Дипломна робота Управління формуванням власного капіталу підприємства

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретичні основи формуванням власного капіталу підприємства  5

1.1. Економічна сутність власного капіталу та його складові 5

1.2. Статутний капітал підприємства та його функції 16

1.3. Резервний капітал підприємства, його види та джерела формування  25

1.4. Теоретичні основи аналізу пасиву балансу підприємства. 32

 

Розділ 2. Аналіз структури та формування власного капіталу підприємства  41

2.1. Аналіз власного капіталу ПП „Ярослав” в структурі пасивів. 41

2.2. Аналіз структури власного капіталу підприємства. 49

2.3. Оцінка ефективності управління власним капіталом підприємства. 54

 

Розділ 3. Пропозиції щодо підвищення ефективності управління власним капіталом підприємства. 65

3.1. Напрями підвищення ефективності формування прибутку підприємства  65

3.2. Покращення ефективності управління власним капіталом підприємства та стратегія розвитку. 76

 

Висновки та пропозиції 96

 

Список використаних джерел. 101

 

Додатки. 106


Вступ

 

Розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює діяльність підприємств, умов їх функціонування на ринку. Тому підприємствам для того, щоб вижити, необхідно правильно визначати свою стратегію та тактику поведінки на ринку та систематично проводити управління діяльністю підприємства з метою підвищення ефективності діяльності та отримання прибутку.

Капітал є однією з основних економічних категорій, які характеризують діяльність будь-якого підприємства. Тому управління капіталом є важливим завданням загальної системи управління господарською діяльністю підприємства. Капітал є досить багатогранною категорією, оскільки може виступати у різноманітних формах. Наслідком цього є постійний рух капіталу, перетворення із однієї форми в іншу з паралельним функціонуванням, що є головною особливістю капітал.

Основною метою управління капіталом на підприємстві є його оптимізація, тобто процес вибору найкращих форм його організації на підприємстві з урахуванням умов і особливостей здійснення його господарської діяльності. Важливе значення в управлінні капіталом підприємства займає власний капітал.  Власний капітал характеризується наступними основними позитивними особливостями: простотою залучення, тому що рішення, зв’язані зі збільшенням власного капіталу, приймаються засновниками чи менеджерами без необхідності одержання згоди інших суб’єктів діяльності; високою віддачею за критерієм норми прибутку на вкладений капітал, тому що в цьому випадку не потрібно сплата позичкового відсотка (відсотка за кредит); зниженням ризику фінансової стійкості і банкрутства підприємства.

Саме тому тема дипломної роботи «Управління формуванням власного капіталу підприємства» є досить актуальною.

Метою курсової роботи є підвищення ефективності використання авансованого капіталу.

Досягнення поставленої мети здійснювалося шляхом:

— розкриття економічної сутності власного капіталу та його складових;

— розгляду статутного капіталу підприємства та його функцій;

— розгляду резервного капіталу підприємства, його видів та джерел формування;

— вивчення основ аналізу пасиву балансу підприємства;

— аналізу структури власного капіталу підприємства;

— аналізу формування статутного капіталу підприємства;

— оцінки ефективності використання власного капіталу підприємства;

— розгляду напрямів підвищення ефективності формування прибутку підприємства;

— покращення ефективності управління власним капіталом підприємства та стратегія розвитку.

Предметом дослідження є управління формуванням власного капіталу на підприємстві.

Об’єктом дослідження є власний капітал підприємства ПП „Ярослав”.

Теоретичну основу дослідження питання формування власного капіталу підприємства склали наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як:  Андрійчук В. Г., Бланк І. О., Поддєрьогін А.М., Жданов С. А., Ізмайлова К.В., Лахтіонова Л. А., Шеремет А. Д.  та інших, закони України.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

 


Розділ 1. Теоретичні основи формуванням власного капіталу підприємства

1.1. Економічна сутність власного капіталу та його складові

 

Капітал — одна з фундаментальних економічних категорій, сутність якої наукова думка з’ясовує протягом ряду століть. Термін «капітал» походить від латинського «capitalis», що означає основний, головний. У початкових роботах економістів капітал розглядався як основне багатство, основне майно. В міру розвитку економічної думки це первісне абстрактне й узагальнене поняття капіталу наповнялося конкретним змістом, що відповідає пануючій парадигмі економічного аналізу розвитку суспільства [5, c. 59].

Поняття “капітал” багатозначне. Воно може розглядатися в теоретичному та прикладному аспекті. Теоретичний аспект: капітал – це специфічна економічна категорія, яка в економічній теорії визначається як вартість, що приносить додану вартість. У фінансовому аналізі поняття “капітал” використовується в прикладному аспекті.

