Дипломна робота Обґрунтування загальної потреби капіталу торговельного підприємства

ЗМІСТ

 

ВСТУП.. 3

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПОТРЕБИ КАПІТАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА   5

1.1. Економічна сутність капіталу торговельного підприємства та особливості його формування. 5

1.2. Методи обґрунтування загальної потреби капіталу торговельного підприємства. 17

 

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ КАПІТАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ “ДНК”. 32

2.1. Аналіз обсягу та структури капіталу торговельного підприємства ТОВ “ДНК”. 32

2.2. Оцінка ефективності використання  капіталу ТОВ “ДНК”. 43

 

РОЗДІЛ 3. ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОГО ОБСЯГУ КАПІТАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ДЖЕРЕЛ ЙОГО ФОРМУВАННЯ НА ПОТОЧНУ ПЕРСПЕКТИВУ.. 61

3.1. Оцінка потреби в необоротних та оборотних активах торговельного підприємства. 61

3.2. Обґрунтування загального обсягу та структури джерел формування капіталу торговельного підприємства. 69

 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 75

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 79

 

ДОДАТКИ.. 82


ВСТУП

 

Розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює діяльність підприємств, умов їх функціонування на ринку. Тому підприємствам для того, щоб вижити, необхідно правильно визначати свою стратегію та тактику поведінки на ринку та систематично проводити управління діяльністю підприємства з метою підвищення ефективності діяльності та отримання прибутку.

Фінансовий стан підприємства визначається розміщенням і використанням його коштів. Фінансовий стан підприємства характеризується забезпеченістю власними обіговими коштами, станом нормованих запасів товарно-матеріальних цінностей, станом та динамікою дебіторської і кредиторської заборгованості, оборотністю коштів, платоспроможністю та іншими підсумками фінансово-господарської діяльності підприємства, які дозволяють дати оцінку досягнутим результатам, зробити висновки про рівень фінансово-економічного стану та про наявність нереалізованих внутрішньогосподарських резервів.

Капітал є однією з основних економічних категорій, які характеризують діяльність будь-якого підприємства. Тому управління капіталом є важливим завданням загальної системи управління господарською діяльністю підприємства. Капітал є досить багатогранною категорією, оскільки може виступати у різноманітних формах. Наслідком цього є постійний рух капіталу, перетворення із однієї форми в іншу з паралельним функціонуванням, що є головною особливістю капітал.

Основною метою управління капіталом на підприємстві є його оптимізація, тобто процес вибору найкращих форм його організації на підприємстві з урахуванням умов і особливостей здійснення його господарської діяльності.

Саме тому тема дипломної роботи “Обґрунтування загальної потреби капіталу торговельного підприємства” є досить актуальною.

Метою дипломної роботи є оцінка стану управління капіталом на досліджуваному підприємстві.

Досягнення поставленої мети здійснювалося шляхом:

— визначення економічної сутності капіталу торговельного підприємства та особливостей його формування;

— розгляду методів обґрунтування загальної потреби капіталу торговельного підприємства торговельного підприємства;

— проведення аналізу обсягу та структури капіталу торговельного підприємства та порівняння його з капіталом іншого підприємства;

— оцінки ефективності використання капіталу торговельного підприємства;

— визначення необхідного обсягу капіталу торговельного підприємства та джерел його формування на поточну перспективу.

Предметом дослідження є особливості управління капіталом ТОВ “ДНК”.

Об’єктом дослідження є капітал ТОВ “ДНК”. Основними напрямками діяльності товариства є: торгівля і послуги, виробничо-господарська діяльність, фінансово-економічна діяльність, рекламно-видавнича діяльність, зовнішньоекономічна діяльність. ТОВ «ДНК» здійснює торгівлю комп’ютерними комплектуючими, комп’ютерною технікою та побутовою технікою. ТОВ «ДНК» має широкий асортимент.

