Курсова робота Облік та аналіз операцій з коштами фізичних осіб в системі Ощадного банку України

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1 Теоретичні аспекти проведення депозитних операцій з коштами фізичних осіб у системі Ощадного банку України. 5

1.1 Сутність та класифікація депозитних операцій комерційного банку для фізичних осіб. 5

1.2 Огляд нормативно-правової бази здійснення депозитних операцій комерційного банку з фізичними особами. 9

1.3 Роль обліку та аналізу операцій з коштами фізичних осіб в системі управління ресурсами комерційного банку. 12

 

Розділ 2 Дослідження системи обліку в ВАТ «Державний ощадний банк України»  15

2.1 Оцінка стану  обліково-аналітичної роботи в ВАТ «Державний ощадний банк України» з коштами фізичних осіб. 15

2.2  Документальне забезпечення та документообіг проведення  операцій з коштами фізичних осіб в Ощадбанку. 21

2.3 Фінансовий облік депозитних операцій фізичних осіб в Ощадбанку  26

2.4 Звітність Ощадного банку щодо депозитних операцій. 42

 

Розділ 3  Аналіз операцій з коштами фізичних осіб в ощадбанку. 46

3.1 Методика проведення аналізу коштів фізичних осіб. 46

3.2 Аналіз динаміки та структури коштів фізичних осіб в Ощадному банку України. 54

3.3 Оцінка ефективності проведення операцій по коштах фізичних осіб в Ощадному банку України. 57

 

Висновки. 63

 

Список використаних джерел. 66

 

Додатки. 69

Вступ

 

 

Перехід до ринкової економіки вимагає від банків України підвищення ефективності надання банківських послуг, конкурентноздатності і підвищення якості послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу. Велике частку серед  банківських послуг займають операції  з надання кредитів.

Важлива роль в реалізації цієї задачі відводиться обліку та  аналізу операцій з коштами фізичних осіб. З їх допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку банківської діяльності, складаються плани і управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності роботи, оцінюються результати діяльності комерційного банку, його підрозділів і працівників.

Значну частину серед операцій Ощадного банку України займають операції з коштами фізичних осіб, саме тому тема курсової роботи “Облік та аналіз операцій з коштами фізичних осіб в системі Ощадного банку України” є досить актуальною.

Усе вище згадане підкреслює величезну роль та значення теми даної курсової роботи сучасних умовах господарювання. Вибрана тема є досить актуальною для сьогодення, для розвитку економічних процесів на Україні і має першорядну важливість для кожного комерційного банку, який бажає досягти успіху.

Метою курсової роботи є розгляд та оцінка системи обліку та аналізу операцій з коштами фізичних осіб банку в сучасних умовах господарювання.

Завданнями курсової роботи є:

вивчення сутності та класифікації депозитних операцій комерційного банку для фізичних осіб;

огляд нормативно-правової бази здійснення депозитних операцій комерційного банку з фізичними особами;

дослідження ролі обліку операцій з коштами фізичних осіб в системі управління ресурсами комерційного банку;

дослідження системи обліку в ВАТ «Державний ощадний банк України»;

аналізу операцій з коштами фізичних осіб в Ощадбанку.

Теоретичну основу дослідження питань обліку та  аналізу операцій з коштами фізичних осіб Ощадного банку склали закони України, постанови НБУ, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:   Мороза А. М., Дзюблюка О. В., Савлука М. І., Луціва Б. Л., Маркової О. М., Кіндрацької Л. М., Ковбасюка М.Р.  та інших.

Нормативною базою курсової роботи є закони України та постанови Національного Банку України.

Предметом дослідження є облік та аналіз операцій з коштами фізичних осіб.

Об’єкт дослідження – ВАТ «Державний ощадний банк України».

