Дипломна робота Управління якістю продукції

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретичні основи управління якістю продукції 5

 

1.1. Необхідність забезпечення якості продукції 5

 

1.2. Існуючі методи дослідження комплексних показників якості та конкурентоспроможності 14

 

Розділ 2. Аналіз стану управління якістю на ПП “Кенді-Люкс”. 27

 

2.1. Загальна техніко-економічна характеристика підприємства. 27

 

2.2. Аналіз структури балансу ПП “Кенді-Люкс”. 33

 

2.3. Організація маркетингової діяльності на підприємстві 46

 

2.4. Аналіз якості виробленої продукції 50

 

Розділ 3. Шляхи покращення управління якістю продукції ПП “Кенді-Люкс”  59

 

3.1. Застосування системи менеджменту якості на підприємстві 59

 

3.2. Застосування внутрішньовиробничого контролю якості на ПП «Кенді-Люкс». 72

 

Висновки. 76

 

Список використаних джерел. 83

 

Додатки. 86


Вступ

 

 

В даний час в економіці спостерігається тенденція, при якій такий показник як якість відіграє одну з ведучих ролей в управлінні виробництвом продукції і її наступним рухом. У розвитих країнах управління якістю на підприємстві приділяється особлива увага всіх підрозділів, що впливають на якість продукції, яка випускається.

Функціонуючи в ринковій еконо­міці як суб’єкт підприємницької діяльності, кожне підприємство має за­безпечувати такий стан своєї господарської діяльності, за якого воно стабіль­но зберігало б здатність безперебій­но виконувати свої фінансові зобо­в’язання перед своїми діловими партнерами, державою, власниками, найманими працівниками та отримувати прибуток.

Ефективність функціонування підприємства на ринку напряму залежить від результатів управління якістю. Багато компаній намагаються детально спланувати процес постановки управління якістю.

Якість продукції (включаючи новизну, технічний рівень, відсутність дефектів при виконанні, надійність в експлуатації) є одним з найважливіших засобів конкурентної боротьби, завоювання й утримання позицій на ринку. Тому підприємства приділяють особливу увагу забезпеченню високої якості продукції, установлюючи контроль на всіх стадіях виробничого процесу, починаючи з контролю якості використовуваних сировини і матеріалів і закінчуючи визначенням відповідності випущеного продукту технічним характеристикам і параметрам не тільки в ході його іспитів, але й в експлуатації, а для складних видів устаткування – з наданням визначеного гарантійного терміну після установки устаткування на підприємстві замовника. Тому управління якістю продукції стало основною частиною виробничого процесу і спрямовано не стільки на виявлення дефектів або браку в готовій продукції, скільки на перевірку якості виробу в процесі його виготовлення та експлуатації.

Саме тому тема дипломної роботи “Управління якістю продукції” є на даний час досить актуальною.

Метою даної курсової роботи є оцінка стану управління якістю продукції на підприємстві в сучасних економічних умовах в Україні.

Теоретичну основу дослідження питання склали закони України, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, фінансова звітність базового підприємства.

Реалізація поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:

розгляду теоретичні основи управління якістю продукції;

визначення необхідності забезпечення якості продукції;

розгляду існуючих методів дослідження якості та конкурентоспроможності;

вивчення техніко-економічної характеристики підприємства;

аналізу структури балансу підприємства;

оцінки організації маркетингової діяльності на підприємстві;

аналізу якості виробленої продукції;

пошуку шляхів покращення управління якістю продукції;

зробити відповідні висновки та пропозиції.

Предметом дослідження є стан управління якістю на підприємстві.

Об’єктом дослідження є  підприємство ПП “Кенді-Люкс”.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.


Розділ 1. Теоретичні основи управління якістю продукції

 

1.1. Необхідність забезпечення якості продукції

 

Кожний виріб є носієм різних конкретних власти­востей, що відображають його корисність і відпо­відають певним потребам людини. Корисність будь-яких речей відбиває їхню споживну вартість.

Споживна вартість того чи того товару має бути оціненою, тобто має бути визначеною його якість. Отже, споживна вартість і якість ви­робів безпосередньо пов’язані між собою. Проте це не тотожні по­няття, оскільки та сама споживна вартість може бути корисною не в однаковій мірі. На відміну від споживної вартості якість продукції характеризує міру її придатності для споживання, тобто кількісний бік суспільної споживної вартості.