Теоретичну основу дослідження питання ефективності капіталу підприємства склали наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як:  Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М., Бланк І. О., Поддєрьогін А.М., Жданов С. А., Ізмайлова К.В., Лахтіонова Л. А., Шеремет А. Д.  та інших, закони України, фінансова звітність ТОВ “ДНК”.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

 

 

 


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПОТРЕБИ КАПІТАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

1.1. Економічна сутність капіталу торговельного підприємства та особливості його формування

 

Капітал — одна з фундаментальних економічних категорій, сутність якої наукова думка з’ясовує протягом ряду століть. Термін «капітал» походить від латинського «capitalis», що означає основний, головний. У початкових роботах економістів капітал розглядався як основне багатство, основне майно. В міру розвитку економічної думки це первісне абстрактне й узагальнене поняття капіталу наповнялося конкретним змістом, що відповідає пануючій парадигмі економічного аналізу розвитку суспільства.

Поняття “капітал” багатозначне. Воно може розглядатися в теоретичному та прикладному аспекті. Теоретичний аспект: капітал – це специфічна економічна категорія, яка в економічній теорії визначається як вартість, що приносить додану вартість. У фінансовому аналізі поняття “капітал” використовується в прикладному аспекті. Щодо бухгалтерського балансу виділяють дві основні концепції капіталу [39, c. 186] :

1) фінансової природи капіталу, яка базується на абстрагуванні від  предметно-речової структури активу балансу, — домінанта   пасиву. Ця ідея належить Г. Свинею;

2) предметно-речової природи капіталу, який визначається як сукупність певних матеріальних і нематеріальних цінностей, — домінанта активу. Ця ідея належить У. Патону.

1.2. Методи обґрунтування загальної потреби капіталу торговельного підприємства

 

 

У фінансово-аналітичній роботі набув поширення термін «ак­тиви підприємства». Активи підприємства — це все те, що має вартість, належить підприємству і відображається в активі бухгалтерського балансу [32, c. 68]. В активі балансу відображається інформація про розміщення капіталу, про вкладення його в конк­ретне майно, матеріальні цінності, про витрати підприємства, готову продукцію, про залишки вільної готівки.

Обґрунтування загальної потреби капіталу торговельного підприємства визначається вартістю необхідних підприємству активів.

Активи – ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому [6, c. 17].

Активи являють собою економічні ресурси підприємства у формі сукупних майнових цінностей, використовуваних у господарській діяльності з метою одержання прибутку [12, c. 102].

В активі балансу статті капіталу розміщені залежно від ступе­ня їх ліквідності (швидкості перетворення на готівку). За цією ознакою розрізняються іммобілізовані активи (статті розділу І активу балансу), мобільні активи (статті розділів II та III активу балансу) [6, с. 17].

Іммобілізовані активи — це основний капітал, мобільні активи — це поточні активи, або оборотний капітал.

Оборотний капітал може знаходитись у сфері виробництва (запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів) та у сфері обігу (готова продукція на складах та відвантажена по­купцям, засоби в розрахунках, короткострокові фінансові вкла­дення, готівка в касі, на розрахунках у банку тощо), тобто оборо­тний капітал може функціонувати в грошовій і матеріальній формах.

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ КАПІТАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ “ДНК”

 

2.1. Аналіз обсягу та структури капіталу торговельного підприємства ТОВ “ДНК”

 

 

Проведемо аналіз динаміки капіталу ТОВ “ДНК” – пасиву балансу  (табл. 2.1)

Таблиця 2.1

              Динаміка обсягу капіталу ТОВ “ДНК” в 2001-2003 роках, тис. грн.

