Курсова робота Стратегії ціноутворення в барі “Хуторок”

Зміст

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретичні аспекти формування цінової політики підприємств ресторанного господарства. 5

 

1.1. Поняття політики ціноутворення. 5

 

1.2. Поняття та особливості формування цінової стратегії підприємства  15

 

Розділ 2. Аналіз стратегій ціноутворення в барі “Хуторок”. 18

 

2.1. Характеристика підприємства. 18

 

2.2. Механізм ціноутворення. 20

 

2.3. Аналіз діяльності підприємства. 26

 

Розділ 3. Шляхи вдосконалення стратегії ціноутворення. 32

 

Висновки. 38

 

Список використаних джерел. 40

 

Додатки. 42

Вступ

Ресторанне господарство відіграє важливу роль у житті суспільства. Воно найбільше повно задовольняють потреби людей у харчуванні. Підприємства харчування виконують такі функції, як виробництво, реалізація й організація споживання кулінарної продукції населенням у спеціально організованих місцях. Заклади харчування здійснюють самостійну господарську діяльність і в цьому відношенні не відрізняються від інших підприємств.

Ресторанне господарство являє собою галузь народного господарства, основу якої складають підприємства, що характеризуються єдністю формою організації виробництва й обслуговування споживачів і розрізняються по типах, спеціалізації.

Ресторанне господарство однією з перших галузей народного господарства встало на рейки перетворення, прийнявши вантаж найгостріших проблем перехідного періоду на ринкові відносини. Швидкими темпами пройшла приватизація підприємств, змінилася організаційно-правова форма підприємств громадського харчування. З»»явилася велика кількість приватних малих підприємств.

Багато закладів ресторанного господарства є чисто комерційними, але поряд з цим розвивається і соціальне харчування: їдальні при виробничих підприємствах, студентські, шкільні їдальні. З»»являються комбінати харчування, фірми, що беруть на себе задачі організації ресторанного господарства.

Мережа ресторанного господарства, якими користується населення, представлена різними типами: їдальнями, ресторанами, кафе, закусочними й ін.; необхідність різних типів визначається: різнохарактерністю попиту населення на різні види харчування (сніданки, обіди, вечері, проміжні прийоми їжі, бізнес-ланчі); специфікою обслуговування людей і під час коротких обідніх перерв, і під час відпочинку; необхідністю обслуговування дорослого населення і дітей, здорових і нужденних у лікувальному харчуванні. Попит на продукцію і послуги масового харчування безупинно змінюється і росте.

Саме тому тема курсової роботи “Стратегії ціноутворення в барі “Хуторок” є досить актуальною.

Метою даної курсової роботи є проведення аналізу стратегії ціноутворення в закладі громадського харчування в сучасних економічних умовах в Україні.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

q       розглянути теоретичні основи ціноутворення;

q       провести дослідження стратегії ціноутворення на базовому підприємстві;

q       зробити пропозиції по покращенню ціноутворення базового підприємства;

q       узагальнити результати роботи.

Предметом дослідження є результати діяльності базового підприємства.

Об’єктом дослідження є підприємство бар “Хуторок”.

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області аналізу діяльності підприємств, маркетингу, закони України.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.


Розділ 1. Теоретичні аспекти формування цінової політики підприємств ресторанного господарства

1.1. Поняття політики ціноутворення

 

Ціна — це грошовий вираз вартості товару (продукції, послуги). Вона завжди коливається навколо ціни виробництва (перетвореної форми вартості одиниці товару, що дорівнює сумі витрат виробництва й середнього прибутку) та відображає рівень суспільно необхідних витрат праці.

Застосовувані в ринковій економіці ціни виконують три основні функції: обліково-вимірювальну, розподільчу та стимулюючу. Об­ліково-вимірювальна функція ціни полягає в тім, що вона є засобом обліку й вимірювання витрат суспільної праці на виробництво ок­ремих видів продукції або надання різноманітних послуг. Розпо­дільча функція зводиться

Крім продукції власного виробництва, бар “Хуторок” може реалізовувати куповані товари (цитру­сові плоди, фрукти, цукерки тощо) на вагу або поштучно. На одному й тому ж підприємстві заборо­няється одночасно продавати один і той самий товар на вагу і поштучно. Калькулювання продажної ціни купованих товарів залежить від того, яким чином реалізуються покупцям куповані товари.

Якщо куповані товари реалізуються покупцям на вагу, то розраховується продажна ціна 100 грамів відповідного товару.


