Дипломна робота Фінанси Організація управління фінансами та напрямки їх вдосконалення

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретичні основи управління фінансами підприємства. 5

1.1. Економічна сутність фінансів підприємств. 5

1.2. Види фінансів підприємств та джерела формування. 15

1.3. Основи управління фінансами підприємства. 25

 

Розділ 2. Організація управління фінансами на ТОВ “Техноярмарок”. 37

2.1. Загальна характеристика підприємства. 37

2.2. Аналіз фінансової діяльності підприємства. 41

2.3. Оцінка ефективності управління фінансами на підприємстві 55

 

Розділ 3. Напрямки вдосконалення організації управління фінансами на ТОВ “Техноярмарок”. 61

3.1. Шляхи вдосконалення організації управління фінансами підприємства  61

3.2. Основні напрямки вдосконалення та підвищення ефективності управління фінансами підприємства. 77

 

Висновки та пропозиції 99

 

Список використаних джерел. 108

 

Додатки. 113


Вступ

 

Розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює діяльність підприємств, умов їх функціонування на ринку. Тому підприємствам для того, щоб вижити, необхідно правильно визначати свою стратегію та тактику поведінки на ринку та систематично проводити управління діяльністю підприємства з метою підвищення ефективності діяльності та отримання прибутку.

Фінансовий стан підприємства визначається розміщенням і використанням його фінансів. Фінансовий стан підприємства характеризується забезпеченістю власними обіговими коштами, станом нормованих запасів товарно-матеріальних цінностей, станом та динамікою дебіторської і кредиторської заборгованості, оборотністю коштів, платоспроможністю та іншими підсумками фінансово-господарської діяльності підприємства, які дозволяють дати оцінку досягнутим результатам, зробити висновки про рівень фінансово-економічного стану та про наявність нереалізованих внутрішньогосподарських резервів.

Управління розміщенням та використанням фінансів підприємства є важливою складовою частиною загальної системи управління його діяльністю. Воно дозволяє вирішувати різноманітні задачі фінансового менеджменту і підпорядковане його головній цілі.

Ефективно розміщені фінансові ресурси підприємства є найважливішим симптомом його „фінансового здоров’я», передумовою досягнення високих кінцевих результатів його господарської діяльності в цілому. Ефективні форми управління фінансовими ресурсами дозволяють підприємству отримувати додатковий прибуток.

Основною метою управління фінансами на підприємстві є їх оптимізація, тобто процес вибору найкращих форм їхньої організації на підприємстві з урахуванням умов і особливостей здійснення його господарської діяльності.

Саме тому тема дипломної роботи “Організація управління фінансами та напрямки їх вдосконалення” є досить актуальною.

Метою дипломної роботи є підвищення ефективності управління фінансами на досліджуваному підприємстві ТОВ “Техноярмарок”.

Здійснення поставленої мети здійснювалась шляхом:

— вивчення економічної сутності фінансів підприємств,

— розгляду видів фінансів підприємств та джерел їх формування,

— розгляду теоретичних основ управління фінансами підприємства,

— аналізу фінансової діяльності підприємства,

— оцінки ефективності управління фінансами на підприємстві,

— пошуку шляхів вдосконалення організаційної структури управління фінансами підприємства,

— розгляду напрямків підвищення ефективності управління фінансами підприємства.

Предметом дослідження є фінанси підприємства.

Об’єктом дослідження є  стан управління фінансами на ТОВ “Техноярмарок”.

Теоретичну основу дослідження питання ефективності розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства склали наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як:  Бланк І. О., Коробов М.Я., Поддєрьогін А.М., Жданов С. А., Ізмайлова К.В., Ковбасюк М.Р., Лахтіонова Л. А., Шеремет А. Д.  та інших, закони України, фінансова звітність підприємства ТОВ “Техноярмарок”.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

Структура роботи. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел.

 

 Розділ 1. Теоретичні основи управління фінансами підприємства

 1.1. Економічна сутність фінансів підприємств

 

Фінанси підприємств як складова частина фінансової сис­теми функціонують у сфері суспільного виробництва, де ство­рюється національний дохід основне джерело фінансових ре­сурсів. Тому можна стверджувати, що фінансове становище усієї країни визначається станом фінансів підприємств [17, c. 24].

….

Розділ 2. Організація управління фінансами на ТОВ “Техноярмарок”

2.1. Загальна характеристика підприємства

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Техноярмарок», створено зборами учасників — протокол № 1 від 04 січня 1998 року. Підприємство створено з метою надання послуг, робіт, задоволення громадських потреб у його продукції, здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльностей та їх реалізації.

Основними напрямками діяльності товариства є: торгівля і послуги, виробничо-господарська діяльність, фінансово-економічна діяльність, рекламно-видавнича-діяльність, зовнішньоекономічна діяльність.

