Вимоги до оформлення дипломної роботи

Вимоги до оформлення дипломної роботи відрізняються в деталях між навчальними закладами. Дані вимоги можна використовувати як приклад, точніше в методичці вашого навчального закладу.

Дипломна робота пишеться як результат 5-6 років навчання. Її обсяг має становити до 100 аркушів від руки, в друкарському варіанті – близько 90 сторінок.

Дипломна робота може бути написана українською, російською або англійською мовою. Як правило, всі студенти мають писати і захищати роботу державною мовою. Студенти, які не вивчали українську мову, а також громадяни інших держав мають право писати й захищати роботу російською або англійською мовою після позитивної резолюції декана на поданій ними заяві з проханням про дозвіл на це.

Дипломну роботу оформляють на аркушах формату А4 (210×297 мм). Дозволяється використання формату АЗ (297×420 мм), коли це необхідно для оформлення ілюстративного матеріалу.

Дипломну роботу друкують на комп’ютері на одній стороні аркуша білого паперу з використанням шрифтів текстового редактора Word (наприклад, Times New Roman Суг) розміром 14 пунктів (мінімальна висота шрифту 1,8 мм) з полуторним міжрядковим інтервалом.

Текст дипломної роботи необхідно друкувати, дотримуючись наступних розмірів полів:
верхнє – 1,5 см
нижнє – 1,5 см
праве — 1,5 см
ліве – 2,5 см

У дипломній роботі мають бути чіткі, не розпливчасті лінії, букви, цифри та інші знаки. Всі рядки повинні бути чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту дипломної роботи має бути однаковою.

При умові оформлення дипломної роботи на комп’ютері прийнято виділяти заголовки жирним шрифтом.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності допускається виправляти підчищенням чи зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту машинописним способом чи від руки. Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці.

Текст основної частини дипломної роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти.

Заголовки структурних частин «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів роботи варто починати з абзацного відступу і друкувати (крім першої великої) малими літерами, не підкреслюючи, без крапки наприкінці. Якщо заголовок складається з двох речень або більше речень, їх розділяють крапкою.

Текст роботи слід розбивати на абзаци. Це полегшує читання й показує, що автор у своєму викладанні переходить до нової думки, нового твердження. Не можна також занадто дробити текст і відокремлювати одну фразу від іншої, якщо між ними існує тісний зв’язок.

Абзаци в тексті починають відступом, рівним 15 мм.

Розділи й підрозділи повинні мати заголовки. Пункти, як правило, заголовків не мають.

Оформлення титульного аркушу
Міжрядковий інтервал – одинарний, рядки пишуться щільніше. В кінці рядка крапки не ставляться. Титульний аркуш містить наступні реквізити: найменування міністерства, найменування учбового закладу і його структурних підрозділів, найменування і назву письмової роботи.

Список використаних джерел
Зазначений аркуш починається зі слів «Список використаних джерел», посередині з першого рядка, рядковими буквами, починаючи із заголовної, 14 шрифтом. Відступ від назви аркуша – подвійний (2 рядки).

Список пишеться за абеткою, залежно від першої букви прізвища автора або від першої літери назви книги, статті.

Вся література підрозділяється на дві групи: книги і періодичний друк. До книг відносяться підручники, монографії, довідники і енциклопедії, а до періодичного друку – журнали і газети. Книги бувають як «з автором», так і «під редакцією». У списку ставитися спочатку прізвище автора, а потім – назва книги. Книги «під редакцією» вносяться до списку, починаючи з назви книги. Обов’язково має бути видавництво: місто, потім – назва видавництва. Якщо це Київ, то пишеться К:, якщо Львів, то – Львів:. Статті журналів і газет можуть бути «з автором», так і «без нього». Спочатку вказується прізвище автора, ініціали, а потім – назва статті. Якщо стаття не має автора, то пишеться назва статті, а потім те ж саме. В кінці має бути вказаний рік випуску даного видання.

