Курсова робота Управління підприємством для запобігання кризовим ситуаціям

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретичні аспекти здійснення управління підприємством в кризових ситуаціях. 5

 

1.1. Передумови виникнення кризових ситуацій та їх діагностика. 5

 

1.2. Теоретичні підходи щодо формування управлінських рішень з подолання кризових ситуацій. 8

 

Розділ 2. Аналіз параметрів кризових ситуацій на підприємстві16

 

2.1. Економічна характеристика діяльності підприємства, стану фінансово-господарської діяльності16

 

2.2. Аналіз показників діяльності підприємства та ідентифікація його стану  20

 

Розділ 3. Шляхи підвищення якості управління підприємством в умовах кризових ситуацій. 27

 

3.1. Обґрунтування напрямків виходу підприємства з кризових ситуацій  27

 

3.2. Модель формування і реалізації управлінських рішень з метою подолання кризових явищ.. 37

 

Висновки та пропозиції46

 

Список використаної літератури. 51

 

Додатки. 54

Вступ

 

Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва.

В умовах розвитку економіки організації зіштовхнулися з високим ступенем невизначеності розвитку подій і такими ж не­сподіваними впливами зовнішнього середовища на підприємст­ва, змушуючи їх динамічно функціонувати і пристосовуватися до зовнішнього впливу.

Дотепер, через нерозвиненість наукового передбачення, на кризу реагували тільки з її появою. А іноді, що гірше, тоді, коли надзвичайна ситуація ставала реальністю і назрівала катастрофа.

Але поступово став вимальовуватися інший підхід, виникла інша система поглядів на те, як необхідно діяти в передкризових ситуаціях. Зараз у діях провідних фірм усе більш виразно вимальо­вується стратегія попередження.

Дійсно, набагато розумніше передбачити кризу і ввести в по­ведінку системи такі нововведення чи альтернативи, що згладять негативні моменти для того, щоб стабільний розвиток не пере­терпів значних порушень.

Для запобігання кризи велике значення має своєчасне вияв­лення ознак майбутньої кризової ситуації.

Господарському керівнику, менеджеру необхідно вміти пе­редбачати причини і джерела виникнення проблемних ситуацій і мати про запас заздалегідь спроектований механізм їхнього розв»язання для того, щоб наявними ресурсами і можливостями можна було, якщо і не досягати поставленої мети, то хоча б не мати збитків.

Питання запобігання кризовим явищам розглянуті в працях таких авторів: Короткова Е. М., Василенка В. О., Кредісова А.І., Крыжановского В. Г., Ламешкова В. И., Лютера В. И. та інших.

Саме тому тема курсової роботи “Управління підприємством для  запобігання кризовим ситуаціям” є досить актуальною.

Метою курсової роботи є оцінка ймовірності настання кризи та пошук уникнення кризових ситуацій на підприємстві.

Здійснення поставленої мети здійснювалась шляхом:

— визначення передумов виникнення кризових ситуацій;

— розгляду теоретичних підходів подолання кризових ситуацій;

— дослідження економічних наслідків впливу кризових явищ;

— аналізу можливості виникнення кризи на підприємстві;

— пошуку шляхів покращення управління підприємством для уникнення кризових ситуацій.

Предметом дослідження є діяльність підприємства направлена на  запобігання кризовим явищам на підприємстві.

Об»єктом дослідження є ТОВ “L-майстер”.

Теоретичну основу дослідження питання склали наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, закони України, фінансова звітність ТОВ “L-майстер”.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. В першому розділі розглядаються теоретичні аспекти виникнення кризових явищ. В другому розділі проводиться аналіз кризових ситуацій на підприємстві. В третьому розділі розглядаються напрямки підвищення ефективності управління підприємством в умовах кризових ситуацій.

