Курсова робота Значення комунікації в системі управління організацією

Зміст

 

Вступ. 3

 

1. Теоретичні основи комунікації5

 

1.1. Поняття та  види комунікацій. 5

 

1.2. Поняття та основні елементи комунікаційного процесу. 8

 

2. Аналіз стану здійснення комунікацій в готелі “Братислава”. 13

 

2.1. Аналіз використання комунікацій в готелі “Братислава”. 13

 

2.2. Аналіз ефективності здійснення комунікацій в готелі “Братислава”. 20

 

3. Шляхи підвищення ефективності комунікацій в готелі “Братислава”. 31

 

Висновки. 36

 

Список використаних джерел. 40

 

Додатки. 42

Вступ

 

Перехід до ринкових відносин зовсім по-іншому визначає місце підприємства в економіці. Ефективність його роботи багато в чому залежить від управлінської діяльності, що забезпечує реальну економічну самостійність підприємства, його конкурентноздатність і вартісне положення на ринку. В умовах ринкового трансформування економіки України питання розбудови підприємництва стоїть досить гостро. Розвиток національного ринку готельного господарства стає пріоритетним напрямком економічної політики на даному етапі.

Однією з особливостей сучасного етапу розвитку  готельного господарства є підвищення ролі й удосконалювання комунікацій в системі управління організацією.

Комунікація на підприємстві в умовах ринку є смисловим аспектом соціальної взаємодії, однією із найбільших загальних характеристик будь-якої діяльності, включаючи управлінську. Вона являє собою нову форму політичної, наукової, органі­заційної і технічної сили в суспільстві, за допомогою якої організація включається у зовнішнє середовище, здійснюється обмін думками або інформацією для забезпечення взаєморозуміння.

Саме тому тема курсової роботи “Значення комунікації в системі управління організацією” є досить актуальною.

Метою курсової роботи є оцінка стану комунікацій на базовому підприємстві.

Здійснення поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:

узагальнення теорії комунікацій на підприємстві;

вивчення поняття та видів комунікацій;

розгляд поняття та основних елементів комунікаційного процесу;

провести аналіз використання комунікацій на підприємстві;

провести аналіз ефективності здійснення комунікацій;

розглянути шляхи підвищення ефективності комунікацій на підприємстві;

за результатами роботи зробити відповідні висновки.

Предметом курсової роботи є звітні дані та фінансові результати діяльності базового підприємства.

Об»єктом дослідження є  підприємство готель “Братіслава”.

Теоретичну основу дослідження питання управління комунікаціями підприємства готельного господарства склали наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області аналізу діяльності підприємств, менеджменту, таких як:  Бланк І. О., Жданов С. А., Ізмайлова К.В., Ковбасюк М.Р., Лахтіонова Л. А., Чудновський О.Д., Шеремет А. Д., Щокін Г. В.  та інших, закони України, фінансова звітність готелю “Братіслава”.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.


1. Теоретичні основи комунікації

 

1.1. Поняття та  види комунікацій

 

Комунікація (лат. communicatio), буквально означаюче «загальне» чи «поділюване всіма». У практичному плані — це процес обміну ідеями й інформацією між двома і більш людьми, що ведуть до взаємного розуміння.

Цілі комунікацій:[1]

— забезпечення ефективного обміну інформацією між суб»єктами й об»єктами управління;

— удосконалення відносин між особами у процесі обміну інформацією;

— створення інформаційних каналів для обміну інформацією між окремими співробітниками і групами і координації їхніх задач і дій;

— регулювання і раціоналізація інформаційних потоків.

Комунікації підрозділяються на наступні види:

міжособистісні чи організаційні комунікації на основі усного спілкування;

 

[1] Андрушків Б.М. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. -Львів.: «Світ», 1999. – С128.

 

Для успішної комунікації з клієнтами в готелі “Братислава” використовується форма замовлення номера через мережу Internet (додаток А).