Зміст
Зміст пишеться на 2 сторінці письмової роботи і складається з наступних розділів: Вступ, Розділ 1 (пункти 1.1, 1.2), Розділ 2 (пункти 2.1, 2.2, 2.3), Розділ 3 (пункти 3.1, 3.2), висновок, список використаних джерел і додатка. Між словом «Зміст» і самим змістом ставитися подвійний відступ. Зміст пишеться без відступу від лівого поля.

Вступ
Вступ починається з 3 сторінки. У вступі пишеться актуальність вибраної вами теми, мета вашої роботи і завдання. Вступ має невеликий об’єм, приблизно 2 сторінки.

Розділи
1 розділ завжди теоретичний, в ньому розкривається поняття, структура і класифікація, можуть розглядатися історичні етапи. У 2 розділі питання розширюється, поняття розглядається в системі, вона є методичною, тут можуть вивчатися різні аналітичні підходи і розрахунки. У 3 розділі розглядаються проблеми і перспективи.

Висновки
В висновках немає нічого нового – це висновки по всіх трьох розділах, об’єм висновку – близько 5 сторінок.

Додатки
Додатки складаються з таблиць і малюнків. Звичайно, таблиці і малюнки можна поміщати усередині тексту, але якщо вони великі, то бажано – в додатки. Додатки мають нумерацію, яка ставитися у верхньому правому кутку (наприклад, Додаток 1). Таблиці і малюнки також мають нумерацію, причому нумерація таблиці не залежить від нумерації малюнка. Номер таблиці і малюнка залежить від номера розділу і номера пункту, до яких вони відносяться. Наприклад, таблиця 1.1.1 – спочатку йде номер розділу, потім – номер пункту, а лише потім – номер самої таблиці.

Таблиці
Таблиці бувають наступних видів:

— Ілюстрації
Кількість ілюстрацій в дипломній роботі має бути достатньою для пояснення тексту, що викладається.

Ілюстрації в дипломній роботі (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) слід розташовувати в роботі безпосередньо після тексту, у якому вони зазначаються вперше, чи на наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути дані посилання в основному тексті. При посиланнях на ілюстрації слід писати «…відповідно до рис. 1.2» при нумерації в межах розділу.

Якщо ілюстрації, розміщені в дипломній роботі, створені не автором, надаючи їх обов’язково слід вказати джерело їх походження.

Допускається поміщати в дипломну роботу ілюстрації, виконані методом ксерокопії.

Ксерокопії і фотознімки розміром менше формату А4 повинні бути наклеєні на стандартні аркуші білого паперу формату А4. Ілюстрації на аркушах формату більшого за А4 розміщують серед додатків у тому порядку, в якому вони зазначаються в тексті дипломної роботи.

Ілюстрація в дипломній роботі повинна мати назву, яку розміщують під ілюстрацією. При необхідності під ілюстрацією подають пояснюючі дані шрифтом не менш 10 пунктів.

Ілюстрація позначається «Рис.» і нумерується в межах розділу, за винятком ілюстрацій, що наводяться в додатках. Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу

Номер ілюстрації складається з номера розділу в дипломної роботи й порядкового номера ілюстрації через крапку, наприклад: «рис. 3.2» — другий рисунок третього розділу. Якщо в роботі наведена лише одна ілюстрація, то її не нумерують.

Після номеру ілюстрації розміщують її назву, наприклад: «Рис. 3.2. Система оціночних показників».

Ілюстрації в дипломній роботі мають бути розташовані так, щоб їх було зручно розглядати без повороту роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою.

— Таблиці
Таблиці застосовують для кращої наочності й зручності порівняння показників в дипломній роботі. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту над таблицею. Назва таблиці повинна відбивати її зміст, бути точною, стислою.

При перенесенні частини таблиці на ту ж чи іншу сторінку дипломної роботи назву розташовують тільки над першою частиною таблиці.

Таблиці, за винятком таблиць додатків до дипломної роботи, слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією в межах розділів. Номер таблиці складається з номеру розділу і порядкового номеру таблиці, відділених крапкою. При цьому перша цифра — це номер розділу, а друга — порядковий номер таблиці у розділі.