 

 

 

 


Розділ 1. Теоретичні аспекти здійснення управління підприємством в кризових ситуаціях

 

1.1. Передумови виникнення кризових ситуацій та їх діагностика

 

У сучасній літературі ще не встановилося загальновизнаного уявлення про кризи на підприємстві. Існувала точка зору, що кризи є характерною рисою капіталіс­тичного способу виробництва і повинні бути відсутні при соціалістичному ладі [4, с. 74].  Криза підприємства при широкому на неї погляді, так само потрібна сис­темі, що розвивається, як і стабільний стан. Кризу треба розглядати як переломний момент у розвитку системи, що дає простір новому витку економічних змін.

Криза підприємства, змінює тенденції життєдіяльності системи, тобто пору­шує її стійкість, радикальним чином її оновлює. Тому очисна си­ла кризи потрібна системі не менше, ніж спокійне безтурботне життя. Це дві сторони однієї медалі, одне не може існувати без іншого, це свого роду закон єдності і боротьби протилежностей. Без боротьби — немає розвитку [7, с. 37].

В нашому випадку коефіцієнт Бівера в 2003-2004 роках набагато менший 0,2.

Все вищесказане свідчить про те, що на підприємстві ТОВ “L-майстер” спостерігаються передумови до настання економічної кризи. Тому в подальшому потрібно забезпечити покращення діяльності підприємства з метою запобігання кризі.


Розділ 3. Шляхи підвищення якості управління підприємством в умовах кризових ситуацій

 

3.1. Обґрунтування напрямків виходу підприємства з кризових ситуацій

 

Для уникнення кризових ситуацій на ТОВ “L-майстер” оцінка діяльності підприємства повинна проводитися на основі комплексного аналізу кінцевих підсумків його ефективності. Економічна суть ефективності підприємства полягає в тому, щоб на кожну одиницю витрат домогтися істотного збільшення прибутку. Кількісно вона виміряється зіставленням двох величин: отриманого в процесі виробництва результату і витрат живої й уречевленної праці на його досягнення.

Результати аналізу економічної діяльності можна використати як базу для вироблення планових рішень наступного розвитку. При оцінці діяльності ТОВ “L-майстер” варто враховувати не  тільки економічні, але і соціальні результати. Їхньою особливістю є те, що вони, як правило, не піддаються  кількісному виміру.

майстер” планує отримати чистого прибутку 115,5 тис. грн. При цьому рентабельність реалізації повинна зрости на 3,2% і становити 9,7%. Тобто, в 2004 році прибуток від реалізації товарів та послуг ТОВ “L-майстер” зросте порівняно з 2004 роком на 48,3 тис. грн., за рахунок збільшення обсягу продаж зросте на 10,1 тис. грн.,  за рахунок зміни питомої ваги послуг зріс на 12,2 тис. грн., за рахунок збільшення повної собівартості зменшився на 90,3 тис. грн. та за рахунок збільшення виручки від реалізації послуг зріс на 116,3 тис. грн..

ТОВ “L-майстер” для виходу з кризи та проведення свого розвитку планує витратити кошти в сумі 250 тис. грн. Протягом чотирьох років проект має окупитися, ТОВ “L-майстер”  планує отримувати  грошовий потік від нових послуг в сумі 100 тис. грн. щорічно. Як показують результати дослідження, NVP = 66,987 тис. грн. > 0, то проект є прибутковим. Також проект окупиться за 3,15 роки, що менше ніж планувалося, тому проект варто реалізовувати.


Висновки та пропозиції

 

Криза підприємства при широкому на неї погляді, так само потрібна сис­темі, що розвивається, як і стабільний стан. Кризу треба розглядати як переломний момент у розвитку системи, що дає простір новому витку економічних змін.

Кризи відбивають не тільки протиріччя функціонування і роз­витку, але можуть виникати й у самих процесах функціонування. Це можуть бути, наприклад, протиріччя між рівнем техніки і кваліфікацією персоналу, між технологіями й умовами її викори­стання (приміщення, кліматичне середовище, технологічна куль­тура й ін.). Криза підприємства — це крайнє загострення протиріч у соціально-еко­номічній системі (організації), що загрожує її життєстійкості в на­вколишнім середовищі.