Курсова роботи складається з трьох розділів, вступу та висновків. В першому розділі розглянуто теоретичні аспекти проведення депозитних операцій з коштами фізичних осіб у системі Ощадного банку України. В другому розділі проведено дослідження системи обліку операцій з коштами фізичних осіб в ВАТ «Державний ощадний банк України». В третьому розділі   проведено аналіз операцій з коштами фізичних осіб в Ощадбанку.

 

 

 


Розділ 1 Теоретичні аспекти проведення депозитних операцій з коштами фізичних осіб у системі Ощадного банку України

 

1.1 Сутність та класифікація депозитних операцій комерційного банку для фізичних осіб

 

Вклад (депозит) — це кошти в готівковій або  у  безготівковій формі,  у  валюті  України  або в іноземній валюті,  які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах  на визначений  строк  зберігання  або  без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до  законодавства  України та умов договору [1, C.30].

Використання МСБО забезпечує:

зменшення ризику для кредиторів і інвесторів;

зниження витрат кожної країни на розробку власних стандартів;

поглиблення міжнародної кооперації в галузі бухгалтерського обліку;

однозначне розуміння фінансової звітності та зростання довіри до її показників у всьому світі.

Управління ресурсами комерційного банку не можливе без інформаційного забезпечення управління (збирання, обробки, впорядкування інформації про кошти фізичних осіб) та економічного аналізу перебігу та результатів діяльності банку, її успішності та можливостей удосконалення на підставі науково-обґрунтованих  критеріїв [28, C.70].

Внутрішній управлінський аналіз операцій з коштами фізичних осіб базується на інформації управлінського обліку і служить для ефективного управління ресурсами комерційного банку.

 

Розділ 2 Дослідження системи обліку в ВАТ «Державний ощадний банк України»

 

2.1 Оцінка стану  обліково-аналітичної роботи в ВАТ «Державний ощадний банк України» з коштами фізичних осіб

 

Бухгалтерський облік операцій з коштами фізичних осіб в ВАТ «Державний ощадний банк України»  здійснюється на основі  Положення про організацію бухгалтерського обліку за звітності в банківських установах України.

Бухгалтерський облік операцій з коштами фізичних осіб Ощадбанку є складовою інформаційної системи банку та включає облік   операцій за  відповідними  рахунками  на  підставі автоматизованих та ручних  проводок.

Бухгалтерський  облік  в  Ощадбанку забезпечує своєчасне надання правдивої порівняльної  інформації  про  активи, зобов»»язання, фінансовий стан та результати діяльності банку.

Одним із прийнятних методів ведення податкового обліку є відкриття до балансових рахунків окремих аналітичних рахунків, на яких обліковуються суми, котрі включаються (не включають­ся) до оподаткованої бази. Згідно з цим методом прибуток до оподаткування визначається за двома складовими:

по-перше, суми, що їх відносять безпосередньо до рахунків доходів і витрат, які включаються до валових доходів і валових витрат за аналітичними рахунками;

по-друге, решта сум, що підлягають включенню до оподатко­вуваної бази за окремими рахунками, на яких ці операції відо­бражаються.


2.4 Звітність Ощадного банку щодо депозитних операцій

 

Фінансова (бухгалтерська) звітність — це система взаємопов»»язаних   узагальнювальних  показників,  що  відображають фінансовий стан банку та результати  його  діяльності  за  звітний період.

Метою складання  фінансової  звітності  є   надання   повної, правдивої  та  неупередженої  інформації  про  фінансовий  стан  і діяльність банку користувачам для прийняття економічних рішень.

Фінансова  звітність  включає:  баланс,  звіт  про  фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до  звітів  (додатки залежно від потреб користувачів).

Потреби окремих  користувачів  (Національного  банку України, податкових органів,  органів статистики, керівництва банку) можуть бути  задоволені  шляхом  встановлення  інших (спеціальних) звітів (податкових декларацій,  статистичних  звітів,  внутрішніх  звітів тощо).   Інші  звіти,  які  включені  до  звітності  банку,  не  є фінансовою звітністю.

