Курсова робота Контроль заробітної плати комерційного банку

Зміст

 

Вступ. 3

 

1. Економічна сутність заробітної плати, її функції5

 

2. Характеристика    нормативно-правової  бази контролю заробітної плати  14

 

3. Організаційно економічна характеристика підприємства. 18

 

4. Оцінка стану служби внутрішнього аудиту в ВАТ «Кредитпромбанк». 23

 

5. Характеристика системи внутрішнього контролю в ВАТ «Кредитпромбанк».30

 

6. Теоретичні основи контролю оплати праці33

 

7. Практичний контроль оплати праці на ВАТ “Кредитпромбанк”. 42

 

8. Комп’ютеризація контролю праці та її оплати. 47

 

Висновки та пропозиції51

 

Список літератури. 52

 

Додатки. 56

Вступ

 

Перехід до ринкової економіки вимагає від банків України підвищення ефективності надання банківських послуг, конкурентноздатності і підвищення якості послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу.

Важлива роль в реалізації цієї задачі відводиться контролю операцій комерційних банків. З їх допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку банківської діяльності, складаються плани і управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності роботи, оцінюються результати діяльності комерційного банку, його підрозділів і працівників.

Кваліфікований працівник комерційного банку: економіст, бухгалтер, аудитор повинен добре володіти сучасними методами контролю заробітної плати.

Тема контролю комерційного банку погано висвітлена в сучасній літературі.

Саме тому тема роботи “Контроль заробітної плати комерційного банку” є досить актуальною.

Усе вище згадане підкреслює величезну роль та значення теми даної  роботи сучасних умовах господарювання. Вибрана тема є досить актуальною для сьогодення, для розвитку економічних процесів на Україні і має першорядну важливість для кожного комерційного банку, який бажає досягти успіху.

Метою роботи є розгляд, оцінка та удосконалення системи контролю заробітної плати  в сучасних умовах господарювання.

Завданнями курсової роботи є:

—         розкриття сутності та класифікації заробітної плати в банку;

— огляд нормативно-правової бази стосовно контролю заробітної плати комерційного банку;

— визначення ролі внутрішнього аудиту заробітної плати в системі банківського менеджменту;

— дослідження організації та інформаційного забезпечення контролю в ВАТ “Кредитпромбанк”;

— дослідження методики проведення контролю заробітної плати.

Виклад матеріалу вестиметься в суворій послідовності і взаємопов»язаності кожного питання.

Теоретичну основу дослідження питань аудиту витрат комерційного банку склали закони України, постанови НБУ, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:   Мороза А. М., Дзюблюка О. В., Савлука М. І., Луціва Б. Л., Маркової О. М. та інших.

Предметом дослідження є контроль заробітної плати базового комерційного банку.

Об’єкт дослідження – ВАТ “Кредитпромбанк”.


1. Економічна сутність заробітної плати, її функції

 

Заробітна плата — це одна з найскладніших економічних категорій і одне з найважливіших соціально-економічних явищ. Оскільки вона, з одного боку, є основним (і часто єдиним) джерелом доходів найманих працівників, основою матеріального добробуту членів їхніх сімей, а з іншого боку, для робото­давців є суттєвою часткою витрат виробництва і ефективним засобом мотивації працівників до досягнення цілей підприєм­ства, то питання організації заробітної плати і формування її рівня разом з питаннями забезпечення зайнятості складають  основу соціально-трудових відносин у суспільстві, бо вклю­чають нагальні інтереси всіх учасників трудового процесу.

Одним із основних нормативів, встановлених Національним банком Ук­раїни, є адекватність капіталу (платоспроможність):

середнє значення показника адекватності регулятивного капіталу за 2004 рік — 16,17/6 (при нормативі не нижче 10 %). Найменше значен­ня протягом року — 12,36 %;

середнє значення нормативу адекватності основного капіталу за 2004 рік становило 13,37 % (при нормативі не нижче 4 %). Мінімальне зна­чення вказаного нормативу було 10,18 %.


4. Оцінка стану служби внутрішнього аудиту в ВАТ «Кредитпромбанк»

 

В головному банку ВАТ «Кредитпромбанк» створено відділ внутрішнього аудиту, що здійснює аудиторські перевірки відділень та філій. Внутрішньобанківські аудиторські перевірки — проводяться в межах установи банку. Вони, як правило, контролюють діяльність установ банку, що входять до складу структурних підрозділів, які не мають юридичної самостійності.

