Курсова робота Конкурентоспроможність оптового торгівельного підприємства

Зміст

 

 

Вступ………………………………………………………………………………………………… 3

 

1. Сутність конкурентоспроможності оптово-роздрібного підприємства та фактори, що впливають на конкурентоспроможність……………………………………… 5

 

2. Показники конкурентоспроможності оптово-роздрібного підприємства14

 

3. Аналіз конкурентоспроможності оптово-роздрібного підприємства та практики її підвищення…………………………………………………………………………………….. 15

 

4. Підвищення конкурентоспроможності у порівнянні з іншими підприємствами……………………………………………………………………………………………………….. 28

 

Висновки та пропозиції………………………………………………………………….. 34

 

Список використаних джерел…………………………………………………………. 37

Вступ

 

 

Формування та подальший розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює специфіку діяльності торгівельних підприємств, умов їх функціонування, оскільки підвищується рівень невизначеності, ризику,  посилюється конкуренція, стає необхідністю вміння пристосовуватись до економічної ситуації, яка постійно змінюється.

Перехід до ринкових відносин, особливості становлення ринку в Україні, складні тенденції в ре­алізації методів і засобів державного регулювання в економіці перехідного періоду обумовили необхідність пильної уваги до підвищення конкурентоспроможності оптового торгівельного підприємства.

Споживачі впливають на інтереси конкуруючих підприємств за допомогою спеціальних засобів впливу на ринок, що приводить до зниження цін, підвищення якості продукції, розширення її асортименту, збільшення кількості і якості товарів, які споживаються.

Саме тому тема курсової роботи “Конкурентоспроможність оптового торгівельного підприємства” є на початку ХХІ століття досить актуальною.

Метою даної курсової роботи є оцінка рівня конкурентоспроможності та шляхи її підвищення оптового торгівельного підприємства в сучасних економічних умовах в Україні.

Теоретичну основу дослідження питання вивчення та формування конкурентоспроможності підприємства склали наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:  Губанов В.А.., Голубков Е.П., Бланк І.А., Старостіна А.О., Мазаракі А.А., Лахтіонова Л. А., Лушкин В. А., Пономарьов В. Д., Ялдин І.В., Ачкасов А. Е., Носова С. С., Шеремет А. Д., Сайфулін Р. С. та інших.

Актуальність теми, її теоретичне та практичне значення зумовили вибір теми дослідження, його мету та зміст.

Реалізація поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:

— розкриття сутності конкурентоспроможності оптово-роздрібного підприємства та факторів, що впливають на конкурентоспроможність;

— розкриття показників конкурентоспроможності оптово-роздрібного підприємства;

— аналіз конкурентоспроможності базового підприємства;

— пошук шляхів підвищення конкурентоспроможності у порівнянні з іншими підприємствами .

Предметом дослідження продаж товарів в оптово-роздрібному підприємстві.

Об»єктом дослідження є  підприємство ТОВ “Всесвітпрод”.

Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області аналізу діяльності підприємств, маркетингу, закони України.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

 

 

 


1. Сутність конкурентоспроможності оптово-роздрібного підприємства та фактори, що впливають на конкурентоспроможність

Будь-яка стратегія бізнесу, щоб бути успішною, повинна спиратися на досягнуту компанією конкурентну перевагу. Компанія має конкурентну перевагу, якщо її позиція характеризується більш вигідним положенням щодо суперників у конкурентній боротьбі і залученням покупців. Існує безліч різних конкурентних переваг: перевага товарів більш високої якості, надання покупцям більш широкого кола послуг, збут товарів по відносно низьких цінах, більш вигідне географічне положення, виробництво товарів, що не мають рівноцінних аналогів, виробництво більш надійних і довговічних продуктів, надання більшого обсягу послуг у розрахунку на одну покупку (комбінація високої якості, гарного сервісу і помірної ціни). Яку би стратегію не обрала компанія, якщо вона прагне домогтися конкурентної переваги, то повинна привернути увагу споживачів до своєї продукції, надаючи велику «цінність», чим того очікує покупець. Додаткова «цінність» створюється одним із двох способів: або наданням покупцям якісно виконаної продукції по більш низьких цінах, або наданням продукції «більш якісної», чим випливає з оцінок покупців навіть з урахуванням преміальної націнки.

….

З конкурентною позицією, яка  покращується 2

 

6 10

 

14
З конкурентною позицією, яка погіршується 3 7

 

11 15
З конкурентною позицією, яка швидко погіршується 4

Кристал-Продукт

8

 

12

АгроТрейд

16

 

 

Як бачимо з матриці ТОВ “Всесвітпрод” відповідно до матриці формування конкурентної картки підприємств має слабку конкурентну позицію, яка швидко покращується.