Звітним періодом   для   складання   фінансової  звітності  є календарний рік.  Місячна і квартальна  звітність  є  проміжною  і складається наростаючим підсумком з початку звітного року.

Фінансова звітність  складається на основі даних бухгалтерського обліку.

Разом                4408

Отже, витрати по депозитах фізичних осіб зросли в 2002 році порівняно з 2001 на 4408 тис. грн. за рахунок таких факторів:

обсягу залучених депозитів на 2003 тис. грн.; структури депозитів  на 1003 тис. грн.; зміни питомих вартостей окремих депозитів на 1402 тис. грн.

Висновки

 

Вклад (депозит) — це кошти в готівковій або  у  безготівковій формі,  у  валюті  України  або в іноземній валюті,  які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах  на визначений  строк  зберігання  або  без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до  законодавства  України та умов договору.

Ощадні вклади призначені для нагромадження або розміщен­ня грошових заощаджень. Як і строкові, вони можуть поділятись за термінами, проте їх основна відмінність полягає у можливості поновлення у будь-який момент. Основними користувачами ощадних вкладів є фізичні особи. Вилучення ощадного вкладу, як правило, повинно здійснюватись за попереднім повідомленням.

Пасивні операції комерційного банку характеризують джерела коштів і природу зв»»язків банку. Саме вони в зна­чній мірі визначають умови, форми і напрямки використання банківських ресурсів, тобто склад і структуру активних операцій.

Для успішної діяльності банків у конкурен­тному середовищі треба постійно нарощувати обсяги активних операцій, оскільки тільки вони забезпечують отримання прибут­ку, а отже, і зростання капіталу банку. Водночас власних коштів банку замало для розширення кредитних вкладень, проведення операцій на фондовому фінансовому та валютних ринках. Май­же всю потребу в грошових ресурсах банки покривають за ра­хунок залучених коштів.

ВАТ «Державний ощадний банк України» — зареєстрована як самостійна банківська установа в Національному банку України — 31 грудня 1991 року. ВАТ «Державний ощадний банк України» здійснює операції з коштами фізичних осіб.

Для відкриття рахунку в установі Ощадбанку фізичній особі необхідно надати наступні документи: документ, що засвідчує особу (паспорт); копії чотирьохсторінок паспорта (з останньою фотографією, прізвищем, ім»»ям, по батькові, з інформацією про видачу — ким, коли виданий, з інформацією про прописку);довідку про присвоєння ідентифікаційного номера.

Бухгалтерський облік депозитних операцій в ВАТ «Державний ощадний банк України» ґрунтується на загальновживаних у міжнародній практиці прин­ципах: безперервності діяльності; обережності; поділу звітних періодів; датування операції; окремого відображення активів і пасивів; переваги змісту над формою; оцінювання активів і паси­вів.

ВАТ «Державний ощадний банк України» може залучати депозит також за фіксованою або плава­ючою процентною ставкою. Плаваюча процентна ставка пере­дбачає застосування середньозваженої або процентної ставки, що діяла на дату нарахування. Підрахунок процентів за середньо­зваженою ставкою здійснюється з урахуванням ставок, що діяли протягом строку чинності депозитної угоди.

Бухгалтерія ВАТ «Державний ощадний банк України» забезпечує повну взаємодію між фінансовим та податковим обліком при визначенні результатів від здійснення депозитних операцій фізичних осіб. Визначення сум податків і контроль за їх сплатою ВАТ «Державний ощадний банк України» здій­снює відповідно до норм чинного податкового законодавства України.

Економічний аналіз коштів фізичних осіб в Ощадному банку розглядає питання вивченням економічних аспектів господарських явищ і процесів – господарської діяльності; виявлення факторів і причин, що їх обумовили; опрацювання, обґрунтування та розробка заходів з мобілізації виявлених резервів;  підвищення ефективності роботи підприємства, їх розділів, інших формувань.