Внутрішній аудит — це  незалежний  підрозділ,  який не бере участі  у  виконанні операцій,  а періодично здійснює перевірки та оцінює:

— адекватність і ефективність заходів та системи внутрішнього контролю;

— управління ризиками та кредитним і інвестиційним портфелем;

— повноту,  своєчасність і достовірність фінансової та  іншої звітності;

— дотримання принципів і внутрішніх процедур обліку;

— відповідність регулятивним вимогам.

Процедури, які виконуються аудитором для управління прикладними програмами, можуть включати:

а) управління послідовністю подачі тесту там, де це стосується обробки декількох циклів;

б) виконання тесту спочатку на малій кількості даних, а потім запуск програми з повним набором даних;

г) підтвердження того, що для обробки даних використовувалася ефективна версія ПЗА;

д) забезпечення використання ПЗА для обробки даних у відповідний термін і в контрольних точках, які мають суттєвий розмір.


Висновки та пропозиції

 

Заробітна плата — це одна з найскладніших економічних категорій і одне з найважливіших соціально-економічних явищ. Оскільки вона, з одного боку, є основним (і часто єдиним) джерелом доходів найманих працівників, основою матеріального добробуту членів їхніх сімей, а з іншого боку, для робото­давців є суттєвою часткою витрат виробництва і ефективним засобом мотивації працівників до досягнення цілей підприєм­ства, то питання організації заробітної плати і формування її рівня разом з питаннями забезпечення зайнятості складають  основу соціально-трудових відносин у суспільстві, бо вклю­чають нагальні інтереси всіх учасників трудового процесу.

Відкрите акціонерне товариство «Кредитпромбанк» зареєстровано Національним банком України 20 травня 1997 року.

Основні акціонери банку — великі комерційні, промислові та фінансові структури України, Ірландії, Нідерландів, Кіпру та Греції.

Відповідно до класифікації Національного банку України ВАТ «Кредит­промбанк» належить до двадцяти найбільших банків України.

Протягом майже 8 років роботи на фінансовому ринку України ВАТ «Кре­дитпромбанк» зарекомендував себе універсальною банківською установою, що надає клієнтам увесь спектр якісних банківських послуг європейського рівня, і має для цього усі необхідні ліцензії та дозволи, а саме:

В головному банку ВАТ «Кредитпромбанк» створено відділ внутрішнього аудиту, що здійснює аудиторські перевірки відділень та філій. Внутрішньобанківські аудиторські перевірки — проводяться в межах установи банку. Вони, як правило, контролюють діяльність установ банку, що входять до складу структурних підрозділів, які не мають юридичної самостійності.

Внутрішній банківський контроль за заробітною платою в ВАТ “Кредитпромбанк” — це сукупність процедур, які забезпечують   дотримання   положень   внутрішніх   і зовнішніх нормативних актів при здійсненні операцій банку та достовірність і повноту інформації.

Внутрішній банківський  контроль за заробітною платою в ВАТ “Кредитпромбанк” поєднує в собі бухгалтерські та адміністративні (внутрішні) контролі.

Бухгалтерський контроль за витратами — це сукупність процедур,  що дають змогу  забезпечити  збереження  активів  банку та достовірність звітності, що складається службою бухгалтерського обліку на основі даних, отриманих від операційних підрозділів. Вони включають:

— заходи   щодо   забезпечення   безпомилкового  відображення операцій відповідно до їх економічної суттєвості;

— продуктивність системи документообороту;

— наявність при керівництві в  роботі  операційних  процедур, які передбачає бухгалтерський контроль.

Рішення, які приймаються керівництвом відносно заробітної плати і інших виплат, дуже важливі, оскільки на це звичайно йде значна частина ресурсів. Політика по відношенню трудових ресурсів має вагомий вплив, так як люди — це головний «актив» будь-якого підприємства, хоча цей «актив» і не вноситься у фінансові звіти. І це, на мою думку, є головною необхідністю проведення контролю розрахунків по заробітній платі.

Перед початком проведення аудиторської перевірки розрахунків по заробітній платі керівником аудиторської групи складається план перевірки, який дозволяє контролювати роботу аудиторів, тобто в точно встановлені періоди часу перевіряти ту чи іншу ділянку обліку по оплаті праці.

Покращення проведення аналізу та аудиту оплати праці на ВАТ “Кредитпромбанк” можна досягти за допомогою використання комп»ютера як засобу аналізу та контролю. Програмне забезпечення аналізу (ПЗА) складається з комп»ютерних програм, які використовуються аудитором як частина процедур перевірки, котрі обробляють дані контрольних тестів системи обліку об»єкта аудиту. ПЗК може являти собою пакет програм, або окремі програми і утиліти. Незалежно від джерела виникнення ПЗА, аудитор повинен довести можливість їх використання для проведення перевірки оплати праці. ПЗА може бути підготовлене безпосередньо аудитором, написане залученим до цієї роботи програмістом. Програми можуть використовуватися як високоефективний інструмент для підрахунку. До програм можна вносити зміни відповідно до вимог, які виникають з особливостей обліку клієнта. При плануванні аналізу та аудиту оплати праці необхідно розглянути можливість комбінування ручного аналізу даних з обробкою на комп’ютері. Утиліти використовуються для того, щоб виконати загальні функції обробки даних, сортування, створення і виводу файлів на друк.