4. Підвищення конкурентоспроможності у порівнянні з іншими підприємствами

 

Інтеграція управління закупками та збутом на торгівельному підприємстві — складова частина стратегії управління ресурсним забезпеченням  може дати позитивний ефект, що і підтвер­джується практикою. На підприємствах, де витрачання запасів продукції відповідає плановим потребам, що виникають при реалізації товарів покупцям, витрати знижуються, а ступінь використання інвесто­ваного капіталу підвищується.

На зниження собівартості продукції ТОВ “Всесвітпрод”істотний вплив виявляє скорочення витрат на придбання посуду в виробників, що визначаються, головним чином, ціною на них і вартістю транспортування.

Транспортно-заготівельні витрати в значній мірі залежать від якості роботи органів управління матеріальними ресурсами, від їхньої кваліфікації та організаторської діяльності, міри механі­зації і автоматизації навантажувально-розвантажувальних і склад­ських робіт, використання ефективної техніки в управлінні.

Висновки та пропозиції

 

В результаті проведеного дослідження можна зробити наступні теоретичні та практичні висновки:

Стратегія конкуренції являє собою набір специфічних кроків і підходів, що фірма починає чи збирається почати з метою ведення успішної конкурентної боротьби в даній галузі. Стратегія конкуренції фірми показує, яким образом керівництво компанії намагається зм»якшити удари конкурентів і тим самим, вистояти проти руйнівної дії п»яти сил конкуренції. У залежності від сформованої ситуації, стратегія може носити переважно оборонний чи переважно наступальний характер.

ТОВ “Всесвітпрод” підприємство, що займається оптовою та роздрібною реалізацією продуктів харчування торгових марок Чумак, Дарина, JAFFA, Босснер, Бишот, Адамс, Златодар, Bonduelle.

Обсяг товарообороту (виручки від реалізації) даного підприємства у звітному році виріс на 10,9% в порівнянні з минулим, що і спричинило до зростання величини валового доходу. Так, у 2001 році доход від реалізації склав 1236 тис. грн., що на 10,9% більше ніж у 2000 році. На такий відсоток збільшилась і величина податку на додану вартість.

Негативним є зростання величини та рівня витрат, пов’язаних з операційною діяльністю підприємства:

— собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг) з 541,1 тис. грн. до 629,4 тис. грн., у відсотках становить 16,3 %;

— адміністративних витрат з 207,6 тис. грн. до 249,4 тис. грн., що становить 20,1 %;

— витрати на збут з 83,2 тис. грн. до 119,9 тис. грн., що становить 44,1%.

Але все це спричинило зменшення показника фінансового результату від операційної діяльності з 96,6 тис. грн. до 31,0 тис. грн., у відсотках зменшення склало 67,9 %; показник рентабельності реалізації (скільки доходу припадає на одну гривню реалізованої продукції) дорівнює 71,3 %.

На формування фінансового результату від звичайної діяльності підприємства в 2001 році позитивний вплив зробила сума доходу від іншої діяльності (відсотки від фінансових інвестицій, від реалізації необоротних активів тощо), яка склала 65 тис. грн.

Отже, фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування – прибуток – у звітному році склав 96 тис. грн., що майже на 39,5 % менше, ніж у 2000 році (158,7 тис. грн.).

В зв’язку з цим рентабельність підприємства (який прибуток одержує підприємство на кожну гривню вкладеного капіталу, тобто характеризує ефективність використання наявних ресурсів підприємства) у звітному році знизилась на 46 % і склала 5,4 %.

Отже, можна зробити висновок, що основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ “Всесвітпрод” зазнали негативних змін у звітному році порівняно з 2000 роком. В зв’язку з цим діяльність підприємства в подальшому повинна бути направлена на пошук найбільш ефективних форм і методів співпраці з діловими партнерами по забезпеченню її рентабельності.

ТОВ “Всесвітпрод” займає 3 місце за рейтингом серед конкурентів. Ринкова частка ТОВ “Всесвітпрод” досить мала порівняно з загальним обсягом реалізації продукції в Україні. Вона склала відповідно в 1999, 2000, 2001 роках 0,47%, 0,56%, 0,55%. Це значить що є можливість для подальшого освоєння ринку реалізації продуктів.

Загальна ринкова частка ТОВ “Всесвітпрод” та  конкурентів, яких ми вибрали для аналізу, також не дуже велика і складає відповідно в 1999, 2000, 2001 роках 4,21%, 4,01%, 3,77% відносно загального обсягу реалізації продукції в Україні.

Порівняно з конкурентами , яких ми вибрали для аналізу ТОВ “Всесвітпрод” займає частку ринку, що росте. Вона складає відповідно в 1999, 2000, 2001 роках 11,16%, 14,04%, 14,63%.