«Техноярмарок» здійснює торгівлю побутовою технікою. «Техноярмарок» має асортимент націлений на досить широку аудиторію, цільову групу. Структурна схема підприємства «Техноярмарок» представлена на рис. 2.1.

 

Фінансову діяльність на підприємстві ТОВ “Техноярмарок” здійснює  фінансовий директор, що очолює фінансовий відділ, до складу якого крім нього входять працівники бухгалтерії. Під час здійснення фінансової діяльності приділяється мало уваги таким аспектам, як аналіз фінансових показників, плануванню та оперативному управлінню фінансами. Основні показники фінансово-господарської діяльності магазину «Техноярмарок» наведені в таблиці 2.1.

Проаналізувавши за табл. 2.1. основні показники магазину «Техноярмарок» бачимо, що обсяг виручки від реалізації даного підприємства у 2004 році виріс на 121,10 тис. грн. (10,9%) порівняно з 2003 роком. В 2003 році дохід від реалізації продукції зріс на 97,6 тис. грн. порівняно з 2002 роком.

Але поряд з цим відбулося зростання величини та рівня витрат, пов’язаних з операційною діяльністю підприємства: собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг) зросла з 541,1 тис. грн. до 629,4 тис. грн. за рахунок підвищення цін постачальниками на товари, що у відсотках становить 16,3 %; адміністративні витрати збільшилися на 41,8 тис. грн., або на 20,1 %; темп приросту витрат на збут склав 44,1%. Інші операційні витрати, які входять до складу витрат підприємства від операційної діяльності, скоротилися з 0,5 тис. грн. до 0,3 тис. грн.

Збільшення доходу в 2004 році порівняно з 2003 роком відбулося на 10,%, а збільшення відбулося на 18,34%. Все це спричинило зменшення показника фінансового результату від операційної діяльності з 96,6 тис. грн. до 31,0 тис. грн., у відсотках зменшення склало 67,9 %. На формування фінансового результату від звичайної діяльності підприємства в 2004 році позитивно вплинула сума доходу від іншої діяльності (відсотки від фінансових інвестицій, від реалізації необоротних активів тощо), яка склала 65 тис. грн.

…..

Отже, за результатами другого розділу можна зробити висновки. Для магазину «Техноярмарок» в 2004 коефіцієнт покриття знизився до 3,23 за рахунок збільшення поточної креди­торської заборгованості підприємства та знаходиться в межах допустимих норм. Позитивно вплинув на коефіцієнт покриття абсолютний приріст активів, за рахунок чого він збільшився на 0,28. Але негативний вплив підвищення поточних пасивів призвів до зменшення коефіцієнта покриття на 0,96. Сумарний вплив двох факторів викликав спадання коефіцієнта покриття на 0,68.

Коефіцієнт обертання товарних запасів по підприємству в 2003 році найнижчий 98,22 дні. В 2004 році коефіцієнт обертання запасів зріс на 19,91 за рахунок збільшення запасів в більшій мірі ніж зросла виручка від реалізації.

В результаті зменшення величини прибутку, за рахунок збільшення рівня витрат підприємства, в 2004 році порівняно з 2003 на 43,95 тис. грн. знизилася прибутковість реалізації на 0,0544 пункта, рівень прибутковості загальних активів зменшився в 2004 році порівняно з 2003 роком на 0,0133 пункти,  також зменшилися показники прибутковості  необоротних та оборотних активів відповідно на 0,0338 та 0,019 пунктів.

Отже, недоліками управління фінансами на підприємстві «Техноярмарок» є недосконала організаційна структура управління фінансами та не в достатній мірі проводиться аналіз фінансової діяльності підприємства, що призвело до погіршення результатів діяльності підприємства.


Розділ 3. Напрямки вдосконалення організації управління фінансами на ТОВ “Техноярмарок”

 

3.1. Шляхи вдосконалення організації управління фінансами підприємства

 

Як уже відзначалося вище, структура фінансового відділу ТОВ “Техноярмарок” є певною мірою суперечливою і має потребу в змінах. Конкретні зміни структури будуть залежати від рішень, прийнятих у ході визначення стратегії.

Розробку організаційної структури управ­ління фінансами потрібно проводити зверху вниз. Послідовність розробки схожа з процесом планування. Спочатку керівники по­винні здійснити розподіл організації на широкі сфери, потім поставити конкретні задачі — подібно до того, як у плануванні спочатку формулюються загальні задачі, а потім конкретні. Таким чином, послідовність дій така:

1. Здійснюється розподіл організації по гори­зонталі на широкі блоки,які відповідають най­важливішим напрямам діяльності по організації стратегії.

2. Встановлюється співвідношення повнова­жень різних посад.Керівництво встановлює мету команд кожного рівня керівництва, подальший поділ на більш дрібні організаційні підрозділи для ефективнішого використання спеціалізації та по­передження керівництва.