 


Список літератури

 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради України. — 2001, — № 5-6. — С. 30.
 2. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. №108/9, зі змінами і доповненнями // ВВР. – 1995. — №4. – С. 2-22.
 3. Інструкція «Про відкриття банками рахунків в національній валюті та інозе­мній валюті», затверджена постановою Правління НБУ від 18.12.98 за № 527 // За­конодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — Вип. 2. — С. 4.
 4. Інструкція № 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 07.07.94 за № 129, у редакції постанови Правління НБУ 30.12.96 за № 347 // Законодавчі і нормативні акти з бан­ківської діяльності. — Вин. 1. — 1997. — С. 35.
 5. Інструкція № 4 «Про організацію роботи з готівкового обігу установами бан­ків України», затверджена постановою Правління НБУ від 13.10.97 за № 335.
 6. Інструкція № 7 «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України», затверджена постановою Правління НБУ від 02.08.96 за № 204. — Зако­нодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1997. — Вип. 10. — С. 30.
 7. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комер­ційних банків України, затверджена постановою Правління НБУ 21.11.97 за № 388 (в редакції постанови Правління НБУ від 16.12.98 за № 520 // Законодавчі і норма­тивні акти з банківської діяльності. — 1998. — Вип. 1, ч. 2.— С. 3; 1999. — Вип. 1. —С. 26—39.
 8. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних бан­ків, затверджена постановою Правління НБУ від 14.04.98 за № 141 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1998. — Вип. 7. — С. 11—69.
 9. План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затвер­джений постановою Правління НБУ від 21.11.97 за № 388 (в редакції постанови Правління НБУ 16.12.98 за № 520) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.— 1999.— Вип. 1,ч. 1. —С. 15—36.
 10. Положення про організацію бухгалтерського обліку за звітності в банківських установах України, затверджено постановою Правління НБУ 30.12.98 за № 566 // За­конодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — Вип. 3. — С. 14.
 11. Положення про порядок формування і використання резерву для відшкоду­вання можливих втрат за позиками комерційних банків: затверджено постановою Правління НБУ 29.09.97 за № 323 // Законодавчі і нормативні акти з банківської ді­яльності. — 1997. — Вип. 11. — С. 40.
 12. Положення НБУ “Про кредитування”. Затверджено постановою Правління НБУ від 28 вересня 1995 р. №246.
 13. Порядок бухгалтерського обліку формування і використання резервів, спи­сання та повернення раніше списаних безнадійних активів у комерційних банках України, затвердженні постановою Правління НБУ від 16.12.98 за № 520 // Законо­давчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — Вип. 1. — С. 16.
 14. Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків, затверджені постановою Правління НБУ від 25.09.97 за № 316 // Законодав­чі і нормативні акти з банківської діяльності. —1997. — Вип. 11. — С. 25—33.
 15. Національний норматив аудиту №13 «Ауди­торський висновок», прийнятий Постановою Ауди­торської палати України від 22 січня 1996р. № 116//Бухгалтерський облік і аудит – 1997.- №6. – С.12-13.
 16. Абрамов В. М. Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку. — Одеса, 1995.- 248 с.
 17. Андриенко В. Ф., Данюк В. М. Экономическое стимулирование трудовой активности. — К., 1991.- 352 с.
 18. Банки й банковские операции: Учебник для вузов /Под ред. Е. Ф. Жукова. -М.: Банки й биржи, ЮНИТИ, 1997. — 471с.
 19. Банківська енциклопедія /За ред. А. М. Мороза. -К.: Ельтон, 1993. — 333с.
 20. Банківські операції: Підручник /А. М. Мороз, М.І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. А. М. Мороза. -К.: КНЕУ, 2000. — 384с.
 21. Банковский надзор й аудит: Учебное пособие /Под ред. И. Д. Мамоновой. -М.: Инфра-М, 1995. — 112с.
 22. Білик М. Д., Полятикіна Л. І. Основи аудиту. — Суми: Слобожанщина, 1999. — 295 с.