Якість як економічна категорія відображає сукупність власти­востей продукції, що зумовлюють міру її придатності задо­вольняти потреби людини відповідно до свого призначення [23].

Розділ 2. Аналіз стану управління якістю на ПП “Кенді-Люкс”

 

2.1. Загальна техніко-економічна характеристика підприємства

 

Основним видом діяльності ПП “Кенді-Люкс” є виробництво та реалізації кондитерської продукції, а саме тортів та тістечок.

ПП “Кенді-Люкс” знаходиться за адресою м. Київ, вул. Гарматна, 2.

ПП «Кенді-Люкс» здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та свого Статуту.

Всі основні положення функціонування підприємства зафіксовані в Статуті.  На підприємстві ПП “Кенді-Люкс” працює 25 працівників. Відповідно до структури штатного розкладу ПП “Кенді-Люкс” до його складу входять такі структурні підрозділи:

— виробничий (зав. виробництвом, кондитери);

— торговий ( заступник голови з питань організації торгівлі, менеджер з реклами, продавці);

— бухгалтерія (бухгалтер, касир).

Основні показники виробничо-господарської діяльності ПП “Кенді-Люкс” наведені в табл. 2.1.

Проаналізувавши показані в таблиці основні показники помічаємо, що обсяг товарообороту (виручки від реалізації) даного підприємства у звітному році виріс на 34,53% в порівнянні з минулим, що і спричинило до зростання величини валового доходу. Так, у 2002 році доход від реалізації склав 3901,3 тис. грн., що на 34,53% більше ніж у 2001 році. На такий відсоток збільшилась і величина податку на додану вартість.

Негативним є зростання величини та рівня витрат, пов’язаних з операційною діяльністю підприємства: собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг) з 1916,53 тис. грн. до 2126,14 тис. грн., у відсотках становить 10,94 %; адміністративних витрат з 250,32 тис. грн. до 322,51 тис. грн., що становить 28,84 %; витрати на збут з 81,14 тис. грн. до 160,11 тис. грн., що становить 97,33%.

Інші операційні витрати, які також складають витрати підприємства від операційної діяльності, зросли з 51,11 тис. грн. до 110,01 тис. грн.

Але все це не спричинило зменшення показника фінансового результату від операційної діяльності. Він зріс з 117,57 тис. грн. до 532,31 тис. грн., у відсотках це склало 352,78 % ; показник рентабельності реалізації (скільки доходу припадає на одну гривню реалізованої продукції) в 2002 році дорівнює 13,64 %.

На формування фінансового результату від звичайної діяльності підприємства в 2002 році позитивний вплив зробила сума доходу від іншої діяльності (відсотки від фінансових інвестицій, від реалізації необоротних активів тощо), яка склала 21,59 тис. грн.

Отже, фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування – прибуток – у звітному році склав 553,90 тис. грн., що майже на 330,83 % більше, ніж у 2001 році ( 425,33 тис. грн.).

В зв’язку з цим рентабельність підприємства у звітному році зросла на 220,25 % і склала 9,94 %. Отже, можна зробити висновок, що основні показники фінансово-господарської діяльності ПП “Кенді-Люкс” зазнали позитивних змін у звітному році порівняно з 2001 роком. В зв’язку з цим діяльність підприємства в подальшому повинна бути також направлена на пошук найбільш ефективних форм і методів співпраці з діловими партнерами по забезпеченню її рентабельності. Схематично динаміка основних показників наведена у вигляді діаграми на рис. 2.1.

….

Розділ 3. Шляхи покращення управління якістю продукції ПП “Кенді-Люкс”

 

3.1. Застосування системи менеджменту якості на підприємстві

 

Доведено, що вся система менеджменту працює краще, якщо організація розглядається як єдине ціле, єдина система. У даному випадку для підвищення ефективності діяльності й оптимізації процесів необхідне дотримання основних принципів менеджменту якості.

1. Орієнтація організації на замовника. Організація цілком залежить від своїх замовників і тому розуміти потреби замовника, виконувати його вимоги і прагнути перевершити його очікування. Навіть система якості, що відповідає мінімальним вимогам, повинна бути орієнтована в першу чергу на вимоги споживача. Системний підхід до орієнтації на потребі клієнта починається зі збору й аналізу скарг і претензій замовників. Це необхідно для запобігання таких проблем у майбутньому.