В подальшому необхідно проводити комунікативну політику підприємства з метою вдосконалення комунікаційних зв’язків на підприємстві та з зовнішнім середовищем.


2.2. Аналіз ефективності здійснення комунікацій в готелі “Братислава”

 

Від ефективності проведення комунікацій в готелі “Братислава” залежать показники діяльності підприємства. Основні показники фінансово-господарської діяльності готелю “Братислава” наведені в таблиці 2.2.

Проаналізувавши за табл. 2.2. основні показники готелю “Братислава” бачимо, що обсяг виручки від надання послуг даного підприємства у звітному році збільшився  на 132,18% в порівнянні з минулим.

Негативним є зростання величини та рівня витрат, пов’язаних з операційною діяльністю підприємства:

— собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг) з 560 тис. грн. до 1685,3тис. грн., у відсотках становить 200,95 %;


Рис. 2.5. Динаміка зміни рентабельності готелю “Братислава”


3. Шляхи підвищення ефективності комунікацій в готелі “Братислава”

 

Підвищити ефективність комунікацій в готелі “Братислава” можна, якщо точно формулювати повідомлення, не допускати помилкового перекладу або нечіткого тлумачення, не допускати втрати інформації у процесі передачі, її зберігання, зменшити неуваж­ність працівників, збільшити час для адаптації, не використовувати передчасну оцінку повідомлення. Серйозною перешкодою у налагодженні ефективних комунікацій в ділових організаціях є авторитарне відношення адміністрації до підлеглих, нечіт­кість або небажання керівників виконувати свої обов»язки, відсутність здорової атмосфери у розробці ділової політики і мотивації для

Висновки

 

Комунікації — це всепроникаючий і складний процес, який включає людей, що розмовляють під час особистого спілкування або в групах, на зборах, ведуть розмову по телефону чи читають і складають службові записки, листи і звіти. Таким чином, комунікація розглядається як спілкування за допомогою слів, букв, символів, жестів і як спосіб, за допомогою якого висловлюється відношення одного праців­ника до знань і розумінь іншого, досягається довіра, взамоприйняття поглядів і ін.

Цілі комунікацій:

— забезпечення ефективного обміну інформацією між суб»єктами й об»єктами управління;

— удосконалення відносин між особами у процесі обміну інформацією;

— створення інформаційних каналів для обміну інформацією між окремими співробітниками і групами і координації їхніх задач і дій;

— регулювання і раціоналізація інформаційних потоків.

Комунікаційний процес обміну інформацією включає взаємозалежні етапи:

1) зародження ідеї чи добір інформації;

2) вибір каналу передачі інформації;

3) передача повідомлення;

4) інтерпретація повідомлення.

Фактори, що зменшують можливості успішної комунікації, називаються комунікаційними бар»єрами (перешкодами). Розрізняють комунікаційні бар»єри макро- і мікрорівня. Макробар»єри комунікацій перешкоджають успішної комунікації в цілому. До таких бар»єрів відносяться:

— перевантаження інформаційних мереж і перекручування інформації;

— потреба у все більш складній інформації;

— інтернаціоналізація ділових контактів і зростання ролі іноземних мов і т.п.

Мікробар»єри комунікацій перешкоджають успішній комунікації в конкретних вузьких сферах. До них відносяться:

відношення джерела (відправника) інформації до одержувача (адресата);

відношення адресата до джерела інформації;

сприйняття одержувачем інформації багатозначних слів;

відсутність зворотного зв»язку.

До складу готелю “Братислава” входять такі структурні служби, між якими відбуваються комутаційні процеси:

служба управління номерним фондом;

адміністративна служба;

служба суспільного харчування;

комерційна служба;

інженерні (технічні) служби;

допоміжні і додаткові служби.