Отже, власний капітал — це власні джерела фінансування підприємства, які без визначення строку повернення внесені його засновниками (учасниками) або залишені ними на підприємстві із чистого прибутку. Власний капітал — це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань. Власний капітал за рівнем відповідальності поділяєть­ся на: статутний капітал, сума якого визначається в установчих документах і підлягає обов’язковій реєстрації у державному реєстрі господарюючих одиниць; додатковий капітал (не реєстрований) — це додат­ково вкладений капітал, резервний капітал та нерозпо­ділений прибуток.

 

 

1.2. Статутний капітал підприємства та його функції

 

Статутний капітал на підприємствах різних форм влас­ності (крім державної) — це сумарний внесок вкладів у майно (у грошовому виразі) засновниками підприємства при його створенні. Розмір Статутного капіталу визначається установ­чими документами фіксується у Статуті підприємства.

Акціонерним вважається товариство, що має Статутний капітал, поділений на певну кількість акцій однакової номі­нальної вартості. Статутний капітал має бути не менше суми, еквівалентної 1250 мінімальним заробітним платам (розмір якої діє на момент створення акціонерного товариства).

Отже, статутний капітал на підприємствах різних форм влас­ності (крім державної) — це сумарний внесок вкладів у майно (у грошовому виразі) засновниками підприємства при його створенні. Зменшення або збільшення Статутного капіталу мож­ливе у таких випадках: при зміні номінальної вартості акцій; при прийнятті нових членів до складу учасників (допоміжний випуск акцій) або вибутті учасників (анулювання частини акцій, викуплених у акціонерів); при обміні облігацій на право участі у підприємстві (акції); при відрахуванні частини прибутку до Статутного капіталу; при спрямуванні коштів Резервного (страхового) капіталу до Статутного капіталу.

1.3. Резервний капітал підприємства, його види та джерела формування

 

Резервний капітал підприємства можна розглядати в широкому та вузькому розумінні.

У широкому розумінні до резервного капіталу належать усі складові капіталу, призначені для покриття можливих у майбутньому непередбачених збитків і втрат. У вузькому розумінні з резервним капіталом ідентифікується капітал, який формується за рахунок відрахувань з чистого прибутку і відображений за статтею балансу «Резервний капітал». В економічній літературі резерви підприємства прийнято класифікувати за такими ознаками [63, c. 152]:

— джерелами формування;

— способом відображення у звітності;

— обов’язковістю створення.

За джерелами формування резерви поділяють на:

— капітальні резерви — формуються за рахунок коштів власників та інших осіб (відображаються за статтями «додатковий вкладений капітал» та «інший додатковий капітал»);

— резервний капітал, сформований за рахунок чистого прибутку підприємства (резервний капітал у вузькому розумінні);

— резерви, які створюються за рахунок збільшення витрат підприємства.

Отже, основним змістом внутрішнього аналізу фінансового стану підприємства є: аналіз динаміки прибутку та рентабельності підприємства;  аналіз кредитоспроможності підприємства; оцінка використання майна і вкладеного капіталу; аналіз власних фінансових ресурсів; аналіз ліквідності і платоспроможності; аналіз самоокупності підприємства. Основним змістом зовнішнього фінансового аналізу пасиву балансу є:  аналіз абсолютних показників прибутку; аналіз показників рентабельності;   аналіз фінансового стану підприємства, його фінансової стабільності; аналіз ефективності використання залученого капіталу; економічна діагностика фінансового стану підприємства.

 

 

 


Розділ 2. Аналіз структури та формування власного капіталу підприємства

2.1. Аналіз власного капіталу ПП „Ярослав” в структурі пасивів

 

ПП „Ярослав” було засноване у січні 1995 року Барсуком О.М. ПП «Ярослав» розташоване по вул. Автозаводській, 2 у Оболонському районі м. Києва. Згідно земельно-облікових матеріалів займає земельну ділянку 4740 кв. м., має розрахунковий, бюджетний та валютний рахунок.

Підприємство спеціалізується на виробництві швейних виробів широкого асортименту, оптовій та роздрібній торгівлі швейними виробами, галантерейними, товарами, товарами побутової хімії та інше.

Всі основні положення функціонування підприємства зафіксовані в Статуті. Вищим органом ПП „Ярослав” є збори учасників. Вони складаються з засновників підприємства або призначених ними представників.

Отже, в структурі власного капіталу ПП “Ярослав” велику частку займає інший додатковий капітал. Він зріс на протязі 2007 року на 15549,6 тис. грн. Статутний капітал в 2006 році зріс на 1350 тис. грн., а в 2007 році зріс на 1550 тис. грн. В 2007 році власний капітал  ПП “Ярослав” збільшився на 18195,8 тис. грн. Відбулося збільшення статутного капіталу підприємства на 1550 тис. грн. та іншого додаткового капіталу на 155549,6 тис. грн.. за рахунок додаткового внесення учасниками та збільшення нерозподіленого прибутку на кінець року на 1096,2 тис. грн. за рахунок збільшення чистого прибутку ПП “Ярослав” в 2007 році. Під час формування статутного капіталу були здійсненні внески учасниками у вигляді грошових коштів та основних засобів.

