Курсова робота Страхування вкладів фізичних осіб

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретичні основи організації страхування вкладів фізичних осіб  5

1.1. Основи організації страхування вкладів фізичних осіб. 5

1.2. Особливості залучення вкладів фізичних осіб. 8

 

Розділ 2. Аналіз страхування вкладів фізичних осіб в банку. 11

2.1. Аналіз здійснення страхування вкладів фізичних осіб. 11

2.2. Аналіз впливу страхування вкладів фізичних осіб на розміри вкладів банку  17

 

Розділ 3. Шляхи покрашення управління страхуванням вкладів фізичних осіб  21

 

Висновки. 28

 

Список використаних джерел. 30

 

Додатки. 32

Вступ

 

Перехід до ринкової економіки вимагає від банків України підвищення ефективності надання банківських послуг, конкурентноздатності і підвищення якості послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу. Велике частку серед  банківських послуг займають операції  з надання кредитів.

Міжнародна банківська практика свідчить, що система страхування депозитів у банках та інших депозитних (кредит­них) установах є одним з найдинамічніших прогресивних елементів банківського регулювання протягом останніх декількох десятиріч. Потужний розвиток національних система страхування депозитів зумовлений насамперед економічною природою та змістом діяльності банків.

Значну частину серед операцій Ощадного банку України займають операції з коштами фізичних осіб, саме тому тема курсової роботи “Страхування вкладів фізичних осіб” є досить актуальною.

Усе вище згадане підкреслює величезну роль та значення теми даної курсової роботи сучасних умовах господарювання. Вибрана тема є досить актуальною для сьогодення, для розвитку економічних процесів на Україні і має першорядну важливість для кожного комерційного банку, який бажає досягти успіху.

Метою курсової роботи є розгляд та оцінка системи страхування операцій з коштами фізичних осіб банку в сучасних умовах господарювання.

Завданнями курсової роботи є:

— розгляд основ організації страхування вкладів фізичних осіб;

— визначення особливостей залучення вкладів фізичних осіб;

— аналіз здійснення страхування вкладів фізичних осіб;

— аналіз впливу страхування вкладів фізичних осіб на розміри вкладів банку;

— пошук шляхів покрашення управління страхуванням вкладів фізичних осіб;

Теоретичну основу дослідження питань страхування вкладів фізичних осіб  Ощадного банку склали закони України, постанови НБУ, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:   Мороза А. М., Дзюблюка О. В., Савлука М. І., Луціва Б. Л., Маркової О. М., Кіндрацької Л. М., Ковбасюка М.Р.  та інших.

Нормативною базою курсової роботи є закони України та постанови Національного Банку України.

Предметом дослідження є страхування вкладів фізичних осіб.

Об’єкт дослідження – ВАТ «Державний ощадний банк України».

Курсова роботи складається з трьох розділів, вступу та висновків. В першому розділі розглянуто теоретичні аспекти страхування вкладів фізичних осіб. В другому розділі проведено аналіз системи страхування вкладів фізичних осіб в ВАТ «Державний ощадний банк України». В третьому розділі проведено пошук шляхів покрашення управління страхуванням вкладів фізичних осіб.

 

 

 


Розділ 1. Теоретичні основи організації страхування вкладів фізичних осіб

1.1. Основи організації страхування вкладів фізичних осіб

 

Оскільки банківська діяльність функціонує шляхом залучення банками коштів вкладників і розміщення банком залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, то права та економічні інтереси вкладників мають бути ґарантовані від ризиків, що бере на себе банк, надаючи кредит. Поведінка вкладників є основою стабільності банківської системи. Довіра вкладників до банків сприяє збільшенню кредитних ресурсів і зростанню інвестицій в економіку, а падіння рівня довіри вкладників до банківської системи має наслідком вилучення або ненадходження коштів у кредитну систему [5, c. 124].

Як бачимо з рис. 2.1. сума страхових внесків направлених ВАТ «Державний ощадний банк України» до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в 2005 році зросла на 1988, 19 тис. грн. В 2005 році основну частку склало страхування термінових вкладів до 3 міс. 38,87% та термінових вкладів з 3 до 6 міс.