Причини кризи можуть бути зовнішніми і внутрішніми. Пер­ші пов»язані з тенденціями і стратегією макроекономічного роз­витку чи навіть розвитку світової економіки, конкуренцією, полі­тичною ситуацією в країні. Другі — з ризикованою стратегією маркетингу, внутрішніми конфліктами, недоліками в організації виробництва, недосконалістю управління, інноваційною й інвес­тиційною політикою.

Велике значення має не тільки система показників, що відби­вають основні ознаки кризи, але і методологія їхнього конструю­вання і практичного використання. У сучасному механізмі уп­равління це є його найбільш слабкою ланкою. Мова йде, у кінце­вому рахунку, про методологію розпізнавання кризи у всіх аспек­тах цього процесу: ціль, показники, їхнє використання в аналізі ситуацій, практична цінність передбачення криз.

Керівнику, менеджеру необхідно вміти передбачати причини і джерела виникнення кризових ситуацій і мати про запас зазда­легідь спроектований механізм їхнього моделювання і розв»язан­ня для того, щоб, виходячи з наявних ресурсів і критеріїв перева­ги, вибирати прийнятні варіанти.

Керівнику, менеджеру необхідно вміти передбачати причини і джерела виникнення кризових ситуацій і мати про запас зазда­легідь спроектований механізм їхнього моделювання і розв»язан­ня для того, щоб, виходячи з наявних ресурсів і критеріїв перева­ги, вибирати прийнятні варіанти.

У розумінні кризи велике значення мають не тільки її причи­ни, але й різноманітні наслідки: можливе відновлення організації чи її руйнування, оздоровлення чи виникнення нової кризи. Вихід із кризи не завжди пов»язаний з позитивними наслідками. Не можна виключати перехід у стан нової кризи може бути навіть ще більш глибокої і тривалої.

Різні наслідки кризи визначаються не тільки її характером, але й антикризовим управлінням, що може чи пом»якшувати кри­зу, чи загострювати її. Можливості управління в цьому відно­шенні залежать від мети, професіоналізму, мистецтва управління, характеру мотивації, розуміння причин і наслідків, відповідаль­ності.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ “L-майстер” зазнали негативних змін у 2004 році порівняно з 2003 роком. На підприємстві спостерігаються кризові явища, що пов’язані з значним збільшенням витрат та зменшенням рентабельності. В зв’язку з цим діяльність підприємства в подальшому повинна бути направлена на пошук найбільш ефективних форм і методів співпраці з діловими партнерами.

Як показують результати аналізу, в результаті зменшення величини прибутку в 2004 році порівняно з 2003 на 43,95 тис. грн. знизилася прибутковість загальних ресурсів зменшився на 1,4%, також зменшилися показники прибутковості необоротних та оборотних активів відповідно на 3,73% та 1,84%. За рахунок зменшення чистого прибутку та збільшення величини власного капіталу прибутковість власного капіталу зменшилася з 2,91% до 1,26%. Все це свідчить про погіршення ефективності діяльності ТОВ “L-майстер” в 2004 році порівняно з 2003 роком.

Зіставлення найбільш ліквідних засобів і швидко реалізованих активів з найбільш строковими зобов»язаннями і короткостроко­вими пасивами дає змогу виявити поточну (на найближчий час) ліквідність і платоспроможність.

Як бачимо з таблиці, баланс ТОВ “L-майстер” не є абсолютно ліквідним. Керівництву слід обов»язково звернути на це увагу і з»ясувати причини такого негативного становища.

В 2004 році коефіцієнт абсолютної ліквідності знизився з 0,29 до 0,24 за рахунок збільшення поточної креди­торської заборгованості підприємства і знаходиться в межах допустимих норм.

Для ТОВ “L-майстер” в 2004 коефіцієнт покриття знизився до 3,23 за рахунок збільшення поточної креди­торської заборгованості підприємства та знаходиться в межах допустимих норм.

Ознакою формування  незадовільної  структури  балансу  є таке фінансове становище підприємства,  у якого протягом тривалого часу (1,5  — 2 роки) коефіцієнт Бівера не перевищує 0,2, що відображає небажане скорочення частки прибутку, яка направляється на розвиток виробництва.  Така  тенденція  в  кінцевому  випадку призводить до незадовільної  структури  балансу,   коли   підприємство   починає працювати  в борг і його коефіцієнт забезпечення власними засобами стає меншим 0,1.