В колективі готелю “Братислава” найбільш поширеною є ієрархічна схема комунікацій, яка уособлює командні функ­ції одних позицій (керівників) по відношенню до інших (підлеглих). Позиції, розташовані у нижній частині схеми, є чисто підлеглими. Позиції, розташовані над ними, є одночасно підлеглими і командними. І, нарешті, позиції, розташовані у верхній частині схеми, виконують лише командні функції. Також існує тенденція вислуховування думок підлеглих керівниками. Спілкування між підлеглими та керівниками проводиться головним чином під час проведення організаційних зборів. З метою покращення організаційних моментів діяльності готелю “Братислава” кількість зборів, що проводилися керівництвом для всього колективу зросла з 59 до 62, тобто на 5,08%. Кількість зборів, що проводилися для керівників підрозділів зросла на 4%, а в підрозділах зросла на 8,62%. Необхідно в подальшому проводити заходи з комунікації для покращення фінансового стану готелю “Братислава” та організації колективу.

До засобів зв’язку на підприємстві слід віднести телефон та засоби електронної пошти. В готелі “Братислава” для досягнення ефективності комунікацій використовується внутрішня телефонна мережа. З комп’ютеризацією на підприємстві для ефективної комунікації встановлено зв’язок за  допомогою електронної пошти. В якості електронної пошти використовується  Оutlook Express. Для успішної комунікації з клієнтами в готелі “Братислава” використовується форма замовлення номера через мережу Internet.

За рахунок розвитку комунікацій в готелі “Братислава” за звітний період:

прибуток  від основної діяльності зріс на 29,52 тис. грн. (з 32,82 тис. грн. до 62,33 тис. грн.), або на 89,94%;

балансовий прибуток зріс на 33,52 тис. грн. (з 38,8 тис. грн. до 72,3 тис. грн.), або на 86,35%;

чистий прибуток також зріс з 27,17 тис. грн. до 50,63 тис. грн. на 86,35%.

Доходи від надання послуг готелем “Братислава” в 2002 році зросли на 1204,48 тис. грн. (132,17%). Це відбулося головним чином за рахунок збільшення доходів від експлуатації готелю на 1000,1 тис. грн. (134,22%) та ресторану на 122,4 тис. грн. (132,9%). Також зросли доходи від додаткових послуг на 68,78 тис. грн. (234,79%). Не зважаючи на те що прибуток підприємства зріс в 2002 році в порівнянні з фінансовими результатами станом за 2001 р., рентабельність виробничої діяльності, яка більш повно характеризує кінцеві результати господарювання, тому що величина її показує співвідношення ефекту з використаними ресурсами, знизилася.  Зменшення рентабельності свідчить про погіршення фінансового стану підприємства. В зв’язку з цим діяльність підприємства в подальшому повинна бути направлена на пошук нових рішень.

Підвищити ефективність комунікацій в готелі “Братислава” можна, якщо точно формулювати повідомлення, не допускати помилкового перекладу або нечіткого тлумачення, не допускати втрати інформації у процесі передачі, її зберігання, зменшити неуваж­ність працівників, збільшити час для адаптації, не використовувати передчасну оцінку повідомлення. Дуже важливим і найбільше часто використовуваним напрямком в удосконалюванні комунікаційного процесу виступає оптимізація системи зворотногозв»язку, що переслідує скорочення розриву між менеджером і підлеглими. Для цього багато організацій поряд з іншими методами практикують переміщення працівників з одного підрозділу в інший, що дозволяє переміщуваному «свіжим поглядом» оцінити ситуацію в підрозділі, де він змушений продовжувати свою виробничу діяльність.