Висновки

 

Якість як економічна категорія відображає сукупність власти­востей продукції, що зумовлюють міру її придатності задо­вольняти потреби людини відповідно до свого призначення.

Соціально-економічне значення підвищення якості й конкурентоспроможності продукції по­лягає в тім, що заходи такого спрямування спри­яють формуванню ефективнішої системи господарювання за умови ринкових відносин. Соціально-економічна ефективність підвищення рівня якості та конкурентоспромож­ності продукції, що виробляється підприємствами, полягає пе­редовсім у такому:

1) високоякісна й конкурентоспроможна продукція завжди по­вніше та ліпше задовольняє суспільно-соціальні потреби в ній;

2) підвищення якості продукції є специфічною формою вияв­лення закону економії робочого часу: загальна сума витрат су­спільної праці на виготовлення й використання продукції більш ви­сокої якості, навіть якщо досягнення такої зв’язане з додатковими витратами, істотно зменшується;

3) конкурентоспроможна продукція забезпечує постійну фінан­сову стійкість фірми, а також одержання нею максимально можли­вого прибутку;

4) багатоаспектний вплив підвищення якості та, як наслідок, конкурентоспроможності продукції не тільки на виробництво та ефективність господарювання, а й на імідж і конкурентоспроможність підприємства в цілому.

До важливих і ефективних способів цілеспрямованого підви­щення якості продукції, її конкурентоспроможності на світовому й національному ринках цілком підставне відносять поліпшення стан­дартизації як головного інструменту фіксації та забезпечення зада­ного рівня якості. Адже саме стандарти й технічні умови відобра­жають сучасні вимоги споживачів до технічного рівня та інших якісних характеристик виробів, відбивають тенденції розвитку науки і техніки.

Усі товари повинні відповідати визначеним вимогам, під якими розуміють особливості товару, що обумовлюють його використання за призначенням за певних умов і протягом заданого часу.

Вимоги до товарів різні через розмаїтість виконуваних ними функцій і умов використання. Між рівнем вимог до властивостей товарів і якістю їх існує визначена диспропорція, завдяки якій асортимент товарів постійно обновляється, а їхня якість підвищується. Вимоги до товарів підрозділяють на поточні і перспективні, загальні і специфічні. Поточні — це вимоги, пропоновані до продукції серійного виробництва, що випускається, і обумовлені можливостями виробництва і характером попиту. Поточні вимоги регламентуються державними стандартами і технічними умовами. Перспективні — це вимоги, розроблювальні на основі прогнозів використання нових видів сировини і матеріалів, нових технологій і методів виробництва. Перспективні вимоги згодом переходять у поточні; з’являються вимоги більш високого рівня. Уточнення і зміна поточних вимог, розробка перспективних вимог до товарів є одними з головних задач товарознавства. Загальні — це вимоги до одного чи переважної більшості товарів. До них відносяться такі вимоги, як найбільш повна відповідність товару призначенню і ступінь виконання основної функції, а також зручність користування, нешкідливість для людини, естетичні вимоги.

Основним видом діяльності ПП “Кенді-Люкс” є виробництво та реалізації кондитерської продукції, а саме тортів та тістечок.

Обсяг товарообороту (виручки від реалізації) даного підприємства у звітному році виріс на 34,53% в порівнянні з минулим, що і спричинило до зростання величини валового доходу. Так, у 2002 році доход від реалізації склав 3901,3 тис. грн., що на 34,53% більше ніж у 2001 році.

Негативним є зростання величини та рівня витрат, пов’язаних з операційною діяльністю підприємства: собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг) з 1916,53 тис. грн. до 2126,14 тис. грн., у відсотках становить 10,94 %; адміністративних витрат з 250,32 тис. грн. до 322,51 тис. грн., що становить 28,84 %; витрати на збут з 81,14 тис. грн. до 160,11 тис. грн., що становить 97,33%.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування – прибуток – у звітному році склав 553,90 тис. грн., що майже на 330,83 % більше, ніж у 2001 році ( 425,33 тис. грн.).