2.3. Аналіз діяльності підприємства

 

Проведемо аналіз товарообороту і випуску продукції в динаміці за групами товарів і виробів в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Аналіз товарообороту і випуску продукції бар “Хуторок” за 2003-2004 рр.
Група товарів 2003 рік, тис. грн. 2004 рік, тис. грн. Відхилення, тис. грн.+/-
 Відносне відхилення %
Товари власного виробництва 250,1 300,5 50,4 20,15
Покупні продовольчі товари 268,4 285,7 17,3 6,45

Такий самий результат можна отримати методом процентних різниць. Для цього різницю між коефіцієнтами виконання плану по випуску продукції, що розраховані на основі вартісних (Кст) та умовно-натуральних показників (Кн) помножимо на запланованих випуск валової продукції в вартісному виразі:

DВПстр = (Кст – Кн) * ВПпл = (1,0143 — 1,01155)* 1220 = 3,41 тис. грн.

Таким чином план випуску продукції по структурі перевиконано на 3,41 тис. грн. порівняно з рівномірним виконанням плану на 101,155%. В структурі продукції переважає більш дорога продукція спиртні напої.

 

Розділ 3. Шляхи вдосконалення стратегії ціноутворення

 

З метою підвищення ефективності управління цінами в барі “Хуторок” потрібно застосовувати методи ціноутворення, орієнтовані на споживачів. Ця група методів враховує конкурентні переваги послуг і підприємств-виробників. Методи використовуються в рамках активної стратегії ціноутворення, орієнтованої на визначену комбінацію ціни і якості товару.

У рамках цінової конкуренції може застосовуватися значна кількість моделей ціноутворення. Найбільш популярним в умовах ринку став метод ціноутворення за існуючими цінами, що ґрунтується на оцінці цін конкурентів з меншою увагою до своїх витрат і попиту на продукт. Підприємство може маневрувати, установлюючи такі ж, як у конкурентів, а також нижчі чи вищі ціни.

відтоку клієнтів в літні бари та кафе, що розміщені в місцях масового відпочинку населення. Для збільшення товарообороту бару “Хуторок” пропонується в літній період встановити столики для обслуговування клієнтів, а також робити виїзди для реалізації продукції в місця масового відпочинку.

 


Висновки

 

Маркетингова цінова політика підприємства є основою для розробки його стратегії  ціноутворення. Цінові стратегії є частиною загальної стратегії розвитку підприємства.

Стратегія ціноутворення – це набір практичних рекомендацій і методів, яких доцільно дотримувати при встановленні ринкових цін на конкретні види послуг, що надаються підприємством.

Розробка цінової політики і стратегії підприємством  повинна здійснюватися в три етапи: збір вихідної інформації, стратегічний аналіз, формування стратегії.

При здійсненні цих етапів виконуються наступні заходи:

—   оцінка витрат виробництва і збуту товарів;

—   уточнення фінансових цілей підприємства;

—   визначення потенційних конкурентів товарів та послуг;

—   фінансовий аналіз діяльності підприємства;

—   сегментний аналіз ринку;

—   аналіз конкуренції підприємства в умовах конкретного ринку;

—   оцінка впливу мір державного регулювання з питань ціноутворення;

—   визначення остаточної цінової стратегії.

Бар “Хуторок” знаходиться в м. Крюківка Чернігівської області.

Асортимент продукції, яка реалізується, прийнятий у відповідності з рекомендаціями нормативних документів по типізації підприємств ресторанного господарства і включає холодні та гарячі закуски; перші, другі, солодкі страви; кулінарні та кондитерські вироби, гарячі, холодні та алкогольні напої; фрукти; тютюнові вироби.

В барі “Хуторок” застосовується стратегія середньоринкових  цін. Ціни складаються на основі дослідження попиту на товари та цін підприємств конкурентів. На основі наявної інформації про підприємства-конкурентів, їх діяльності в минулому, персональних особливостей їх керівників визначається основна мета в сфері ціноутворення, аналізуються переваги і недоліки, що є у виробництві і збуті продукції конкурентів. На основі аналізу встановлюються ціни на продукцію бару “Хуторок”.

Ціни реалізації страв, виготовлених підприємством, визначаються методом калькуляції. Підста­вою для калькуляції служать плани-меню, норми вкладення си­ровини, установлені чинними збірниками рецептур.

В 2004 році товарооборот бару «Хуторок» зріс на 121,1 тис. грн. тобто на 10,86 % порівняно з 2001 роком. Зростання відбулося головним чином за рахунок товарів власного виробництва та спиртних напоїв відповідно на 50,4 тис. грн. та 40,1 тис. грн.

План товарообороту і випуску продукції по бару «Хуторок» було перевиконано на 16 тис. грн. тобто на 1,43%. Стосовно груп виробів то план було перевиконано по таких групах товарів як товари власного виробництва та спиртні напої відповідно на 3,62% та 3,55%. По таких групах як покупні продовольчі товари та інші послуги план було недовиконано на 1,48% та 1,21% відповідно.