 


Список використаних джерел

 

 1. Закон України “Про власність”, затверджений Постановою ВРУ №885-12 від 26.03.91 р. (із змінами №75/95-ВР від 28.02.95 р.) // ВВР. – 1995. — №13. – Ст. 85.
 2. Закон України “Про підприємництво”, затверджений Постановою ВРУ №785-12 від 26.06.90 р. (із змінами №2788-ІІІ від 15.11.2001 р.).
 3. Закон України “Про господарські товариства”, затверджений Постановою ВРУ №1577-12 від 19.09.91 р. (із змінами №2409-ІІІ від 17.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №31. – Ст. 146.
 4. Закон України “Про підприємства в Україні”, затверджений Постановою ВРУ №888-12 від 27.03.91 р. (із змінами №2470-ІІІ від 29.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №32. – Ст. 172.
 5. Закон  України      «Про      туризм».    Закон    Украины о туризме. — К.:РІТОВ   «Аванпост»,  1995 — 40с.;
 6. Андрушків Б.М. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. -Львів.: «Світ», 1999. – 328 с.
 7. Бовыкин В. Новый менеджмент (управление предприятиями на уровне высших стандартов: теория и практика эффективного управления)— М.: ОАО Экономика, 1997.— 368 с.
 8. Бойдел Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для руководителя.- М.: АО «ИНФРА»-М — АОЗТ «Премьер», 1995.— 204с.
 9. Брэддик У.  Менеджмент в организации.—  М.:  ИНФРА-М, 1997:- 344 с.
 10. Вайсман А. Стратегия менеджмента: 5 факторов успеха. — М.: Экономика, 1995. — 344 с.
 11. Виханский О.С., Наумов А.Н.. Менеджмент. — М.: ГАРДАРИКА, 1996. — 414 с.
 12. Герчикова И.Н. Менеджмент. Учебник. Второе изд., перераб. и дополи.- М.: ЮНИТИ, 1995.- 408 с.
 13. Герчикова И.Н.. Менеджмент. — М.: «Бланки и биржи» ЮНИТИ, 1995. — 478 с.
 14. Глухов В.В. Основы менеджмента.— Санкт-Петербург: Спе­циальная литература, 1995.— 327 с.
 15. Глухов В.В.. Менеджмент. Учебник., С-Пт.: Спец. лите­ратура, 1999. — 700 с.
 16. Глущенко В.В., Захарова Е.В., Тихомиров Ю.В. Теория управления: Учебный курс.- М.: ВЕСТНИК, 1997.- 332 с.
 17. Гуляев В.Г. Организация туристической деятельности: учебное пособие. М.,1996. – 348 с.
 18. Дизель Пол М., У.Мак Кинли. Поведение человека в организации. — М. : Фонд «За экономическую грамот­ность», 1993. — 270 с.
 19. Жигалов В.Т., Шимановська Л.М.. Основи менеджменту управлінської діяльності. — К.: Вища школа, 1994. -220с.
 20. Жмалев В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності.— К.: Україна, 1994.— 454 с.
 21. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. – М.: Экономика, 1990.-287 с.
 22. Зудина Л.Н. Организация управленческого труда: Учеб.пособие. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 1997. – 256 с.
 23. Ильин Н.И., Луканова И.Т. и др. Управление проектами.— С.-Пб.: Два-три. 1996.- 614 с.
 24. Казмиренко В.П. Социальная психология организаций: Моно­графия.— К.: МЗУУП, 1993.— 384 с.
 25. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання : Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.
 26. Лэнд Питер Э. Менеджмент — искусство управлять. Секреты и опыт практического менеджмента: Пер. с англ.— М.: ИНФРА-М 1991- 144 с.
 27. Мартыненко М.М. Менеджмент фирмы. — К.: Либра, 1995. — 324 с.
 28. Менеджмент & менеджер. Корпоративный стиль. №1. 2002.
 29. Менеджмент организации. Учебное пособие / Под ред. д. е. н. проф. З.П. Румянцевой и д. э. н., проф. Н.А. Саламатина.— М.: ИНФРА-М, 1996.- 432 с.
 30. Основы менеджмента: Учеб. Для вузов / Под. ред. Д. Д. Вачугова. – М.: Высш. школа, 2002. – 367 с.
 31. Румянцева З.П. Менеджмент организации. — М.: ИНФ-РА. 1995. — 429 с.
 32. Тренев Н.Н. Предприятие и его структура: Диагностика. Управление. Оздоровление: Учебное пособие для вузов. – М. «Издательство ПРИОР», 2000. – 240 с.
 33. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник / Под ред. Чудновского А. Д. – М.: Ассосиация авторов и издателей “Тандем”, 2000. – 400 с.
 34. Туризм. Практика, проблемы, перспективы. №4 /99. «Какие работники сегодня нужны туризму» стр. 44 — 46.
 35. Шегда А.В. Основы менеджмента. — К.: Знания, 1998. -512с.