В 2002 році кошти фізичних осіб Ощадного банку містять велику масу коштів до запитання, термінових до 3 міс.  та термінових від 3 до  6 міс. вага яких становить відповідно 15,62%, 36,96%, 32,67%. Меншу частку термінові вклади терміном від 6 до 12 міс. 8,22% та терміном понад 12 міс. 6,54%.

Порівняно з 2001 роком структура коштів фізичних осіб змінилася. Збільшилася частка термінових вкладів терміном до 3 міс. на 12,45%, та зменшилася частка термінових вкладів з 3 до 6 міс. та терміном з 6 до 12 міс.   відповідно на 5,6% та 7,2%.

Сума коштів фізичних осіб в 2002 році зросла на 6376,37 тис. грн. В 2002 році основну частку склали термінові вклади до 3 міс. 36,96% та термінові вклади з 3 до 6 міс. 32,67%, порівняно з 2001 роком – 24,508% та 38,275 % відповідно.

В 2002 ВАТ «Державний ощадний банк України» отримав доходів на 9694 тис. грн. (15,52%) більше порівняно з 2001 роком. Процентні доходи банку зросли на  7456 тис. (17,87%), а непроцентні доходи зросли на 1325 тис. грн. (6,39%).

Витрати ВАТ «Державний ощадний банк України» в 2002 році зросли в порівнянні з 2001 роком на 9022 тис. грн. (15,1%).  Процентні витрати банку зросли 5191 тис. грн. (20,9%), в тому числі витрати по депозитах фізичних осіб зросли на 4408 тис. грн. (38,42%) за рахунок збільшення залучених коштів фізичних осіб, непроцентні витрати зросли на 379 тис. грн. (1,29%).

Чистий прибуток було в 2002 році було отримано на 672 тис. грн. (24,79)% більший ніж в 2001 році, це сталося за рахунок отримання більших доходів в 2002 році ніж в 2001 на 9694 тис. грн. (15,52%), та збільшення витрат лише на 9022 тис. грн. (15,1%).

Для удосконалення обліку та аналізу депозитних операцій Ощадного банку необхідно в повній мірі використовувати нові методи управління і сучасні технічні засоби побудови різноманітних інформаційних систем. Розв»»язання задач обліку депозитних операцій Ощадного банку автоматизованим способом забезпечить мо­жливість оперативної обробки інформації для обліку, контролю, аналізу, аудиту та управління за відповідний проміжок часу, спри­яє підвищенню точності й достовірності облікових даних.

 

Список використаних джерел

 

