Курсова робота Обґрунтування загальної потреби у капіталі для створення нового торговельного підприємства

ЗМІСТ

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретичні та методологічні засади обґрунтування загальної потреби в капіталі для створення нового торговельного підприємства. 5

1.1. Економічна сутність капіталу та особливості його формування на торговельному підприємстві5

1.2. Методичні підходи до визначення потреби у капіталі торговельного підприємства, що створюється. 16

 

Розділ 2. Прогнозування обсягів діяльності та потреби в активах торговельного підприємства, що створюється. 22

2.1. Оцінка обсягів діяльності торговельного підприємства на початковому етапі його життєвого циклу. 22

2.2. Визначення необхідної суми активів для початку діяльності торговельного підприємства. 25

 

Розділ 3. Обґрунтування необхідного обсягу та джерел залучення капіталу торговельного підприємства, що створюється. 29

 

Висновки та пропозиції34

 

Список використаних джерел. 37

 

Додатки. 39

ВСТУП

 

Розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює створення нових торговельних підприємств. Тому підприємствам для того, щоб вижити, необхідно правильно організувати обґрунтування загальної потреби у капіталі під час створення.

Обґрунтування загальної потреби у капіталі є важливим завданням загальної системи управління господарською діяльністю підприємства. Капітал є досить багатогранною категорією, оскільки може виступати у різноманітних формах. Наслідком цього є постійний рух капіталу, перетворення із однієї форми в іншу з паралельним функціонуванням, що є головною особливістю капіталу.

Основною метою обґрунтування загальної потреби у капіталі для створення нового торговельного підприємства є його оптимізація, тобто процес вибору найкращих форм його організації з урахуванням умов і особливостей здійснення господарської діяльності.

Саме тому тема курсової роботи «Обґрунтування загальної потреби у капіталі для створення нового торговельного підприємства» є досить актуальною.

Метою курсової роботи є обґрунтування загальної потреби у капіталі для створення нового торговельного підприємства.

Досягнення поставленої мети здійснювалося шляхом:

— вивчення економічної сутності капіталу та особливості його формування на торговельному підприємстві;

— розгляду методичних підходів до визначення потреби у капіталі торговельного підприємства, що створюється;

— оцінки обсягів діяльності торговельного підприємства на початковому етапі його життєвого циклу;

— визначення необхідної суми активів для початку діяльності торговельного підприємства;

обґрунтування необхідного обсягу та джерел залучення капіталу торговельного підприємства, що створюється.

Предметом дослідження є процес управління капіталом на торговельному підприємстві, що створюється.

Об»єктом дослідження є торговельне підприємство ТОВ “ТомусПлюс”, що створюється.

Теоретичну основу дослідження питання формування капіталу підприємства склали наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як:  Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М., Бланк І. О., Поддєрьогін А.М., Жданов С. А., Ізмайлова К.В., Лахтіонова Л. А., Шеремет А. Д.  та інших, закони України.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

 

 

 

 


РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПОТРЕБИ В КАПІТАЛІ ДЛЯ СТВОРЕННЯ НОВОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

1.1. Економічна сутність капіталу та особливості його формування на торговельному підприємстві

 

Капітал — одна з фундаментальних економічних категорій, сутність якої наукова думка з»ясовує протягом ряду століть. Термін «капітал» походить від латинського «capitalis», що означає основний, головний. У початкових роботах економістів капітал розглядався як основне багатство, основне майно. В міру розвитку економічної думки це первісне абстрактне й узагальнене поняття капіталу наповнялося конкретним змістом, що відповідає пануючій парадигмі економічного аналізу розвитку суспільства.

Капітал підприємства характеризується не тільки своєю багатоаспектною сутністю, але і різноманіттям облич, у яких він виступає. Під загальним

В залежності від свого ставлення до фінансових ризиків власники та менеджери торгового підприємства обирають один з розглянутих варіантів фінансування активів. З огляду на те, що на сучасному етапі довгострокові позики і позики торговим підприємствам практично не надаються, обрана модель фінансування активів буде представляти співвідношення власного і позикового (короткострокового) капіталу, тобто оптимізуватиме його структуру з цих позицій.

 


РОЗДІЛ 2

ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОТРЕБИ В АКТИВАХ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА, ЩО СТВОРЮЄТЬСЯ

 

2.1. Оцінка обсягів діяльності торговельного підприємства на початковому етапі його життєвого циклу

 

Планується створити торгівельне підприємство ТОВ „ТомусПлюс” з реалізації дверей. Проектоване торгівельне підприємство буде розміщене в м. Києві на перетині вул. Депутатської та бул. Ак. Вернадського. Потенційними споживачами будуть жителі даного району та інші мешканці м. Києва та області.