3. Визначаються службові обов’язки як су­купність визначених задач і функцій та дору­чається їх виконання конкретним особам.

….

Отже, за результатами третього розділу можна зробити висновки. На підприємстві «Техноярмарок» в структурі активів потрібно збільшувати частку оборотних активів та зменшувати частку необоротних активів, це дасть змогу збільшити товарообіг підприємства в 2005 році.

Для магазину «Техноярмарок» в 2005 році забезпечення активів буде здійснюватися за помірним підходом. За рахунок власного капіталу та довгострокових кредитів банку буде фінансуватися постійна частина оборотних активів, що складає 50% від загальної вартості активів. За рахунок короткострокових кредитів (банківських та товарних) буде фінансуватися змінна оборотних активів. Така модель фінансування товарних запасів забезпечить допустимий рівень фінансової стійкості підприємства.

Коефіцієнт обертання товарних запасів по підприємству в 2005 році знизиться на 77,67 днів. Зменшення товарних запасів дасть змогу вилучити частину коштів 250 тис. грн. та збільшити виручку від реалізації на 117,4 тис. грн..

На підприємство в 2005 році має надійти товарів на суму 1103,4 тис. грн. При цьому виручка від реалізації планується в розмірі  1353,4 тис. грн., а товарні запаси зменшаться з 400 до 150 тис. грн.. Товари в магазин «Техноярмарок» на протязі року мають постачатися 16,6 раз або кожний 22 день. При таких показниках розміру партії та частоти поставки товарів витрати обігу магазину «Техноярмарок» будуть мінімальними.

На підприємстві «Техноярмарок»  планується отримати чистого прибутку в сумі 150 тис. грн. Він буде розподілений згідно з планом на виробничий розвиток – 80 тис. грн., на соціальний розвиток – 35 тис. грн., на заохочування – 20 тис. грн.. та на інші цілі на 15 тис. грн. За інтегральною оцінкою магазин «Техноярмарок» може забезпечити в 2005 році товарооборот в сумі 1353,4 тис. грн., що на 103,4 тис. грн. більше ніж необхідний на підприємстві рівень товарообороту.

В 2005 році магазин «Техноярмарок» планує отримати чистого прибутку 150 тис. грн., при цьому рентабельність реалізації планується відповідно 13,3%.

Тобто, в 2005 році прибуток зросте порівняно з 2004 на 82,8 тис. грн., за рахунок збільшення обсягу продаж зросте на 9,7 тис. грн.,  за рахунок зміни питомої ваги товарів зросте на 53,1 тис. грн., за рахунок збільшення повної собівартості зменшиться на 8 тис. грн. та за рахунок збільшення виручки від реалізації товарів зросте на 28 тис. грн..


Висновки та пропозиції

 

Розбіжність позицій щодо визначення та сутності фінансів підприємств можна згрупувати за наступними визначеннями:

— фінанси підприємств — це система грошових відносин із приводу руху грошових фондів (позиція більшості вітчизняних дослідників, яка свідчить про звуження сфери дослідження — поза увагою залишається безфондова форма руху фінансових ресурсів);

— фінанси підприємств — це застосування різноманітних прийомів та методів для досягнення максимального достатку фірми, або загальної вартості фінансового капіталу, вкладеного у справу (наведене визначення стосується не стільки фінансів підприємств, скільки управління їхніми фінансами, тобто фінан­сового менеджменту);

— фінанси підприємств є формою фінансування та креди­тування підприємницької діяльності (дуже звужене розуміння, не розкриває економічної природи фінансів підприємств);

— фінанси підприємств — це планомірний рух фінансових фондів, що виражають відносини з приводу необхідного, обов’язкового вилучення вартості та їхньо­го використання в інтересах суспільства на рівні господарюючо­го суб’єкта (зазначений підхід перетворює фінанси підприємств з економічної категорії на явище, що організується державою та відноситься до сфери політики);

— фінанси підприємств це економічна сукупність ча­су та невизначеності, пов’язаної з прийняттям конкретних рішень, аналіз впливу яких на вартість майбутніх доходів та ви­датків дозволяє підприємцям здійснити раціональний еко­номічний вибір із альтернативних варіантів дій (цей підхід відоб­ражає філософію фінансового менеджменту).

Узагальнюючи вищезазначене, можна дати наступне виз­начення економічної сутності фінансів підприємств: фінанси підприємств — система грошових відносин, що виникають в процесі розподілу і перерозподілу виручки та при­бутку господарюючого суб’єкта, з приводу утворення, розподілу і використання доходів і фінансових ресурсів з метою задоволен­ня суспільних інтересів і потреб.