Таблиці кожного додатка дипломної роботі позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка. Якщо в додатку лише одна таблиця, вона повинна бути позначена «Таблиця В.1», якщо її наведено у дод. В.

На всі таблиці повинні бути посилання в тексті дипломної роботи. При посиланні слід писати слово «таблиця (табл.)» із вказівкою її номера. Наприклад, таблиця 2.1 — перша таблиця другого розділу.

Заголовки граф і рядків таблиці в дипломной роботі слід писати з прописної літери, а підзаголовки граф — з малої літери, якщо вони складають одне речення із заголовком, чи з прописної літери, якщо вони мають самостійне значення. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф вказують в однині.

Таблиці в дипломній роботі ліворуч, праворуч і знизу, як правило, обмежують лініями.

Розділяти заголовки й підзаголовки діагональними лініями не допускається.

Горизонтальні й вертикальні лінії, що розмежовують рядки таблиці, можна не наводити, якщо їх відсутність не ускладнює користування таблицею в дипломній роботі.

Заголовки граф, як правило, записують паралельно рядкам таблиці. При необхідності допускається перпендикулярне розташування заголовків граф.

Головка таблиці повинна бути відділена від іншої частини таблиці.

Висота рядків таблиці повинна бути не менше 8 мм.

Таблицю, залежно від її розміру, розміщують під текстом, у якому вперше дане посилання на неї, чи на наступній сторінці, а, при необхідності в додатку до документа.

Допускається розміщувати таблицю уздовж довшої сторони листа дипломної роботи.

Якщо рядки чи графи таблиці виходять за формат сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під іншою чи поруч, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку. При цьому в кожній частині таблиці повторюють її головку і боковик. При розподілі таблиці на частини допускається її голівку й боковик замінювати відповідними номерами граф і рядків. При цьому нумерують арабськими цифрами графи і (чи) рядки першої частини таблиці.

Нумерація граф таблиці арабськими цифрами допускається лише в тих випадках, коли в тексті документа є посилання на них, при розподілі таблиці на частини, а також при перенесенні частини таблиці на наступну сторінку.

Слово «Таблиця» пишуть один раз праворуч над назвою таблиці. Над іншими частинами праворуч пишуть слова «Продовження табл.» із вказівкою номера (позначення) таблиці, якщо таблиця закінчується, позначають «Закінчення табл.» відповідно до рис. 7.2 і рис. 7.3.

Таблиці з невеликою кількістю граф допускається поділяти на частини й подавати одну частину поруч з іншої на одній сторінці. При цьому також повторюють голівку таблиці відповідно до рис. 7.4. Рекомендується у цьому випадку розділяти частини таблиці подвійною лінією.

Графу «порядковий номер» у таблицю включати не допускається.
За необхідністю нумерацію показників, параметрів чи інших даних порядкові номери слід зазначать у першій графі таблиці безпосередньо перед їх найменуванням відповідно до рис. 7.5. Перед числовими значеннями величин порядкові номери в таблицях не проставляються.

У таблиці обов’язково слід показувати одиниці виміру. Якщо всі показники мають однакову розмірність, то вони виносяться в заголовок. У випадку різної розмірності одиниці виміру надаються окремо в заголовках граф чи строк. Одиниці виміру вказуються в скороченому вигляді відповідно до діючих стандартів.

Якщо текст, що повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна заміняти лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словам «Те ж», а далі лапками. Ставити лапки замість повторюваних цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів, що повторюються, не дозволяється.

Якщо цифри чи інші дані в будь-якому рядку таблиці не наводяться, то в ній ставлять прочерк.

Заголовки
Заголовки повинні чітко й стисло відбивати зміст розділів, підрозділів.

Відстань між заголовком і текстом дипломної роботи повинна складати не менше двох рядків. Відстань між рядками заголовка така, як у тексті, а між заголовком і підзаголовком один рядок, між підзаголовком і текстом також один рядок при комп’ютерному наборі.

Кожен розділ текстового документу слід починати з нової сторінки.

Переноси частин слів в заголовках в дипломній роботі не допускаються, слова переноситься повністю.