Торгівельне підприємство створюється виробничим підприємством ТОВ „Томус”. Підприємство ТОВ “Томус” планує виробляти декілька видів дверей з хвойних порід деревини, що будуть реалізуватися в магазині   ТОВ „ТомусПлюс.

Розрахунок витрат на виробництво продукції підприємством ТОВ “Томус” подано в додатках А і Б з метою визначення плану виробництва продукції та її реалізації на новоствореному підприємстві.

Отже, разом в 2007 році підприємству  ТОВ “ТомусПлюс” потрібно 289 тис. грн. оборотного капіталу.

РОЗДІЛ 3

ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОГО ОБСЯГУ ТА ДЖЕРЕЛ ЗАЛУЧЕННЯ КАПІТАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА, ЩО СТВОРЮЄТЬСЯ

 

Засновники підприємства можуть внести для формування статутного капіталу ТОВ “ТомусПлюс” кошти в сумі 673 тис. грн. ТОВ „Томус” має змогу надати товарний кредит ТОВ “ТомусПлюс” в сумі 81 тис. грн. що становить 81/2327*100 = 3,5% від загального товарообігу. Таким чином кредиторська заборгованість  ТОВ “ТомусПлюс” складе 81 тис. грн.

Інші кошти будуть залучені за рахунок довгострокових кредитів терміном на 5 років.

Необхідний кредит = Активи – (Власний капітал + кредиторська заборгованість) = 809 – (673 + 81) = 55 тис. грн.

Розглянемо планову структуру капіталу ТОВ “ТомусПлюс” на 2007 рік (табл. 3.1).

За консервативного підходу залучаються довгострокові кредити вартістю 18% та короткострокова кредиторська заборгованість вартістю 12%. При цьому вартість позикового капіталу складе 55/(55 + 81)*0,18 + 81/(55 + 81)*0,12 = 0,1443, тобто 14,43%.

Прийнятий на підприємстві коефіцієнт валової рентабельності становить 15%.

Як видно з табл. 3.5 найбільший коефіцієнт фінансової рентабельності спостерігається у випадку агресивного підходу 11,67%, так як у цьому випадку прибуток зменшується за рахунок сплати відсотків в меншій мірі ніж зменшується власний капітал підприємства.


ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

 

 

Первісне формування капіталу відбувається в  момент створення підприємства, коли утворюється статутний фонд.  Його джерелами в залежності від організаційно-правових форм  господарювання виступають: акціонерний капітал, пайові внески  членів кооперативів, галузеві фінансові ресурси (при збереженні галузевих структур), довгостроковий кредит, бюджетні  кошти. Величина статутного капіталу показує розмір тих коштів – основних і оборотних – які інвестовані в  процес виробництва.

В процесі формування капіталу підприємства необхідно забезпечити не тільки потрібний обсяг капіталу, а й сформувати необхідну структуру капіталу (співвідношення між окремими групами джерел його формування).

На торговельному підприємстві проводиться оптимізація структури капіталу за критерієм політики фінансування активів. Цей спосіб оптимізації структури капіталу зв»язаний із процесом диференційованого вибору джерел фінансування різних складових частин активів підприємства. У цих цілях всі активи торгового підприємства підрозділяються на такі три групи:

а) Необоротні активи.

б) Постійна частина оборотних активів. Вона є  незмінною частиною оборотних активів, що не залежить від сезонних та інших коливань товарообігу і не зв»язана з формуванням товарних запасів сезонного збереження, дострокового завезення і цільового призначення. Іншими словами, вона розглядається як незнижуваний мінімум оборотних активів, необхідний підприємству для здійснення поточної господарської діяльності.

в) Перемінна частина оборотних активів. Вона є   частиною оборотних активів, що варіює, яка зв»язана із сезонним зростанням обсягу реалізації товарів, необхідністю формування в окремі періоди діяльності торгового підприємства товарних запасів сезонного збереження, дострокового завезення і цільового призначення. У складі цієї перемінної частини оборотних активів виділяють максимальну і середню потребу в них.