 1. Про банки і банківську діяльність: Закон України. Затверджений Постановою ВРУ №2121-ІІІ від 7.12.2000.// Відомості Верховної Ради України. — 2001, — № 5-6. — С. 30.
 2. Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України. Затверджений Постановою ВРУ №2740-ІІІ від 20.09.2001.// Відомості Верховної Ради України. — 2001, — № 12. — С. 24.
 3. Інструкція «Про відкриття банками рахунків в національній валюті та інозе­мній валюті», затверджена постановою Правління НБУ від 18.12.98 за № 527 // За­конодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — Вип. 2. — С. 4.
 4. Інструкція № 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 07.07.94 за № 129, у редакції постанови Правління НБУ 30.12.96 за № 347 // Законодавчі і нормативні акти з бан­ківської діяльності. — Вин. 1. — 1997. — С. 35.
 5. Інструкція № 4 «Про організацію роботи з готівкового обігу установами бан­ків України», затверджена постановою Правління НБУ від 13.10.97 за № 335.
 6. Інструкція № 7 «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України», затверджена постановою Правління НБУ від 02.08.96 за № 204. — Зако­нодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1997. — Вин. 10. — С. 30.
 7. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комер­ційних банків України, затверджена постановою Правління НБУ 21.11.97 за № 388 (в редакції постанови Правління НБУ від 16.12.98 за № 520 // Законодавчі і норма­тивні акти з банківської діяльності. — 1998. — Вип. 1, ч. 2.— С. 3; 1999. — Вип. 1. —С. 26—39.
 8. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних бан­ків, затверджена постановою Правління НБУ від 14.04.98 за № 141 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1998. — Вип. 7. — С. 11—69.
 9. План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затвер­джений постановою Правління НБУ від 21.11.97 за № 388 (в редакції постанови Правління НБУ 16.12.98 за № 520) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.— 1999.— Вип. 1,ч. 1. —С. 15—36.
 10. Положення про організацію бухгалтерського обліку за звітності в банківських установах України, затверджено постановою Правління НБУ 30.12.98 за № 566 // За­конодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — Вип. 3. — С. 14.
 11. Положення про порядок формування і використання резерву для відшкоду­вання можливих втрат за позиками комерційних банків: затверджено постановою Правління НБУ 29.09.97 за № 323 // Законодавчі і нормативні акти з банківської ді­яльності. — 1997. — Вип. 11. — С. 40.
 12. Порядок бухгалтерського обліку формування і використання резервів, спи­сання та повернення раніше списаних безнадійних активів у комерційних банках України, затвердженні постановою Правління НБУ від 16.12.98 за № 520 // Законо­давчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — Вип. 1. — С. 16.
 13. Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків, затверджені постановою Правління НБУ від 25.09.97 за № 316 // Законодав­чі і нормативні акти з банківської діяльності. —1997. — Вип. 11. — С. 25—33.
 14. Банки й банковские операции: Учебник для вузов /Под ред. Е. Ф. Жукова. -М.: Банки й биржи, ЮНИТИ, 1997. — 471с.
 15. Банківська енциклопедія /За ред. А. М. Мороза. -К.: Ельтон, 1993. — 333с.
 16. Банківські операції: Підручник /А. М. Мороз, М.І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. А. М. Мороза. -К.: КНЕУ, 2000. — 384с.
 17. Банковский надзор й аудит: Учебное пособие /Под ред. И. Д. Мамоновой. -М.: Инфра-М, 1995. — 112с.
 18. Велш Глен А., Шорт Даніел Г. Основи фінансового обліку / Перекл. з англ. О. Мінім, О. Ткач. — К.: Основи, 1997. — 943 с.
 19. Вступ до банківської справи /За ред. М. І. Савлука. -К.: Лібра, 1998. — 356с.
 20. Голов С. Ф., Єфіменко В. І. Фінансовий та управлінський облік. — К.: ТОВ «Автоінтерсервіс», 1996. — 544 с.
 21. Голуб А., Семенюк Л., Смовженко Т. Гроші, кредит, банки. – Львів: Центр Європи, 1997. – 312 с.
 22. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б. С. Івасіва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 510 с.
 23. Дзюблюк О. В. Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин. -Тернопіль: ТАНГ, 1996. — 140с.
 24. Долан   Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. – СПб. : Оркестр, 1997. – 248 с.
 25. Економічна теорія: Макро- і мікроекономіка. За ред. З. Ватаманюка. – К.: Альтернативи, 2001. – 606 с.
 26. Індиченко П. В. Здобутки та втрати 2001 банківського року // Банківська справа. – 2002. — №1. – С. 38 — 47.
 27. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у комерційних банках України: Навчальний посібник. -К.: КНЕУ, 2001. – 636 с.
 28. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств/ Навчальний посібник. – К.: Видавничий дім “Скарби”, 2001. – 336 с.
 29. Кочетков В. М. Основи управлення современным коммерческим банком: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 1998. — 72 с.
 30. Матвієнко В. Держава і банки. -К.: Демократична Україна, 1996. — 159с.
 31. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Перекл. з англ. за ред. С. Ф. Голова. — К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998. — 736 с.
 32. Мороз Ю.Н. Вексельное дело. -К.: Лад, Наукова думка, 1994. — 472с.
 33. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник /За ред. А.М. Мороза, М.Ф. Пуховкіної. -К.: КНЕУ, 1999. — 368с.
 34. Операції комерційних банків: Курс лекцій. /За ред. В.Т. Коцовської, Т.Р. Ричаківської. -Львів: Центр Європи, 1997. — 280с.
 35. Основи банковского дела /Под ред. А.Н. Мороза. -К.: Либра, 1994. — 330с.
 36. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник /А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. -К.: Вид-во «Аконіт», 2000. — 605с.
 37. Тиркало Р. І. Банківська справа. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 314с.
 38. http://bank.gov.ua/Statist/VKLADY/vkl.htm