Фінанси підприємств, з теоретичного погляду, мають на­ступні ознаки:

— функціонують у сфері товарно-грошових відносин;

— відображають тільки ті грошові відносини, які можна оцінити у вартісних вимірниках;

— обслуговують рух вартості створеного продукту на всіх стадіях відтворювального процесу;

— мають свої о матеріальної о носія фінансові ресурси, які одночасно є об’єктом фінансових відносин;

—   формують і використовують дохід і фінансові ресурси;

— характеризуються різноманітністю та багатог­ранністю форм прояву, що відображається в системі відносин, які відбивають економічні факти і процеси, що відбуваються на підприємстві.

Зміст фінансів підприємств чітко визначається формуван­ням і використанням всієї сукупності доходів і фінансових ре­сурсів в процесі розподілу й перерозподілу валового внутрішньо­го продукту, тобто фінанси підприємств здійснюють первинний розподіл вартості валового внутрішнього продукту на фонди нагромадження, споживання, відновлення матеріальних елементів процесу виробництва.

Узагальнюючи підходи до визначення сутності фінансів підприємств і їх функцій та виходячи з їх теоретичних засад, мож­на стверджувати, що фінанси підприємств виконують наступні функції:

— створення доходу і фінансових ресурсів;

— використання доходу і фінансових ресурсів.

Об’єктом фінансових відносин на підприємстві є вартість виготовленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг, які формують виручку, а в процесі розподілу фонди споживання, відшкодування витрат і прибуток, що є необхідною умовою за­безпечення безперервності виробництва. Окрім того, об’єктом фінансових відносин на підприємстві є всі грошові надходження та нагромадження, тобто фінансові ресурси підприємства.

Суб’єктами фінансових відносин підприємства виступа­ють держава, саме підприємство, його робітники та службовці, власники та акціонери (учасники), інвестори, фінансово-кредитні установи, інші підприємства та інші контрагенти. При цьому всі фінансові відносини підприємства можна згрупувати на зовнішні та внутрішні.

На торговому підприємстві проводиться оптимізація структури капіталу за критерієм політики фінансування активів. Цей спосіб оптимізації структури капіталу зв’язаний із процесом диференційованого вибору джерел фінансування різних складових частин активів підприємства.

Показник фінансової структури капіталу визначає багато аспектів господарської діяльності торгового підприємства й істотно впливає на її результати. Він впливає на рівень рентабельності активів і власного капіталу, рівень витрат обертання, рівень фінансової стійкості і платоспроможності підприємства, рівень господарських ризиків і кінцевого результату — на ефективність торгового менеджменту в цілому. Тому, формуванню оптимальної структури капіталу на кожному торговому підприємстві повинна бути приділена серйозна увага.

Метою фінансового управління є забезпечення підприємства необхідними фінансовими ресурсами та підвищен­ня ефективності його фінансової діяльності.

Предметом фінансового управління є регулювання фінан­сових потоків. При цьому об’єктом управління фінансами є фінансові відносини у сфері грошового обігу, фонди фінансових ресурсів, що створюються і використовуються в усіх ланках фінансово-господарської роботи підприємства. Суб’єктом управління фінансами підприємств є керівний та фінансовий апарат системи органів управління на підприємстві.

Сутність поняття фінансового управління можна тракту­вати як інструмент реалізації фінансів та фінансової політики, як сукупність методів впливу на організацію і використання фінан­сових відносин та фінансових ресурсів, як сукупність уп­равлінських структур і фінансового апарату на всіх рівнях уп­равління підприємством.

Фінансове управління має свою систему функцій, які про­понується визначати у такому складі:

— взаємодія всіх елементів апарата управління підприєм­ства;

— створення ефективних організаційних структур уп­равління;

— аналіз фінансових ресурсів і фінансових відносин;

— прогнозування, планування, регулювання фінансових процесів;

— обґрунтування й прийняття оперативних фінансових рішень;

— контроль за виконанням розроблених планів та прий­нятих фінансових рішень.

Фінансову діяльність на підприємстві ТОВ “Техноярмарок” здійснює  фінансовий директор, що очолює фінансовий відділ, до складу якого крім нього входять працівники бухгалтерії. Під час здійснення фінансової діяльності приділяється мало уваги таким аспектам, як аналіз фінансових показників, плануванню та оперативному управлінню фінансами.

Основні показники фінансово-господарської діяльності магазину «Техноярмарок» зазнали негативних змін у звітному 2004 році порівняно з 2003 роком. В зв’язку з цим діяльність підприємства в подальшому повинна бути спрямована на покращення показників фінансово-господарської діяльності.