№ п/п

Показники

2001 рік

2002 рік

2003 рік

Відхилення, +/-

абсолютне

відносне, %

1

Власний капітал

3950,0

4950,0

6160,0

1210,0

24,4

2

Забезпечення наступних витрат і платежів

120,0

165,0

165,0

0,0

0,0

3

Довгострокові зобов’язання

500,0

1485,0

1045,0

-440,0

-29,6

4

Поточні зобов’язання

1497,0

2156,0

2189,0

33,0

1,5

5

Доходи майбутніх періодів

30,0

44,0

44,0

0,0

0,0

Загальний обсяг капіталу

6097,0

8800,0

9603,0

803,0

9,1

 

 

В структурі пасивів ТОВ “ДНК”  велику частку займає власний капітал. В ТОВ “ДНК” він зріс на протязі 2003 року на 1210,0 тис. грн. (24,4%). В 2003 підприємство ТОВ “ДНК” зменшило довгострокові зобов’язання порівняно з 2002 роком з 1485,0 тис. грн. до 1045,0 тис. грн.

Отже, провівши аналіз капіталу можна зробити висновок, що в ТОВ “ДНК” в 2003 році збільшилась ефективність використання капіталу підприємства. Також в ТОВ “ДНК” капітал використовується краще ніж в ЗАТ “Абріс”.


РОЗДІЛ 3. ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОГО ОБСЯГУ КАПІТАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ДЖЕРЕЛ ЙОГО ФОРМУВАННЯ НА ПОТОЧНУ ПЕРСПЕКТИВУ

 

3.1. Оцінка потреби в необоротних та оборотних активах торговельного підприємства

 

Визначення потреби в необоротних активах ТОВ “ДНК” почнемо з визначення потреби в основних засобах.

Визначимо необхідний обсяг основних засобів, що входять до  необоротних активів підприємства ТОВ “ДНК”, на майбутній період виходячи з наступних даних:

вартість основних засобів підприємства на кінець звітного періоду 2003 року склала 3190 тис. грн.;

з загальної вартості основних засобів підприємства окремі види активів на загальну суму 3190 – 3040 = 150 тис. грн. не приймали в звітному періоді особистої участі у виробничому процесі;

за рахунок намічуваного більш продуктивного використання основних видів устаткування загальний коефіцієнт використання операційних необоротних активів по потужності зросте в майбутньому періоді на 0,1; планований темп приросту обсягу реалізації товарів складає 10%.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

 

Поняття “капітал” багатозначне. Воно може розглядатися в теоретичному та прикладному аспекті. Теоретичний аспект: капітал – це специфічна економічна категорія, яка в економічній теорії визначається як вартість, що приносить додану вартість. У фінансовому аналізі поняття “капітал” використовується в прикладному аспекті.

Капітал у буквальному розумінні оз­начає головну суму коштів, необхід­них для започаткувати та здійснен­ня виробництва (діяльності). Власник капіталу, купуючи на ринку товари — робочу силу й засоби виробництва, — поєднує їх у процесі праці й після реалізації створеної продукції (наданих послуг) одержує більшу вартість, ніж була ним авансована.

Первісне формування капіталу відбувається в  момент створення підприємства, коли утворюється статутний фонд.  Його джерелами в залежності від організаційно-правових форм  господарювання виступають: акціонерний капітал, пайові внески  членів кооперативів, галузеві фінансові ресурси (при збереженні галузевих структур), довгостроковий кредит, бюджетні  кошти. Величина статутного фонду показує розмір тих коштів – основних і оборотних – які інвестовані в  процес виробництва.

Оборотний капітал може знаходитись у сфері виробництва (запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів) та у сфері обігу (готова продукція на складах та відвантажена по­купцям, засоби в розрахунках, короткострокові фінансові вкла­дення, готівка в касі, на розрахунках у банку тощо), тобто оборо­тний капітал може функціонувати в грошовій і матеріальній формах.

Розміщення засобів підприємства має велике значення у фі­нансовій діяльності і підвищенні її ефективності. Від того, які асигнування вкладені в основні та оборотні засоби, скільки їх знаходиться у сфері виробництва і в сфері обігу, в грошовій та матеріальній формі, значною мірою залежать результати вироб­ничо-фінансової діяльності і відповідно фінансовий стан підпри­ємства.