Необоротні активи ПП «Кенді-Люкс» переважають над оборотними і складають відповідно в 2001 та 2002 роках 71,77% та 67,57% від загальної вартості активів. Серед оборотних активів підприємства переважають матеріальні оборотні засоби. Їх вартість у 2001 та 2002 роках становила 80,63% та 43,78% від загальної вартості оборотних активів. Загальна сума активів в 2002 році зросла порівняно з 2001 роком на 1025,9 тис. грн. (7,98%).

В 2002 році порівняно з 2001 в загальній структурі активів зросла частка оборотних активів на  872,9 тис. грн. (4,2% за питомою вагою).

Серед оборотних активів в 2002 році зросла сума грошових коштів на 993,4 тис. грн. (21,95%  за питомою вагою).

В 2002 році порівняно з 2001 роком зросла дебіторська заборгованість на 835,3 тис. грн. (122,14%) та зменшилися матеріальні оборотні засоби на 955,8 тис. грн. (32,65%).

За період з 1999 по 2002 рік питома вага необоротних активів зменшилася на 2,83%, а оборотних активів відповідно зросла на 2,83%.

В структурі пасивів ПП «Кенді-Люкс» переважає власний капітал. Його вартість на протязі 1999 – 2002 років зменшується. В 2001 році порівняно з 2000 вартість власного капіталу зменшилася на 107,2 тис. грн., а в 2002 порівняно з 2001 – на 489,6 тис. грн.

В 2001 підприємство зменшило довгострокові зобов’язання з 150 тис. грн. до 10 тис. грн. В 2002 році довгострокові зобов’язання залишилися без змін.

Поточні зобов’язання в 2002 підприємства не значно зросли порівняно з 2000 роком, але в 2001 було їх зменшення на 1233,2 тис. грн. порівняно з 2000 роком.

Для ПП «Кенді-Люкс» в 2001 коефіцієнт покриття зріс з 1,888 до 4,565, а в 2002 знизився до 1,949 та знаходиться в межах допустимих норм.

Позитивно вплинув в 2002 році на коефіцієнт покриття абсолютний приріст активів, за рахунок чого він збільшився на 0,378. За рахунок збільшення залишку грошових коштів з 19,6 до 1013 тис. грн. коефіцієнт покриття зріс на 0,43. Але негативний вплив підвищення поточних пасивів призвів до зменшення коефіцієнта покриття на 2,994. Сумарний вплив двох факторів викликав спадання коефіцієнта покриття на 2,616.

Коефіцієнт фінансової стійкості в 2002 році зменшився на  0,104 за рахунок збільшення поточних зобов’язань підприємства.

Кількість оборотів загального капіталу за 2002 рік становить 0,292, що більше ніж в 2001 році на 0,079. На протязі 2000 – 2002 років спостерігається тенденція до зростання швидкості обороту загального капіталу підприємства за рахунок збільшення виручки від реалізації, що свідчить про покращення його діяльності.

Кількість оборотів мобільних засобів за 2002 рік становить 0,997, що більше ніж в 2001 році на 0,215. На протязі 2000 – 2002 років спостерігається тенденція до зростання швидкості обороту мобільних засобів підприємства, що свідчить про покращення його діяльності.

В 2001 порівняно з 2000 роком зменшилася тривалість одного обороту грошових коштів на 4,13 дні. Один оборот грошових коштів для ПП «Кенді-Люкс» в 2002 році склав 48,31 дні порівняно з 49,89 днів в 2001 році. Грошові кошти в 2002 році оберталися швидше ніж в 2001 році.

Отже, за результатами аналізу можна зробити висновок, що фінансовий стан ПП «Кенді-Люкс» в 2002 році покращився порівняно з минулими 2000 та 2001 роками.

Протягом 2000-2002 року витрати на рекламну діяльність ПП “Кенді-Люкс” зростали. В 2001 році витрати на рекламу зросли з 74,5 тис. грн. до 81,14 тис. грн. при цьому чистий дохід від реалізації послуг зріс на 238,09 тис. грн. (10,93%). В 2002 витрати на рекламу зросли на 78,97 тис. грн. (97,33%) порівняно з 2001 роком, при цьому чистий дохід від реалізації послуг зріс на 834,31 тис. грн. (34,53%).