В нашому випадку коефіцієнт Бівера в 2003-2004 роках набагато менший 0,2.

Все вищесказане свідчить про те, що на підприємстві ТОВ “L-майстер” спостерігається прямування до кризи, що виявляється в зменшенні прибутковості та рентабельності, платоспроможності та ліквідності.

Для виходу з кризових ситуацій на ТОВ “L-майстер” оцінка діяльності підприємства повинна проводитися на основі комплексного аналізу кінцевих підсумків його ефективності. Економічна суть ефективності підприємства полягає в тому, щоб на кожну одиницю витрат домогтися істотного збільшення прибутку. Кількісно вона виміряється зіставленням двох величин: отриманого в процесі виробництва результату і витрат живої й упредметненої праці на його досягнення.

В ТОВ “L-майстер” можна запропонувати такі напрямки для підвищення ефективності:

— підвищення доходів (виручки) від реалізації товарів та послуг;

— зниження собівартості реалізованих товарів та послуг;

— підвищення рентабельності підприємства;

— проведення управлінських впливів на персонал підприємства для досягнення підвищення ефективності;

— планування соціального розвитку колективу ТОВ “L-майстер”.

Для поліпшення платоспроможності ТОВ “L-майстер” необхідно уникати таких факторів:

— невиконання планових завдань виробництва і реалізації продукції та послуг, порушення їх структури та асортименту, зниження якості;

— підвищення собівартості продукції;

— в умовах конкуренції втрати каналів реалізації і постійних покупців, замовників;

— неплатоспроможність самих покупців і замовників з різних на це причин;

— невиконання плану прибутку і нестаток власних джерел фі­нансування підприємства;

— інфляційні процеси і податкова політика;

— значне відволікання коштів у дебіторську заборгованість та у надлишкові виробничі запаси;

— низьке обертання оборотного капіталу.

Для уникнення кризової ситуації на підприємстві ТОВ “L-майстер” я пропоную створити відділ маркетингу. Відділ маркетингу буде розробляти та здійснювати програму маркетингу підприємства.

Управління маркетингом ТОВ “L-майстер” повинно здійснюватися шляхом: 1) організації маркетингової діяльності на підприємстві (відділу маркетингу); 2) розробки і здійснення програми маркетингу.

В 2005 році підприємство ТОВ “L-майстер” планує за рахунок збільшення виручки від реалізації послуг на 155 тис. грн. та зменшення рівня витрат отримати чистого прибутку 115,5 тис. грн. При цьому рентабельність реалізації повинна зрости на 3,2% і становити 9,7%.

ТОВ “L-майстер” для уникнення кризи та проведення свого розвитку планує витратити кошти в сумі 250 тис. грн. Протягом чотирьох років проект має окупитися, ТОВ “L-майстер”  планує отримувати  грошовий потік від нових послуг в сумі 100 тис. грн. щорічно. Оскільки NVP = 66,987 тис. грн. > 0, то проект є прибутковим. Проект окупиться за 3,15 роки, що менше ніж планувалося, тому проект варто реалізовувати.

 


Список використаної літератури

 