Структурні елементи «РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» не нумерують, а їх найменування служать заголовками структурних елементів.

У тексті дипломної роботи не дозволяється:

а) використовувати скорочення слів, окрім встановлених правилами української орфографії та відповідними стандартами;
б) вживати математичні знаки, а також знаки «№» та «%» без цифр;
в) наводити скорочені позначення фізичних величин, якщо вони вживаються без цифр, за винятком їх наведення в таблицях.

Нумерація
Розділи, підрозділи слід нумерувати арабськими цифрами. Розділи роботи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення суті, наприклад 1,2,3. Номер розділу ставлять після слова „РОЗДІЛ”, після номеру розділу крапку не ставлять, потім з нового рядку друкують заголовок розділу.

Розділи, підрозділи дипломної роботи слід нумерувати арабськими цифрами.

Розділи дипломної роботи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення суті, наприклад 1,2,3. Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номеру розділу крапку не ставлять, потім з нового рядку друкують заголовок розділу.

Підрозділи дипломної роботи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу.

Номер підрозділу дипломної роботи складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, розділених крапкою, наприклад «1.1.», «1.2.».

Нумерація пунктів і підпунктів в дипломній роботі є порядковою в межах відповідних підрозділів чи пунктів, наприклад «2.3.5.» – п’ятий пункт третього підрозділу другого розділу.

При написанні дипломної роботи слід витримувати структуру й обсяг її окремих частин (підрозділи, пункти підрозділів не повинні бути менш ніж 5 сторінок).

Нумерація сторінок дипломної роботи. Сторінки дипломої роботи слід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючи наскрізної нумерації по всьому тексту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки наприкінці.

«Титульний аркуш» дипломної роботи включають до загальної нумерації сторінок дипломної роботи. Номера сторінок на титульному листі не проставляють.

Окремі сторінки, на яких розташовані ілюстрації і таблиці, також включають у загальну нумерацію сторінок дипломної роботи.

Формули й рівняння
Формули й рівняння в дипломный роботі розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони подаються, посередині сторінки. Вище й нижче кожної формули чи рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

Формули й рівняння в дипломній роботі слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу.

Номер формули чи рівняння складається з номера розділу та порядкового номеру формули чи рівняння в межах цього розділу дипломної роботи, розділених крапкою, наприклад, формула (4.3) — третя формула четвертого розділу.

Номер формули чи рівняння вказують на рівні формули чи рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій їх подано у формулі чи рівнянні.

Пояснення кожного символу й числового коефіцієнта слід надавати з нового рядка. Перша строка пояснень має починатися з абзацу словом «де» без двокрапки.

Приклад. Обсяг переробленої в поточному місяці давальницької сировини визначається за формулою [146,c.60]:

Формули в дипломній роботі може бути виконано машинописним, машинним чи креслярським шрифтом висотою не менш 2,5 мм. Застосування машинописних і рукописних символів в одній формулі не допускається. Рекомендується застосування редактора формул Місгоsoft Еquation.

Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках виконаних операцій, причому знак операції на початку наступної рядка повторюють. При переносі формули чи рівняння на знаку операції «множення» застосовують знак «х».

Формули, що подаються одна за іншою, і не розділені текстом, відокремлюють комою.

Якщо формули наводяться в теоретичній частині дипломної роботи, їх слід використовувати і при аналізі фактичного матеріалу.

Перерахування
Перерахування, в разі необхідності, може бути наведене всередині пунктів чи підпунктів. Перед перерахуванням ставлять двокрапку. Перед кожною позицією перерахування слід ставити малу літеру українського алфавіту з дужкою або нумерувати. Приклад: …

Перерахування в дипломній роботі, в разі необхідності, може бути наведене всередині пунктів чи підпунктів. Перед перерахуванням ставлять двокрапку.

Перед кожною позицією перерахування слід ставити малу літеру українського алфавіту з дужкою або нумерувати.

Приклад перерахувань в дипломній роботі:

а) споживчий ринок;
б) ринок організацій:

1) ринок продукції виробничо-технічного призначення;
2) ринок перепродажів;
3) ринок державних установ.