Склад активів торговельного підприємства, що створюється, має ряд відмінних рис:

а) у складі необоротних активів підприємства на стадії його створення практично цілком відсутні довгострокові фінансові вкладення — вони формуються в процесі наступної інвестиційної його діяльності;

б) у складі оборотних активів підприємства на первісній стадії їх формування практично цілком відсутня дебіторська заборгованість у зв»язку з тим, що господарська діяльність ще не починалася. Крім того, до мінімуму зведені (а в більшості випадків — цілком відсутні) короткострокові фінансові вкладення. Вони включаються до складу активів тільки в тому випадку, якщо внесок засновників у статутний фонд внесений у формі таких короткострокових фінансових інструментів.

Планується створити торгівельне підприємство ТОВ „ТомусПлюс” з реалізації дверей. Торгівельне підприємство створюється виробничим підприємством ТОВ „Томус”. Підприємство ТОВ “Томус” планує виробляти декілька видів дверей з хвойних порід деревини, що будуть реалізуватися в магазині   ТОВ „ТомусПлюс.

Загальний товарообіг ТОВ “ТомусПлюс” в 2007 році складе: 2327 тис. грн. Торговельно-технологічний процес в магазині ТОВ “ТомусПлюс” складається з розміщення зразків дверей в приміщенні магазину, покупці вибирають потрібні двері, оплачують їх вартість в касі та замовляють двері, що виготовляються протягом двох тижнів. Торговельне підприємство ТОВ “ТомусПлюс” має придбати приміщення магазину площею 100 м2 загальною вартістю 400 тис. грн., здійснити ремонт приміщення магазину вартістю 50 тис. грн., закупити торговельне обладнання загальною вартістю 60 тис. грн. В цілому в 2007 році потреба в необоротному капіталі підприємства, що створюється, складе 520 тис. грн..

В 2007 році підприємству  ТОВ “ТомусПлюс” потрібно 289 тис. грн. оборотного капіталу. На підприємстві ТОВ “ТомусПлюс” розмір товарних запасів має складати  23,5 тис. грн. при нормативі товарних запасів в 3,64 дні та плановій виручці від реалізації в 2007 році 2327 тис. грн.  В 2007 році підприємство ТОВ “ТомусПлюс” планує надавати товарні кредити в межах до 249,3 тис. грн., що становить 10,7% від загального товарообігу. В 2007 році поточна заборгованість підприємства складе 81 тис. грн.

Засновники підприємства можуть внести для формування статутного капіталу ТОВ “ТомусПлюс” кошти в сумі 673 тис. грн. ТОВ „Томус” має змогу надати товарний кредит ТОВ “ТомусПлюс” в сумі 81 тис. грн. що становить 3,5% від загального товарообігу. Таким чином кредиторська заборгованість  ТОВ “ТомусПлюс” складе 81 тис. грн.

Для ТОВ “ТомусПлюс” в 2007 році забезпечення активів буде здійснюватися за помірним підходом. За рахунок власного капіталу та довгострокових кредитів банку буде фінансуватися постійна частина оборотних активів. За рахунок короткострокових кредитів (банківських та товарних) буде фінансуватися змінна оборотних активів. Така модель фінансування товарних запасів забезпечить допустимий рівень фінансової стійкості підприємства.

 