ТОВ “Всесвітпрод” відповідно до матриці формування конкурентної картки підприємств має слабку конкурентну позицію, яка швидко покращується.

Для ТОВ “Всесвітпрод” можна запропонувати заходи по забезпеченню конкурентоспроможності на основі маркетингових досліджень ринкового середовища. Маркетинг розглядається як організаційна система розробки, виробництва і збуту продукції, конкурентоспроможність якої ви­значається в процесі її реалізації на ринку.

Маркетингові дослідження в практичній діяльності ТОВ “Всесвітпрод” використовуються для стратегічного і поточного планування, аналізу економічної і соціальної діяльності, встановлення вимог до якості продукції, визначення об»ємів виробництва, розроблення експортної політики, визначення стратегії і так­тики формування попиту на продукцію, розробки методів і засобів стиму­лювання збуту, оцінки ефективності роботи підприємства.


Список використаних джерел

 1. Конституція України, затверджена Постановою Верховної Ради України від 28.06.96 р.
 2. Закон України “Про власність”, затверджений Постановою ВРУ №885-12 від 26.03.91 р. (із змінами №75/95-ВР від 28.02.95 р.) // ВВР. – 1995. — №13. – Ст. 85.
 3. Закон України “Про підприємництво”, затверджений Постановою ВРУ №785-12 від 26.06.90 р. (із змінами №2788-ІІІ від 15.11.2001 р.).
 4. Закон України “Про господарські товариства”, затверджений Постановою ВРУ №1577-12 від 19.09.91 р. (із змінами №2409-ІІІ від 17.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №31. – Ст. 146.
 5. Закон України “Про підприємства в Україні”, затверджений Постановою ВРУ №888-12 від 27.03.91 р. (із змінами №2470-ІІІ від 29.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №32. – Ст. 172.
 6. Закон України “Про внесення змін до Закону України ”Про оподаткування прибутку підприємств”, затверджений Постановою ВРУ №283/97 від 22.05.97 р. (із змінами).
 7. Закон України “Про систему оподаткування”, затверджений Постановою ВРУ №77 від 18.02.97 р. (із змінами №2740-ІІІ від 20.09.2001 р.).
 8. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України про внесення змін до Закону України, затверджений постановою Верховної Ради України від 22.05.97р. №283/97-ВР//Бухгалтерський облік і аудит — 1997. — №6. — С.16.
 9. Про підприємництво: Закон України, затверджений постановою Верховної Ради України” №698-12 від 7.02.91р. // Галицькі контракти — 1996. — №42. — С.28-32.
 10. Афанасьев М.П. Маркетинг. Стратегия и практика фирмы. М.: Финстатинформ, 1995-120 с.
 11. Герчикова И.Н. Маркетинг и международное коммерческое дело. М: Внешторгиздат, 1990. — 264 с.
 12. Голубков ЕЛ., Голубкова Е.Н., Секерин В.Д. Маркетинг выбор лучшего решения. М.: Экономика, 1993. — 221 с.
 13. Дурович А.П. Маркетинг в предпринимательской деятельности. -Минск: НПЖ “Финансы, учет, аудит”, 1997 — 463 с.
 14. Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг. — М. : Международные отношения, 1999 — 416 с.
 15. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. -М. : Прогресс, 2000 — 736 с.
 16. Ламбен Ж. Стратегический маркетинг. СПб: Наука, 1996. — 589 с.

 

Додаток 1

    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 2
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  ТОВ «Всесвітпрод» за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
  Баланс      
                                          на 1  січня            200 2 року  
      Форма № 1  
      Код за ДКУД 1801001
         
