Дипломна робота Аналіз діючої практики щодо капіталізації комерційних банків

II. Аналіз діючої практики щодо капіталізації комерційних банків на прикладі “Державного експортно-імпортного банку України”. 3

2.1. Нарощення банківського капіталу за рахунок власних коштів. 3

2.2. Проблема підтримання власного капіталу на рівні, достатньому для здійснення місії банку, за умов збільшення обсягів капіталу комерційного банку. 11

2.3. Нарощення капіталу за рахунок залучених коштів. 16

2.4. Переваги та недоліки процесу нарощення банківського капіталу за рахунок запозичених ресурсів. 19

Список використаних джерел. 31

Додатки. 32

II. Аналіз діючої практики щодо капіталізації комерційних банків на прикладі “Державного експортно-імпортного банку України”

2.1. Нарощення банківського капіталу за рахунок власних коштів

 

Відкрите акціонерне товариство “Державний експортно-імпортний банк України” впродовж 2003 року збільшив статутний капітал до 196 мільйонів грн. Сто відсотків акцій закріплені у власності  держави. Станом на 1 січня 2003 року Банк мав 29 філій, 50 відділень (в т.ч. протягом звітного року відкрито 5 філій і 12 відділень), загальна кількість працюючих склала 2708 чоловік. Укрексімбанк є універсальною банківською установою, яка надає повний спектр банківських послуг для своїх клієнтів, обслуговує значну частину розрахунків суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Банк входить до групи восьми найбільших банків України та банк має генеральну банківську ліцензію Національного банку України. Статутом банку визначено, що ВАТ “Державний експортно-імпортний банк України”  засновано для залучення зовнішніх і внутрішніх кредитних ресурсів в економіку України, надання та отримання кредитів від імені та за доручення Кабінету Міністрів України, фінансування та гарантування експортно-імпортних операцій підприємств, обслуговування  державного зовнішнього боргу України,  здійснення комплексу заходів щодо фінансування інвестиційних проектів, надання банківських послуг, співробітництва з міжнародними  фінансовими організаціями та впровадження інших видів діяльності та здійснення інших операцій  відповідно до законодавства та вимог його Статуту. Відповідно до затвердженого Правлінням Банку “Стратегічного плану діяльності ВАТ “Державний експортно-імпортний банк України” на 2003-2005 роки” стратегічною ціллю Укрексімбанку на 2004-2005 роки є покращення комерційної, капітальної та фінансової стійкості Банку.

….

Структура доходів банку змінилася незначно, зросла частка процентних доходів за кредитами клієнтів з 74,28% до 76,71% в 2003 році за рахунок збільшення числа наданих кредитів та збільшення середньої процентної ставки, та відповідно знизилися частки процентних доходів за коштами розміщеними в банківському секторі з 19,73% до 17,11% та процентних доходів за ЦП з 5,995% до 6,175%.
Структура витрат перерозподілилася таким чином: зросла доля процентних витрат з 32,264% до 35,282% в 2002 році за рахунок збільшення кількості залучених депозитів та знизилася доля інших небанківських операційних витрат з 67,736% до 64,718%.

У банківській практиці ВАТ “Державний експортно-імпортний банк України” використовуються два методи управ­ління капіталом:

  • метод внутрішніх джерел поповнення капіталу;
  • метод зовнішніх джерел поповнення капіталу.

4. Неможливість застосування нецінових методів управління, оскільки ставку за позикою встановлює кредитор.

Пасивні операції виступають ключовим елементом управління банківською діяльністю ВАТ “Державний експортно-імпортний банк України”, оскільки без якісного формування ре­сурсної бази банку неможливо забезпечити потрібну ефективність проведення активних операцій. При цьому необхідно розуміти, що пасивні операції банків, як і активні, безпосередньо вплива­ють на рівень дохідності, а тому активи і зобов»язання необхідно розглядати як загальний портфель банківських ресурсів, управлін­ня яким має бути достатньою мірою скоординовано.

В цілому ж головне завдання, що стоїть перед комерційним банком ВАТ “Державний експортно-імпортний банк України” при здійсненні ним пасивних операцій, може бути сфор­мульовано так: «Ресурсів в кожний конкретний момент часу повинно бути не просто в достатній кількості, а рівно стільки, скіль­ки необхідно для забезпечення активних операцій».