 23. Білуха М. Т. Аудит у бізнесі. (Посібник для бізнесменів). – Дніпропетровськ: Преском, 1994. – 394 с.
 24. Білуха М.Т. Курс аудиту. — К.: Знання, 1998.-568 с.
 25. Велш Глен А., Шорт Даніел Г. Основи фінансового обліку / Перекл. з англ. О. Мінім, О. Ткач. — К.: Основи, 1997. — 943 с.
 26. Вступ до банківської справи /За ред. М. І. Савлука. -К.: Лібра, 1998. — 356с.
 27. Голов С. Ф., Єфіменко В. І. Фінансовий та управлінський облік. — К.: ВАТ «Автоінтерсервіс», 1996. — 544 с.
 28. Голуб А., Семенюк Л., Смовженко Т. Гроші, кредит, банки. – Львів: Центр Європи, 1997. – 312 с.
 29. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б. С. Івасіва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 510 с.
 30. Давидов Г.М. Аудит: Навч.посіб. – К.: Знання, 2002. – 363 с.
 31. Дерій В. А. Контроль і ревізія: Курс лекцій. — Бучач: МІФ, 2000. — 54 с.
 32. Дерій В. А., Кізима А. Я. Аудит: Курс лекцій / Тернопільська академія народного господарства. — Т.: ТАНГ, 2001. — 76 с.
 33. Десслер Г. Управление персоналом: Учеб. пособие для студ.: Пер. с англ. / Под общ. ред. Ю. В. Шлемова. — М., 1997.- 418 с.
 34. Дзюблюк О. В. Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин. -Тернопіль: ТАНГ, 1996. — 140с.
 35. Долан   Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. – СПб. : Оркестр, 1997. – 248 с.
 36. Дорош Н. І. Аудит: методологія і організація. — К.: Товариство «Знання» КОО, 2001. — 402 с.
 37. Економічна теорія: Макро- і мікроекономіка. За ред. З. Ватаманюка. – К.: Альтернативи, 2001. – 606 с.
 38. Індиченко П. В. Здобутки та втрати 2001 банківського року // Банківська справа. – 2002. — №1. – С. 38 — 47.
 39. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у комерційних банках України: Навчальний посібник. -К.: КНЕУ, 1999. — 432с.
 40. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у комерційних банках України: Навчальний посібник. -К.: КНЕУ, 2001. – 636 с.
 41. Колот А. М. Мотивація, стимулювання і оцінка персоналу. — К., 2001. – 258 с.
 42. Кочетков В. М. Основи управлення современным коммерческим банком: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 1998. — 72 с.
 43. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К: Каравела, 2002. – 504 с.
 44. Матвієнко В. Держава і банки. -К.: Демократична Україна, 1996. — 159с.
 45. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Перекл. з англ. за ред. С. Ф. Голова. — К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998. — 736 с.
 46. Мірошниченко О. В. Мотивація праці. — Донецьк, 1988. – 236 с.
 47. Мороз Ю.Н. Вексельное дело. -К.: Лад, Наукова думка, 1994. — 472с.
 48. Москвичев С. Г. Использование фактора мотивации в управлений: Учеб. пособие. — К., 1990. – 314 с.
 49. Мочерний С. В. Економічна теорія: Посібник для студ. вузів. — К. : Академія, 1999. — С.  551
 50. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник /За ред. А.М. Мороза, М.Ф. Пуховкіної. -К.: КНЕУ, 1999. — 368с.
 51. Операції комерційних банків: Курс лекцій. /За ред. В.Т. Коцовської, Т.Р. Ричаківської. -Львів: Центр Європи, 1997. — 280с.
 52. Основи банковского дела /Под ред. А.Н. Мороза. -К.: Либра, 1994. — 330с.
 53. Пересада А.А. Інвестиційне кредитування: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 271 с.
 54. Савченко В.А. Управління розвитком персоналу: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 351 с.
 55. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник /А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. -К.: Вид-во «Аконіт», 2000. — 605с.
 56. Терехов А.А. Аудит: перспективы развития. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 560 с.
 57. Тиркало Р. І. Банківська справа. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 314с.
 58. Щекин Г.В. Кадровая служба: Организация и развитие: Учебно-методическое пособие / ВЗУУП. — К., 1992. – 317 с.
 59. Эффективность системы управления персоналом: Социально- экономический аспект / Под ред. Ю.Г.Одегова. — М.: Изд-во Рос. экон. акад., 1993.  – 258 с.