За 2002 рік на ПП «Кенді-Люкс»  була проведена певна робота з покращення якості продукції та підвищення її конкурентноздатності, про що свідчить збільшення питомої ваги продукції вищої категорії якості.

По продукції, якість якої характеризується сортом, розрахуємо частку продукції кожного сорту в загальному обсязі виробництва, середній коефіцієнт сортності, середньозважену ціну виробу в порівнянних умовах.

Для визначення втрат товарної продукції необхідно знати фактичний рівень рентабельності. У нашому прикладі вартість товарної продукції в діючих цінах складає 3901,3 тис. грн.., а її собівартість – 2126,1 тис. грн.  Звідси фактичний рівень рентабельності дорівнює + 83,5%. Це означає, що фактичний рівень ціни вище собівартості продукції в 1,835 рази. Утрати ж товарної продукції рівні 7 х 1,835 = 12,85 тис. грн.., чи 0,33 % від вартості фактичного випуску.

Доведено, що вся система менеджменту працює краще, якщо організація розглядається як єдине ціле, єдина система. У даному випадку для підвищення ефективності діяльності й оптимізації процесів необхідне дотримання основних принципів менеджменту якості.

Якість кондитерських  виробів насамперед залежить від якості сировини, що надходить. ПП «Кенді-Люкс», укладаючи договір на постачання продовольчих товарів чи товарів матеріально-технічного постачання, повинні бути впевнені в постачальнику. На підприємствах, що переробляє і випускає продукти харчування, повинна впроваджуватися система управління якістю продукції. Система якості є не тільки засобом забезпечення якості товарів, але і критерієм оцінки надійності постачальника.

Правильність технологічного процесу, дотримання рецептур, якість сировини, що надходить, а також готової продукції і напівфабрикатів, що випускаються ПП «Кенді-Люкс», контролюються санітарно-харчовими лабораторіями. За допомогою лабораторних досліджень визначають фізико-хімічні (частка сухих речовин, частка жиру, частка солі, вміст важких металів і ін.), мікробіологічні показники (мезофільні аеробні і факультативно анаеробні мікроорганізми, бактерії кишкових паличок, патогенні мікроорганізми й ін.).

Ще однією характерною рисою системи якості, що визначає її ефективність, є постійна робота по аналізу й оцінці витрат на якість.

Першим етапом, багато в чому визначальним результат усієї діяльності ПП «Кенді-Люкс» по якості, є маркетинг. Функція маркетингу на підприємстві повинна давати точне визначення ринкового попиту і реалізації продукції, необхідних для планування обсягів виробництва, об’єктивно оцінювати вимоги споживача на основі постійного аналізу, здійснювати збір інформації про претензії і т.д.

Необхідною умовою ефективної роботи з попередження браку на етапі розробки виробничих процесів є застосування методів планування: яке устаткування необхідно придбати, вивчити ринок постачання устаткування.

На етапі виробництва системою якості передбачається комплекс заходів, спрямованих на забезпечення стабільності виробництва для випуску продукції відповідно до вимог нормативної документації. Це насамперед контроль якості виготовлення продукції, контроль забезпечення технологічної дисципліни, метрологічне забезпечення виробництва. Важливе місце серед методів і засобів забезпечення стабільної якості виготовлення продукції приділяється системі стимулювання працівників підприємства, а також їхньому навчанню і підвищенню кваліфікації.

При перевірці якості в тортах і тістечках оцінюються форма і зовнішній вигляд, смак і запах, структура і консистенція.

Форма і зовнішній вигляд тортів і тістечок — правильні, без зламів і вм’ятин, у нарізних виробів — з рівним обрізом; поверхня — художньо оформлена (малюнок із крему повинний бути чітким, рельєфним); бічні поверхні цілком покриті оздоблювальними напівфабрикатами (кремом, крихтою).

Структура, консистенція і колір — випечений напівфабрикат повинний бути без слідів непромісу, характерної консистенції: у бісквітного напівфабрикату — дрібнопориста, еластична структура золотаво-жовтого кольору з коричневим відтінком; у піскового — злегка кришиться і розпадається при механічному впливі, жовтий чи ясно-коричневий кольори; у слоєного — тонка шаруватість, колір — від світло-кремового до коричневого; у заварного — пружна-еластична консистенція, колір — від жовтого до коричневого; у цукрового і білково-збивного — тендітна, колір від білого до ясно-жовтого; у мигдально-горіхового — рівномірна пористість, глянсова, що розтріскується скоринка. Прошарок крему чи фруктової маси повинний бути рівномірний.