ТОВ «ДНК» здійснює торгівлю комп’ютерними комплектуючими, комп’ютерною технікою та побутовою технікою. ТОВ «ДНК» має широкий асортимент.

Провели порівняння основних показників фінансово-господарської діяльності ТОВ “ДНК” та подібного підприємства ЗАТ “Абріс”.

Товарооборот ТОВ “ДНК” в 2003 році більший порівняно  з товарооборотом ЗАТ “Абріс” на 3520 тис. грн. (36,36%). Чистий прибуток ТОВ “ДНК” лише на 93 тис. грн.. (11,19%) більший ніж в  ЗАТ “Абріс”, тому рентабельність ТОВ “ДНК” лише 7% порівняно з 8,58% в ЗАТ “Абріс”.

В структурі пасивів обох підприємств велику частку займає власний капітал. В ТОВ “ДНК” він зріс на протязі 2003 року на 1210 тис. грн.(24,4%), а порівняно з ЗАТ “Абріс” він більший на 1610 тис. грн..

В 2003 підприємство ТОВ “ДНК” зменшило довгострокові зобов’язання порівняно з 2002 роком з 1485 тис. грн. до 1045 тис. грн.

Питома вага власного капіталу ТОВ “ДНК” на протязі 2003 року зросла з 56,25% до 64,15%  тобто на 7,9%. Зростання ваги власного капіталу в 2003 році відбулося за рахунок зниження питомих ваг інших складових капіталу. Так в 2003 році відбулося зменшення забезпечення наступних витрат і платежів на 0,16%, довгострокових зобов’язань на 5,99%, поточних зобов’язань на 1,71% та доходів майбутніх періодів на  0,04%.

На протязі 2002 – 2003 років для обох підприємств найбільш лікві­дні активи (грошові кошти) менші ніж найбільш строко­ві зобов’язання. Тобто підприємство не платоспроможне. Платіжна нестача коштів становить відповідно 1016 тис. грн. для ЗАТ “Абріс”, та 1155 тис. грн. та 1309 тис. грн. для ТОВ “ДНК” в 2002 та 2003 роках.

Отже, провівши аналіз капіталу можна зробити висновок, що в ЗАТ “Абріс” в 2003 році збільшилась ефективність використання капіталу підприємства. Також в ТОВ “ДНК” капітал використовується краще ніж в ЗАТ “Абріс”.

В 2004 році ТОВ “ДНК” збільшить вартість нематеріальних активів на 85 тис. грн. (51,5%) за рахунок нового програмного забезпечення, що використовується при продажі комп’ютерної техніки підприємством.

Вартість основних засобів зросте на 488,4 тис. грн. (15,3%). В 2004 році підприємство планує скоротити вартість незавершеного будівництва на 370 тис. грн. (48,1%). В 2004 році ТОВ “ДНК” також планує вкласти 100 тис. грн. в довгострокові фінансові інвестиції інших підприємств, придбавши цінні пари.

В цілому в 2004 році потреба в необоротному капіталі підприємства склала 5132,4 тис. грн., що на 303,4 тис. грн. більше ніж в 2003 році. На підприємстві ТОВ “ДНК” розмір товарних запасів має складати  2641,4 тис. грн. при нормативі товарних запасів в 66,4 днів та плановій виручці від реалізації в 2004 році 14520 тис. грн.., це дасть змогу зменшити термін оборотності товарних запасів з 70 до 66,4 днів.  Коефіцієнт обертання товарних запасів по підприємству в 2004 році знизиться на 3,6 дні.

Потребу в грошових коштах ТОВ “ДНК” визначили з умови забезпечення рівня абсолютної ліквідності. В 2004 році підприємство ТОВ “ДНК” планує збільшити товарні запаси на 111,4 тис. грн. (4,4%), Дебіторська заборгованість підприємства зросте на 265 тис. грн. (28,3%).  Вартість грошових коштів зросте на 321 тис. грн., це дасть змогу підприємству забезпечити мінімально допустимий рівень ліквідності.