Додатки

 

Додаток А

 

Форма бронювання номерів

YOU ARE NOW MAKING A RESERVATION FOR:

Bratislava
City: Kyiv
Class:
Services:
Adress: Malyshka St 1
Availibe for reservation
You will be charged a fee of 50% from daily cost of room

 

Suite services:

Suite price: for foreigners and citizens of the CIS countries, in USD    for Ukrainians, in Hryvnias
     

Note:
Note: * indicates obligatory fields.

   
* First Name
* Last Name
Company
* E-mail for reply
* Citizenship Ukrainian Citizenship
 
* Your phone/fax numbers
Adress
Your wishes
* Arrival date: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 January February March April May June July August September October November December 2000 2001 2002 2003
Departure date: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 January February March April May June July August September October November December 2003 2004 2005 2006
Approximate time arrival:
* Number of places:
* Number of suites:
* Payment Type: Cash Bank transfer Credit card
Visa and MasterCard accepted
* Transfer:
Cost of service from 9:00 till 18:00 local time — 20 USD; on other time and on weekends and national holidays — 30 USD. This service is available for visitors to Kyiv only.
If the selected hotel is unavailable, please book an alternative with comparable rates and class

 

 

Додаток Б

 

    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 2
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  Готель “Братислава” за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
  Баланс      
                                          на 31  грудня            200 2 року  
      Форма № 1  
      Код за ДКУД 1801001
         
    Код На початок На кінець
  Актив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  залишкова вартість 0 10    
  первісна вартість 0 11    
  Знос 0 12    
  Незавершене будівництво 0 20 1173,6 1040,5
  Основні засоби:      
  залишкова вартість 0 30 11138,5 11139,0
  первісна вартість 0 31 13914,5 14084,0
  Знос 0 32 2776 2945
  Довгострокові фінансові інвестиції :      
  які обліковуються за методом участі      
  в капіталі інших підприємств 0 40    
  інші фінансові інвестіції 0 45    
  Довгострокова дебіторська заборго-      
  ваність 0 50    
  Відстрочені податкові активи 0 60    
  Інші необоротні активи 0 70 373,3 395,4
  Усього за розділом 1. 0 80 12685,4 12574,9
  2. Оборотні активи      
  Запаси:      
  виробничі запаси 100 215 218
  тварини на вирощуванні та відгодівлі 110    
  незавершене виробництво 120    
  готова продукція 130    
  товари 140 53 48,1
  Векселі одержані 150    
  Дебіторська заборгованість за товари,      
  роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160    
  первісна вартість 161    
  резерв сумнівних боргів 162    
  Дебіторська заборгованість за розра-      
  хунками:      
  з бюджетом 170 29,8 15,8
  за виданими авансами 180    
  з нарахованих доходів 190    
  із внутрішніх розрахунків 200    
  Інша поточна дебіторська заборгова-      
  ність 210 190,9 416,4
  Поточні фінансові інвестиції 220    
  Грошові кошти та їх еквіваленти :      
  у національній валюті 230 47,1 67,0
  в іноземній валюті 240 19,8 55,3
  Інші оборотні активи 250 410,7 400,2
  Усього за розділом 2. 260 966,3 1220,8
  3. Витрати майбутніх періодів 270 16,2 9
  БАЛАНС 280 13667,9 13804,7
    Код На початок На кінець
  Пасив рядка звітного звітного
      періоду Періоду
  1 2 3 4
  1. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 11243 11243
  Пайовий капітал 310    
  Додатковий вкладений капітал 320 179 719
  Інший додатковий капітал 330 38,4 70,0
  Резервний капітал 340 202,1 202,1
  Нарозподілений прибуток (непокритий      
  збиток) 350    
  Неоплачений капітал 360    
  Вилучений капітал 370    
  Усього за розділом 1. 380 12202,5 12234,1
  2. Забеспечення наступних витрат      
  і платежів      
  Забеспечення виплат персоналу 400    
  Інші забеспечення 410 640,4 620,0
  Цільове фінансування 420    
  Усього за розділом 2. 430 640,4 620,0
  3. Довгострокові зобов,язання      
  Довгострокові кредити банків 440 356,0 278,0
  Інші довгострокові фінансові      
  зобов,язання 450    
  Відстрочені податкові зобов,язання 460    
  Інші довгострокові зобов,язання 470    
  Усього за розділом 3. 480 356,0 278,0
  4. Поточні зобов,язання      
  Короткострокові кредити банків 500    
  Поточна заборгованість за довгостро-      
  ковими зобов,язаннями 510    
  Векселі видані 520    
  Кредиторська заборгованість за това-      
  ри, роботи, послуги 530 260 235
  Поточні зобов,язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540    
  з бюджетом 550 140,1 244,6
  з позабюджетних платежів 560    
  зі страхування 570 22,7 68,0
  з оплати праці 580 46,0 125,0
  з участниками 590    
  із внутрішніх розрахунків 600    
  Інші поточні зобов,язання 610 1,2  
  Усього за розділом 4. 620 469,0 672,6
  5. Доходи майбутніх періодів 630    
  БАЛАНС 640 13667,9 13804,7
                                                       Керівник                     М.П.