    Код На початок На кінець
  Актив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  залишкова вартість 0 10 300 310
  первісна вартість 0 11 330 350
  Знос 0 12 30 40
  Незавершене будівництво 0 20 1200 2100
  Основні засоби:      
  залишкова вартість 0 30 609,15 2627,2
  первісна вартість 0 31 1109,15 3257,2
  Знос 0 32 500 630
  Довгострокові фінансові інвестиції :      
  які обліковуються за методом участі      
  в капіталі інших підприємств 0 40 110 100
  інші фінансові інвестіції 0 45 20 10
  Довгострокова дебіторська заборго-      
  Ваність 0 50    
  Відстрочені податкові активи 0 60    
  Інші необоротні активи 0 70    
  Усього за розділом 1. 0 80 2239,15 5150,2
  2. Оборотні активи      
  Запаси:      
  виробничі запаси 100 400 450
  Тварини на вирощуванні та відгодівлі 110    
  незавершене виробництво 120 10 60
  готова продукція 130 20 78
  товари 140 1300 1400
  Векселі одержані 150 150 170
  Дебіторська заборгованість за товари,      
  роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160 300 320
  первісна вартість 161 340 360
  резерв сумнівних боргів 162 40 40
  Дебіторська заборгованість за розра-      
  хунками:      
  з бюджетом 170 7  
  за виданими авансами 180 35 12
  з нарахованих доходів 190    
  із внутрішніх розрахунків 200    
  Інша поточна дебіторська заборгова-      
  ність 210 20 3
  Поточні фінансові інвестиції 220 50 20
  Грошові кошти та їх еквіваленти :      
  у національній валюті 230 70 201
  в іноземній валюті 240 120 5
  Інші оборотні активи 250 10  
  Усього за розділом 2. 260 2492 2719
  3. Витрати майбутніх періодів 270 50 70
  БАЛАНС 280 4781,15 7939,2
    Код На початок На кінець
  Пасив рядка звітного звітного
      періоду Періоду
  1 2 3 4
  1. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 3600 3600
  Пайовий капітал 310    
  Додатковий вкладений капітал 320 200 200
  Інший додатковий капітал 330   2859
  Резервний капітал 340 50 70
  Нарозподілений прибуток (непокритий      
  збиток) 350 111,15 67,2
  Неоплачений капітал 360 30 10
  Вилучений капітал 370 20 10
  Усього за розділом 1. 380 3911,15 6776,2
  2. Забеспечення наступних витрат      
  і платежів      
  Забеспечення виплат персоналу 400 10 6
  Інші забеспечення 410 2  
  Цільове фінансування 420 10  
  Усього за розділом 2. 430 22 6
  3. Довгострокові зобов,язання      
  Довгострокові кредити банків 440 200 250
  Інші довгострокові фінансові      
  зобов,язання 450    
  Відстрочені податкові зобов,язання 460   50
  Інші довгострокові зобов,язання 470 20  
  Усього за розділом 3. 480 220 300
  4. Поточні зобов,язання      
  Короткострокові кредити банків 500 120 190
  Поточна заборгованість за довгостро-      
  ковими зобов,язаннями 510 20 20
  Векселі видані 520 60 130
  Кредиторська заборгованість за това-      
  ри, роботи, послуги 530 250 225
  Поточні зобов,язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540 50 110
  з бюджетом 550 10 20
  з позабюджетних платежів 560 3 4
  зі страхування 570 7 3
  з оплати праці 580 18 10
  з участниками 590 30 35
  із внутрішніх розрахунків 600    
  Інші поточні зобов,язання 610 10  
  Усього за розділом 4. 620 578 747
  5. Доходи майбутніх періодів 630 50 110
  БАЛАНС 640 4781,15 7939,2
                                                       Керівник                     М.П.
                                  Головний бухгалтер    

Додаток 2

 

         
    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 3  
         
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  ТОВ «Всесвітпрод» за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь   за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
    Звіт    
                                                                   про фінансові результати  
                                                                       за     рік      2001 року  
      Форма № 2  
      Код за ДКУД 1801003
         
    1.Фінансові результати  
         
                      Стаття Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 1236 1114,9
  Податок на додану вартість 0 15 206 185,82
  Акцизний збір 0 20    
    0 25    
  Інші вирахування з доходу 0 30    
  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 1030 929,08
  Собівартість реалізованої продукції 0 40 629,4 541,1
  Валовий:      
   прибуток 0 50 400,6 387,98
   збиток 0 55    
  Інші операційні доходи 0 60    
  Адміністративні витрати 0 70 249,4 207,6
  Витрати на збут 0 80 119,9 83,2
  Інші операційні витрати 0 90 0,3 0,5
  Фінансові результати від операційної діяльності:      
  прибуток 100 31 96,68
  збиток 105    
  Дохід від участі в капіталі 110    
  Інші фінансові доходи 120    
  Інші доходи 130 65 62,1
  Фінансові витрати 140    
  Втрати від участі в капіталі 150    
  Інші витрати 160    
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  до оподаткування:      
  прибуток 170 96 158,78
  збиток 175    
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 28,8 47,64
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  прибуток 190 67,2 111,15
  збиток 195    
  Надзвичайні:      
  доходи 200    
  витрати 205    
  Податки з надзвичайного прибутку 210    
  Чистий:      
  прибуток 220 67,2 111,15
  збиток 225    
         
    2. Елементи операційних витрат
  Найменування показника Код За звітний За попередній
    рядка    період       Період
  1 2 3 4
  Матеріальні затрати 230    
  Витрати на оплату праці 240    
  Відрахування на соціальні заходи 250    
  Амортизація 260    
  Інші операційні витрати 270    
  Разом 280    
         
    3. Розрахунок показників прибутко-
    вості акцій  
  Назва статті Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Середньорічна кількість простих акцій 300    
  Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310    
  Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320    
  Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну      
  просту акцію 330    
  Дивіденти на одну просту акцію 340    
         
  М.П.      
                                                       Керівник  
                                  Головний бухгалтер      

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.