2.2. Аналіз впливу страхування вкладів фізичних осіб на розміри вкладів банку

 

Розглянемо вартість залучених коштів фізичних осіб ВАТ «Державний ощадний банк України» в 2004 та 2005 роках. Кошти фізичних осіб розглянемо за групами такими, як до запитання, терміном до 3 місяців, терміном від 3 до 6 місяців, терміном від 6 до 12 місяців та понад 12 місяців.

Таблиця 2.2

Динаміка та структура коштів фізичних осіб Ощадного банку України за 2004-2005 рр.

Припинення страхування в таких випадках може підірвати довіру до банків-учасників, а також залишити депонентів застрахованої суми, коли вона вкрай потрібна.

Отже, системи гарантування вкладів повинні враховувати юридичні, адміністративні та фінансові умови їх функціонування, а механізм страхування обов»язково мають забезпечувати закони та нормативні акти, що регламентують усі аспекти його діяльності.

 


Висновки

 

Система страхування вкладів є одним із головних інструментів забезпечення фінансової стабільності у банківському секторі економіки. За загальним правилом, система страхування вкладів існує як система, функціонально незалежна від інших елементів банківського регулювання, хоча вона органічно взаємопов»язана з іншими компонентами структури забезпечення фінансової безпеки банківської справи. Зокрема функції, які держава виконує щодо гарантування вкладів, щільно взаємопов»язані з наглядовими повноваженнями центрального банку країни або іншого уповноваженого здійснювати банківський нагляд органу, оскільки держава, як об»єктивно зацікавлена у зменшенні розміру страхових виплат за недоступними вкладами, повинна вживати превентивні заходи, щоб запобігати неплатоспроможності банків, насамперед методами банківського нагляду.

Ощадбанк контролює значну частину ринку особистих внесків населення. В 2005 році вартість страхових внесків направлених ВАТ «Державний ощадний банк України» до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зросли порівняно з 2004 роком 1988, 19  тис. грн. (49,56%). В 2005 році основну частку склало страхування термінових вкладів до 3 міс. 38,87% та термінових вкладів з 3 до 6 міс. В 2005 році кошти фізичних осіб Ощадного банку містять велику масу коштів до запитання, термінових до 3 міс.  та термінових від 3 до  6 міс. вага яких становить відповідно 15,62%, 36,96%, 32,67%. Меншу частку термінові вклади терміном від 6 до 12 міс. 8,22% та терміном понад 12 міс. 6,54%. Порівняно з 2004 роком структура коштів фізичних осіб змінилася. Збільшилася частка термінових вкладів терміном до 3 міс. на 12,45%, та зменшилася частка термінових вкладів з 3 до 6 міс. та терміном з 6 до 12 міс.   відповідно на 5,6% та 7,2%. Чистий прибуток було в 2005 році було отримано на 672 тис. грн. (24,79)% більший ніж в 2004 році, це сталося за рахунок отримання більших доходів в 2005 році ніж в 2004 на 9694 тис. грн. (15,52%), та збільшення витрат лише на 9022 тис. грн. (15,1%).Витрати по депозитах фізичних осіб зросли в 2005 році порівняно з 2004 на 4408 тис. грн. за рахунок таких факторів: обсягу залучених депозитів на 2003 тис. грн.; структури депозитів  на 1003 тис. грн.; зміни питомих вартостей окремих депозитів на 1402 тис. грн.

Приватне страхування депозитів полягає у створенні приватних страхових компаній, які можуть забезпечити страхування депозитів ВАТ «Державний ощадний банк України» на підставі приватних контрактів без будь-якого втручання уряду. Перевагами такого страхування є:

1)   більша гнучкість у здійсненні моніторингу і контролю за ризиками в діяльності банків-учасників;

2)   більша   уважність   приватних   страхових   компаній   у виборі установи у страхуванні;

3)   відсутність політичного тиску;

4) установлення страхових премій з урахуванням ризиків, притаманних кожному банкові.