Перерахування першого рівня деталізації в дипломній роботі пишуть (друкують) малими літерами з абзацного відступу, другого рівня — с відступом щодо місця розташування перерахувань першого рівня.

Приклади оформлення бібліографічного опису в переліку використаних джерел:

Монографія (один, два або три автори)

Чухрай Н. Формування інноваційного потенціалу підприємства: маркетингове та логістичне забезпечення: Монографія. — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2002. — 316 с.
Шумилов В.М. Международное экономическое право в эпоху глобализации. — М.: Международные отношения, 2003. — 272 с.
Кинг Г., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика. — М.: Прогресс, 1996. — 173 с.
Mann R., Roberts B. Business Law and the Regulation of Business. — 8th ed. — Mason: Thomson /South-Western West, 2005. — 1275 p.
Попов В.М., Ляпунов С.И., Муртузалиева С.Ю. Менеджмент и маркетинг бизнеса в международных компаниях /Под ред. В.М. Попова. — М.: Финансы и статистика, 2001. — 380 с.

Монографія (чотири автори)
Проектирование информационной системы /А.М.Степанов, А.Г.Отеников, О.М.Щелков, В.Д.Свирин. — М.: Инфра-М, 2002. — 241 с.

Монографія (п’ять і більше авторів)
Организация и управление внешнеэкономической деятельностью /Р.Б. Ноздрева, Б.И. Синецкий, В.В. Кормышев и др. — М.: Инфра-М, 1999. — 402 с.

Багатотомне видання
Киреев А. Международная экономика: В 2-х ч. Ч.1. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. — М.: Международные отношения, 1999. — 415 с.

Збірка наукових праць
Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: Сб. науч. тр. — Донецк: ДонНУ, 2003. — 788 с.
Мировая экономика в начале XXI века: Сб. науч. ст. /Под ред. Грибанич В.М. — М.: Дипломат. акад. МИД РФ, 2002. — 204 с.

Підручник
Торкунов А.В. Современные международные отношения: Учебник. — М.: РОССПЭН, 2001. — 584 с.
Лук’яненко Д.Г., Губський Б.В., Мозговий О.М. Міжнародна інвестиційна діяльність: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 387 с.
Информационные технологи в маркетинге: Учебник /Г.А. Титаренко, Г.Л. Макарова, Д.М. Дайитбегов и др. — М.: М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2001. – 335 с.
Мировая экономика. Экономика зарубежных стран: Учебник для вузов /Авдокушин Е.Ф., Бойченко А.В., Железова В.Ф. и др.; Под ред. В.П. Колесова, М.Н. Осьмовой. — М.: Флинта: МПСИ, 2001. — 480 с.

Посібник
Щербина В.С Господарське право України: Навчальний посібник. — К.: Атака, 1999. — 336 с.
Оценка эффективности инвестиционных проектов. Учебно-практ. пособие /Виленский П.Л., Ливіпиц В.Н., Орлова Е.Р., Смоляк С.А. — М.: Дело, 1998- 248 с.
Математичне моделювання в міжнародній економіці: Навчальний посібник /Під ред. доц. В.В. Дементєва, проф. Я.Г. Берсуцького. – Донецьк: ТОВ «Лебідь», 2004. – 473 с.
Міжнародний менеджмент: Навчальний посібник /Ф.В. Белозібенко, О.В. Виноградова, Г.В. Гейер; За ред. О.Б. Чернеги. – Донецьк: Дон ДУЭТ, 2004. – 474 с.
Внешнеэкономическая деятельность: Методическое пособие: Консультации. Нормативная база. — Днепропетровск: Баланс-Клуб, 1999. — 111 с.

Словники
Розенберг Дж.М. Международная торговля: Терминологический словарь. — М.: ИНФРА-М, 1997. — 368 с.
Внешнеэкономический толковый словарь /Под ред. И.П. Фаминского. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 502с.

Довідники
Плиса В.Й.Страхування: Довідник. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. — 197с.
Устинов И.Н. Мировая торговля: Статистическо-энциклопедический справочник. — М.: Экономика, 2002. — 848 с.
Страны мира и международные организации: Справочник /Под общ. ред. В.Н. Филатова. — М.: УНИИНТЕХ, 2004. — 130 с.