 

Список використаних джерел

 

  1. Адамик Б.П. Національний банк і грошово-кредитна  політика: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 278 с.
  2. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учеб. для вузов. — М.: Логос, 2002. — 344 с.
  3. Звітні дані  ВАТ “Державний експортно-імпортний банк України”  за 2002-2003 рр.
  4. Кочетков В.Н., Омельченко А.В. Основы экономического анализа банковской деятельности. – К.: УФИМБ, 2001. – 168 с.
  5. www.bank.gov.ua Офіційний сайт НБУ
  6. http://www.aub.com.ua Асоціація українських банків

 

 

Додатки

Додаток А

 

Звіт про фінансові результати

(в тисячах гривень)

Найменування статті Примітка 2003 р. 2002 р.
       
Процентний дохід 2 292 755 231 557
Процентні витрати 2 (131 565) (118 907)
Чистий процентний дохід   161 189 112 650
       
Комісійний дохід   106 842 95 563
Комісійні витрати   (10 154) (6 610)
Чистий комісійний дохід   96 688 88 953
       
Дивідендний дохід 3 975
Чистий торговельний дохід 4 21 506 8 506
Прибуток/(збиток) від інвестиційних цінних паперів   18 1
Інший операційний дохід   3 817 3 917
Операційний дохід   284 194 214 027
 Загальноадміністративні витрати 5 (68 067) (59 558)
 Витрати на персонал 6 (94 238) (41 812)
Прибуток від операцій   121 889 112 658
Витрати на безнадійні та сумнівні борги 7 (100 697) (96 353)
Прибуток до оподаткування   21 192 16 306
Податок на прибуток 8 (8 008) (7 383)
Прибуток після оподаткування   13 184 8 923
Непередбачені доходи 9 11 391
Чистий прибуток банку   13 196 9 314
Чистий прибуток на одну просту акцію, грн. 10 117,22 86,24
Скоригований чистий прибуток

на одну акцію, грн.

 

10

 

117.22

 

86,24

 

Голова Правління                                                                           О.М.Сорокін

 

Начальник Управління обліку і

звітності – головний бухгалтер                                                      О.М.Алєксєєва

 

Додаток Б

Баланс

(в тисячах гривень)

 

  Примітки 2003 р. 2002 р.
Активи      
Грошові кошти та залишки в НБУ   196 991 238 840
Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ, та цінні папери, емітовані НБУ 11 155 653 63 358
Кошти в інших банках 12 385 624 260 201
Цінні папери на продаж 13 11 286 0
Кредити та заборгованість клієнтів 14 1 702 775 1 316 537
Інвестиційні цінні папери 15 12 962 1 233
Довгострокові вкладення до асоційованих компаній і дочірніх установ  

16

 

916

 

916

Основні засоби та нематеріальні активи 17 378 171 216 318
 Нараховані доходи до отримання 18 26 934 4 765
Інші активи 19 263 516 457 563
Усього активів   3 134 827 2 559 731
       
Зобов’язання      
Кошти банків   605 481 639 244
Кошти клієнтів 20 2 101 701 1 619 863
Інші депозити 21 650 664
Нараховані витрати до сплати 23 3 304 4 604
Інші зобов’язання 24 9 458 5 261
Усього зобов’язань   2 720 595 2 269 637
       
Власний капітал      
Статутний капітал 25 196 000 108 000
Капіталізовані дивіденди  
Акції, що викуплені в акціонерів  
Емісійні різниці  
Резерви   89 924 85 006
Результат переоцінки   114 534 3 600
Нерозподілений прибуток   13 775 93 488
У тому числі сума переоцінки у разі вибуття необоротних активів    

579

 

570

Усього власного капіталу   414 232 290 094
       
Усього пасивів   3 134 827 2 559 731

 

Голова Правління                                                                           О.М.Сорокін

Начальник Управління обліку і

звітності – головний бухгалтер                                                      О.М.Алєксєєва

 

Додаток В

Звіт про власний капітал за 2003 рік ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України»

(в тисячах гривень)

 

Найменування статті Статутний капітал зареєстрований,

сплачений

Резерви Результати переоцінки Нерозподілений прибуток Капіталі­зовані дивіденди Капітал та резервні фонди, усього Попередній рік
Залишок на 1 січня 2003 року 108 000 85 006 3 600 93 488 290 094 280 780
Скоригований залишок на початок року 108 000 85 006 3 600 93 488 290 094 280 780
Переоцінка основних засобів     110 942     110 942
Перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості об»єктів необоротних активів, що раніше були переоцінені, у разі їх вибуття     (9) 9  
Капіталізовані дивіденди за минулий рік          
Чистий прибуток       13 196   13 196 9 314
Розподіл у резервні фонди   4 918   (4 918)  
Збільшення статутного капіталу за рахунок прибутків минулих років *  

