.

 1. Панкратов Ф. Г., Серегина Т. К. Коммерческая деятельность: Учеб­ник. – М.: Информ. центр «Маркетинг», 2001. – 348 с.
 2. Пискунова Н. И. Исследование рынка: Учеб. пособие. — М.: МГУ, 1997. – 382с.
 3. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 248 с.
 4. Попович П. Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві: Підручник. – Тернопіль, 1998.
 5. Примак Т. Економіка підприємств. Навч.пос. К.:3нання,2001- 178с.
 6. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Мн.: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.
 7. Старостіна А.О. Маркетинг: Навчальний посібник/ А.О. Старостіна, Д.М. Черваньов, О.В. Зозульов. — Київ: Знання-Прес, 2002. — 191 с.
 8. Торговое дело: экономика, маркетинг, организация: Учебник / Под общ. ред. проф. Л. А. Брагина и проф. Т. П. Данько. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 560 с.
 9. Фасоляк Н.Д. Управление производственными запасами. – М.; Экономика, 1998. – 271 с.
 10. Шандезон Ш., Лансестр А. Методы продажи. — М.: Прогресс-Универс, 1999. – 428 с.

51. Шмален Г. Основы планирования сбыта // Основы и проблемы экономики предприятия. 1996. — С.235-268.

52. http://www.ukrstat.gov.ua/ Офіційний сайт Держкомстату України.

 


ДОДАТКИ

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.