Проте така система страхування має низку недоліків, тому не можна вважати ефективною. По-перше, у багатьох країнах страхова індустрія менше розвинена порівняно з банківською і не має достатніх ресурсів для страхування всіх депозитів. По-друге, навіть, якщо страхові компанії достатньо забезпечені фінансовими ресурсами, у разі настання системної банківської кризи останні не зможуть повністю розрахуватись за своїми зобов»язаннями. По-третє, приватні страховики можуть наполягати на праві припинити страхування за умови, якщо, на їхню думку, ризики недопустимі. Припинення страхування в таких випадках може підірвати довіру до банків-учасників, а також залишити депонентів застрахованої суми, коли вона вкрай потрібна. Отже, системи гарантування вкладів повинні враховувати юридичні, адміністративні та фінансові умови їх функціонування, а механізм страхування обов»язково мають забезпечувати закони та нормативні акти, що регламентують усі аспекти його діяльності.

 


Список використаних джерел

 

 1. Про банки і банківську діяльність: Закон України. Затверджений Постановою ВРУ №2121-ІІІ від 7.12.2000.// Відомості Верховної Ради України. — 2004, — № 5-6. — С. 30.
 2. Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України. Затверджений Постановою ВРУ №2740-ІІІ від 20.09.2004.// Відомості Верховної Ради України. — 2004, — № 12. — С. 24.
 3. Банки й банковские операции: Учебник для вузов /Под ред. Е. Ф. Жукова. -М.: Банки й биржи, ЮНИТИ, 2004. — 471с.
 4. Банківська енциклопедія /За ред. А. М. Мороза. — К.: Ельтон, 2001. — 333с.
 5. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. проф. P.I. Тиркала. — Тернопіль: Карт-бланш, 2004.-314с.
 6. Банківські операції: Підручник /А. М. Мороз, М.І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. А. М. Мороза. -К.: КНЕУ, 2000. — 384с.
 7. Банковское дело / Под ред. В.И. Колосникова. — М.: Финансы и статистика, 2005. — 464 с.
 8. Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. — М.: Банки и биржи: Научно-консультационный центр, 2005. — 576 с.
 9. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учеб. для вузов. — М.: Логос, 2005. — 344 с.
 10. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: По­сібник. — К.: Академія, 2004. — 3 20 с.
 11. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. по­сібник. — 4-те вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2005.-324 с.
 12. Волошин И.В. Оценка банковских рисков: но­вые подходы. — К.: Эльга, Ника-Центр, 2005. — 216с.
 13. Вступ до банківської справи /За ред. М. І. Савлука. -К.: Лібра, 1998. — 356с.
 14. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б. С. Івасіва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 510 с.
 15. Дзюблюк О. В. Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин. -Тернопіль: ТАНГ, 1996. — 140с.
 16. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у комерційних банках України: Навчальний посібник. -К.: КНЕУ, 2004. – 636 с.
 17. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств/ Навчальний посібник. – К.: Видавничий дім “Скарби”, 2004. – 336 с.
 18. Кочетков В. М. Основи управлення современным коммерческим банком: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 1998. — 72 с.
 19. Любунь О.С., Грушко B.I. Фінансовий менедж­мент у банку: Навч. посібник для студентів ви­щих навчальних закладів — К.: Видавничий Дім „Слово», 2005. — 296с.
 20. Мороз А.М. Банківські операції: Підручник/ Мороз A.M., Савлук М.І., Пуховкіна М.Ф. та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2005.- 476с.
 21. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник /За ред. А.М. Мороза, М.Ф. Пуховкіної. -К.: КНЕУ, 1999. — 368с.
 22. Операції комерційних банків / Р.Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк.— 3-тє видання — К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2004.- 500с.
 23. Операції комерційних банків: Курс лекцій. /За ред. В.Т. Коцовської, Т.Р. Ричаківської. -Львів: Центр Європи, 1997. — 280с.
 24. Орлюк О.П. Правові аспекти функціонування системи страхування вкладів // Право України.- 2004.- № 11.- С.29-32.
 25. Основи банковского дела /Под ред. А.Н. Мороза. — К.: Либра, 1994. — 330с.
 26. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник /А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. -К.: Вид-во «Аконіт», 2000. — 605с.
 27. Тиркало Р. І. Банківська справа. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 314с.
 28. Тиркало Р.І., Щибиволок З.І. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг: Навч. посіб. — К.: Слобожанщина, 2004. — 236 с.
 29. Шевченко Р.І. Банківські операції: Навч. посіб. для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2005. — 289 с.