Перекладні видання
Майєр Дж., Олесневич Д. Міжнародне середовище бізнесу: конкуренція та регулювання у глобальній економіці: Пер. з англ. — К.: Либідь, 2002. — 703с.

Складові частини (статті) з:

— збірника
Хоронжий А. Соціальний контроль в умовах ринкових відносин //Трансформація економічної системи в Україні: Зб. наук. праць /За ред. З.Г.Ватаманюка. — Львів: Інтереко, 2000. — С. 382-384.

— журналу
Горбунова О. Володимир Литвин: «Довгострокові інвестиції означають відродження віри у власну державу» //Голос України. — 2004. — № 89. — 18 травня. — С. 2.

— газети
Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19 березня 1996 року № 93/96-ВР //Урядовий кур’єр. — 1996. — 25 квітня. — С. 10.
Нудельман В. Стратегічний план використання території України //Урядовий кур’єр. — 2002. — № 65. — 5 квітня. — С. 5.

— іноземного журналу
Туbоut А.М., Нauzeг JК. А Магкеtіng Аudit Using а Сопсерtual Моlеl оf Сопsumег Веhаviог: Аррlісаtіоn аnd Еvаlutіon //Jоurnal of Магкеting. — 1991. -Vol. 45, №3. — Р.81-101.

— тези доповідей
Пономаренко Л.А., Жучкова И.В. Оптимальное назначение приоритетов при организации доступа в локальных сетях АСУТП //Труды Междунар.конф. «Локальные вычислительные сети» (ЛОКСЕТЬ 88). — Т.1. — Рига: ИЭВТ АН Латвии, 1995. — С.507-515.
Камишин В.В. та ін. Система оцінки науково-технічних програм та напрямків за допомогою експертного опитування методом «ДЕЛЬФІ» //VIII Междунар. науч.-практ. конфер.”Система научно-технической информации: проблемы развития и функционирования” /Тез. док. и сообщ., 30-31 мая 2001 г. — К.:УкрИНТЭИ, 2001. — С.71-76.

депоновані наукові праці
Тріщ Б.М. Оптимізація ринкових відносин у перехідний період /ЛНУ ім. Івана Франка. — Львів, 2000. — 14c. — Деп. в ДНТБ України 11.12.2001, №239.-Ук01.

дисертації
Куницький Р.Й. Соціальний захист населення в умовах переходу до ринкової економіки: Дис…канд.екон.наук: 08.01.01.- Львів,1995. — 212с.

автореферати дисертації
Семенов А.А. Іноземний сектор як структурний елемент сучасної ринкової економіки: Автореф. дис…. канд. екон. наук: 08.01.01. — Донецьк, 2002. — 20 с.

стандарти
ДСТУ 1.2-93. Державна система стандартизації України. Порядок розроблення державних стандартів. — К.: Держстандарт України, 1993. — 21 с.

Звіт про НДР
Проведення досліджень кон’юнктури ринка шкіряних товарів: Звіт про НДР (заключний) /Київський національний університет (КНУ). — №ДР0096U001456; Інв.№ З 1154799. — К., 1999. — 90с.

відомості з Інтернету (рекомендовано)
Галкина И. Диверсификация сознания. — Эксперт. — [Цит. 2005, 1 февраля]. — Доступный с: < http://www.expert.ru/ kazakhstan/current/02ktema1.shtml >.
Германия становится лидером экономического роста. — Украинская сеть новостей Корреспондент. — [Цит. 2005, 2 февраля]. — Доступный с: < http://www.korrespondent.net/main/113268/ >.
Timoshenko V.P. New Soviet Economic Plan: Its Agricultural Aspect //The Journal of Political Economy.- 1953.- Vol.61, Issue 6.-P.489-508. — [Cited 2000, 8 Dec.]. — Available from:

Запись опубликована в рубрике Матеріали для самостіного написання диплому, Організаційні моменти с метками , , , , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.