 


Додатки

Баланс

тис. гривень

    31.12.2004

 

31.12.2003

 

31.12.2002

 

31.12.2001

 

31.12.2000
 

 

АКТИВИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Грошові кошти та залишки в НБУ

 

103 227

 

94957

 

42518

 

31 256

 

20 682

 

2

 

Казначейські та інші цінні папери, Ідо рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України 17548

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Кошти в інших банках

 

176 340

 

259 878

 

124717

 

184983

 

103 735

 

4

 

Цінні папери на продаж

 

71256

 

72324

 

25772

 

12634

 

 

 

5

 

Кредити та заборгованість клієнтів

 

924475

 

837935

 

579 488

 

326 704

 

275 022

 

6

 

Інвестиційні цінні папери

 

 

 

782

 

3879

 

1995

 

32

 

 

 

Довгострокові інвестиції до асоційованих компаній і дочірніх установ

 

 

 

6

 

4767

 

4767

 

1689

 

8

 

Основні засоби та нематеріальні активи

 

83645

 

25868

 

20978

 

19906

 

14806

 

9

 

Нараховані доходи до отримання

 

5535

 

3745

 

2498

 

1678

 

2628

 

10

 

Інші активи

 

13 230

 

10 173

 

4742

 

11 194

 

16341

 

11

 

Усього активів

 

1 395 256

 

1 305 668

 

809 359

 

595 1П

 

434 93?

 

 

 

ЗОБОВ»ЯЗАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

Кошти банків

 

183 484

 

286 385

 

104 370

 

169601

 

122763

 

13

 

Кошти клієнтів

 

924 044

 

751 749

 

481 763

 

231 020

 

176770

 

14

 

Інші депозити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

Боргові цінні папери, емітовані банком

 

7099

 

21639

 

8800

 

14574

 

14941

 

16

 

Нараховані витрати до сплати

 

8338

 

11279

 

15308

 

5973

 

2076

 

17

 

Інші зобов»язання

 

36296

 

47881

 

16505

 

2271

 

1112

 

18

 

Усього зобов»язань

 

1 159260

 

1118933

 

626 746

 

423 439

 

317663

 

19

 

Усього власного капіталу

 

235 995

 

186 «35

 

182 613

 

171 678

 

117272

 

20

 

Усього пасивів

 

1 395 256

 

1 305 668

 

809 359

 

595117

 

434 935

 

 

 

 

Звіт про фінансові результати

тис гривепь

 

Рядок

 

Найменування статті

 

2004 рік

 

2003 рік

 

2002 рік

 

2001 рік

 

2000 рік

 

1.1

 

Процентний дохід

 

138346

 

133 153

 

107575

 

73 685

 

57051

 

1.2

 

Процентні витрати

 

83 357

 

83628

 

72309

 

48498

 

40109

 

1

 

Чистий процентний дохід

 

54989

 

49525

 

35266

 

25187

 

16942

 

2.1

 

Комісійний дохід

 

31917

 

29298

 

19248

 

15916

 

15936

 

2.2

 

Комісійні витрати

 

4016

 

3742

 

1288

 

1493

 

1423

 

2

 

Чистий комісійний дохід

 

27900

 

25556

 

17960

 

14 423

 

14513

 

3

 

Дивідендний дохід

 

0

 

0

 

15

 

 

 

 

4

 

Чистий торговельний дохід

 

10909

 

7444

 

4372

 

2428

 

1764

 

5

 

Прибуток/збиток від інвестиційних цінних паперів

 

 

 

 

 

-12

 

235

 

857

 

6

 

Прибуток від довгострокових інвестицій в асоційова­ні компанії й дочірні установи та інших інвестицій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

 

7

 

Інший дохід

 

6831

 

855

 

1072

 

761

 

2477

 

8

 

Операційний дохід

 

100630

 

83 380

 

58 673

 

42564

 

35359

 

9

 

Загальноадміністративні витрати

 

ЗО 380

 

20266

 

20449

 

16213

 

13604

 

10

 

Витрати на персонал

 

26878

 

16832

 

9Ш4

 

7973

 

5158

 

11

 

ГнпІІ витрати

 

7881

 

6225

 

 

 

 

 

 

 

12

 

Прибуток від операцій

 

35 490

 

40058

 

29120

 

18378

 

16 597

 

13

 

Формування страхових резервів

 

11 656

 

24441

 

16 929

 

8886

 

13 122

 

14

 

Прибуток до оподаткування

 

23 835

 

156І6

 

12191

 

9492

 

3475

 

15

 

Податок па прибуток

 

9128

 

4023

 

1494

 

2805

 

1622

 

16

 

Прибуток після оподаткування

 

14707

 

11593

 

10697

 

6686

 

1853

 

17

 

Непередбачені

доходи/витрати

 

 

 

 

0

 

 

 

 

18

 

Чистий прибуток/збиток банку

 

14707

 

11593

 

10697

 

6686

 

1853

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.