На підприємстві в 2004 році відбулося зростання необоротних активів на 2911,1 тис. грн. Якщо в 2003 році їх було 2239,15 тис. грн., що становило 46,83% від загальної вартості майна, то в 2004 році їх вартість була уже 5150,2 тис. грн., що збільшило їх питому вагу в складі активів на 18,04%. Збільшення відбулося за рахунок придбання основних засобів і нематеріальних активів. Частка оборотних активів відповідно зменшилась, але в абсолютному виразі їх величина зросла на  247 тис. грн. Якщо в 2003 році оборотні активи становили загалом  2789 тис. грн., де матеріальні оборотні засоби  — 1880 тис. грн. (39,32%), грошові кошти та їх еквіваленти, інші поточні фінансові інвестиції – 200 тис. грн. (4,18%), дебіторська заборгованість – 412 тис. грн. (8,62%); то в 2004 році оборотні активи складали 2789 тис. грн., де матеріальні оборотні активи – 2158 тис. грн. (27,18%), грошові кошти та їх еквіваленти, інші поточні фінансові інвестиції – 206 тис. грн. (2,59%), дебіторська заборгованість – 355 тис. грн. (4,47%). В структурі оборотних активів зросла частка матеріальних оборотних засобів на 278 тис. грн. та зменшилася дебіторська заборгованість на 57 тис. грн. В джерелах фінансування активів магазину «Техноярмарок»  переважає власний капітал. В 2004 році власний капітал магазину «Техноярмарок»   зріс на  2865,05 тис. грн., на 73,25% за рахунок збільшення іншого додаткового капіталу.

Для магазину «Техноярмарок» в 2004 коефіцієнт покриття знизився до 3,23 за рахунок збільшення поточної креди­торської заборгованості підприємства та знаходиться в межах допустимих норм. Позитивно вплинув на коефіцієнт покриття абсолютний приріст активів, за рахунок чого він збільшився на 0,28. Але негативний вплив підвищення поточних пасивів призвів до зменшення коефіцієнта покриття на 0,96. Сумарний вплив двох факторів викликав спадання коефіцієнта покриття на 0,68.

Коефіцієнт обертання товарних запасів по підприємству в 2003 році найнижчий 98,22 дні. В 2004 році коефіцієнт обертання запасів зріс на 19,91 за рахунок збільшення запасів в більшій мірі ніж зросла виручка від реалізації.

В результаті зменшення величини прибутку, за рахунок збільшення рівня витрат підприємства, в 2004 році порівняно з 2003 на 43,95 тис. грн. знизилася прибутковість реалізації на 0,0544 пункта, рівень прибутковості загальних активів зменшився в 2004 році порівняно з 2003 роком на 0,0133 пункти,  також зменшилися показники прибутковості  необоротних та оборотних активів відповідно на 0,0338 та 0,019 пунктів.

Як уже відзначалося вище, структура фінансового відділу ТОВ “Техноярмарок” є певною мірою суперечливою і має потребу в змінах.

Розробку організаційної структури управ­ління фінансами потрібно проводити зверху вниз. Послідовність розробки схожа з процесом планування. Спочатку керівники по­винні здійснити розподіл організації на широкі сфери, потім поставити конкретні задачі — подібно до того, як у плануванні спочатку формулюються загальні задачі, а потім конкретні. Таким чином, послідовність дій така:

1. Здійснюється розподіл організації по гори­зонталі на широкі блоки,які відповідають най­важливішим напрямам діяльності по організації стратегії.

2. Встановлюється співвідношення повнова­жень різних посад.Керівництво встановлює мету команд кожного рівня керівництва, подальший поділ на більш дрібні організаційні підрозділи для ефективнішого використання спеціалізації та по­передження керівництва.

3. Визначаються службові обов’язки як су­купність визначених задач і функцій та дору­чається їх виконання конкретним особам.

Оскільки організаційні структури визначаються планами, то суттєві зміни в планах потребують змін і в структурі. Вимоги зовнішнього середовища та цілі організації є тими факторами, від яких знач­ною мірою залежить організаційна структура.

Заключним елементом в організаційному процесі ТОВ “Техноярмарок має бути координація. Метою координації повинно бути  об’єднання всіх організаційних зусиль менеджера і забезпечення такого процесу організації, що сприяє досягненню поставлених цілей.

З метою проведення моніторингу за фінансовою діяльністю на «Техноярмарок» потрібно застосовувати програмний комплекс «Моніторинг бізнесу», який є тиражним продуктом системи програм «1С: Підприємство V7.7». Продукт розроблений на підставі «Методичних указівок по проведенню аналізу фінансового стану підприємства» і призначений для проведення фінансового аналізу і планування фінансового стану по наступним напрямках:

— оцінка динаміки складу і структури активів, їх стану і руху,

— оцінка динаміки складу і структури джерел власного і позикового капіталів, їхнього стану і руху

— аналіз абсолютних і відносних показників фінансової стійкості підприємства, оцінка зміни її рівня,

— аналіз платоспроможності підприємства і ліквідності активів його балансу.