В 2004 році  ТОВ “ДНК” зменшить поточні фінансові інвестиції на 655 тис. грн. (56,7%), це сталося тому, що деякі фінансові інвестиції не проносили підприємству дохід в 2003 році.

Разом в 2004 році підприємству  ТОВ “ДНК” потрібно 4761,4 тис. грн. оборотного капіталу, що на 42,4 тис. грн. більше ніж в 2003 році.

Для ТОВ “ДНК” в 2004 році забезпечення активів буде здійснюватися за помірним підходом. За рахунок власного капіталу та довгострокових кредитів банку буде фінансуватися постійна частина оборотних активів. За рахунок короткострокових кредитів (банківських та товарних) буде фінансуватися змінна оборотних активів. Така модель фінансування товарних запасів забезпечить допустимий рівень фінансової стійкості підприємства. В 2004 році в ТОВ “ДНК” власний капітал зменшиться з 6160 тис. грн. до 5694,8 тис. грн. за рахунок зменшення нерозподіленого прибутку. Також на підприємстві незначно зменшаться поточні зобов’язання на 89 тис. грн. за рахунок погашення короткострокових кредитів банків в сумі 190 тис. грн. та збільшення кредиторської заборгованості за товари на 101 тис. грн. Для забезпечення активів  ТОВ “ДНК” планує взяти довгостроковий кредит в сумі 1200 тис.грн.