2.3. Оцінка ефективності управління власним капіталом підприємства

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПП “Ярослав” проаналізуємо, скориставшись звітом про фінансові результати, в табл. 2.8.

Отже, обсяг виручки від реалізації даного підприємства у 2007 році виріс на 7050,4 тис. грн. (21,35%) порівняно з 2006 роком. В 2006 році дохід від реалізації продукції зріс на 1823,5 тис. грн. порівняно з 2005 роком. Чистий збиток підприємства в 2006 році становив 818,6 тис. грн., порівняно з чистим прибутком в 2005 році 95,4 тис. грн. В 2007 році чистий прибуток підприємства зріс до 1096,2 тис. грн., тобто на 1914,8 тис. грн. порівняно 2006 роком. Прибутковість реалізації знизилася в 2006 році порівняно з 2005 р. на 0,0335, а в 2007 році зросла порівняно з 2006 р. на 0,0630. Рівень прибутковості загального капіталу знизився в 2006 році на 0,0441, а в 2007 році зросла порівняно з 2006 р. на 0,0712. Також в 2007 році зросли показники прибутковості  власного та оборотного капіталу. Прибутковість власного капіталу зросла на  0,0993 порівняно з минулим 2006 роком.  Коефіцієнт незалежності в 2006 році збільшився з 0,6665 до 0,7556 за рахунок збільшення власного капіталу підприємства. В 2007 році коефіцієнт незалежності зменшився до 0,7147 за рахунок того, що позиковий капітал зріс в більшій мірі ніж зріс власний капітал ПП   “Ярослав”. В 2007 році коефіцієнт оборотності власного капіталу знизився порівняно з 2006 роком на 0,55 за рахунок збільшення вартості власного капіталу. Зменшення коефіцієнта оборотності власного капіталу викликано тим, що вартість власного капіталу зросла в більшій мірі ніж зросла виручка від реалізації продукції.  Як видно з розрахунків значення індексу Альтмана більше 3, а це значить що ймовірність банкрутства ПП “Ярослав” дуже низька та підприємство стійке і стійкість його зростає.

 

 


Розділ 3. Пропозиції щодо підвищення ефективності управління власним капіталом підприємства

3.1. Напрями підвищення ефективності формування прибутку підприємства

 

Оцінка діяльності ПП “Ярослав” повинна проводитися на основі комплексного аналізу кінцевих підсумків його ефективності. Економічна суть ефективності підприємства полягає в тому, щоб на кожну одиницю витрат домогтися істотного збільшення прибутку. Кількісно вона виміряється зіставленням двох величин: отриманого в процесі виробництва результату і витрат живої й упредметненої праці на його досягнення.

Результати аналізу економічної діяльності можна використати як базу для вироблення планових рішень наступного розвитку. При оцінці діяльності ПП “Ярослав” варто враховувати не  тільки економічні, але і соціальні результати. Їхньою особливістю є те, що вони, як правило, не піддаються  кількісному виміру.

Отже, в ПП “Ярослав” можна запропонувати такі напрямки для підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу: підвищення доходів (виручки) від реалізації продукції та послуг; зниження собівартості реалізованих продукції та послуг; підвищення рентабельності підприємства; проведення управлінських впливів на персонал підприємства для досягнення підвищення ефективності; планування соціального розвитку колективу ПП “Ярослав”. В 2008 році ПП “Ярослав”  планує отримати чистого прибутку в сумі 1700 тис. грн., при цьому рентабельність реалізації планується відповідно 4,2%. В 2008 році чистий прибуток ПП “Ярослав”  зросте порівняно з 2007 роком на 603,8 тис. грн., за рахунок збільшення обсягу продаж продукції зросте на 68,2 тис. грн., за рахунок зміни питомої ваги продукції зросте на 256,7 тис. грн., за рахунок збільшення витрат знизиться на 3021,1 тис. грн. та за рахунок збільшення виручки від реалізації продукції зросте на 3300 тис. грн..

3.2. Покращення ефективності управління власним капіталом підприємства та стратегія розвитку

 

Для оптимізації співвідношення власних і позикових коштів на ПП «Ярослав» розглянемо переваги та недоліки кожного з них.

Власний капітал характеризується наступними основними позитивними особливостями:

1. Простотою залучення, тому що рішення, зв’язані зі збільшенням власного капіталу, приймаються засновниками чи менеджерами ПП «Ярослав» без необхідності одержання згоди інших суб’єктів діяльності.