План випуску продукції по структурі перевиконано на 3,41 тис. грн. порівняно з рівномірним виконанням плану на 101,155%. В структурі продукції переважає більш дорога продукція спиртні напої.

З метою підвищення ефективності управління цінами в барі “Хуторок” потрібно застосовувати методи ціноутворення, орієнтовані на споживачів. Ця група методів враховує конкурентні переваги послуг і підприємств-виробників. Методи використовуються в рамках активної стратегії ціноутворення, орієнтованої на визначену комбінацію ціни і якості товару.

Для забезпечення високого та стабільного рівня ціни в барі “Хуторок” має бути забезпечена висока якість продукції. Найбільший вплив на збільшення товарообороту в барі “Хуторок” здійснює наявність платоспроможного попиту на товари та продукцію власного виробництва, і це зрозуміло, тому що доходи приносить той товар, що продається, а не той, що лежить на полицях. Саме швидкість процесу реалізації визначає доцільність закупки та виробництва наступної партії даного товару.

Список використаних джерел

 

 1. Закон України  “Про ціни і ціноутворення” // Відомості Верховної Ради  1990, N 52, ст. 65.
 2. Амстронг Гарі, Котлер Філіп. Маркетинг Загальний курс, 5-те видання – М.: Видавничий дім “Вільямс”, 2001. – 608 с.
 3. Богущева В. И. Бары и рестораны. Искусство обслуживания. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов-на-Дону: «Феникс», 1999 — 352 с.
 4. Бойчик Н. Економіка підприємства. Навч.посібник.К.Атіка,2001-298с.
 5. Болт Гордон Дж. Практическое руководство по управлению сбытом. – М.: Экономика, 1999. – 271 с.
 6. Герасименко В. В. Ценовая политика фирмы. М.: Финстатинформ, 1995. С. 89.
 7. Голубков Е.П. Маркетингові дослідження. Теорія і методологія. К.: АСК, 2000. — 221 с.
 8. Гончарук В. Развитие предприятия. М.: Дело,2001-218с.
 9. Дурович А.П. Маркетинг в предпринимательской деятельности. -Минск: НПЖ “Финансы, учет, аудит”, 1997 — 463 с.
 10. Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг. — М. : Международные отношения, 1991 — 416 с.
 11. Зайцев Н. Экономика промышленного предприятия. М.: инфра-М, 2000-358с.
 12. Захарченко М. Н. Обслуживание на предприятиях общественного питания. Учебник. 1986. – С. 155-158.
 13. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. — СПб.: ПитерКом,1999. – 718с.
 14. Ламбен Ж. Стратегический маркетинг. СПб: Наука, 1996. — 589 с.
 15. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.
 16. Организация производства и обслуживания в общественном питании: Учебник для студентов вузов . М.И. Беляев, И. Г. Бережной, Г.А. Петров и др. – М.: Экономика, 1986.
 17. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. Підручник. К.:КНЕУ, 2001- 456с.
 18. Примак Т. Економіка підприємств. Навч.пос. К.:3нання,2001- 178с.
 19. Пятницкая Н.А. Организация общественного питания в гостиничном комплексе. Учебник. С. 169-174.
 20. Радченко Л. А. Организация производства на предприятиях питания. – Ростов н/Д: «Феникс», 2001. – 352 с.
 21. Станкевич Г. П. , Донцова К. Г. Справочник молодого официанта. М.: Высшая школа. 1989 г. – 328 с.
 22. Тян Р. Б. Планування діяльності підприємства. – К.: МАУП, 1998. – С124-126.
 23. Усов В.В. Организация обслуживания в ресторанах. Учебник. М.: Высшая школа. 1990 г. – С.153-154.
 24. Цены и ценообразование. / Под ред В.Е. Есипова. – СПб: Питер, 2001. – 464 с.
 25. Швальбе X. Практика маркетинга для малых и средних предприятий. М.: Рес­публика, 1995. С. 80.