 1. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржни­ка або визнання його банкрутом». Голос України. — 1999. – 30 червня
 2. Закон України «Про банкрутство» // Відомості Верховної Ради України. -1992. -№31.
 3. Агентство з питань запобігання банкрутства підприємств. Ме­тодика  інтегральної  оцінки  інвестиційної  привабливості підприємств та організацій // Українська інвестиційна газета. 1998. — №3.
 4. Антикризисное управление. Учебник./под ред. Э.М. Короткова. — М.: ИНФРА-М, 2001. —  432 с.
 5. Балабанов И.Т. «Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом?». — М.: Финансы и Статистика, 1994. – 428 с.
 6. Бирман Л. Экономика фирмы. Учебное пособие. М.:М/н ун-т бизн. и управл., 2001-104с.
 7. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. К.: Ника-Центр Эльга, 2001. — 528 с.
 8. Василенко В.А. Стратегический антикризисный менеджмент и основы устойчивости фирмы. //Культура народов Причерномо­рья, 2001.—-№16.— С. 165-171.
 9.  Василенко В.А., Мельник И.Е. Операционное и ситуационное управление в системе менеджмента: Учебное пособие. — М.: МГИУ, 2001. —532с.
 10. Василенко В.А., Мельник И.Е. Стратегии и инновации в системе менеджмента: Учебное пособие. — М.: МГИУ, 2001. — 418 с.
 11. Василенко В.А., Мірошник І.Є. Ситуаційне й операційне управління в системі менеджменту: Навчальний посібник. — М.: МГІУ, 2003. – 345 с.
 12. Василенко В.О. Теорія та практика розробки управлінських рі­шень. Навчальний посібник — Київ: ЦУЛ, 2003. — 420 с.
 13. Василенко В.О., Ткаченко T.I. Стратегічний менеджмент. На­вчальний посібник — Київ: ЦУЛ, 2003. — 356 с.
 14. Василенко В.О., Шостка В.І. Ситуаційний менеджмент. Навчаль­ний посібник — Київ: ЦУЛ, 2004. — 385 с.
 15. Василенко В.О., Шостка В.І. Ситуаційний менеджмент. Навчаль­ний посібник — Київ: ЦУЛ, 2003. — 335 с.
 16. Виханский О.С., Наумов Л.И. Менеджмент. 2-е изд. — М.: Фир­ма Гардарика, 1996. – 248 с.
 17. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. Київ. ТОВ «Борисфен — М., 1996. — 326 с.
 18. Волков О. Экономика предприятия. Курс лекций. М: Инфра-М,2001-280с.
 19. Герчикова И.Н. Менеджмент. Учебник. Второе изд., перераб. и дополи.- М.: ЮНИТИ, 1995.- 408 с.
 20. Глущенко В.В., Захарова Е.В., Тихомиров Ю.В. Теория управления: Учебный курс.- М.: ВЕСТНИК, 1997.- 332 с.
 21. Дідик Л.М. Рейтингова оцінка підприємств. – Фінанси України, №5, 1999.- С.30.
 22. Дмитриенко Г.А. Стратегический менеджмент: целевое управле­ние персоналом организации / Учебное пособие. — К.: МАУП, 1998.— С. 228.
 23. Доблаев В.Л. Теория организаций. — М.: Институт молодежи, 1995.— 174с.
 24. Економіка виробничого підприємства. Навч. пос. К.: Знання,2001- 405с.
 25. Економічна теорія: Макро- і мікроекономіка. За ред. З. Ватаманюка. – К.: Альтернативи, 2001. – 606с.
 26. Жмалев В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності.— К.: Україна, 2000.— 454 с.
 27. Завлин П.Н., Васильев А.В. Оценка экономической эффективно­сти инвестиционных проектов, (современные подходы). — СПб.: Наука, 1995. С. 78.
 28. Инвестирование, финансирование, кредитование. Стратегия и тактика предприятия./Под ред. проф. Ушаковой Н.Н. К.: КГТЭУ, 1997.— 191 с.
 29. Козловский В., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и операционный менеджмент. Учебник — СПб.: Специальная литература, 1999. — 366 с.
 30. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. — К.: «Знання», КОО, 2000. — 378 с.
 31. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимст­во и туризм: Учебник для вузов / Пер. с англ. Под ред. Р.Б. Ноз­древой. — М.: ЮНИТИ, 1998. — 787 с.
 32. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. – К.: Знання, 1999.- 264 с.
 33. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.
 34. Люкшинов А.Н. Стратегический менеджмент: Учебное пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 375 с.
 35. Менеджмент & менеджер. Корпоративный стиль. №1. 2003.
 36. Менеджмент организации. Учебное пособие / Под ред. д. е. н. проф. З.П. Румянцевой и д. э. н., проф. Н.А. Саламатина.— М.: ИНФРА-М, 1996.- 432 с.
 37. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій: Затв. Наказом агентства з питань запобігання банкрутству від 27 червня 1997 р. // Держ. інформ. бюл. про приватизацію.-1997.-№12.
 38. Никешин С.Н. Внешняя среда экономических систем: СПб: Из­дательство «Два-три», 1994. — 100 с.
 39. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. – К.: КНЕУ, 2004, С. 312.
 40. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. Підручник. К.:КНЕУ, 2001- 456с.
 41. Примак Т. Економіка підприємств. Навч.пос. К.:3нання,2001- 178с.
 42. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.
 43. Слав’юк О. П. Фінанси підприємств. Підручник. К.:КНЕУ, 2003-456с.
 44. Смирнов Э. А. Основы теории организации: Учебное пособие для вузов. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. — 375 с.
 45. Смирнов Э.А. Разработка управленческих решений: Учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 271 с.
 46. Ткаченко Н. М. Формування і облік залученого капіталу // Регіональні перспективи. Науково-практичний журнал. – Полтава, 2001. – № 2-3 / 15-16/. – С. 28-32.
 47. Финансовый менеджмент: теория и практика/ Под ред. Стояновой Е.С.- М.: Перспектива, 1999 – 348 с.
 48. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 2000, С. 98.
 49. Широков Л.А. Исследование систем управления. Том 1. Струк­турное и информационное моделирование систем управления. — МГИУ, 1999.— С. 123.
 50. Щекин Г.В. Практическая психология менеджмента. Научно-практическое пособие. — К.: Видавництво «Україна», 1994. – 345 с.
 51. Экономическая стратегия фирмы. / Под ред. проф. Градова А.П. — 2-е изд. — СПб: Специальная литература, 1999. — 589 с.
 52. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. — М.: Акалис, 1996. – 345 с.