2. Високою віддачею за критерієм норми прибутку на вкладений капітал, тому що в цьому випадку не потрібно сплата позичкового відсотка (відсотка за кредит).

3. Зниженням ризику фінансової стійкості і банкрутства підприємства.

Отже, з метою оптимізації структури капіталу ПП «Ярослав»  планується збільшити власний капітал на 1483,2 тис. грн. за рахунок залучення додаткового власного капіталу та збільшення нерозподіленого прибутку. Також планується збільшити позиковий капітал.   Тобто, власний капітал зросте, частка власного капіталу складе 50%. Зменшення тривалості обороту капіталу дало б змогу досягти більшого обсягу реалізації продукції (а отже і отримати більшу суму прибутку) при меншому розмірі активів, тобто значно підвищити рентабельність капіталу. С{0>The Balanced Scorecard is a strategy tool that enables the management of a business, and in fact of any organisation, to visualize the path towards the achievement of set strategic objectives for all stakeholders, to assign responsibilities for driving the process and to demarcate performance milestones along the way.<}100{>ссистема збалансованих показників є стратегічним інструментом, що дозволить менеджменту підприємства ПП «Ярослав» наочно представити шлях до досягнення встановлених стратегічних цілей для всіх зацікавлених сторін, встановити обов’язки щодо ведення процесу і розмежувати етапи досягнення ефективності.<0} {0>Kaplan and Norton distinguish four dimensions that determine the long-term competitiveness of a business:<}0{>Розрізняють чотири аспекти, що визначають довгострокову конкурентноздатність підприємства ПП «Ярослав»: <0}{0>Learning and Growth<}67{>навчання і зростання,<0} {0>Internal Processes<}100{>внутрішні процеси, <0}{0>Customers<}67{>клієнти, <0}{0>Financial Performance.<}50{>фінансова діяльність.<0} Потрібно з{0>Follow these steps to develop a Balanced Scorecard:<}36{>робити наступні кроки на ПП «Ярослав» для того, щоб розробити СЗП: <0}{0>Review your organisational vision<}77{>переглянути стратегічне бачення організації; <0}{0>Refine your organisational objectives<удосконалити цілі організації, <0}{0>Align your organisational performance measures<}38{>перевірити показники ефективності організації; <0}{0>Specify strategic initiatives in support of your organisational objectives<}0{>вказати стратегічні ініціативи в рамках цілей організації;<0} {0>Draw a strategy implementation map<}0{>—ннамалювати мапу впровадження стратегії,<0} {0>Set up a strategy control system to monitor the strategy implementation progress and to evaluate the strategy outcomes.<}0{>встановити систему контролю стратегії для моніторингу процесу впровадження стратегії і оцінки результатів стратегії.

 


Висновки та пропозиції

 

За результатами виконаної роботи можна зробити висновки та пропозиції.

Власний капітал — це власні джерела фінансування підприємства, які без визначення строку повернення внесені його засновниками (учасниками) або залишені ними на підприємстві із чистого прибутку. Власний капітал — це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань. Власний капітал за рівнем відповідальності поділяєть­ся на: статутний капітал, сума якого визначається в установчих документах і підлягає обов’язковій реєстрації у державному реєстрі господарюючих одиниць; додатковий капітал (не реєстрований) — це додат­ково вкладений капітал, резервний капітал та нерозпо­ділений прибуток.

Статутний капітал на підприємствах різних форм влас­ності (крім державної) — це сумарний внесок вкладів у майно (у грошовому виразі) засновниками підприємства при його створенні. Розмір Статутного капіталу визначається установ­чими документами фіксується у Статуті підприємства. Зменшення або збільшення Статутного капіталу мож­ливе у таких випадках: при зміні номінальної вартості акцій; при прийнятті нових членів до складу учасників (допоміжний випуск акцій) або вибутті учасників (анулювання частини акцій, викуплених у акціонерів); при обміні облігацій на право участі у підприємстві (акції); при відрахуванні частини прибутку до Статутного капіталу; при спрямуванні коштів Резервного (страхового) капіталу до Статутного капіталу.

Резервний капітал підприємства можна розглядати в широкому та вузькому розумінні. У широкому розумінні до резервного капіталу належать усі складові капіталу, призначені для покриття можливих у майбутньому непередбачених збитків і втрат. У вузькому розумінні з резервним капіталом ідентифікується капітал, який формується за рахунок відрахувань з чистого прибутку і відображений за статтею балансу «Резервний капітал».