 

Додаток В

 

         
    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 3  
         
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  Готель «Братислава» за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь   за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
    Звіт    
                                                                   про фінансові результати  
                                                                       за     рік      2002 року  
      Форма № 2  
      Код за ДКУД 1801003
         
    1.Фінансові результати  
         
                      Стаття Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 2701,0 1163,30
  Податок на додану вартість 0 15 450,2 193,88
  Акцизний збір 0 20    
  Готельний збір 0 25 135,0 58,2
  Інші вирахування з доходу 0 30    
  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 2115,8 911,3
  Собівартість реалізованої продукції 0 40 1685,3 560,0
  Валовий:      
   прибуток 0 50 430,5 351,3
   збиток 0 55    
  Інші операційні доходи 0 60    
  Адміністративні витрати 0 70 200,0 169,0
  Витрати на збут 0 80 60,0 46,0
  Інші операційні витрати 0 90 108,2 103,5
  Фінансові результати від операційної діяльності:      
  прибуток 100 62,3 32,8
  збиток 105    
  Дохід від участі в капіталі 110    
  Інші фінансові доходи 120    
  Інші доходи 130 10,0 6,0
  Фінансові витрати 140    
  Втрати від участі в капіталі 150    
  Інші витрати 160    
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  до оподаткування:      
  прибуток 170 72,3 38,8
  збиток 175    
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 21,7 11,6
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  прибуток 190 50,6 27,2
  збиток 195    
  Надзвичайні:      
  доходи 200    
  витрати 205    
  Податки з надзвичайного прибутку 210    
  Чистий:      
  прибуток 220 50,6 27,2
  збиток 225    
         
    2. Елементи операційних витрат
  Найменування показника Код За звітний За попередній
    рядка    період       Період
  1 2 3 4
  Матеріальні затрати 230    
  Витрати на оплату праці 240    
  Відрахування на соціальні заходи 250    
  Амортизація 260    
  Інші операційні витрати 270    
  Разом 280    
         
    3. Розрахунок показників прибутко-
    вості акцій  
  Назва статті Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Середньорічна кількість простих акцій 300    
  Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310    
  Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320    
  Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну      
  просту акцію 330    
  Дивіденти на одну просту акцію 340    
         
  М.П.      
                                                       Керівник  
                                  Головний бухгалтер      

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.