В 2004 році ТОВ “ДНК” планує збільшити чистий дохід від реалізації товарів на 1100 тис. грн. (10%), та збільшити собівартість товарів на 524 тис. грн. (5,2%). При цьому чистий прибуток від реалізації зросте з 924 тис. грн. до 1500 тис. грн. на 576 тис. грн.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1. Конституція України, затверджена Постановою Верховної Ради України від 28.06.96 р.
 2. Закон України “Про власність”. Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 20, С. 249.
 3. Закон України “Про підприємництво”, затверджений Постановою ВРУ №785-12 від 26.06.90 р. (із змінами №2788-ІІІ від 15.11.2001 р.).
 4. Закон України “Про господарські товариства”, затверджений Постановою ВРУ №1577-12 від 19.09.91 р. (із змінами №2409-ІІІ від 17.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №31. – Ст. 146.
 5. Закон України “Про підприємства в Україні”, затверджений Постановою ВРУ №888-12 від 27.03.91 р. (із змінами №2470-ІІІ від 29.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №32. – Ст. 172.
 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.
 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.21-26.
 8. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. — К.: Либідь, 1998. — 312 с.
 9. Бирман Л. Экономика фирмы. Учебное пособие. М.:М/н ун-т бизн. и управл., 2001-104с.
 10. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. — К.: «Ника-Центр», 1998.- 480 с.
 11. Бланк И.А. Торговый менеджмент. – К.: УФИМБ, 1997. – 408 с.
 12. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. К.: Ника-Центр Эльга, 2001. — 528 с.
 13. Валевич Р.П. Экономика торгового предприятия. – Мн..: Вышэйшая школа, 1996. – 348 с.
 14. Вяткин В.Н., Хэмптон В.В., Казак А.Ю. Принятие финансовых решений в управлении бизнесом. – Екатеринбург: Издательский дом «ЯВА», 1998.
 15. Гарнер Д., Оуен Р., Конвей Р. Привлечение капитала. – М.: Джон Уайли энд Санз, 1995.
 16. Глазунов В.Н. Анализ финансового состояния предприятий // Финансы.- 1999. -№2.
 17. Глущенко В.В. и др. Финансово-кредитный механизм в условиях развития хозрасчета / В.В. Глущенко, В.Г. Новиков, М.Я. Коро­бов. — X.: Изд-во «Основа» при ХГУ, 1990. — 176 с.
 18. Градов А.П. Экономическая стратегия фирмы. – СПб.: Специальная литература, 1995.
 19. Гребнев А.И. Экономика торгового предприятия. – М.: Экономика. 1997.
 20. Гридчина М.В. Финансовый менеджмент: Курс лекций — К.: МАУП, 1999-136 с.
 21. Грузинов В. Экономика предприятий. -Финансы и статистика,2001-218с.
 22. Грушко В.І., Пилипченко О.І. Фінансові ризики. Навчальний посібник. -К.: Знання: 1998. — 188 с.
 23. Дідик Л.М. Рейтингова оцінка підприємств. – Фінанси України, №5, 1999.- С.30.
 24. Економіка виробничого підприємства. Навч. пос. К.: Знання,2001- 405с.
 25. Жданов С. А. Методы и рыночная технология экономического управления. – М.: Дело и Сервис, 1999. – 382с.
 26. Жежера М. Порівняльна характеристика методики проведення аналізу фінансового стану підприємства в Україні та за кордоном //Економіка. Фінанси, право. – 1999. — №5.
 27. Жиделева В. Экономика предприятия. Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2000-133с.
 28. Ирвин Д. Финансовый контроль. – М.: Финансы и статистика, 1998.
 29. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. С 40-42.
 30. Карпов В.Н. Управление маркетингом //Маркетинг. 1993. №2. С. 29-42.
 31. Кейлер В. Экономика предприятия. Курс лекций. М.:Инфра-М, 2000-132с.
 32. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. Издание 2-е, переработанное и дополненное. — М.: Центр экономики и маркетинга, 1997. — 192 с.
 33. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. — М.: Финансы и статистика, 1999. — 768 с.
 34. Ковалёв В.В. Управление финансами: Учебное пособие. — М.: ФБК -ПРЕСС, 1998.-160с.
 35. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 512 с.
 36. Ковалева A.M., Лапуста М;Г., Скамай Л.Г. Финансы фирмы: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 416 с.
 37. Кравченко Л.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі: Посібник для вузів,- Мн.: Вышэйшая школа, 1995 р.
 38. Ластовецький В.О., Миронюк О.В. Ефективність господарювання: оцінка, аналіз, фактори, резерви. – Чернівці., 1995
 39. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.
 40. Лігоненко Л., Ковальчук Г. Оцінка сплатоспроможності підприємства: Методичні підходи // Економіка, фінанси, право. – 1998. — №9.
 41. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства. – К.: Хрещатик, 2002. – 800 с.
 42. Нестеренко А.Г. Прибыль и рентабельность на торговом предприятии. – М., 1995.
 43. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент. Управление денежным оборотом предприятия: Учебник для вузов. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. — 400 с.
 44. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. Підручник. К.:КНЕУ, 2001- 456с.
 45. Русак Н.А., Русак В.А. Финансовый анализ субъекта хозяйствова­ния: Справ, пособие. — Мн.: Выш. шк., 1997. — 309 с.
 46. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.
 47. Ткаченко Н. М. Економіко-правовий характер власного капіталу: функції і формування // Підприємство, господарство, право. Науково-практичний журнал. – 2001. — №5. – С. 109-111.
 48. Ткаченко Н. М. Формування і облік залученого капіталу // Регіональні перспективи. Науково-практичний журнал. – Полтава, 2001. – № 2-3 / 15-16/. – С. 28-32.
 49. Тян Р. Б. Планування діяльності підприємства. – К.: МАУП, 1998. – С124-126.
 50. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ф. Самсонова. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. — 495 с.
 51. Финансы промышленности: Учебник / Д.С. Моляков и др. — М.: Финансы и статистика, 1990. — 224 с.
 52. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод, посіб. / Г.Г. Кірейцев та ін. -Ж.:ЖІТІ, 2001. — 432с.
 53. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 2000, С. 98.


ДОДАТКИ

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.