Резервний капітал може використовуватися на такі основні цілі: покриття збитків суб’єкта господарювання; виплата боргів у разі ліквідації підприємства; виплата дивідендів (якщо величина резервів перевищує мінімально допустимий рівень); інші цілі, передбачені законодавством чи засновницькими документами. До числа обов’язкових резервів, які повинні створюватися на підприємстві, належить резерв сумнівних боргів, який формується з метою покриття можливих збитків підприємства в результаті непогашення боржником сумнівної чи безнадійної дебіторської заборгованості. Нарахування суми резерву відображається у складі інших операційних витрат. Оскільки в результаті формування резерву сумнівних боргів зменшується чистий прибуток підприємства, опосередковано це впливає на розмір власного капіталу.

Основним змістом внутрішнього аналізу фінансового стану підприємства є: аналіз динаміки прибутку та рентабельності підприємства;  аналіз кредитоспроможності підприємства; оцінка використання майна і вкладеного капіталу; аналіз власних фінансових ресурсів; аналіз ліквідності і платоспроможності; аналіз самоокупності підприємства. Основним змістом зовнішнього фінансового аналізу пасиву балансу є:  аналіз абсолютних показників прибутку; аналіз показників рентабельності;   аналіз фінансового стану підприємства, його фінансової стабільності; аналіз ефективності використання залученого капіталу; економічна діагностика фінансового стану підприємства.

В структурі пасивів ПП “Ярослав” велику частку займає власний капітал. Він зріс на протязі 2006 року на 531,4 тис. грн., а в 2007 році порівняно з 2006 роком на 18195,8 тис. грн.. В 2006 році відбулося зростання власного капіталу за рахунок збільшення статутного капіталу. В 2007 році порівняно з минулим 2006 роком власний капітал зріс за рахунок збільшення статутного капіталу з 3350 до 4900 тис. грн. та збільшення іншого додаткового капіталу та нерозподіленого прибутку. Питома вага власного капіталу ПП “Ярослав” на протязі 2006 року зросла з 66,65% до 45,56%  тобто на 8,91%, а в 2007 році  зменшилася на 4,1%. Зростання ваги власного капіталу в 2006 році відбулося за рахунок збільшення статутного капіталу. Так в 2007 році відбулося збільшення питомої ваги довгострокових зобов’язань на 12,58%, зменшення питомої ваги поточних зобов’язань на 8,48%.

В структурі власного капіталу ПП “Ярослав” велику частку займає інший додатковий капітал. Він зріс на протязі 2007 року на 15549,6 тис. грн. Статутний капітал в 2006 році зріс на 1350 тис. грн., а в 2007 році зріс на 1550 тис. грн. В 2007 році власний капітал  ПП “Ярослав” збільшився на 18195,8 тис. грн. Відбулося збільшення статутного капіталу підприємства на 1550 тис. грн. та іншого додаткового капіталу на 155549,6 тис. грн.. за рахунок додаткового внесення учасниками та збільшення нерозподіленого прибутку на кінець року на 1096,2 тис. грн. за рахунок збільшення чистого прибутку ПП “Ярослав” в 2007 році. Під час формування статутного капіталу були здійсненні внески учасниками у вигляді грошових коштів та основних засобів.

Обсяг виручки від реалізації даного підприємства у 2007 році виріс на 7050,4 тис. грн. (21,35%) порівняно з 2006 роком. В 2006 році дохід від реалізації продукції зріс на 1823,5 тис. грн. порівняно з 2005 роком. Чистий збиток підприємства в 2006 році становив 818,6 тис. грн., порівняно з чистим прибутком в 2005 році 95,4 тис. грн. В 2007 році чистий прибуток підприємства зріс до 1096,2 тис. грн., тобто на 1914,8 тис. грн. порівняно 2006 роком. Прибутковість реалізації знизилася в 2006 році порівняно з 2005 р. на 0,0335, а в 2007 році зросла порівняно з 2006 р. на 0,0630. Рівень прибутковості загального капіталу знизився в 2006 році на 0,0441, а в 2007 році зросла порівняно з 2006 р. на 0,0712. Також в 2007 році зросли показники прибутковості  власного та оборотного капіталу. Прибутковість власного капіталу зросла на  0,0993 порівняно з минулим 2006 роком.  Коефіцієнт незалежності в 2006 році збільшився з 0,6665 до 0,7556 за рахунок збільшення власного капіталу підприємства. В 2007 році коефіцієнт незалежності зменшився до 0,7147 за рахунок того, що позиковий капітал зріс в більшій мірі ніж зріс власний капітал ПП   “Ярослав”. В 2007 році коефіцієнт оборотності власного капіталу знизився порівняно з 2006 роком на 0,55 за рахунок збільшення вартості власного капіталу. Зменшення коефіцієнта оборотності власного капіталу викликано тим, що вартість власного капіталу зросла в більшій мірі ніж зросла виручка від реалізації продукції.  Як видно з розрахунків значення індексу Альтмана більше 3, а це значить що ймовірність банкрутства ПП “Ярослав” дуже низька та підприємство стійке і стійкість його зростає.