 


Додатки

 

Додаток А

    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 2
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство ТОВ “L-майстер” за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
  Баланс      
                                          на 1  січня            200 5 року  
      Форма № 1  
      Код за ДКУД 1801001
    Код На початок На кінець
  Актив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  залишкова вартість 0 10 300 310
  первісна вартість 0 11 330 350
  Знос 0 12 30 40
  Незавершене будівництво 0 20 1200 2100
  Основні засоби:      
  залишкова вартість 0 30 609,15 2627,2
  первісна вартість 0 31 1109,15 3257,2
  Знос 0 32 500 630
  Довгострокові фінансові інвестиції :      
  які обліковуються за методом участі      
  в капіталі інших підприємств 0 40 110 100
  інші фінансові інвестиції 0 45 20 10
  Довгострокова дебіторська заборго-      
  ваність 0 50    
  Відстрочені податкові активи 0 60    
  Інші необоротні активи 0 70    
  Усього за розділом 1. 0 80 2239,15 5150,2
  2. Оборотні активи      
  Запаси:      
  виробничі запаси 100 400 450
  Тварини на вирощуванні та відгодівлі 110    
  незавершене виробництво 120 10 60
  готова продукція 130 20 78
  товари 140 1300 1400
  Векселі одержані 150 150 170
  Дебіторська заборгованість за товари,      
  Роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160 300 320
  первісна вартість 161 340 360
  резерв сумнівних боргів 162 40 40
  Дебіторська заборгованість за розра-      
  хунками:      
  з бюджетом 170 7  
  за виданими авансами 180 35 12
  з нарахованих доходів 190    
  із внутрішніх розрахунків 200    
  Інша поточна дебіторська заборгова-      
  ність 210 20 3
  Поточні фінансові інвестиції 220 50 20
  Грошові кошти та їх еквіваленти :      
  у національній валюті 230 70 201
  в іноземній валюті 240 120 5
  Інші оборотні активи 250 10  
  Усього за розділом 2. 260 2492 2719
  3. Витрати майбутніх періодів 270 50 70
  БАЛАНС 280 4781,15 7939,2
    Код На початок На кінець
  Пасив рядка звітного звітного
      періоду Періоду
  1 2 3 4
  1. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 3600 3600
  Пайовий капітал 310    
  Додатковий вкладений капітал 320    
  Інший додатковий капітал 330 180 3049
  Резервний капітал 340 50 70
  Нерозподілений прибуток (непокритий      
  збиток) 350 111,15 67,2
  Неоплачений капітал 360 30 10
  Вилучений капітал 370    
  Усього за розділом 1. 380 3911,15 6776,2
  2. Забезпечення наступних витрат      
  і платежів      
  Забезпечення виплат персоналу 400 10 6
  Інші забезпечення 410 2  
  Цільове фінансування 420 10  
  Усього за розділом 2. 430 22 6
  3. Довгострокові зобов’язання      
  Довгострокові кредити банків 440 200 250
  Інші довгострокові фінансові      
  зобов’язання 450    
  Відстрочені податкові зобов’язання 460   50
  Інші довгострокові зобов’язання 470 20  
  Усього за розділом 3. 480 220 300
  4. Поточні зобов’язання      
  Короткострокові кредити банків 500 120 190
  Поточна заборгованість за довгостро-      
  ковими зобов’язаннями 510 20 20
  Векселі видані 520 60 130
  Кредиторська заборгованість за това-      
  ри, роботи, послуги 530 250 225
  Поточні зобов’язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540 50 110
  з бюджетом 550 10 20
  з позабюджетних платежів 560 3 4
  зі страхування 570 7 3
  з оплати праці 580 18 10
  з учасниками 590 30 35
  із внутрішніх розрахунків 600    
  Інші поточні зобов’язання 610 10  
  Усього за розділом 4. 620 578 747
  5. Доходи майбутніх періодів 630 50 110
  БАЛАНС 640 4781,15 7939,2
                                                       Керівник                     М.П.