З метою запровадження сучасних форм фінансового “одужання” на підприємстві «Техноярмарок» доцільно запропонувати надання факторингових послуг.

З метою оптимізації структури капіталу ТОВ «Техноярмарок»  планується зменшити власний капітал на 46,2 тис. грн. за рахунок використання нерозподіленого прибутку та  збільшити позиковий капітал (довгострокових кредитів) за рахунок отримання кредиту в розмірі 250 тис. грн. Забезпечення наступних витрат та платежів планується в 2005 році в сумі 5 тис. грн., тобто на рівні 2004 року (6 тис. грн.). Доходи майбутніх періодів в 2005 році підприємство очікує на рівні 55 тис. грн., що визначаються доходами отриманими в 2004 році, які належать до доходів 2005 року (кошти отримані авансом за оренду в 2005 році).

При помірному підході  на ТОВ “Техноярмарок”  необоротні активи та постійна частина оборотних активів будуть фінансуватися за рахунок  довгострокових зобов’язань та  власного капіталу, а змінна частина оборотних активів буде фінансуватися за рахунок короткострокового позикового капіталу.

На підприємстві «Техноярмарок»  планується отримати чистого прибутку в сумі 150 тис. грн. Він буде розподілений згідно з планом на виробничий розвиток – 80 тис. грн., на соціальний розвиток – 35 тис. грн., на заохочування – 20 тис. грн.. та на інші цілі на 15 тис. грн.

За інтегральною оцінкою магазин «Техноярмарок» може забезпечити в 2005 році товарооборот в сумі 1353,4 тис. грн., що на 103,4 тис. грн. більше ніж необхідний на підприємстві рівень товарообороту.

В 2005 році магазин «Техноярмарок» планує збільшити чистий дохід від реалізації товарів на 98 тис. грн. (9,51%), та збільшити собівартість товарів на 15,2 тис. грн. (1,58%). При цьому чистий прибуток від реалізації зросте з 67,2 тис. грн. до 150 тис. грн. на 82,8 тис. грн.

Тобто, в 2005 році прибуток зросте порівняно з 2004 на 82,8 тис. грн., за рахунок збільшення обсягу продаж зросте на 9,7 тис. грн.,  за рахунок зміни питомої ваги товарів зросте на 53,1 тис. грн., за рахунок збільшення повної собівартості зменшиться на 8 тис. грн. та за рахунок збільшення виручки від реалізації товарів зросте на 28 тис. грн.

Як показують результати планування ефективності управління активами , прибутковість реалізації зросте в 2005 році порівняно з 2004 р. на 0,0677 за рахунок збільшення чистого прибутку підприємства в більшій мірі ніж зросте виручка від реалізації. Рівень прибутковості загальних активів зросте в 2005 році на 0,0125 за рахунок збільшення чистого прибутку. Також збільшаться показники прибутковості  оборотних та необоротних активів. Це свідчить про підвищення ефективності управління фінансами.

Магазину «Техноярмарок» можна запропонувати такі напрямки для підвищення ефективності від управління фінансами:

— підвищення доходів (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

— зниження собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);

— підвищення рентабельності підприємства;

— проведення управлінських впливів на персонал підприємства для досягнення підвищення ефективності;

— планування соціального розвитку колективу та збільшення продуктивності праці працівників магазину «Техноярмарок».

Перш за все необхідно запропонувати розробити оперативні заходи відносно зменшення собівартості продукції та зростання її реалізації. Для впровадження даних заходів можливі наступні дії:

— зниження витрат на придбання товарів;

— зниження собівартості продукції за рахунок зменшення постійних витрат;

— зменшити ціну за рахунок зменшення собівартості продукції.

Управління доходами магазину «Техноярмарок» має бути спрямоване на створення економічних умов, що забезпечують відшкодування постійних витрат торговельного підпри­ємства, покриття змінних витрат, які залежать від обсягу реалізації продукції, повної й своєчасної сплати всіх видів податків, обов’язкових платежів та забезпечення отримання цільового прибутку.

Досягнення цих умов пов’язане:

—  по-перше, з обґрунтуванням цін на товари, які закуповуються;

— по-друге, з раціональністю умов комерційних угод (вибору міс­ця розташування постачальника, умов транспортування та страхуван­ня, характеру розрахунків, валюти та термінів платежу тощо);

— по-третє, з встановленням економічно обґрунтованих цін про­дажу товарів, які стимулюють збільшення попиту (реалізації);

— по-четверте, із скороченням кількості ланок товаропросування, яке дозволяє збільшити розміри доходів за рахунок скорочення кіль­кості посередників;

— по-п’яте, з формуванням оптимального асортименту реалізова­них товарів, які відповідають структурі споживчого попиту та забез­печують отримання необхідного обсягу доходів;

— по-шосте, з диверсифікацією діяльності (асортиментної, регіо­нальної, за видами діяльності), що дозволяє забезпечувати компенса­цію можливих втрат доходу у випадку несприятливих змін на окре­мих товарних, регіональних ринках, чи погіршення можливостей здійснення окремих видів діяльності.