В ПП “Ярослав” можна запропонувати такі напрямки для підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу: підвищення доходів (виручки) від реалізації продукції та послуг; зниження собівартості реалізованих продукції та послуг; підвищення рентабельності підприємства; проведення управлінських впливів на персонал підприємства для досягнення підвищення ефективності; планування соціального розвитку колективу ПП “Ярослав”. В 2008 році ПП “Ярослав”  планує отримати чистого прибутку в сумі 1700 тис. грн., при цьому рентабельність реалізації планується відповідно 4,2%. В 2008 році чистий прибуток ПП “Ярослав”  зросте порівняно з 2007 роком на 603,8 тис. грн., за рахунок збільшення обсягу продаж продукції зросте на 68,2 тис. грн., за рахунок зміни питомої ваги продукції зросте на 256,7 тис. грн., за рахунок збільшення витрат знизиться на 3021,1 тис. грн. та за рахунок збільшення виручки від реалізації продукції зросте на 3300 тис. грн..

З метою оптимізації структури капіталу ПП «Ярослав»  планується збільшити власний капітал на 1483,2 тис. грн. за рахунок залучення додаткового власного капіталу та збільшення нерозподіленого прибутку. Також планується збільшити позиковий капітал.   Тобто, власний капітал зросте, частка власного капіталу складе 50%. Зменшення тривалості обороту капіталу дало б змогу досягти більшого обсягу реалізації продукції (а отже і отримати більшу суму прибутку) при меншому розмірі активів, тобто значно підвищити рентабельність капіталу. С{0>The Balanced Scorecard is a strategy tool that enables the management of a business, and in fact of any organisation, to visualize the path towards the achievement of set strategic objectives for all stakeholders, to assign responsibilities for driving the process and to demarcate performance milestones along the way.<}100{>ссистема збалансованих показників є стратегічним інструментом, що дозволить менеджменту підприємства ПП «Ярослав» наочно представити шлях до досягнення встановлених стратегічних цілей для всіх зацікавлених сторін, встановити обов’язки щодо ведення процесу і розмежувати етапи досягнення ефективності.<0} {0>Kaplan and Norton distinguish four dimensions that determine the long-term competitiveness of a business:<}0{>Розрізняють чотири аспекти, що визначають довгострокову конкурентноздатність підприємства ПП «Ярослав»: <0}{0>Learning and Growth<}67{>навчання і зростання,<0} {0>Internal Processes<}100{>внутрішні процеси, <0}{0>Customers<}67{>клієнти, <0}{0>Financial Performance.<}50{>фінансова діяльність.<0} Потрібно з{0>Follow these steps to develop a Balanced Scorecard:<}36{>робити наступні кроки на ПП «Ярослав» для того, щоб розробити СЗП: <0}{0>Review your organisational vision<}77{>переглянути стратегічне бачення організації; <0}{0>Refine your organisational objectives<удосконалити цілі організації, <0}{0>Align your organisational performance measures<}38{>перевірити показники ефективності організації; <0}{0>Specify strategic initiatives in support of your organisational objectives<}0{>вказати стратегічні ініціативи в рамках цілей організації;<0} {0>Draw a strategy implementation map<}0{>—ннамалювати мапу впровадження стратегії,<0} {0>Set up a strategy control system to monitor the strategy implementation progress and to evaluate the strategy outcomes.<}0{>встановити систему контролю стратегії для моніторингу процесу впровадження стратегії і оцінки результатів стратегії.

 


Список використаних джерел

 

 1. Господарський кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 436-IV.// Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 21.
 2. Цивільний кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 435-IV.// Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 35.
 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.
 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.30-37.
 5. Александрова М. М., Виговська Н. Г., Кірейцев Г. Г., Петрук О. М., Маслова С. О. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. всіх форм навч. / Г.Г. Кірейцева (ред.). — 2.вид., перероб. та доп. — К. : ЦУЛ, 2006. — 268с.
 6. Андреюк Н. В., Минчинська І. В. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник / Національна академія держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2005. — 162с.
 7. Ареф’єва О. В. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посіб. / Європейський ун-т. — К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2006. — 94с.
 8. Афанасьєв М. В., Шемаєва Л. Г., Верлока В. С. Основи менеджменту: Навч.- метод. посіб. / Харківський держ. економічний ун- т. — Х. : ВД «ІНЖЕК», 2003. — 481с.
 9. Бандурка О. М., Коробов М. Я., Орлов П. І., Петрова К. Я. Фінансова діяльність підприємства: Підруч. для студ. вищ. навч. закл., що навч. за освітньо-проф. програмою спеціаліста зі спец.»Фінанси», «Банківська справа»:»Облік і аудит». — 2.вид., перероб. і доп. — К. : Либідь, 2003. — 384с.
 10. Бедь В. В., Когут Ю. М. Фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Міжрегіональна академія управління персоналом — К. : МАУП, 2004. — 168с.
 11. Бирман Л. Экономика фирмы. Учебное пособие. М.:М/н ун-т бизн. и управл., 2005-104с.
 12. Біла О. Г., Галик Л. М., Дрівко М. М. Фінанси організацій і підприємств: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення / Центральна спілка споживчих товариств України; Львівська комерційна академія. — Л. : Видавництво ЛКА, 2006. — 112с.
 13. Бланк И. А. Управление активами и капиталом предприятия. — К. : Эльга, 2003. — 446с.
 14. Бланк И. А. Управление капиталом: Учебный курс. — К. : Эльга, 2004. — 576с.
 15. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. К.: Ника-Центр Эльга, 2005. — 528 с.