 

 

Додаток Б

 

         
    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 3  
         
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  ТОВ “L-майстер” за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь   за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
    Звіт    
                                                                   про фінансові результати  
                                                                       за     рік      2004 року  
      Форма № 2  
      Код за ДКУД 1801003
         
    1.Фінансові результати  
         
                      Стаття Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 1236 1114,9
  Податок на додану вартість 0 15 206 185,82
  Акцизний збір 0 20    
    0 25    
  Інші вирахування з доходу 0 30    
  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 1030 929,08
  Собівартість реалізованої продукції 0 40 629,4 541,1
  Валовий:      
   прибуток 0 50 400,6 387,98
   збиток 0 55    
  Інші операційні доходи 0 60    
  Адміністративні витрати 0 70 249,4 207,6
  Витрати на збут 0 80 119,9 83,2
  Інші операційні витрати 0 90 0,3 0,5
  Фінансові результати від операційної діяльності:      
  прибуток 100 31 96,68
  збиток 105    
  Дохід від участі в капіталі 110    
  Інші фінансові доходи 120    
  Інші доходи 130 65 62,1
  Фінансові витрати 140    
  Втрати від участі в капіталі 150    
  Інші витрати 160    
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  до оподаткування:      
  прибуток 170 96 158,78
  збиток 175    
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 28,8 47,64
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  прибуток 190 67,2 111,15
  збиток 195    
  Надзвичайні:      
  доходи 200    
  витрати 205    
  Податки з надзвичайного прибутку 210    
  Чистий:      
  прибуток 220 67,2 111,15
  збиток 225    
         
    2. Елементи операційних витрат
  Найменування показника Код За звітний За попередній
    рядка    період       Період
  1 2 3 4
  Матеріальні затрати 230 414,5 412,7
  Витрати на оплату праці 240 75,4 72,7
  Відрахування на соціальні заходи 250 28,3 27,3
  Амортизація 260 130 127
  Інші операційні витрати 270 350,8 192,7
  Разом 280 999 832,4
         
    3. Розрахунок показників прибутко-
    вості акцій  
  Назва статті Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Середньорічна кількість простих акцій 300    
  Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310    
  Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320    
  Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну      
  просту акцію 330    
  Дивіденти на одну просту акцію 340    
         
  М.П.      
                                                       Керівник  
                                  Головний бухгалтер      

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.