88 000

     

(88 000)

     

Реєстрація акцій нового випуску (на суму внесків)        
Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 2003 року 196 000 89 924 114 533 13 775 414 232 290 094

 

Голова Правління                                                                           О.М.Сорокін

Начальник Управління обліку і  звітності – головний бухгалтер                                                           О.М.Алєксєєва

 

Звіт про власний капітал за 2002 рік ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України»

(в тисячах гривень)

 

Найменування статті Статутний капітал зареєстрований,

сплачений

Резерви Результати переоцінки Нерозподілений прибуток Капіталі­зовані дивіденди Капітал та резервні фонди, усього

 

Залишок на 1 січня 2002 року 108 000 52 331 4 171 116 278 280 780
Скоригований залишок на початок року 108 000 52 331 4 171 116 278 280 780
Переоцінка основних засобів          
Перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залішкової вартості об»єктів необоротних активів, що раніше були переоцінені, у разі їх вибуття     (571) 571  
Чистий прибуток       9 314   9 314
Розподіл у загальні резерви банку          
Розподіл у резервні фонди   32 675   (32 675)  
Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 2002 року 108 000 85 006 3 600 93 488 290 094

 

Голова Правління                                                                           О.М.Сорокін

 

Начальник Управління обліку ізвітності – головний бухгалтер                                                 О.М.Алєксєєва

 

 

Додаток Г

Звіт про рух грошових коштів ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України»

(непрямий метод)

(в тисячах гривень)

  2003 р. 2002 р.
Операційна діяльність    
Чистий прибуток поточного року 13 196 9 314
Нараховані витрати (1 300) (414)
Нараховані доходи (26 777) 3 161
Амортизація основних засобів 18 701 15 039
Резерви під сумнівні борги, знецінення активів 100 697 94 820
Торговельний результат (8 505)
Нарахований та відстрочений податок  270 (266)
Прибуток (збиток) від продажу інвестицій (1)
Прибуток від довгострокових вкладень в асоційовані компанії
Амортизація дисконту і премії цінних паперів (4 419)
Інший рух коштів, які не є грошовими 2 102
Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку 106 889 108 729
     
Зменшення (збільшення) коштів, розміщених в інших банках, кредитів та передплат іншим банкам  

30 077

 

(21 791)

Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам (491 150) (343 262)
Зменшення (збільшення) інших активів 193 278 487
(Зменшення) збільшення коштів інших банків (33 763) (133 751)
(Зменшення) збільшення поточних та депозитних рахунків 481 824 231 976
(Зменшення) збільшення інших зобов’язань 4 592 228 956
Реалізація (придбання) цінних паперів у портфелі банку на продаж  

(103 701)

 

5 564

Чисте (зменшення) збільшення активів та зобов’язань від операційної діяльності  

81 157

 

(97 444)

     
Чистий (відплив) приплив грошових коштів від операційної діяльності  

188 046

 

11 285

     
Інвестиційна діяльність    
Реалізація (придбання) інвестиційних паперів (6 298) (57 130)
Зменшення (збільшення) вкладень в асоційовані компанії
Зменшення (збільшення) вкладень в дочірні установи 4 869
Надходження від реалізації основних засобів 190
Збільшення основних засобів та нематеріальних активів (69 805) (54 183)
Чистий приплив (відплив) грошових коштів від інвестиційної діяльності  

(75 913)

 

(106 444)

     
Фінансова діяльність    
Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу (1 500)
Збільшення (зменшення) субординованих зобов’язань
Збільшення (зменшення) акціонерного капіталу
Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду
     
Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності  

 

(1 500)

     
Чисте (зменшення) збільшення в грошах та їх еквівалентів 112 133 (96 659)
     
Грошові кошти та грошові еквіваленти на початок року 440 447 537 106
     
Грошові кошти та грошові еквіваленти на кінець року 552 580 440 447

 

 

Голова Правління                                                                           О.М.Сорокін

 

Начальник Управління обліку і

звітності – головни

Запись опубликована в рубрике Аналітична частина диплому, Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.