16. Болюх М. А., Бурчевський В. З., Горбаток М. І., Заросило С. А., Івахненко В. М. Економічний аналіз: Навч. посібник / Київський національний економічний ун- т / М.Г. Чумаченко (ред.). — 2.вид., перероб. і доп. — К. : КНЕУ, 2003. — 555с.

 1. Бондаренко Н. І., Войчук Г. І. Фінанси підприємств: Навч.-метод. посіб. для студ. екон. ф-ту різних форм навчання / Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х. : ХНАУ ім. В.В.Докучаєва, 2004. — 62с.

18. Бусыгин А.В. Эффективный менеджмент: Учебник. – М.: Изд-во “Финпресс”, 2000. – 1056 с.

19. Василенко В. О. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.. — К. : ЦУЛ, 2003. — 503с.

 1. Василенко Л. І., Василенко А. В. Фінанси: Навч. посібник / Київський національний торговельно-економічний ун-т — К., 2004. — 200с.

21. Воловець Я. В. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. — К. : Алерта, 2005. — 200с.

22. Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т. — К., 2000. — 360с.

23. Герасимчук З. В., Вахович І. М. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Луцький держ. технічний ун-т. — Луцьк : Надстир’я, 2004. — 515с.

 1. Гридчина М.В. Финансовый менеджмент: Курс лекций — К.: МАУП, 1999-136 с.
 2. Гриньова В. М., Коюда В. О. Фінанси підприємств: Навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т. — 3.вид., перероб., доп. — Х. : ВД «ІНЖЕК», 2004. — 432с.

26. Гриньова В. М., Новікова М. М., Красноносова О. М., Проскура О. Ю., Салун М. М. Управління підприємством в умовах розвитку ринку. — Х. : ХДЕУ, 2003. — 168с.

27. Гріфін Рікі В., Яцура В. Основи менеджменту: Підруч. для студ. екон. спец. / Володимир Яцура (наук.ред.), Даніела… Олесневич (пер.з англ.), Даніела Олесневич (наук.ред.). — Л.та ін. : БаК, 2001. — 624с.

28. Довгалюк В. І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — Хмельницький : НВП «Евріка» ТОВ, 2003. — 156с.

29. Єрмошенко М. М., Єрохін С. А., Стороженко О. А., Плужников І. О., Горячева К. С. Фінансовий менеджмент: Курс лекцій / Національна академія управління. — К. : НАУ, 2004. — 506с.

30. Жигалов І.Т. Основи менеджменту і управлінської діяльності: Підручник. К.: Вища школа. 2002.— 224 с.

31. Жмалев В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності.— К.: Україна, 2000.— 454 с.

32. Зятковський І. В., Зятковська Л. І., Романів М. В. Фінансова діяльність суб`єктів господарювання: навч. посібник / Західноукраїнський економіко-правничий ун-т. — Чернівці : Золоті литаври, 2007. — 274с.

33. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник. — 5. вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2006. — 261с.

34. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. — 241 с..

 1. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2004. — 512 с.

36. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. – К.: Знання, 1999.- 556 с.

37. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник. — К. : Академвидав, 2003. — 415с.

38. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

 1. Лігоненко Л. О., Клоченок Л. В. Економіка торговельного підприємства: методика вирішення планово- економічних творчих задач: Навч. посібник / Київський національний торговельно- економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2005. — 295с.

40. Лігоненко Л. О., Тарасюк М. В., Хіленко О. О. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб. / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2005. — 377с.

 1. Ляшенко Г. П. Управління капіталом підприємства: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Державна податкова адміністрація України; Академія держ. податкової служби України. — Ірпінь : Академія ДПС України, 2005. — 346с.
 2. Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н. М Економіка торговельного підприємства: Підручник. / Ніна Миколаївна Ушакова (ред.). — К. : Хрещатик, 1999. — 798с.