Додатки

 

Додаток А

Баланс Ощадний банк України (в гривнях)
Показники на 01.01.02р. на 01.01.03р.
Активи
Грошові кошти і коррах. в  НБУ 47148708 91099845
Державні цінні папери 0 15464345
Коррах. в інших банках 39846637 54319055
Міжбанківські депозити та кредити 51944278 48763457
 — резерви під міжбанківські операції -1013782 -514312
Кредити, видані клієнтам (брутто) 213667133 347190880
 — резерви під кредитні операції -3063733 -4472498
Цінні папери інших емітентів 27602931 15874952
 — резерви під операції з цінними паперами -141460 -76
Нематеріальні активи 624433 680336
Матеріальні активи 17830658 19156273
Міжфілійні розрахунки 163011139 198019456
Інші активи 24011101 22970865
Загальні активи 581468043 808552578
 
Зобов’язання
Коррах. Банків 8045285 3882091
Міжбанківські депозити і кредити 22573225 49199564
Кошти до питання клієнтів 92437764 141614636
в т.ч.бюдж.організацій і небюдж.фондів 1263715 87688
Строкові депозити клієнтів 153521554 250608431
Цінні папери власного боргу 1123324 5700547
Кредити, отримані від міжнароднихфінансових організацій 41382005 41097263
Субординований борг 13484550 21570825
Міжфілійні розрахунки 163011139 198019456
Інші зобов’язання 15021459 22502228
Загальні зобов’язання 510600305 734195041
 
Капітал
Статутний фонд 43000000 50000000
 — власні викуплені облігації банку -117598 -4028
Резерви і прибуток минулих років 25274589 20978832
Прибуток поточного року 2710748 3382733
Загальний капітал 70867739 74357537
Загальні зобов’язання і капітал 581468044 808552578

 

 

Додаток Б

Звіт про фінансові результати Ощадний банк України (тис. грн.)
Показники 2001 р 2002 р
Процентні доходи 41722 49178
по кредитам юридичним особам 34828 43441
по міжбанківським кредитам та депозитам 5474 3596
по кредитам фізичним особам 994 883
по цінним паперам 425 1254
інші 1 4
Процентні видатки 24841 30032
по депозитам фізичних осіб 11472 15880
по депозитам юридичних осіб 5420 5725
по міжбанківським кредитам і депозитам 4930 4133
по поточних рахунках клієнтів 1862 2006
інші 1127 2288
Чистий процентний дохід 16881 19146
Непроцентні доходи 20748 22073
Комісійні: 16023 17573
за розрахунково-касове обслуговування клієнтів 10861 11164
по операціям на валютному ринку
та ринку банківських металів 2492 3467
за інші послуги, здійснені клієнтам і банкам 2670 2942
Від торгових операцій: 3601 3866
Інші: 1124 634
Усього доходів 62470 71251
Непроцентні видатки 29348 29727
Комісійні 1894 1761
На утримання основних засобів та
нематеріальних активів 5720 5161
На телекомунікації 2524 2512
Інші операційні на адміністративні видатки 19210 20293
Усього видатків 54189 59759
Прибуток до формування
резервів та оподаткування 8281 11492
Відрахування в резерви 3642 7758
Податок на прибуток 1928 1264
Чистий прибуток від основної діяльності 2711 2470
Прибуток від реалізації необоротних активів   913
Чистий прибуток 2711 3383

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.