 

Додатки

 

Додаток А

Баланс Ощадний банк України (в гривнях)
Показники на 01.01.05р. на 01.01.06р.
Активи    
Грошові кошти і коррах. в  НБУ 47148708 91099845
Державні цінні папери 0 15464345
Коррах. в інших банках 39846637 54319055
Міжбанківські депозити та кредити 51944278 48763457
 — резерви під міжбанківські операції -1013782 -514312
Кредити, видані клієнтам (брутто) 213667133 347190880
 — резерви під кредитні операції -3063733 -4472498
Цінні папери інших емітентів 27602931 15874952
 — резерви під операції з цінними паперами -141460 -76
Нематеріальні активи 624433 680336
Матеріальні активи 17830658 19156273
Міжфілійні розрахунки 163011139 198019456
Інші активи 24011101 22970865
Загальні активи 581468043 808552578
     
Зобов’язання    
Коррах. Банків 8045285 3882091
Міжбанківські депозити і кредити 22573225 49199564
Кошти до питання клієнтів 92437764 141614636
в т.ч.бюдж.організацій і небюдж.фондів 1263715 87688
Строкові депозити клієнтів 153521554 250608431
Цінні папери власного боргу 1123324 5700547
Кредити, отримані від міжнародних

фінансових організацій

41382005 41097263
Субординований борг 13484550 21570825
Міжфілійні розрахунки 163011139 198019456
Інші зобов’язання 15021459 22502228
Загальні зобов’язання 510600305 734195041
     
Капітал    
Статутний фонд 43000000 50000000
 — власні викуплені облігації банку -117598 -4028
Резерви і прибуток минулих років 25274589 20978832
Прибуток поточного року 2710748 3382733
Загальний капітал 70867739 74357537
     
Загальні зобов’язання і капітал 581468044 808552578

 

 

Додаток Б

Звіт про фінансові результати Ощадний банк України (тис. грн.)
Показники 2004 р 2005 р
Процентні доходи 41722 49178
по кредитам юридичним особам 34828 43441
по міжбанківським кредитам та депозитам 5474 3596
по кредитам фізичним особам 994 883
по цінним паперам 425 1254
інші 1 4
Процентні видатки 24841 30032
по депозитам фізичних осіб 11472 15880
по депозитам юридичних осіб 5420 5725
по міжбанківським кредитам і депозитам 4930 4133
по поточних рахунках клієнтів 1862 2006
інші 1127 2288
Чистий процентний дохід 16881 19146
Непроцентні доходи 20748 22073
Комісійні: 16023 17573
за розрахунково-касове обслуговування клієнтів 10861 11164
по операціям на валютному ринку
та ринку банківських металів 2492 3467
за інші послуги, здійснені клієнтам і банкам 2670 2942
Від торгових операцій: 3601 3866
Інші: 1124 634
Усього доходів 62470 71251
Непроцентні видатки 29348 29727
Комісійні 1894 1761
На утримання основних засобів та    
нематеріальних активів 5720 5161
На телекомунікації 2524 2512
Інші операційні на адміністративні видатки 19210 20293
Усього видатків 54189 59759
Прибуток до формування    
резервів та оподаткування 8281 11492
Відрахування в резерви 3642 7758
Податок на прибуток 1928 1264
Чистий прибуток від основної діяльності 2711 2470
Прибуток від реалізації необоротних активів   913
Чистий прибуток 2711 3383

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.