43. Макаренко П. М., Миронова Р. М., Макаренко А. П., Васильєва Н.К., Галай І. Є. Стратегічне планування: процес та процедура реалізації в менеджменті / Петро Миколайович Макаренко (ред.). — Д. : ВКФ «Оксамит-Текст», 2003. — 142с.

44. Мартиненко М. М., Ігнатьєва І. А. Стратегічний менеджмент: Підруч. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : Каравела, 2006. — 320с.

45. Менеджмент организации. Учебное пособие / Под ред. д. е. н. проф. З.П. Румянцевой и д. э. н., проф. Н.А. Саламатина.— М.: ИНФРА-М, 2002.- 432 с.

 1. Мних Є. В., Бутко А. Д., Большакова О. Ю., Кравченко Г. О., Никонович Г. І. Аналіз і контроль в системі управління капіталом підприємства / Київський національний торговельно-економічний ун-т / Євген Володимирович Мних (ред.). — К. : КНТЕУ, 2005. — 231с.

47. Немцов В. Д., Довгань Л. Є. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001. — 560с.

48. Основы менеджмента: Учеб. Для вузов / Под. ред. Д. Д. Вачугова. – М.: Высш. школа, 2002. – 367 с.

49. Осовська Г. В., Копитова І. В. Основи менеджменту. Практикум: Навч. посібник. — К. : Кондор, 2005. — 581с.

50. Осовська Г. В., Фіщук О. Л., Жалінська І. В. Стратегічний менеджмент: теорія та практика: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. — К. : Кондор, 2003. — 196с.

51. Пастухова В. В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К., 2002. — 301с.

 1. Поддєрьогін А. М. та ін. Фінанси підприємств: Підручник / Київський національний економічний ун-т / Анатолій Микитович Поддєрьогін (ред.). — 5-те вид., перероб. та доп. — К. : КНЕУ, 2004. — 546с.

53. Подольчак Н. Ю. Стратегічний менеджмент: Навч.-метод. посібник для студ. напряму «Менеджмент» спец. «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Національний ун- т «Львівська політехніка». — Л.: Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2006. — 223с.

54. Поліщук Т. М., Ковальов В. Г. Економічні основи менеджменту: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Одеський держ. екологічний ун-т. — О. : ТЭС, 2004. — 150с.

55. Попович П. Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві: Підручник. – Тернопіль, 2003. – 254 c.

56. Пріб К. А. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посіб. для дистанційного навчання / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна». — К. : Університет «Україна», 2007. — 321с.

 1. Рудюк Л. В. Фінанси: Навч. посібник для дистанційного навчання / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна» / Л.Ф. Романенко (ред.). — К. : Університет «Україна», 2004. — 120с.
 2. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2005. – 668 с.

59. Скибінська З. М. Економіка та управління підприємством: Навч. посібник для студ. дистанційної форми навчання / Національний ун-т «Львівська політехніка». Інститут дистанційного навчання. — Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2005. — 136с.

 1. Слав’юк Р. А. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — 3.вид., перероб. і доп. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 460с.

61. Тарасюк Г. М. Планова діяльність як системний процес управління підприємством / Житомирський держ. технологічний ун-т. — Житомир, 2006. — 469с.

62. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с.

63. Терещенко О. О., Невмержицький Я. І., Куліш А. П., Терещенко С. І., Галака О. П. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч.-метод. посібник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана / Олег Олександрович Терещенко (ред.). — К. : КНЕУ, 2006. — 312с.

 1. Ткаченко Н. М. Економіко-правовий характер власного капіталу: функції і формування // Підприємство, господарство, право. Науково-практичний журнал. – 2005. — №5. – С. 109-111.
 2. Ткаченко Н. М. Формування і облік залученого капіталу // Регіональні перспективи. Науково-практичний журнал. – Полтава, 2005. – № 2-3 / 15-16/. – С. 28-32.

66. Тренев Н.Н. Предприятие и его структура: Диагностика. Управление. Оздоровление: Учебное пособие для вузов. – М. «Издательство ПРИОР», 2000. – 240 с.

67. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: підручник. — 2-ге вид., випр., доп. — К.: Академвидав, 2007. — 576с.

68. Шатун В. Т. Основи менеджменту: Навч. посіб. / Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». — Миколаїв: Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2006. — 376с.

69. Шокун В. В., Пішеніна Т. І. Основи менеджменту: Навч. посіб. для дистанц. навчання / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна». — К. : Ун-т «Україна», 2005. — 340с.


Додатки

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

3 комментария на «Дипломна робота Управління формуванням власного капіталу підприємства»

 1. BumbleBee говорит:

  Яким чином іі можна скачати? Купити?

 2. ЕКАТЕРИНА говорит:

  как можно заказать или скачать работу?

 3. admin говорит:

  Можна купити http://yak.vlynko.com/?page_id=313
  Пишіть на vlynko@yandex.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.