Смак і запах — відповідні найменуванню виробів, добре виражені, без неприємних присмаків і запахів несвіжих продуктів (салистого, кислуватого, прогірклого й ін.).

У випечених і оздоблювальних напівфабрикатах визначають також вологість, вміст цукру і жиру, що повинні відповідати рецептурам. Крім того, ці вироби відносяться до швидкопсувних, тому при експертизі їхньої якості проводиться мікробіологічний контроль.

З-поміж існуючих і широковживаних методів за­безпечення виробництва продукції високої якості ПП «Кенді-Люкс» чільне місце належить внутрішньовироб­ничому. Головне завдання контролю на ПП «Кенді-Люкс» — постійно забезпе­чувати необхідний рівень якості, зафіксований у нормативних до­кументах, через безпосередню перевірку кожного виробу й ціле­спрямований вплив на умови й чинники, що забезпечують таку якість. Успішно розв’язати це завдання можна за правильного ви­бору об’єктів і методів контролю. Об’єктами контролю мають бути всі компоненти виробничої системи та взаємозв’язаних з нею елементів, тобто вхід (ресурси), сам виробничий процес, вихід (продукція).


Список використаних джерел

 

 1. Конституція України, затверджена Постановою Верховної Ради України від 28.06.96 р.
 2. Закон України “Про власність”. Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 20, С. 249.
 3. Закон України “Про підприємництво”, затверджений Постановою ВРУ №785-12 від 26.06.90 р. (із змінами №2788-ІІІ від 15.11.2001 р.).
 4. Закон України “Про господарські товариства”, затверджений Постановою ВРУ №1577-12 від 19.09.91 р. (із змінами №2409-ІІІ від 17.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №31. – Ст. 146.
 5. Закон України “Про підприємства в Україні”, затверджений Постановою ВРУ №888-12 від 27.03.91 р. (із змінами №2470-ІІІ від 29.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №32. – Ст. 172.
 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.
 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.21-26.
 8. Амиров Ю.Д., Печенкин А.Н. Оценка качества продукции и рыночная экономика // Стандарты и качество. 1992 №10. с. 53-55.
 9. Богатин Ю.В. Экономическая оценка качества и эффективности работы предприятия. М.: Изд. Стандартов. 1991. 150с.
 10. Богатырев А.А., Филиппов Ю.Д. Стандартизация статистических методов управления качеством. М.: Изд. Стандартов. 1989. 121с.
 11. Версан В.Г., Чайка И.И. Системы управления качеством продукции. М.: Изд.стандартов. 1988. 150с.
 12. Гиссин В.И. Управление качеством продукции. Р.-на-Дону: Изд. «Феникс». 2000. 255с.
 13. Глазунов А.В. Документы системы QS-9000/1 // Стандарты и качество. 1997. №6. с. 56-60.
 14. Гличев А.В. Основы управления качеством продукции. М.: Изд. Стандартов.1988. 80с.
 15. Жиделева В. Экономика предприятия. Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2000-133с.
 16. Жмалев В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності.— К.: Україна, 2000.— 454 с.
 17. Исикава К. Японские методы управления качеством. М.: экономика. 1988. 168с.
 18. ИСО 9000 – 1: 1994. Общее руководство качеством и стандарты по обеспечения качества. Ч.1. руководящее указание по выбору и применению.
 19. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. С 40-42.
 20. Карпов В.Н. Управление маркетингом //Маркетинг. 1993. №2. С. 29-42.
 21. Карпова Т. П. Управленческий учет: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 350 с.
 22. Ковалёв В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1999, С. 59.
 23. Крылова Г.Д. Зарубежный опыт управления качеством. М.: Изд. Стандартов. 1992. 140с.
 24. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.
 25. Леонов И.Г., Аристов О.В. Управление качеством продукции. М.: Изд. Стандартов. 1990. 200с.
 26. Лігоненко Л., Ковальчук Г. Оцінка сплатоспроможності підприємства: Методичні підходи // Економіка, фінанси, право. – 1998. — №9.
 27. Мотиваційні основи ефективної праці в умовах ринкової трансформації економіки: 36. наук. пр. — К., 1996. – 178 с.