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1. Господарський кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 436-IV.// Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 21.
 2. Цивільний кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 435-IV.// Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 35.
 3. Александрова М. М., Виговська Н. Г., Кірейцев Г. Г., Петрук О. М., Маслова С. О. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. всіх форм навч. / Г.Г. Кірейцева (ред.). — 2.вид., перероб. та доп. — К. : ЦУЛ, 2002. — 268с.
 4. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом?. — М. : Финансы и статистика, 1995. — 383с.
 5. Бедь Віктор Васильович, Когут Юлія Михайлівна. Фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Міжрегіональна академія управління персоналом — К. : МАУП, 2004. — 168с.
 6. Бирман Л. Экономика фирмы. Учебное пособие. М.:М/н ун-т бизн. и управл., 2001-104с.
 7. Біла О. Г., Галик Л. М., Дрівко М. М. Фінанси організацій і підприємств: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення / Центральна спілка споживчих товариств України; Львівська комерційна академія. — Л. : Видавництво ЛКА, 2002. — 112с.
 8. Бланк И. А. Торговый менеджмент: Учеб. курс. — К. : Эльга; Ника-Центр, 2004. — 488с.
 9. Бланк И. А. Управление активами и капиталом предприятия. — К. : Эльга, 2003. — 446с.
 10. Бланк И. А. Управление капиталом: Учебный курс. — К. : Эльга, 2004. — 576с.
 11. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. К.: Ника-Центр Эльга, 2001. — 528 с.
 12. Бондаренко Н. І., Войчук Г. І. Фінанси підприємств: Навч.-метод. посіб. для студ. екон. ф-ту різних форм навчання / Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х. : ХНАУ ім. В.В.Докучаєва, 2004. — 62с.
 13. Василенко Л. І., Василенко А. В. Фінанси: Навч. посібник / Київський національний торговельно-економічний ун-т — К., 2004. — 200с.
 14. Гридчина М.В. Финансовый менеджмент: Курс лекций — К.: МАУП, 1999-136 с.
 15. Гриньова Валентина Миколаївна, Коюда Віра Олексіївна. Фінанси підприємств: Навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т. — 3.вид., перероб., доп. — Х. : ВД «ІНЖЕК», 2004. — 432с.
 16. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 512 с.
 17. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.
 18. Лігоненко Л. О., Клоченок Л. В. Економіка торговельного підприємства: методика вирішення планово- економічних творчих задач: Навч. посібник / Київський національний торговельно- економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2005. — 295с.
 19. Ляшенко Г. П. Управління капіталом підприємства: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Державна податкова адміністрація України; Академія держ. податкової служби України. — Ірпінь : Академія ДПС України, 2001. — 346с.
 20. Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н. М Економіка торговельного підприємства: Підручник. / Ніна Миколаївна Ушакова (ред.). — К. : Хрещатик, 1999. — 798с.
 21. Мних Є. В., Бутко А. Д., Большакова О. Ю., Кравченко Г. О., Никонович Г. І. Аналіз і контроль в системі управління капіталом підприємства / Київський національний торговельно-економічний ун-т / Євген Володимирович Мних (ред.). — К. : КНТЕУ, 2005. — 231с.
 22. Поддєрьогін А. М. та ін. Фінанси підприємств: Підручник / Київський національний економічний ун-т / Анатолій Микитович Поддєрьогін (ред.). — 5-те вид., перероб. та доп. — К. : КНЕУ, 2004. — 546с.
 23. Рудюк Л. В. Фінанси: Навч. посібник для дистанційного навчання / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна» / Л.Ф. Романенко (ред.). — К. : Університет «Україна», 2004. — 120с.
 24. Русак Н.А., Русак В.А. Финансовый анализ субъекта хозяйствова­ния: Справ, пособие. — Мн.: Выш. шк., 1997. — 309 с.
 25. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.
 26. Слав»юк Р. А. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — 3.вид., перероб. і доп. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 460с.
 27. Ткаченко Н. М. Економіко-правовий характер власного капіталу: функції і формування // Підприємство, господарство, право. Науково-практичний журнал. – 2001. — №5. – С. 109-111.
 28. Ткаченко Н. М. Формування і облік залученого капіталу // Регіональні перспективи. Науково-практичний журнал. – Полтава, 2001. – № 2-3 / 15-16/. – С. 28-32.

 


ДОДАТКИ

 

Додаток А

Планова місячна потреба в матеріальних ресурсах на 2007 рік

Сировина

 

Місячна потреба

 

Вартісна місячна потреба, грн

 

Одиниця виміру продукції

 

При завантаженні на 75%

 

При завантаженні на 100%

 

Ціна

 

При завантаженні на 75%

 

При завантаженні на 100%
1. Дошка соснова м3 225 300 300 67500 90000
2. Фарба біла кг 37,5 50 15 562,5 750
3. Лак прозорий кг 30,75 41 10 307,5 410
4. Шурупи та цвяхи кг 22,5 30 12 270 360
ВСЬОГО

 

        68640 91520

 

 

Додаток Б

 

Планова річна потреба в матеріальних ресурсах

Необхідні сировина та матеріали

 

Потреба в сировині та матеріалах, тис. гри

 

Разом

 

2007 рік

 

2008 рік

 

2009 рік

 

2010 рік

 

2011 рік

 

1. Дошка соснова 1080 1188 1306,8 1437,5 1581,2 6593,5
2. Фарба біла 9 9,9 10,9 12,0 13,2 54,9
3. Лак прозорий 4,92 5,412 6,0 6,5 7,2 30,0
4. Шурупи та цвяхи 4,32 4,752 5,2 5,7 6,3 26,4
ВСЬОГО

 

1098,2 1208,1 1328,9 1461,8 1607,9 6704,9

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.