 


Додатки

Додаток А

Бар “Хуторок”

 

Додаток Б

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство  бар «Хуторок» за ЄДРПОУ
Територія за КОАТТУ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.
Баланс    
                                        на 1  січня            200 5 року
Форма № 1
Код за ДКУД 1801001
Код На початок На кінець
Актив рядка звітного звітного
періоду періоду
1 2 3 4
1. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 0 10 300 310
первісна вартість 0 11 330 350
Знос 0 12 30 40
Незавершене будівництво 0 20 1200 2100
Основні засоби:
залишкова вартість 0 30 609,15 2627,2
первісна вартість 0 31 1109,15 3257,2
Знос 0 32 500 630
Довгострокові фінансові інвестиції :
які обліковуються за методом участі
в капіталі інших підприємств 0 40 110 100
інші фінансові інвестіції 0 45 20 10
Довгострокова дебіторська заборго-
Ваність 0 50
Відстрочені податкові активи 0 60
Інші необоротні активи 0 70
Усього за розділом 1. 0 80 2239,15 5150,2
2. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 400 450
Тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
незавершене виробництво 120 10 60
готова продукція 130 20 78
товари 140 1300 1400
Векселі одержані 150 150 170
Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 300 320
первісна вартість 161 340 360
резерв сумнівних боргів 162 40 40
Дебіторська заборгованість за розра-
хунками:
з бюджетом 170 7
за виданими авансами 180 35 12
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгова-
ність 210 20 3
Поточні фінансові інвестиції 220 50 20
Грошові кошти та їх еквіваленти :
у національній валюті 230 70 201
в іноземній валюті 240 120 5
Інші оборотні активи 250 10
Усього за розділом 2. 260 2492 2719
3. Витрати майбутніх періодів 270 50 70
БАЛАНС 280 4781,15 7939,2
Код На початок На кінець
Пасив рядка звітного звітного
періоду Періоду
1 2 3 4
1. Власний капітал
Статутний капітал 300 3600 3600
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320 200 200
Інший додатковий капітал 330 2859
Резервний капітал 340 50 70
Нарозподілений прибуток (непокритий
збиток) 350 111,5 67,2
Неоплачений капітал 360 30 10
Вилучений капітал 370 20 10
Усього за розділом 1. 380 3911,15 6776,2
2. Забеспечення наступних витрат
і платежів
Забеспечення виплат персоналу 400 10 6
Інші забеспечення 410 2
Цільове фінансування 420 10
Усього за розділом 2. 430 22 6
3. Довгострокові зобов,язання
Довгострокові кредити банків 440 200 250
Інші довгострокові фінансові
зобов,язання 450
Відстрочені податкові зобов,язання 460 50
Інші довгострокові зобов,язання 470 20
Усього за розділом 3. 480 220 300
4. Поточні зобов,язання
Короткострокові кредити банків 500 120 190
Поточна заборгованість за довгостро-
ковими зобов,язаннями 510 20 20
Векселі видані 520 60 130
Кредиторська заборгованість за това-
ри, роботи, послуги 530 250 225
Поточні зобов,язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 50 110
з бюджетом 550 10 20
з позабюджетних платежів 560 3 4
зі страхування 570 7 3
з оплати праці 580 18 10
з участниками 590 30 35
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов,язання 610 10
Усього за розділом 4. 620 578 747
5. Доходи майбутніх періодів 630 50 110
БАЛАНС 640 4781,15 7939,2
                                                     Керівник                     М.П.

Додаток В

 

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3
Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство  бар «Хуторок» за ЄДРПОУ
Територія за КОАТТУ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь   за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.    
  Звіт  
                                                                 про фінансові результати
                                                                     за     рік      2004 року
Форма № 2
Код за ДКУД 1801003
1.Фінансові результати  
                    Стаття Код За звітний За попередній
рядка    період       період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 1236 1114,9
Податок на додану вартість 0 15 206 185,82
Акцизний збір 0 20
0 25
Інші вирахування з доходу 0 30
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 1030 929,08
Собівартість реалізованої продукції 0 40 629,4 541,1
Валовий:
 прибуток 0 50 400 387,98
 збиток 0 55
Інші операційні доходи 0 60
Адміністративні витрати 0 70 249 207,6
Витрати на збут 0 80 119,9 83,2
Інші операційні витрати 0 90 0,3 0,5
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 31 96,68
збиток 105
Дохід від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120
Інші доходи 130 65 62,1
Фінансові витрати 140
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160
Фінансові результати від звичайної діяльності
до оподаткування:
прибуток 170 96 158,78
збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 28,8 47,64
Фінансові результати від звичайної діяльності
прибуток 190 67,2 111,15
збиток 195
Надзвичайні:
доходи 200
витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий:
прибуток 220 67,2 111,15
збиток 225
2. Елементи операційних витрат
Найменування показника Код За звітний За попередній
рядка    період       Період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230
Витрати на оплату праці 240
Відрахування на соціальні заходи 250
Амортизація 260
Інші операційні витрати 270
Разом 280
3. Розрахунок показників прибутко-
вості акцій  
Назва статті Код За звітний За попередній
рядка    період       період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну
просту акцію 330
Дивіденти на одну просту акцію 340
М.П.
                                                     Керівник
                                Головний бухгалтер

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.