 28. Мюллер К. Некоторые аспекты внедрения системы качества в промышленности // Стандарты и качество. 1998. №3 С. 58-64.
 29. Николаева Э.К. Семь инструментов качества в японской экономике. М.: Изд. Стандартов. 1990. 39с.
 30. Носова С. С. Экономический контроль: сущность и формы проявления. – М.: Экономика, 1991.
 31. Окрепилов В.В. Управление качеством. М.: Экономика. 1998. 640.
 32. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. – К.: КНЕУ, 2000, С. 312.
 33. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. Підручник. К.:КНЕУ, 2001- 456с.
 34. Попович П. Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві: Підручник. – Тернопіль, 1998.
 35. Примак Т. Економіка підприємств. Навч.пос. К.:3нання,2001- 178с.
 36. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.
 37. Сакато Сиро. Практическое руководство по управлению качеством. М.: Машиностроение. 1980. 214с.
 38. Свиткин М.З. От семейства стандартов ИСО 9000 к всеобщему менеджменту качества. // Стандарты и качество. 1997. №9 С. 43-47.
 39. Система сертификации ГОСТ P. Основные положения и порядок сертификации услуг. М.: Госстандарт России. 1995.
 40. Системы качества. Сборник нормативно-технических документов. М.,1989.
 41. Ткаченко Н. М. Економіко-правовий характер власного капіталу: функції і формування // Підприємство, господарство, право. Науково-практичний журнал. – 2001. — №5. – С. 109-111.
 42. Ткаченко Н. М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. – К. : А. С. К., 2001. – 348 с.
 43. Ткаченко Н. М. Формування і облік залученого капіталу // Регіональні перспективи. Науково-практичний журнал. – Полтава, 2001. – № 2-3 / 15-16/. – С. 28-32.
 44. Ткаченко Н., Родіонова О. Сучасна платіжна система України та основнв проблеми її функціонування // Підприємство, господарство і право. – 1996. — №1. – С. 14-18.
 45. Тян Р. Б. Планування діяльності підприємства. – К.: МАУП, 1998. – С124-126.
 46. Фейгенбаум А. Контроль качества продукции:  сокр. пер .с англ. М.:Экономика. 1986. 471с.
 47. Чайка И.И. Конкурентная борьба предприятий – это соревнование систем управления качеством. // Стандарты и качество.1996. №12 с.55-59.
 48. Чечетов М., Мендрул О. — Корпоративне управління в умовах економічної трансформації // Економіка України. – 2001. — №4. – С. 10-19.
 49. Швец В.Е. «Менеджмент качества» в системе современного менеджмента. // Стандарты и качество. 1997. №6 с 48-50.
 50. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 2000, С. 98.
 51. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 1998, С. 68.
 52. Шишкин И.Ф. Метрология, стандартизация и управление качеством. М.: Изд. Стандартов.1990.  325с.
 53. Экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для экон. вузов / Под ред. А. Д. Шеремета. – М.: Экономика, 1979. – 376 с.


Додатки

Додаток А

Додаток

до Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 2

Коди

Дата

(рік, місяць, число)

Підприємство  ПП “Кенді-Люкс”

за

ЄДРПОУ

Територія

за

КОАТТУ

Орган державного управління

за

СПОДУ

Галузь

за

ЗКГНГ

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.

Баланс

 

 

                                        на 1  січня            200 3 року

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Код

На початок

На кінець

Актив

рядка

звітного

звітного

періоду

періоду

1

2

3

4

1. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

0 10

110

120

первісна вартість

0 11

135

175

Знос

0 12

25

55

Незавершене будівництво

0 20

1000

1000

Основні засоби:

залишкова вартість

0 30

8120,7

8263,7

первісна вартість

0 31

490,8

500,8

Знос

0 32

8611,5

8764,5

Довгострокові фінансові інвестиції :

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

8 комментариев на «Дипломна робота Управління якістю продукції»

 1. Марина говорит:

  сколько будет стоить данная работа?

 2. Сергей говорит:

  цена дипломной работы?

 3. Алексей говорит:

  Ещё можно приобрести работу??

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.