Список використаних джерел

 

  1. Господарський кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 436-IV.// Відомості Верхов­ної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 21.
  2. Цивільний кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 435-IV.// Відомості Верхов­ної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 35.
  3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.
  4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.
  5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.21-26.
  6. Александрова М. М., Виговська Н. Г., Кірейцев Г. Г., Петрук О. М., Маслова С. О. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. всіх форм навч. / Г.Г. Кірейцева (ред.). — 2.вид., перероб. та доп. — К. : ЦУЛ, 2002. — 268с.
  7. Бедь Віктор Васильович, Когут Юлія Михайлівна. Фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Міжрегіональна академія управління персоналом — К. : МАУП, 2004. — 168с.
  8. Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы: Курс лекций / Под ред. И.П. Мерзлякова. — М.: ИНФРА-М, 1998. — 298 с.
  9. Бирман Л. Экономика фирмы. Учебное пособие. М.:М/н ун-т бизн. и управл., 2001-104с.

10. Біла О. Г., Галик Л. М., Дрівко М. М. Фінанси організацій і підприємств: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення / Центральна спілка споживчих товариств України; Львівська комерційна академія. — Л. : Видавництво ЛКА, 2002. — 112с.

11. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. — К.: «Ника-Центр», 1998.-480 с.

12. Бланк И.А. Торговый менеджмент. – К.: УФИМБ, 1997. – 408 с.

13. Бланк И.А. Управление прибылью. – К.: «Ника-Центр», «Эльга», 1998. – 492 с.

14. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. К.: Ника-Центр Эльга, 2001. — 528 с.

15. Бондаренко Н. І., Войчук Г. І. Фінанси підприємств: Навч.-метод. посіб. для студ. екон. ф-ту різних форм навчання / Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х. : ХНАУ ім. В.В.Докучаєва, 2004. — 62с.

16. Буряк Л. Д., Вакуленко Є. В., Куліш Г. П., Нам Г. Г., Островська О. А…. Фінанси підприємств: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К. : КНЕУ, 2003. — 165с.

17. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами. – М.: Финансы и статистика, 1997.  – 482 с.

18. Василенко Л. І., Василенко А. В. Фінанси: Навч. посібник / Київський національний торговельно-економічний ун-т — К., 2004. — 200с.

19. Виханский О.С. Стратегическое управление — М.: Гароарика,1998.

20. Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы. — М.: Высш.шк.,1994-272с.

21. Гарнер Д., Оуен Р., Конвей Р. Привлечение капитала. – М.: Джон Уайли энд Санз, 1995.

22. Глазунов В.Н. Анализ финансового состояния предприятий // Финансы.- 1999. -№2.

23. Глущенко В.В. и др. Финансово-кредитный механизм в условиях развития хозрасчета / В.В. Глущенко, В.Г. Новиков, М.Я. Коро­бов. — X.: Изд-во «Основа» при ХГУ, 1990. — 176 с.

24. Гребнев А.И. Экономика торгового предприятия. – М.: Экономика. 1997 – 241 c.

25. Гривківська Оксана Василійна. Збірник задач та тестів з дисципліни «Фінанси підприємств» / Європейський ун-т. — К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2004. — 100с.

26. Гридчина М.В. Финансовый менеджмент: Курс лекций — К.: МАУП, 1999-136 с.

27. Гриньова Валентина Миколаївна, Коюда Віра Олексіївна. Фінанси підприємств в схемах: Навч. посібник / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. : ВД «ІНЖЕК», 2003. — 191с.

28. Гриньова Валентина Миколаївна, Коюда Віра Олексіївна. Фінанси підприємств: Навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т. — 3.вид., перероб., доп. — Х. : ВД «ІНЖЕК», 2004. — 432с.

29. Грідчіна М. В., Захожай В. Б., Осіпчук Л. Л., Субботовіч Ю. Л., Томчишина К. М. Фінанси (теоретичні основи): Підручник для студ. вищ. навч. закладів — К. : МАУП, 2002. — 280с.

30. Грузинов В. Экономика предприятий. — Финансы и статистика, 2001-218с.

31. Жиделева В. Экономика предприятия. Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2000-133с.

32. Зятковський Ігор Володимирович. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.. — К. : Кондор, 2003. — 364с.

33. Ирвин Д. Финансовый контроль. – М.: Финансы и статистика, 1998.

34. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. С 40-42.

35. Кейлер В. Экономика предприятия. Курс лекций. М.:Инфра-М, 2000-132с.

36. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. Издание 2-е, переработанное и дополненное. — М.: Центр экономики и маркетинга, 1997. — 192 с.

37. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. — М.: Финансы и статистика, 1999. — 768 с.

38. Ковалёв В.В. Управление финансами: Учебное пособие. — М.: ФБК -ПРЕСС, 1998.-160с.

39. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 512 с.

40. Ковалева A.M., Лапуста М;Г., Скамай Л.Г. Финансы фирмы: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 416 с.

41. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. — К.: «Знання», КОО, 2000. — 378 с.

42. Кравченко Л.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі: Посібник для вузів,- Мн.: Вышэйшая школа, 1995 р.

43. Ластовецький В.О., Миронюк О.В. Ефективність господарювання: оцінка, аналіз, фактори, резерви. – Чернівці., 1995

44. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

45. Лігоненко Л., Ковальчук Г. Оцінка сплатоспроможності підприємства: Методичні підходи // Економіка, фінанси, право. – 1998. — №9.

46. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства. – К.: Хрещатик, 1999. – 800 с.

47. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 164 с.

48. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент. Управление денежным оборотом предприятия: Учебник для вузов. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. — 400 с.

49. Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави: Монографія. — К.: «НІОС», 1997. — 176 с.

50. Поддєрьогін А. М. та ін. Фінанси підприємств: Підручник / Київський національний економічний ун-т / Анатолій Микитович Поддєрьогін (ред.). — 5-те вид., перероб. та доп. — К. : КНЕУ, 2004. — 546с.

51. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. Підручник. К.:КНЕУ, 2001- 456с.

52. Примак Т. Економіка підприємств. Навч.пос. К.:3нання,2001- 178с.

53. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современ­ный экономический словарь. — М.: ИНФРА-М, 1996. — 496 с.

54. Рудюк Л. В. Фінанси: Навч. посібник для дистанційного навчання / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна» / Л.Ф. Романенко (ред.). — К. : Університет «Україна», 2004. — 120с.

55. Русак Н.А., Русак В.А. Финансовый анализ субъекта хозяйствова­ния: Справ, пособие. — Мн.: Выш. шк., 1997. — 309 с.

56. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.

57. Слав’юк Р. А. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — 3.вид., перероб. і доп. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 460с.

58. Теория финансов: Учеб. пособие / Н.Е. Заяц, М.К. Фисенко, Т.Е. Бондарь и др. — Мн.: Выш. шк., 1997. — 368 с.

59. Ткаченко Н. М. Економіко-правовий характер власного капіталу: функції і формування // Підприємство, господарство, право. Науково-практичний журнал. – 2001. — №5. – С. 109-111.

60. Ткаченко Н. М. Формування і облік залученого капіталу // Регіональні перспективи. Науково-практичний журнал. – Полтава, 2001. – № 2-3 / 15-16/. – С. 28-32.

61. Тян Р. Б. Планування діяльності підприємства. – К.: МАУП, 1998. – С124-126.

62. Финансовый менеджмент: теория и практика/ Под ред. Стояновой Е.С.- М.: Перспектива, 1999 – 348 с.

63. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник. / Под ред. Е.С. Стояновой — М.: Изд-во «Перспектива», 1997 — 574 с.

64. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ф. Самсонова. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. — 495 с.

65. Финансы / Под ред. В.М. Родионовой. — М.: Финансы и статисти­ка, 1995. — 432 с.

66. Финансы промышленности: Учебник / Д.С. Моляков и др. — М.: Финансы и статистика, 1990. — 224 с.

67. Финансы: Учебник для вузов / Под ред. проф. Л.А.Дробозиной. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. — 527 с.

68. Финансы: Учебник для вузов. Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. О.В. Врублевской, проф. Б.М. Сабанти. — М.: Издательст­во «Перспектива»; Издательство «Юрайт», 2000.

69. Філімоненков Олександр Сергійович. Фінанси підприємств: Навч. посіб. / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2003. — 288с.

70. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. посібник / За ред. В.М. Фе­досова. — К.: Либідь, 1993. — 247 с.

71. Фінанси підприємств: Навч. посібник / Буковинський держ. фінансово- економічний ін-т. Кафедра фінансів / В.В. Вудвуд (уклад.). — Чернівці : Прут, 2004. — 184с.

72. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. професора A.M. Поддєрьогіна. — К.: КНЕУ, 1998. — 368 с.

73. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод, посіб. / A.M. Поддєрьогін та ін. — К.: КНЕУ, 2001. — 294 с.

74. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод, посіб. / Г.Г. Кірейцев та ін. -Ж.:ЖІТІ, 2001. — 432с.

75. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 2000, С. 98.

76. Экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для экон. вузов / Под ред. А. Д. Шеремета. – М.: Экономика, 1979. – 376 с.


Додатки

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.